Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-29 / 170. szám

Nyíregyháza, 1937. julius|29, • Péntek XXVSÍI. évfolyam, 170 szán uiwi—i"*™"" 1 "ii | ni | y | inni inrrHioniTTtwiw>iTriínr Ji^ rrTTwfri~iirrnffli ,rírtiffliiwnroiiwirnnriiiwriTfT~ii fin inni unni mm— fK'tei*trafc bníyhm «$ttft*«: ! JÚiVk f ft mH w Mórtg *s *tetfd*ifv«te«: %-í' fe&o-Ji E-SO (Mt*. W |MM««. 1 t a». ía'SZLÓ* < íSStÉCHENYKíT 9. SZAm. _ ** wiedMa* ( , ANbOM. J ^ ^t^Su!^ Katasztrofális az indiai esőzés. A Mai Nap írja: Londoni jelen­tés szerint a hetek óta tartó indiai esőzés több helyütt katasztrófává fejlődött. Az esőzés a talajt any­nyira meglazította, hogy a vasúti forgalom több fontos vonalon szü­netel. Barodában a megdagadt fo­lyók átszakították a gátakat és el­öntötték a vidéket. Az árvíz sújtotta területről eddig 1000 halottat jelen­tenek. (B. É.) Boris király találkozni fog atyjával. Budapesti Értesítő. A Mai Nap Szófiai jelentés szerint Boris bolgár király európai körútján Kóburgba is ellátogat, ahol találkozni fog atyjával, Ferdinánd volt bolgár ki­rállyal. Ez az első eset, hogy Boris király atyjának a trónról való le­mondása óta találkozott vele. • • • • • EIzász-Loíharingiából ítéletidát jelentenek. Budapesti Értesítő. A Mai Nap írja: Elzászlotharíngiából ma Ítéletidőt jelentenek. Chettstadt kör­nyékén borzalmas Felhőszakadás és jégverés pusztított, mely rengeteg kárt idézett elő. A Kogenheimi hí­res dohány ültetvények teljesen el­pusztultak és a kár csupán Ko­genheim környékén több, mint 2 millió frank. (B. É.) áz osztrák mezőgazdák a miliciarendszer behozatalát követelik. Bécsben a nemzetgyűlés ülésén Renner beszédében Jkijelen tette, hogy a kormánypárt és polgári pártok egy része rokonszenvet mu­tatnak a Horthy uralom iránt, azonban ők résen állanak. Artleben alkancellár kimutatást közölt az incidens alkalmával megsebesült rendőrök létszámáról. Bichl kép­viselő kijelentette, hogy a mezőgaz­dák szövetsége követelni fogja a dák szövetsége követelni fogja a halálbüntetések visszaállítását, a gyilkosokra, fosztogatókra és gyuj­tógatókra. Követeli a milícia rend­szer behozatalát, mert ez fegyelem­re és engedelmességre neveli a fiatalságot. A francia munkásszövetség tiltakozik a túlórázás ellen. Páris. Az általános munkás szö­vetség országos nagy gyűlésének pvi ülésén fouhaux a szövetség fő­titkára bejelentette, hogy síkra "száll a 8 órás munkaidőről szóló törvény erélyes végrehajtása mellett. Tilta­kozott a túlórázás ellen, és kijelen­tette, hogy ha a tömegek tudatán 1 jutnak kötelességüknek, belátják, hogy joguk van szabad időre,'"akkor szigorúan ragaszkodni fognak a tör vény betartásához. (MTI.) Ismét megjelennek a magyar lobogók a tengeren. Budapesti Értesítő: Az Uj Nem­zedék irja: Miután a magyar ke­reskedelem Fiúméban szabad zó­nához, raktárházakhoz és egyéb berendezésekhez jutott, ahol ma­gyar vámkirendeltség is működik letrejött az olaszországi egyezményr amelyet hétfőn már alá is írnak. "Ezután ismét megjelennek a ma­gyar lobogók a tengeren. Tervezik "Fiúméban egy állandó mmtakiálli­tás fölállítását, mely felhívná a világ figyelmét a magyar kivitel 1 cikkekre. Kiállítás lesz Lengyeltótiban. Lengyeltóti. A Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület a vármegyei gazdasági felügyelőséggel, az Alsó Dunántuli Mezőgazdasági Kamará­val és a lengyeltóti járás gazdakö­reivel karöltve Mayer János földmi­velésügyi miniszter fővédnöksége alatt szeptember 3-án és 4-én Len­gyeltótiban állat-díjazással, tenyész­állatvásárral, szántógép versennyel egybekötött mezőgazdasági, házi­Magyar küldöifség megy Rothermere lordhoz. Budapesti Értesítő: Az Est írja A lap ertesülése szerint szóba ke­rült, hogy hatalmas magyar kül­döttség induljon Londonba, hogy] tolmácsolja a magyarság szeretetét és ragaszkodását Rothermere lord­hoz. S » • II » 1 A dunántú! hastífuszjárvány lépett feli. Kaposvár: Felsőbogáton egyik uradalom cselédsége között hasti-: fusz lépett föl. Négy nő és két férff betegedett meg. A súlyos betege­ket beszállították a kórházba. A hatóság megtette a szükséges intéz­kedéseket a járvány elfojtására. • P <* W V -M U Vasúti szerencsétlenség Heidelfeergben. Johannisburg. Heidelberg köze­léten eddig ismeretlen okból egy személyvonat összeütközött egy te­hervonatiak 2 európai és 30 ben­szülött meghalt, 3 európai és szá­mos benszülött megsebesült. lontecarlóban ösg?i!!í.os lett egy volt szabadkai rendőr­kapitány. Budapesti Értesítő: A? Est irja: Szabadkai jelentés szerint néhány pappal ezelőtt Montecarlóban meg­őrült Kosztics jugoszláv kereskedő, akiről most kiderült, hogy azonos Gnyádics Rádiló volt szabadkai rendőrkapitánnyal és akinek Gnyá­dics Goszta nemzetgyűlési képvi­selő a fia. A mult évben már ját­szott a montecarlói játékklubban s minden pénzét elvesztette. Ké­sőbb a játékklubtól kért kölcsön pénzt és azzal hazautazott. Egy alkalommal a másoktói fölvett pénzt is elköltötte, majd megőrült és öngyilkosságot követett el. ipari, ipari §s mezőgazdasági gép­kiállítást rendez. A kiállításon való részvéteit augusztus 15-ig a so­mogymegyei gazdasági egyesület­nak Kaposvár vármegyeháza, kell bejelenteni. A kiállítás nagyszabású nak ígérkezik, amennyiben a járás összes uradalmai és községei, to­vábbá a hírneves magnemesi'ő ura­dalmak az ország „,inden részéből bejelentették részvételüket. iir a román királyné és Bratianu viszálykodásáról. Páris. A párisi Matin cimü lap feltűnőnek mondja azt a körül­ményt, hogy Románia özvegy ki ­rálynéja a bukaresti hivatalos gyászünnepségeken csak igen távol­ról vesz reszt.. A lap ezt a körül­ményt a királyné és Bratianu vi­szályára vezeti vissza. Ez a viszály a király halála napján nagyon ki­éleződött. A királyné Bratianut az­zal fenyegette meg, hogy elhagyja az országot és osztozik fiának, Ká­rolynak nézeteiben. A lap meg­jegyzi, hogy a viszályt talán ugy lehetne megszüntetni, ha a királyné belépne a régens tanácsba. MT (. A kormány koszorúja a hercegprímás ravatalán. Budapesti Értesítő: A Magyarság irja: Vass József h. miniszterel­nök a kormány nevében elküldte Csernoch hercegprímás ravatalára koszorúját, melynek nemzeti szinü szalagján a következő felírás ol­vasható: Főméltóságu Csernoch Já­nos Magyarország hercegprímása emlékére a m. kir. kormány. Leesett a létráról és meghalt. Budapesti Értesítő : A Mai Nap irja : Megrendítő sors-tragédia ját­szódott le tegnap délután Sopron­ban. Reisch András 43 éves gazda háza mellett lévő pajta padlására akart fölmenni. Nem ért azonban föl a padlásig, mert a létra utolsó fokán a szerencsétlen ember meg­csúszott és több méter magasság­ból lezuhant és véres fejjel eszmé­letlenül terült el a kövezeten. Az esés következtében olyan súlyos sé­rülést szenvedett, hogy anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, rettenetes kínok között kiszenvedett. Esztendőkkel ezelőtt Reisch And­rás bátyja esett le hasonló módon a pad létrájáról és hasonló módon halt meg. Elítélt sikkasztok. Szombathely: A szombathelyi tör vényszék Kalmár József pincért és Gerencsér József szobafestőt fejen­ként 2—2 hónapi fogházra ítélte* ínért a mult évben egyik jótékony­sági egyesületnek adományokat gyűjtöttek és a gyűjtött "íQ millió koronából 3—3 millióval nem tud­tak elszámolni Szabadlábra helyezték a Nagy István-ügy egyik gyanú­sítottját. A Magyar Országos Tudósító je­lenti: Az ügyészség néhány héttel ezelőtt letartóztatásba helyezte a Nagy István-ügy egyik gyanúsított­ját, Sebestyén Jenő dr. ügyvédet. A vizsgálóbíró most Sebestyént sza­badlábra helyezte, azzal, hogy a megvesztegetés bebizonyítva nincs és nem kell a szökésétől tartani. Meghalt a feleséggyilkos tanító. A Pesti Hirlap irja: A szegedi rabkórházban meghalt Földváry De zsö volt tanitó, aki feleségét meg­gyilkolta és ezért 15 évi fegyházra ítélték. Annak idején feltűnést kel­tett Földváry Dezső ügye, aki oklevél nélkül s anélkül, hogy ír­ni-olvasni tudott volna, esztendő­kig tanított egy tanyai állami isko­lában. A csillagbörtönben elhatal­masadott felette régi tüdővésze és az ölte meg. • •»«« ki időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban már ma reggel az ég­teljesen felhőtlen voft. A nappali hőmérséklet kissé magasabb a nor­málisnál, az éjjeli pedig alatta van­Időprognozis: Egyelőre még na­gyon meleg idő várható, majd nagyobbodó felhőzet és zivataros hajlammal. (MTI.) Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90.50 volt. Valuták: Angol font 27.82i/ 3— 27.981/2, Cseh korona i 16.96i/ 2— 17.05, Dinár 10.03—10.09, Dollár 570.30—572.70, Francia frank 22.55—22.75, Leu 3.44 és fél— 3-54 és fél, Líra 31.25—31.65, — Osztrák korona 80.50—80.90, Né­met márka 136.20—136.70, Svájci frank 110.35—110.75. Terménytőzsde. A készárupiacon a 78 kg-s felsőtiszai buza ára 30.05—30.40, 80 kgs-nak ára 30.50—30.70 pengő. Határidősök: Buza októberi zár­lat 30.20—30.22, Buza márciusi zárlat 32.56—32.58, fibzs októberi zárlat 26.00—26.04, Rozs már­ciusi zárlat 28.28—28.30. Egyes szám ára 1© fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom