Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-13 / 108. szám

i MhSM JSÍYÍRYIDÉK. Hiúm wii—i—hhiiiiiw—iiiiiiim wr ir r--- n iimniriB) i mntivin 1927. május 13. A nagykállói tanítótes­tület havi értekezlete. (A Nyirvidék tudósítójától.) A nagykállói tanítótestület f. hó 6-án a Központi leányiskolában közös havi értekezletet tartott, amelynek különös jelentőséget és díszt adott az a körülmény, hogy azon a helybeli reálgimnázium tanári karának képviseletében Bihari Ferenc igazgató és Smit­zer József tanár is részt vettek, mint meghívott vendégek. Kedves és örvendetes tényként hatott a kultura alapozó mestereire a ma­gasabb lelki müvelés két kiváló faktorának közöttük való megje­lenése abból a célból, hogy az elemi oktatás iránt támasztott érdeklődésük keretében a rokon­lélek meleg simpátiáját sugároz­zák a népnevelés munkásai felé. Az értekezletet megelőzően Kiss Jenő ref. tanitó tartotta meg a VI. osztályú tanulókkal azt a fo­galmazási órát, amelyre meghí­vásukat a tantestület tagjai a megelőző értekezleten kérték azon oknál fogva, mivel ő, különösen a fogalmazás oktatásának a terén igazan fényes, ragyogó eredmé­nyeket ért el. Közvetlen szemlél­hették az értekezlet tagjai, hogy Kiss Jenő kedvenc tárgyának a tanításánál semmi boszorkányos módszert nem használ, hanem hozzáértő, meleg művészi tanitői lélekkel kezeli a megfogott tani­lási tárgyat s irányítja ügyes hangulatkeltéssel a gyermeki lel­keket. Felvértezve az évközben nyert ismeretek által, előzően meg nem beszélt, hirtelen kika­pott tárgykörből olyan fogalmaz­ványokat alkottak a nép egy­szerű gyermekei, hogy bámulatba ejtették a közöttük irásközben is jelenlévő pedagógusokat. A fogalmazási óra után Szabó Antal egyesületi elnök gondola­tokban gazdag tartalmas beszéd után meleg szavakkal üdvözölte a reálgimnázium tanári karának képviseletében megjelent két ven­déget : Bihari Ferenc igazgatót és Smitzer József tanárt, valamint tanitótestvéreit s az értekezletei megnyitotta. Több aktuális tan­ügyi kérdés előterjesztése után hosszabb vita indult meg a fo­galmazás tanításáról és a gra­matizálásról. Kiss Jenő értékes előadása és minta-fogalmazási órája ősiinte, meleg elismerési váltott ki mindenkiből. Felszólal­tak Bihari Ferenc reálgimnáziutni igazgató és Smitzer József tanár, akik védelembe vették a sok pedagógus által kiküszöbölésre kárhoztatott gramatizálást Ügyes, szakavatott és helyes módszert alkalmazó tanítói kezekben el­vitathatatlanul nagy szolgálatot tesz a nyelvtanoktatás a gondo­latok helyes kifejezésére, a helyes­írás elsajátítására, de mint ész­fejlesztő is elsőrendű dolog. Ilyen értelemben szólaltak még fel Magoss József ny. ig. tanitó, V. Várkonyi László, Qáspár Endre és Kiss Jenő tanítók is. A tar­talmas, tanulságos tanitói érte­kezlet azután véget ért. — ka. — ».»»»«»• — A Nyíregyházi Nyári Menet­rend ingyen kapható Erdélyi és Pázmányinál és Borbély Sándor Korzó Drogériájában. Innins 9-én este érkeznek a kalocsai kisgazdák Nyíregyházára. A kalocsaiak tanulmányi kirándulásának részletes prommja­Nyíregyháza. (A Nyirvidék tu­dósítójától.) Megírta a Nyirvidék, hogy Ka­locsáról kisgazdák jönnek Nyíregy­házára, hogy az itteni gazdasági viszonyokat tanulmányozzák.. A kisgazdák junius 9-én csütörtökön este érkeznek meg és tanulmányut­juk teljes sikere érdekében Nyír­egyháza város tanácsa a követke­ző részletes programmot dolgozta ki: 9-én (csütörtökied 19.40-es vo­nattal érkezés Nyíregyházára, az állomáson a Gazdaszövetség és a városi tanács kiküldöttje fogadja a vendégeket. Elszállásolás a Gaz­daszövetség épületében (és a város­háza vendégszobájában). Vacsora ugyanott este 9 órakor. 10-én (péntek) reggel 7 órakor indulás a város fogatain gróf Dessewffy Emil királyteleki ura­dalmába. Tárgy: A magyar szarvas­marha tenyészet, rozs, burgonya, dohány és cukorrépa termelés, csil­lagfürt zöldtrágyázás és a kísérleti telep megtekintése. Mindezeket is­merteti Balogh Gyula uradalmi kasznár. Délelőtt 11—12 óráig a városi csordalegelők marhaállományának megtekintése. Nyíregyháza és Sza­bolcsvármegye szarvasmarha te­nyésztését ismerteti Horváth A*-a- 5 dúr m. "kir. járási gazdasági fel- a ügyelő. íj 12 órakor ebéd a Gazdaszövetség termében. Délután 1.30-kor indu- \ lás autóbuszon Szmolár Mihály sulyánbokorj kisgazda gazdaságá- i nak megtekintésére. Útközben és a i helyszínen Nyíregyháza város la- ; kosságának települési viszonyait és ; a tanyabokorrendszert ismerteti ] Kardos István városi kulturtanács- > nok. Visszatérőben Antal János í gyümölcsösének megtekintése. Délután 4—6 óráig Nyíregyháza ' város erdőgazdaságának megíekin- • tése. Séta a Városmajortói Sóstó- | gyógyfürdőig. A város erdőgazdái- I kodását ismerteti Gyuri kovits La fos ® gazdasági hivatalvezető. Délután 6—8 óráig Nyirpazony j község határához tartozó Sóstósző- > lőtelep megtekintése. A szőlőtelep : keletkezéséről, szervezetéről és az j ott folytatott szőíőgazdálkodásrói ; előadást tart báró Buttter Sándor telepfelügyelő. Este 8—9 óráig séta és szórako­zás Sóstófürdőn. 9 órakor vacsora ugyanott, 10.30-kor villamoson vissza Nyir­SZÍNHÁZ HETI MŰSOR. : Csütörtök, május 12. Chopin. Be­mutató előadás. Páratlan bér­let 8. Péntek, május 13. Chopin. Páros bérlet 8. Szombat, május 14. Chopin Bér­letszünet. Pillangó kisasszony Puccini finom muzsikáját, amely­ben egyszersmindenkorra szakit az összhangzattan tradicionális szabá­lyaival, igen szép, elismerésreméltó kidolgozásban hozta ismét a ze­nekar, a kitűnő Komlós Pál kar­mester vezénylésével. Madame But­terfly szerepét Kármán Gizi éne­kelté. Nagyszerű énekkulturája és játékának drámai ereje ezúttal is lenyűgözték a közönséget, amely tegnap sem mutatott nagy érdeklő­dést az operaelőadás iránt. Rácz Tilda Suzuki szerepében szintén eL egyházára. 11-én (szombaton) reggel 7—9 óráig a város nevezetességeinek, a városi gazdasági udvaroknak (Bun­di, Majorkert) és a hetivásár meg­tekintése. Délelőtt 9—11 óráig a heti ló­vásár megtekintése, Nyíregyháza ló­tenyésztését ismerteti Schutz Ernő méneskari alezredes. Délelőtt 11 órakor indulás autó­buszon Lipthay Jenő nyirpazonyi szőlőtelepének megtekintésere. A nyírségi szőlőkről és a borkezelés­rői előadást tart Lipthay Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos, birtokos­Ebéd Nyíregyházán délután 2 órakor a Gazdaszövetség termében. Délután 3.30-kor indulás a nyír­egyházi kisgazdák fogatain Kiár Sándor simapusztai gazdaságának megtekintésére. Tárgy: A tarka szarvasmarha tenyészet, a manga­lica seriéstenyésziet, a tejgazdaság, tenyészapaállat nevelés szálastakar­mányfélek és dohánytermelés meg­szemlélése. Mindezeket ismerteti: Klár Sándor oki. gazda, birtokos nagybérlő. Vacsora este 8 órakor ar Sütő­féle vendéglőben. Este 9—11 óráig mozielőadás a városi kertmozgóban. 12-én {vasárnap) reggel a 7.46 órai vonattal indulás Nyíregyháza város császárszállási birtokára, Csá­szárszállás vasútállomásról a városi bérlők fogatain tovább a gufyale­gelőre. A város legelőgazdálkodá­sát ismerteti Gyurikovits L'tjos gaz­dasági hivatalvezető. Délelőtt a 10.50-es vonattal Csá­szárszállás vasutáltomásró- vissza­utazás Kalocsára. A kirándulás tartama alatt élel­mezésről, elszállásolásról és fuvaro­zásról Nyíregyháza város és a Gaz­daszövetség együttesen díjmentesen gondoskodik. A programmba beál­lított mozielőadás szintén díjtalan. A kirándulással kapcsolatban fel­merülő kérdések elintézésével Gyu­rikovits Lajos, a városi gazdasági hivatal vezetője van megbízva. A kirándulásra meghívást kapnak az előadókon kivül a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, a Szabolcs^ vármegyei Gazdasági Egyesü et, a Nyíregyházi Városi Mezőgazdasági Bizottság, a Vármegyei Gazdasági Felügyelőség. A Nyíregyházi Gazdaszövetség elnöksége. Nyíregyháza város tanácsa. sőrangu volt. Pinkerton hadnagy szerepét Demény Artúr énekelte jól diszponáltan s a többi szereplők is megérdemlik az elismerést. Mind össze a második és harmadik fel­vonás világítása ellen volt kifogá­sunk, ami a rendezés hibájából nem volt megfelelő és előirásszerin­ti. Egyébként a Gulyás díszletei szebbek voltak, mint a budapesti Városi Szinház díszletei a Pillan­gó kisasszony előadásain, ami csak a színigazgató javára írandó. Nem nösülök! Szenes Béla pompás vígjátékát tegnap délután mozihelyáras elő­adásban láttuk. Ugy látszik, az ötlet kedvező visszhangra talált a közönségnél, mert ezutt;^ is zsú­folt ház nézte végig a kitűnő elő­adást. Rózsássy íboly elismerésre­méltó művészi alakítást nyújtott Koppány Erzsivel együtt, aki a bá­rónő szerepében aratott megérde­melt nagy sikert. G- Székely Re né, Szabó István, Zsolnay Manci, Bi­hari László és Bánó Mihály is nagyon jók voltak. Kitűnő figura volt Endrödi Miklós a harmadik felvonásbeli portás szerepében. A közönség körében az az általános óhaj merült fel, hogy egyelőre leg­alább két délutáni mozihelyáras színielőadást kellene rendezni." * Ma este Faragó Jenő és Berta István 3 felvonásos daljátékát, Chopm-t adják a következő sze­reposztásban : I. felvonás: Eliza. Czártoriszky Adam herceg — Endrődy Miklós Radzivil Eliza hercegnő — Szigethy Annus Wodzinka Antal gróf Pattantyús Mihály Frederic Chopin - Bánó Mihály Elsner József, zenetanár — Szabó István. Wanda, a leánya Turcsy Jolán Matusewszka asszony, Chopin daj­kája G. Székely René Lulu, Eliza szobalánya Zsolnay Manci Gazdag leány — Révész Béla Francia ur — Csorba Dénes I., II., III. páraszegény: — Almássv Zsazsa, Báthy Anna, "Kállay Böske Vendégek, aratók, aratólányok, cse. lédség. Történik: 1836-ban Czártoriszky Ádám hg. kastélyában, Varsó kö­zelében, Zelazovában. II. felvonás: Aurora. Radziwil Antal herceg — Bihary L. Eliza, a leánya - Szigethy Annus Czártoriszky Adám herceg Endrődy Miklós Dudevant Aurora (George Sand) Koron kay Rózsi Lowicka hercegnő - Gábor Antónia Frederic Chopin Bánó Mihály Liszt Ferenc Kondács András Wodzinska Antal gróf — Pattan­tyús Mihály. Elsner József Szabó István Lulu, Dudevant szobalánya — Zsolnay Manci Jan, komornyik • Késmárki Kálmán L, II., III., IV., V. comtessék — Monti Boris, Rajz Irén, Komáromi Pi"i, Korav Sári, Kállay Böske Vendégek, nemes ifjak stb. Történik: Párisban, 1840. körül Radziwil Antal herceg házában. III. felvonás: Wanda. Frederic Chopin Bánó Mihály Aurora Koron kay Rózsi Eliza Szigethy Annus Wanda Turcsy Jolán Antal - Pattantyús Mihály Matusewszka G. Székely René Ferencrendi barát Domokos F. Történik: 1847-ben, Chopin pá­rizsi lakásán és a Waldenosz kolos­tor előtt . * Nagyon meleg az érdeklődés a ma esti bemutató előadás iránt s reméljük, hogy ez az érdeklődés nem is fog ellankadni. Chopin örökbecsű melódiái élednek va­lóságra ma este s aki szereli a muzsikát, természetesen kell, hogy szeresse a legszerelmesebbszivü poétát, a nők kedvencét, a sápadt lengyel muzsikust, aki olyan sok kinccsel ajándékozta meg'az em­beriséget. Hisszük, hogy ma este megtelik a nézőtér, ha másért nem, Chopin kedvéért. — A Ker. Kir. lpa rfííügyelőség átköltözése. Értesítem az érdekelt hivatalokat és feleket, hogy a kir. tár által megvett Károlyt-tér 6. sz. alatti házba költözött át. Telefon­szág továbbra is 157. K er. Kir. Iparfelügyelőség vezetője; Sikorszky István kir. ipari főfelügyelő. 3x

Next

/
Oldalképek
Tartalom