Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-01 / 98. szám

1927. május 1. JNÍYÍRYXDÉK 5 A városi képviselő­testület közgyűlése. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Nyíregyháza város képviselőtes­tülete tegnap délután 3 órakor tar­totta rendes közgyűlését, amelyen dr. Bencs Kálmán kir. kormányfő­tanácsos polgármester elnökölt. A közgyűlés kiemelkedő mozzanata volt a kitüntetett Paulik János és Énekes János kanonok ünneplő üdvözlésé. A kitüntettek érdemeit dr. Vietórisz József méltatta. — A közgyűlés a tanácsnak és a szakosztályoknak javaslatát elfo­gadta. Ezeket a javaslatokat már részletesen ismertettük. A magyar irodalom nagy értékeinek megbe­csüléséről tett tanúságot a képvi­selőtestület, amikor a nagybeteg Krúdy Gyulának 500 pengő irói honoráriumot szavazott meg. A közgyűlés részleteire még visszaté­rünk . ^ Cipő Színpad ^ Erdélyi Cipőüzem REPÜLJ FECSKÉM! Repül] fecském! Repülj fecském! Vidd et az én levelecském: Vidd el, vidd ei messze tájra, A? alföldi rónaságra, Dunántúli dombvidékre, Tiszahátra, Mondd meg az én tubicámnak Ennek a szép rózsaágnak, Mondd, hogy szivem még a régi, S bizonyságul: ST1BI-CIPŐT veszek néki. Miskolc törvényhatósági bizott­sága a város díszpolgárává válasz­totta Bethlen István gróf minisz­terelnököt. Diósgyőrött Kiéiben Sándor vas­gyári alkalmazott felesége megmér­gezte magát, mert a férje bicsér­dysta lett és nem engedte meg, hogy otthon húsféléket főzzön. A kisantant külügyminiszterei május 15-én Prágában konferen­ciát tartanak. Pola Negri, a hires filmdiva, az elhunyt VaTentino menyasszonya férjhez megy Serge Divani her­ceghez. Elmarad az amerikai orvosok magyarországi tanulmányútja. A főváros felmondja az összes biztosításait, hogy véget vessen az eddigi protekciós rendszernek. Kolozsvárt haditörvényszék elé állítják az »Ellenzék« és az »Uj­ság« felelősszerkesztőjét, mert lap­jukban felszólították az erdélyi zsi­dóságot, hogy a népszámlálás al­kalmával a nemzetiség rovatába ne zsidónak ,hanem magyaroknak ve­zessék be magukat. A líra drágulása miatt az olasz szállodások leszállítják az árakat. _ Mayláth Gusztáv gróf erdélyi róm kath. püspök máius 1-én ün­nepli 30 éves püspöki jubileumát. A népjóléti minisztérium 700.000 pengő költséggel csonttuberkuloti­kus gyógyintézetet állit fel. Magyarország eddig ötvenezer vagonnal exportált a tavalyi burgo­nyatermésből. Háromezer tiszívM'ő kap hsS tpi­tési kölcsönt. (*) Fehér- és ajourhimzésre a varrógépen teljesen ingyen tanitja meg vevőit a Singer-varrógép rész­vénytársaság. Vay Ádám-u. 2. 3 A Palma kaucsuksarok olcsóbb lett f Holnap nyílik meg a Sóstógyógyfürdő. A városi gőz- és kádfürdő (A Nyirvidék tudósítójától.) Holnap vasárnap lesz május el­>seje s ezen a napon nyílik meg a hagyományokhoz hiven a sóstói vendéglő és fürdő. Az idő váratla­nul kedvezőre fordult, kisütött a tavaszi nap s igy a holnapi meg­nyitás előreláthatólag sikeresen fog lezajlani. A kisvasutak uj sóstói menet­egyelőre üzemben marad. rendje is holnap lép életbe s igy a közönségnek délelőtt óránkínt legalább egy, délután pedig leg­alább két vonat álí rendelkezésére, ami lényegesen megkönnyiti a sok­szor népes forgalom zavartalan le­bonyolítását. A városi gőz- és kádfürdő érte­sülésünk szerint a további intéz­kedésig szintén üzemben lesz. Gulyás Menyhért társulata minden héten rendez egy délutáni előadást mozibelyárakkal. Csütörtökön délután fél 5 órakor „áz arany hattyú" kerül szinre. a A Nyirvidék tudósítójától.) fulyás Menyhért színigazgató igen erdekes újítással lepi meg a nyíregyházi színházi pubikumot, amely ha beválik, a közönségnek is kényelmére válik s a színtársulat Is jó! fog járni. A terv szerint minden héten, valamelyik hétköz­nap délután fél 5 órai kezdettel előadást rendez, még pedig mozi­helyárakkal, amely lényeges olcsób­bodást jelent a rendes színházi árakkal szemben. Az ujitás azoknak is módot fog nyújtani a szinházbajárásra, akik j esti idejüket nem akarják a pihe- \ nés rovására ezzel eltölteni, vi- r szont alkalmat ad azoknak is, hogy j egy-egy felőadást megtekintsenek, I akiknek véletlenül üres idejük van, | vagy pedig az esti órákban egy­általában nem érnek rá színházba menni. Az első ilyen mozihelyáras elő­adás csütörtökön délután fél 5 óra­kor lesz, amikor M* aranytiattym kerül szinre. (*) Díjmentes oktatást ad vevői­nek himzésben, tömésben és var­rásban újonnan berendezett per­manens tanfolyaim a Singer varró­gép részvénytársaság. — Figyeljen minta-készitményeinkre kirakataink­ban. Vay Ádám-utca 2. 3 — Uj Renault autótaxi a t. kö­zönség rendelkezésére megrendel­hető telefonon, 453. sz. Mittelman irodája utján. 5x DIADAL IHOZg6 Április hó 30-án és május hó 1-én, szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: DAGFIN Filmregény 10 fejezetben. — Rendezte: Joe fflay­Szereplők: Dagfin Holberg Paul Richter. I Tilly Mary Johnson Lydia Marcella Albani | Sabi bey ... Paul Wegener Szerelmes fonográf Burleszk 2 felvonásban. Előzetes jelentés: Május 2-án és 3-án, hétfőn és kedden Tiltott házasság. Yén lump. A „Verboczy" Bajtársi Egye­sülej kulturestje Nyíregyházán A miskolci Jogakadémia dékánja, dr. Bruckner Győző május hő 7-én délután 6 órai kezdettel a »Kos­s u th «-reáIgimn ázium dísztermé­ben »Felvidéiki várromok és a hoz­zájuk fűződő mondák« címen vetftőképes előadást tart. (A Nyirvidék tudósítójától.) A Jogakadémia »Verbőczy« Baj­tári Egyesülete a Nyíregyházán la­kó nagyszámú joghallgató násával és a Bajtársi Egyesület jóhirnevü zene és énekkara közre­működésével kulturdélutánt és ezt követőleg a Korona-szálló dísztér- * mében táncestélyt rendez. — A kulturdélután kimagasló száma a kiváló előadó, dr. Bruckner Győző vetítettképes előadása lesz. Az el­szakított Felvidék alapos ismerője, a menekült eperjesi akadémia or­szágos hirü, tudós professzora elő­adása valóságos kulturesemény. A A zene és énekszámokkal kibővített kulturdélután jövedelme nemes célt, a szegénysorsu egyetemi hallgatók segélyezését szolgálja. A nagy ér­deklődéssel várt előadást a Ko­rona-szálló dísztermében este fél 10 órai kezdettel tartandó tancestély követi, amelynek előkészítésén tel­jes erővel dolgozik a hatalmas ren-« dezőség . NYILT-TÉR.* Varrodámat a Dessewffy-tér 10. szám alól Szarvas-utca 43. szám alá helyeztem át. Dr. N. Fischer Marianne Dr. Dorner Béia megyei főorvos, Győr, írja: »T. Mohai Ágnes-forrás kut­kezelősége Moha Az Ágnes-forrás vizét már régen előnyösen ismerem, nemcsak ma­gam igen kedvelem, de minden al­kalommal szívesen közreműködtem annak terjesztésén s ezt jövőben is örömest teszem. Egy alkalommal néhai Bamberger bécsi orvostanár társaságában ebédeltem, ki nagyon dicsérte ezen vizet i melyet azelőtt nem ismert, a viz tehát önmagát ajánlja jóságával, de másrészt ha­zafiúi kötelesség is saját forráster­ményeinknek minél nagyobb piacot teremteni.« A Mohai Ágnes.for­rásviz mindenütt kapható. *) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­1 lősséget nem vállal. SZANATÓRIUM, sebészeti, szülészeti és belbetegeknek. Röntgen laboratóriurfi. Ápolási díj közös szobában 8 pengő, külön szobában 16 pemgö naponta. Orvosát Nyíregyháza, Kallói-utca 42. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom