Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-28 / 169. szám

JNÍYÍRVIDÉK, 1»27. julius 28. augusztus hó 6—31-ig Nemzetközi Árumintavásárt rendeznek. A,, láto­gatók a vásárigazolvány ellenében a vízumnál 50°/o, a Máv. vasúton. valamint a jugoszláv vonalakon 33o/o kedvezményben részesülnek. Vásárigazolványok Budapesten az Olasz—Magyar Kereskedelmi Ka­maránál és a menetjegyirodákban válthatók julius 25-tól kezdődőleg 15 líráért. Közvetlen kocsi a reichen b«rgi árumintavásárra. A Reichen bergi Árumintavásárral kapcsolat­ban közli érdekeltségével a keres­kedelmi és iparkamara, hogy amennyiben elegendő jelentkező lesz, augusztus 12-én és Í3-án egy fl. és II. és egy I., II., ill. voszt. vasúti kocsit csatolnak Budapesten az este 20 óra 35 perckor induló gyorsvonathoz, amely Reichenberg­be másnap délelőtt 10 óra 12 perc­kor érkezik. Azok a vásárlátoga­tók, kik ezeket a közvetlen kocsi­kat igénybe akarják venni, jelent­sék be e szándékukat legkésőbb augusztus 7-éig a vásár budapesti képviselőjénél (J. Knechtl Buda­pest, IX., Mester-u, 3. I. 7.), — Kezdődő érdmeszesedésn.Ia természetes »Ferenc József« keserű­víz ugy az alhasi pangást, mint a renyhe emésztést gyorsan és enyhe módon megszünteti. A gyakorlati orvostudomány vezérei a Ferenc FJózsef vizet azért becsülik olyan nagyra, mert ez a szívbajosoknál is szabályozza a gyomor- és bél­müködést, aminek következtében az eHejiállóképesség fokozódik. Kap­ható gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben. (*) Rajzolja" meg mindenki a Rothermere ha'árt! Érdekes tér­képet közöl a Magyarság legutolsó vasárnapi száma a trianoni határ kiigazításával kapcsolatban. Egyút­tal fölhívja a »Magyarság« az ol­vasóközönséget, hogy a térképen rajzolja meg a felfogása szerint visszaállítandó uj hatarokat és az igy megrajzolt térképeket küldje be a »Magyarság«-hoz, amely azokat Rothermere lordhoz fogja juttatni. A »Magyarság«-nak ez a száma kapható az Ujságboltban. v\' modern technika legfőbb feladata, hogy uj konstrukciókat te­remtsen- és hogy ezek az uj konstrukciók gazdaságosabbak le­gyenek a már meglévőknél. En­nek a célnak megfelelően épített teherautót mutattak be Budapesten. A francia Paulard Levasor-gyár leg­újabb típusu teherautóit nem a drága benzin üzemanyag haj tja, ha­nem a közönséges faszén gázai szolgálnak az erőkifejtéshez. A faszenet egy generátorba he­lyezik el, melyből a fejlesztett gá­zok több tisztitón keresztül jutnak a motorba. Maga a motor egyező bármely benzinmotor berendezé­sével, bármilyen benzinmotort át lehet alakítani faszéngáz meghaj'á­suvá. A vontatóképessége, a gyor­sasága a gépnek erősebb, mint a benzinüzemnel. Az üzemköltség azonban aránytalanul olcsóbb, mint a benzinmotornál, mert mintegy 70 százalékkal olcsóbb a faszéngázzal való meghajtású motor üzemkölt­sége. Beláthatatlan fontosságú ez a konstrukció ma, amikor a benzin fogytán_van. Különösen fontos pe­dig magyar szempontból, mert mi teljesen az import utján tudunk csak benzinhez jutni, ami nagy té­telt jelent a behozatalnál. Nem sza­bad azonban elfeledkeznünk arról sém, hogy egy esetleges halárzárnál nem állhat elég benzin a rendel­kezésünkre s akkor a teherszállí­tásnál már zavarok fognak beállni. A Jaszenet bárhol néhány óra alatt elő tudják állítani s ez az olcsó üzemanyag bármikor rendelkezé­sünkre áll. A gép szép kivitele, te­herbírása s hasonlíthatatlan takaré­kos üzemköltsége miatt rövidesen nagy teret fog hódítani a magyar piacon. Augusztus elsejére kiadó két szobás teljesen különbejáratu a Széchenyi uccnn. — Irodának, orvosi rendelőnek kiválóan alkal­mas. — Cim a kidóhivatalban. 4022-? Kül- és belföldi ecseten, meszelő*, rozsdavédő festék, fali minták és gipszrosetták gyári árban, legolcsóbbak vüll nól, Telefon: 143. 3082 Nyirpazony község elöljáróságától. 1105—1927. K. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező teljesen uj 152 literes szesz mérőgépes, kigyócsöves vashűtővel ellátott pálinkafőző üstöt teljesen fel­szerelve, a hozzátartozó 98 literes tisztáló használt üsttel együtt, 1927. augusztus hó 1-én d. e. 9 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek e'fogja adni. A készülék bármikor megtekint­hető Nyirpazony községben a pálinka főzde helyiségben. Nyirpazony, 1927. junius 7-én. 3455-4 Elöljáróság. I: f Villám h villany világítási és vilSamoscsengő! szerelést és javítást j iegjobb minőségű anyagbői j legolcsóbb árban eszközöl PífíüÉS Ldl villanyszerelési vállalata Műhely Zrínyi Ilona-u. 3, Lakás Csillag-utca 39. sz. j Legújabb bivatlapok az U JSftGBOLTBftN APRÓ HIRDETÉSEK HMeMai dij: 10 néig 80 Hfcr, <aie*e» tóváMri %zó 8 Kőér. t&i«tesek aiáo! érdek­bSMare csak WMauMtysg fcrktMtoa g gtt .-t t vgas-Mtaik. „Cini s hudóhivatalbes" MrtM IMctésekre csak • hiftMttsca fefcan*et«t? beir.űi:..iíftu esetén adtatenl éeiTtíágcRiWat. Ugf &E Apré, f'ííst a eag* &ráctég«k dija a felsriAske?, 'NninM Vidél*6i itTfbéSyegii* is fe«keláípt<l • búsieiés dija. A Ur, sBcgjel*- | aési m^Sn kUtraáé fetaMfcokat d. e. 1® Áráig hirjiA hátfal )x> Egy szoba, konyha, ka marából álló magános ház kiadó. Cim Csipke n. 11, 4274-1 1 szoba, konyha, speiz azonnal kiadó. Nádor u 29. sz. 4275-1 Finom fehérnemű varro­dába segédleánynak ajánl­kozom. Cim az Ujságbolt­ban. 7589-2 Ügyes, megbízható min­denes főzőnő felvételik Cim az Ujságbollban. 7583 2 E'adó egy jókarban lévő ebédlő berendezés, plüss dl viny, nagy tükör és nagy­mennyiségű újságpapír. Cim: Széchenyi út 14. sz. 4278 1 Tisztességes, főzéshez értő rendes aiindenes leány aug. i-re felvételik. Szarvas ncca 42, udvari lakás. 4168-? Né ; et kisa-szony keres állást mint házvezetöné, esetleg gyermekek mellé is menne ugy helyben mint vidékre. C ;met a kiadóba kér. 4565 1 Udvari szoba emt er/iek kiadó, ucca 5. szim. Nefelejts ucca 7. száma ház és patkányfogó kutyák, Pljmouth kakssok, j 4rcék eladók. 7566-! Két utcai szoba, konyhá­val kiadó. Kállai ucca 15. egy pár­Kistelén 759S-1 Csinosan bútorozott kü­lönbejántu szoba tug. 1-től kia dó. Kert u. 1 8. 75 97-1 Hatze'. tér 2. szám alatt különbejáratu kót szép utcai szoba azonnal kiadó iroda vagy orvosi rendejőnek is nagyon alkalmas. Érdek­lődni lehet ugyanott. Tanulók felvétetnek Be­recz asztalos műhelyében, Kossuth ucca 10. 4?01? Gazdasszony tejkezelésben, baromfi és minden házite­endő körilii munkában jár­tas, hossza bizonyítványok és jó természettel felszerelve jelentkezzen JóDáné Kállsi uha 69. szám. Nyirejryháza. 7580-1 Egy cséplőgép eladó, Első Magyar Gazdasági Gépgyár, Verbőczy- bokor 14. szám. 7599 Borhélyüiletbsrendeíés el­adó. Cim a kiadóbaD. 4271-1 sz. augu-ztus 1-től. 4281-2 Irodába takaritólány egész napra felvétetik. — Merkúr TerméDykereskedelmi R. T. Bessenyei tér 15. 7593-1 Sparhert, konyhabútorok, szekrények, ágyak, asztaiok olcsón eladók. Cima'iadó­btn. 4260-1 Irodába takaritólány egész napra felvétetik. — Merkúr TerméDykereskedelmi R. T. Bessenyei tér 15. 7593-1 Sparhert, konyhabútorok, szekrények, ágyak, asztaiok olcsón eladók. Cima'iadó­btn. 4260-1 Traktorkezelő kerestetik Hart Parr géphez gazda­ságba. Cim Csillag, Báthory ucca 22. 4292-2 Száraz dada fe vétetik.— Kürt ucc< 13. í2 80-1 Tisztességes jól főző min­denes szakácsnét keres 1-ére vidékre 3 tagu c-alád. Je­lentkezni 29 én. Nádor ucca 6. 7592-3 Traktorkezelő kerestetik Hart Parr géphez gazda­ságba. Cim Csillag, Báthory ucca 22. 4292-2 Száraz dada fe vétetik.— Kürt ucc< 13. í2 80-1 Különbejáratu bútorozott szoba elsejétől úrnak kiadó. Űoc3kay u. 4 8. 4286-2 Traktorkezelő kerestetik Hart Parr géphez gazda­ságba. Cim Csillag, Báthory ucca 22. 4292-2 Száraz dada fe vétetik.— Kürt ucc< 13. í2 80-1 Különbejáratu bútorozott szoba elsejétől úrnak kiadó. Űoc3kay u. 4 8. 4286-2 Ószőliő ucca 166. szám alatt 2 szoba, konyhai lakás augusztustól kiadó. 4287-2 Egy szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló la­kás k a ó. Cim: Mező ucca 17. szám. 4288-t Egy külöobejáratú buta­rozott szoba azonnal kiadó. Cim Viz u. 18. 4285-1 Ószőliő ucca 166. szám alatt 2 szoba, konyhai lakás augusztustól kiadó. 4287-2 Egy szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló la­kás k a ó. Cim: Mező ucca 17. szám. 4288-t Rocskay u. 38. sz. a att különbeni ata bútorozott szo >a kiadó. 7595-1 Ószőliő ucca 166. szám alatt 2 szoba, konyhai lakás augusztustól kiadó. 4287-2 Egy szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló la­kás k a ó. Cim: Mező ucca 17. szám. 4288-t Rocskay u. 38. sz. a att különbeni ata bútorozott szo >a kiadó. 7595-1 Ószőliő ucca 141. szám alatt 2 szoba, e'őszoba, mellékhelyiségekből álló la­kás augusztus 1-től olcsón kiadó. Érdeklődni ugyanott vagy Bálhori ucca 22. *z. 4289-1 Használt bútorok nagy ebédlőasztal eladó. Ugyan­ott egy lij hasziált epor eladft. Kiss Ernő u. lt. 7891-2 Ószőliő ucca 141. szám alatt 2 szoba, e'őszoba, mellékhelyiségekből álló la­kás augusztus 1-től olcsón kiadó. Érdeklődni ugyanott vagy Bálhori ucca 22. *z. 4289-1 Használt bútorok nagy ebédlőasztal eladó. Ugyan­ott egy lij hasziált epor eladft. Kiss Ernő u. lt. 7891-2 Szpréayigényü inieliigeens nímet nevelőnő, zongora­tudással állást keres tanyi^a i<. Cm: Hitschmann, Sóstói út 36. szám. 4291-2 Egy fehér foxterier kutyát talaltam. Igazolt tuhjdoDosa bármikor átveheti. Cim az Ujságboltban. .7600 Szpréayigényü inieliigeens nímet nevelőnő, zongora­tudással állást keres tanyi^a i<. Cm: Hitschmann, Sóstói út 36. szám. 4291-2 a&tum&l jió'feísi ucca 4* alatta Tiszanagyfalusi határban, tokaji országút meiktt 100 hold kitűnő búzafold haszonbérbe, esctieg feles gazdálkodásra azonnal ki­adó. Liptay Jenő, Kálvin tér 14. 4283-2 Ha reumája, köszvénye, ischiásza vagy csúza van, használja a szerencsi gyogyiszappaKoiásf , | mely szakorvosok által elismeiten, felülmúl minden eddigi iszapkezelést. — Kiváló összetételénél fogva gyógyfaatása meglepően gyors és maradandó Lakás és ellátás napi 3-szori étkezéssel 4 pengőtől kezdve. Gyógyiszappakoiás és Kádfürdő május 1 tői október l-ig szombat kivételével minden nap. Leszállított árak. Kedvező vonatközlekedés minden irányban 2270-? Fürdctoezetőséfg. ••! modern KíH^dnkönyvtár •ll az TJjságtoalttoSLri m Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom