Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-31 / 172. szám

K EK, 1927, julius 31. — Jegyzőválasztás Bökönybcn. Tegnap jegyzőválasztás volt Bö­könyben. Főjegyzővé Bökönyi And­rást, Érpatak község főjegyzőjét vá­lasztották meg. — Kigyulladt a tokaji kathoUkus templom tornya. Ma hajnalban 4 és 5 óra között a tokaji róm. kath templom tornya ismeretlen okból kigyulladt. A veszedelmet szeren­csere nyomban észrevették s igy a tetőzetei sikerült megmenteni s mire a segítségül hívott szerencsi tűzoltók megérkeztek, akkorra elol­tották a tüzet, amely valószínűleg rövid/árlatból keletkezett. — Rothad: gyümölcsök és gyü, mclcsmagv.k a járdán. A napok­ban egy közügyek iránt érdeklődő városi előkelőség hivta fel figyel­münket arra a tűrhetetlen szokásra, hogy a város legforgalmasabb ut­cáin és terein lépten-nyomon el­szórt rothadt gyümölcsöt, szilva, barack, s egyéb gyümölcs-magvakat lehet találni, amelyeken a járókelők igen könnyen megcsúsznak, boka­rándulást s egyéb kellemellen ba­jorkat szereznek. Mi magunk, is meg győződtünk erről a rossz szokásról, amit különösen a járdák s kertek előtt ácsorgó elemek gyakorolnak s ezúton hivjuk fel a rendőrség fi­gyelmét a szükséges intézkedésre, amellyel a gyanútlan biz Lossággal járó-kelők testi épségéi ez ellen a veszedelmes szokás ellen megvéd­hetik. — Ep-ríáJc a járdák m-lletí. Kap­tuk a következő panaszos sorokat. 'Iiszvelt Szerkesziő ur! Legyen szí­ves b. lapjában helyet adni kö­vetkező panaszomnak: A Honvéd­utca elején a járda mellett tere­bélyes eperfák vannak ültetve. Utain naponta arra vezet. Ma reg­gel igen kellemetlen meglepetésbe,t volt részem. De nemcsak nekem* hanem ami még nagyobb baj, a feleségemnek is. Amint t. i. a fent jelzett eperfák alatt gyanutlanut haladtunk, fejünk felett egyszer csak megzörrent az ág, egy oda­tévedt sárgarigó nagy rikácsolás közt rebbent el róla s ugyanabban a, 1 boldog pillanatban két teübélü fekete eperszem hullott alá az ág­ról. Az egyik az én gyönyörű uj szalmakalapomra, a másik pedig a feleségem krepdesin ruhájára. A vállára. Eléggé feltűnő helyre. Bizony megpocsékolt mindkettőn­ket az égből hullott manna, mert tetszik tudni t. Szerkesztő ur, az eper most már egy kicsit túlérett a leeső szemek nyomot hagynak Én nagy hive vagyok a mezőgazda­sági kulturának, a többtermelésnek, a selyemiparnak s minden néven nevezendő igyekezetnek, aminek célja a nemzeti vagyon és jöve­delem gyarapítása s ige i szeretem a fákat is ... de mindamellett a pokol fenekére kívántam azt a bölcs férfiút, aki kitalálta, hogy a járda mellé eperfákat, pont: eperfákat ültessen. Ennél drágáb­ban én még soha se áldoztam a magyar selyemgubó termelésnek. Megkülönböztetett tisztelettel a t szerkesztő ur őszinte híve: (Alá­írás.) (*) Barátságos otthona, szép fe­hérneműje lesz, ha kis Stern kézi munkaüzletében szerzi be olcsó áron kézimunkálni valóját. Pedáns csipkeendlizés! 4347 W<H MI II H <<HW >«« H»') l ll lll fagylalt, jegeskáva naponta kapható a Sípos cukraszd bar, Zrinyi Ilona ucca 3., az udvarban TELEFON: 8-13. 2498 Válasz Dr. Keeky István nyiltlevelre. Igen tisztelt Barátom! A »Nyi''vidék« f. hó 28-iki száma- | ban nyílt levelet méltóztattál in­tézni hozzám az irányban, hogy többed magammal álljak élére egy mozgalomnak, melynek célja lenne vármegyénk társadalmának össze­fogása az irányban, hogy egyrészt együttérzésünkkel és kö/.remü'ködé• bünkk-l támogassuk a nemes angol lord Ro'iherm'-'re által Trianon reví­ziója érdekében megi idiío.t akciót; másrészt ily módon alkossuk meg Szabolcsvármegye Rothermere-alap­ját, mely az ezen magyar társa­dalmi akció részére szükséges anya­gi eszközöket teremtené elő. Javas- j lod a továbbiakban, hogy keresse meg törvényhatóságunk hasonló alap létesítése végett a többi tör­vényhatóságokat, s Te magad egy száz pengős adományt ajánlasz fel e nemes célra. f Többnapi hivatalos távollétem » akadályozott meg abban, hogy > igen nagy fontosságú lelkes nyílt leveledre azonnal ne válaszoljak. i A felvetett gondolatot minden * tekintetben helyesnek s a javasolt társadalmi megmozdulást 'múlha­tatlanul szükségesnek tartom s ter- ! mészetesen magam is szivvel, lé- ­lekkel csatlakozom egy olyan tár- j sadalmi akcióhoz, mely arra van j hivatva, hogy az angol közvéle- j menyben oly öivendetes erővel ki- . alakuló mozgalmat teljes erővel í támogassa, ahoz adatokat gyűjtsön és szolgáltasson s megéreztesse a ' külföld közvéleményével hogy ha­zánk lakosságának összes rétegei­ben minden érzés, gondolat és tö­rekvés át van fűtve megcsonkitott­ságunk nyomoruságaival, az in­tegritás vágyával s a magyar feltá­madás reménységével. Teljes mértékben átérzem tehát a javasolt akció szépségét, hasznos­ságát és szükségességét, csak a ki­vitel módozataiban nem vagyok véled teljesen egy nézeten. Herczegh Ferenc a nagy nr'.gyar író s Almássy Imre gróf, mint az ország egyik legnagyobb érdek­képviseleti szervezetének elnöke már megalakította ugyanily célból a »Magyar Revíziós Ligá«-t. A Liga már meg is kezdte működését, s körlevelekben hívja fel csatlakozás­ra az ország' összes társadalmi és tudományos testületeit. Tisztán a magyar társadalmat akarja meg­szervezni e célra, s gondosan ke­rüli még a látszatát is annak, hogy ezt a mozgalmat hivatalos körök indították és szervezték volna meg. Egy vezetésem alatt meginduló vármegyei akció s az általam meg­keresett törvényhatóságok csatlako­zása, egy olyan hivatalos jelleget adna ennek a mozgalomnak, mely a a cél és igazság érdekében egyaránt elkerülendő, s emellett a több irányban meginduló akció szétfor­gácsolná az erőket. Én, a magam részéről teljes erő­vel és lelkesedéssel a most meg­alakuló revíziós liga munkáját kí­vánom támogatni, ezt ajánlom vár­megyénk lakosságának legteljesebb jóindulatába, s Téged is arra kér­lek, igen üsztelt barátom, hogy tol­laddal és lelkesedéseddel szintén ez­úton segítsd sikerre juttatni ezt a mindnyájunk részére oly fontos és szép hazafias mozgalmat. Nyíregyháza, 1927. julius 29. Tisztelő barátod : Mikecz István alispán. Az időjárás. A Meteorológiai Intézet 'jelenti: Hazánkban a derült időnek vége lett, mert a nyugati tájon esőt je­lentettek. Nagyobb esőmennyiséget mértek Veszprémbe 45 mm., Szé­csényben 31—34 mm. Időprogno­zis: Változó felhcfeet, mérsékelt me­leg, helyi zivataros eső várható. Rövid rádióhírek. — A Budapesti Értesítő jelenti: A budapesten időző holland nevelő szülők egyik csoportja tegnap le­rándult a Balaton mellé, aho meg­tekintik Siófokot és Balatonfüre­det. — Az olasz vitorlás versenyzők tegnap megérkeztek Budapestre és megtekintették a fővárost és még a trieszti gyorsvonattal vissza­utaztak Olaszországba. — Pesthy Pál igazságügy minisz­ter ma megkezdte nyári "szabadsá gát. — A Ganz villamossági gyár 136 vasipari munkása kielégítetlen bérkövetelések miatt sztrájkba lé­pett. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szerzői jogi szakértői bizottságot ujabb 6 évre ujjá ala­kította. A bizottság elnökévé Lu­kács György dr.-t, alelnökévé pe­dig Hubay Jenő dr.-t nevezte ki. - Nápolyból jelentik, hogy a Vezúv ismét működik és a lángok éjszaka az egész öblöt bevilágítják. - Bukaresti jelentés szerint Bra­tianu miniszterelnök floricai lakó­házába betörtek és nagyszámú fon­tos okmányt loptak el. Bécsből jelentik, hogy ma folyt le az első próba beszélgetés az uj Bécs—Budapesti kábel vezetéken. A beszélgetők kitűnően hallották egymást. > i — Kőnigsbergbőől jelentik, ho^y a keletporoszországí tanulmányúton levő gyáripari szövetség Hinden­burghoz táviratot intézett, amelyben bejelentik, hogy az elszakított ke­letporoszországí tartományok vissza csatolása érdekében törhetellenül harcolni fognak. — 6 üléses uj Renauld Taxi megrendelhető éjjel-nappal Mlt­telmannál. Telefon 453. Gergelyffy György gyógyszertárát Kállói ucca 10. szám aU hehe/te f»t DIADAL MOZi V KERT MOZ hétköznap 5 és 7 r rakor, vasárnap 3,5,7 , 9 órakor. miidennap 9 órakor. Katonazene kísérettel. Augusztus hó 1 én és 2-án, hélfőn és kedden: WUNDEfó iDGK LEGHATALMASABB FILMJE VICTOR HUGÓ HALHATATLAN REGÉNYEs NYOMORULTÉ Két részben, 16 felvonásban egyszerre. — Szereplők: Gábriel Gabrio, Sandia Milovanoff és Jean Toulout. I rész: Jean Valjean II rés?; Coset e Marius, mindkét rész egyszerre! Augusztus hó 3-án és 4-én, szerdán és csütörtökön: ,,A szoknyás princ ( < Főszerepben: Marion Davies és Antonio Moreno. „Izajnaparti kaland" Főszerepben: Charles Ray és Ivan Crowford. Nyirpa ony község elöljáróságát 1. 1105—1927. K. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező teljesen uj 152 literes szesz mérőgépes, kigyócsövrs vashűtővel ellátott pálinkafőző üstöt teljesen fel­szerelve, a hozzátartozó 98 literes tisztáló használt üsttel együtt, 1927. augusztus hó 1-én d, e. 9 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfogja adni. A készülék barmikor megtekint hetó Nyirpazony községben a pálinka főzde helyiségben. Nyirpazony, 1927. junius 7-én. 3455-4 Előljárós y Büdszentmihályon piachoz közel, jelenleg gyógy­szertárnak használt üzlethelyiség bői, 4 szobából és megfelelő mellékhelyiségekből álló lakás 1927. szeptember 1-tól bérbeadó, vagy eladó. Értekezhetni lehet ! „ özv. Lukács Ferencnével Büdszentmihályon. 4364 1 Vashordókat| kivül-beliil cinkezett, jó állapotban, j minden mennyiségben lf E S 2 budapesti előkelő ásványolajvállalat. ' Ajánlatokat ár megjelölésével „vas '' hordó" jeligére Blockner J. hirdető 4 irodába, Budapest, IV., Semmelweis j ucca 4. szám küldendők. 4337-1 «j BBHBKl

Next

/
Oldalképek
Tartalom