Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-19 / 137. szám

1927. junius 19. 11 CSAK AZ „ £+ern Í+"vÉDSZDVAt JELÖLT LAP VALÓbl. ETERNIT-MÜVEK HATSCHEK LAJQS aUDAPEST.ANDRaSSrÚT33.CrÁR:NVERCE5-UJFAlL l, SZIFONOKAT, TELJES SZIKVIZGYÁRI BERENDEZÉST, Bor- és sör­ki mérő­készülékeket, JÉGSZEKRÉNYEKET, háztartások, hentesek, mészárosok, szállodák, vendéglik, stb. számára. Kedvező fizetési feltételekkel a legelőnyösebben szállít: Egyesült Gép- és Fém­gyárak R.-T. Bud* pest, VOTá 1' Kérjei ajánlatot I 3271-* Bencz András kútfúrási vállalata Kossuth ucca 53. Telefon: 420. Elvállal minden néven nevezendő és méretű furoit kutakat a leg­meszszebbmenő garancia mellett. Kívánatra kitűnő referenciákkal szolgálok. 5866 Legszebb, legjobb, legolcsóbb a Tárcae-isy-f éte takaréktűzhely és sírrács! TÁR CZ AY ENDRE épület- és műlakatos üzeme Nyiregyháza, Nádor ucca 10. Villámhárító, villany­világítási és villamoscsengő szerelést és javítást! legjobb minőségű anyagból j legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrinyi Uona-u. 3. Lakás Csülag-utca 89. sz. Azonnali belépésre megbízható 17—25 év körüli H -•öBsíus Keresek. Rákóczi út 26. szám. 3497-2 Gyógynövényeket a legmagasabb napi árban vásárolunk! Ezidőszerint székfiivirág, szarkaláb. virág, pipacsszirom, buzavírágszirom, feh érárvacsalánvirágszirom, csalán­levél, kerekmályvaíevél, orvosi boly­hos pemetefű, todíafavirág, később kőrisbogár, maszlaglevél, beléndeklevél és hársfavirág gyüjteodí. Szivejkedjék készletét minta kíséretében neküak felajánlani é3 gyűjtéséről bennünket sllandóan tájékoztatni. Csomagoláshoz szükséges zsákokat mi adjak és Há­gj obb mennyiséget a feladóállomáson veszünk át. 2907-48 Hydrotflora r.-t. a^rrS­, 12. 2169 5 Kerékpár 136 Pengőtől; Monet, Qoyon, Preslo, Wíltler, Waffenrad, előnyös fizetési feltételek. Nagy József Bodapns^ VI., Andrássy-út 34. Telefon 221-97. Elárusítóhelyek: Ehrenfeld Márton fatelepe, Nyiregyháza. Da.mann Jakab gép-, vas- és villamossági cikkek raktára, Kísvárda. Auspitz Bertalan épületbádogos, Kemecse. Angyal Simon és Sámuel fa­kereskedők, Tiszalök. Klein Sámuel fakereskedő, Balkány. Mezei Ja­kab fakereskedő, Nyiradony. Mándi és Goldstein fakereskedők, Nyír­bátor. Stern Ignác fakereskedés és betonárugyár, Nagykálld. Laza­rovits Dávid fa- és építési anyag kereskedés, Rakatnaz, so?9 Lincoln­f©rd -Fordson autorizált képviselet. Csukott és nyitott személyautók, kész teherautók és alvázak minden tipusban raktáron. Fordson-traktorok, Oliver-ekék, tárcsás boronák. Magyar Mezőgazdák l-T. Nyírenyházü, Bessemvei^tér 1 16. Nagytakarék-épület. — Telefon: 499. 3505 el 1 Ha reumája, köszvénye, ischiásza vagy csúza van, használja a szerencsi oyógyiszappaico iást, mely szakorvosok által elismerten, felülmúl minden eddigi iszapkezelést. — Kiváló összetételénél fogva gyógyhatása megle pően gyors és maradandó MBWIBaHBBKtaHíiMMIBBMBBHBaBBMBBB Lakás és ellátás napi 3-szori étkezéssel 4 pengőtől kezdve. Gyógyiszappakolás es kádfürdő május 1 tői október l-ig szombat kivételével minden nap. Leszállított árak. Kedvező vonatközlekedés minden irányban. 2270-? Fürdővezetőság. Nyirpazony község elöljáróságától. 1105—1927. K. Hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi, hogy a község tulajdonát képező teljesen uj 152 literes szesz­mérőgépes, kigyócsöves vashűtővel ellátott pálinkafőző üstöt teljesen fel­szerelve, a hozzátartozó 68 literes tisztáló használt üsttel együtt, 1927. augusztus hó 1-én d. e. 9 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek elfogja adni. A készülék barmikor megtekint­hető Nyirpazony községben a pálinka főzde helyiségben. Nyirpazony, 1927. junius 7-én. $455-4 Elöljáróság. A Nyírvíz Szabályozó Társulat elnökétől. 642 — 1927. sz. Meghívás. A Nyírvíz Szabályozó Társulat érdekeltségét a f. évi junius hó 30-án d. e. 11 órakor Nyíregyházán, a társulat hivatalos helyiségében meg­tartandó rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. TÁRGYSOROZAT: Elnöki előterjesztés. 1. Miniszteri leiratok. 2. Az 1926. évi zárszámadás meg­vizsgálására kiküldött számvizsgáló bizottság jelentése. A számadások és a számvizsgálatról felvett jegyzőkönyv közgyűlést megelőző 15 napon át a társulati hivatalban közszemlére van­nak kitéve. 3. Időszaki jelentés a folyamatban levő munkálatokról és a társulati ügyek állásáról. 4. Kisebb előterjesztések. A szavazás a jogerős haszonarányos kulcs alapján az 1927. évre össze­állított szavazati lajstrom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és képviselők két tanú által előttemezett megbízó leveleiket a közgyűlés meg­nyitása elölt a társulat igazgatóságá­nál szíveskedjenek letenni. Nyíregyháza, 1927. junius 12. Mikecz Dezső m. kir. udvari tanácsos, 3404-3 társulati elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom