Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 98-122. szám)

1927-05-26 / 119. szám

1927. május 26. WNYÍRYIDÉK. 5 Az 1-s6 oldal folytatása. Majd a Gajdeszbe küldjük a fő­jegyző urat,is. Arra vonatkozólag is vallomások merültek fel, hogy Begre Béla útlevelet is kért, hogy majd a gyilkosság után megszök­jön. Felmerült a ma délelőtti tárgya­láson annak a névtelen .levélnek ügye is, amelyet Reskó Magda irt Csobaji Gyulának és amelyben fel­hívja figyelmét arra, hogy vigyáz­zon, mert az ő életére is leskelőd­nek. Egy izben Reskó Magdolna ijedten szaladt haza a tarcali út­ról, ahol egy bokorban arról be­szélgettek, hogy az arra utazó Cso­baji Gyulát lelövik. A csendőrök azonnal kimentek a hely színére, de nem találtak a környéken sen­kit. A tanúvallomások arra vonat­kozólag ma sem szolgáltattak ada­tot, hogy Reskó Magdának ez a híresztelése alapos volt-e vagy csupán ijesztés. Csobaji József rendszerint szemben ült az ablakkal, a gyilkosság estéién háttal he­lyezkedett el. A végzetes augusztusi péntek emlékét idézte fel Csobaji József szobalányának, Schőnviczky Jolán budapesti lakosnak kihallgatása, _ aki részletesen elmondotta, mi történt azon a vacsorán, amikor a f yilkos golyó megsebesítette Cso­aji Józsefet. A földbirtokos azon az estén háttal ült, mert «Pipi nagy­ságos asszony» előbb ült az asztal­hoz és Csobaji József megszokott helyét foglalta el". Igy érte a lövés Csobajit hátulról. A főtárgyalási elnök felolvastatja Csobaji Józsefnek utolsó vallomá­sát, azutan Gönde Miklós, Mátyás Zsuzsanna konyhalány udvarlója tesz lényegtelen vallomást. Vékony Mihályné tanú arról beszél, hogy miként ébresztette fel a gyilkosság utáni reggelen Begre Albertet. Ké­sőn kelt, nem volt álmos. A tanuk közül az ügyész határo­zottan ellenzi Szilágyi Sámuel meg­esketését, aki tagadja a számos ta­nú füle hallatára tett kijelentéseit és aki a vádlottakkal rokonságban van. A védő semmiségi panaszt jelent be, amikor a tanú meges­ketését határozza el a biróság. A ta nuk megesketése után a főtárgyalás elnöke a tárgyalást délután 4 óráig felfüggeszti. Bálint dr. védő kéri, hogy fegyverszakértőül Rónay Jenődr.-t is hallgassa ki a biróság. A főtár­gyalás elnöke kijelenti, hogy ennek nincs semmi akadálya. (*) BÉRMÁLÁSRA imakönyv különlegességek és rózsafüEérek legnagyobb választékban kaphatók Fábián könyvkereskedésében és pa~ piríruházában. 2884-10 (*) Levélpapirujdonságok nagy választékban érkeztek az Ujság­boltba. (*) Nő? mosóruhák és kötények már pengő 2.80-tól nagy választék­ban érkeztek a Gólya Áruházba, Zöldség-tér. Mindazoknak, akik felejt­hetetlen jó férjem temetésén résztvettek és fájdalmamat enyhítették, köszönet mond özv, Petneházy Sándorné — Dugulás és aranyeres bántal­mak, gyomor- és bélzavarok, máj­és lépduzzadás-, hát- és derékfájás ellen a természetadta «Ferenc Jó­zsef keserűvíz, naponkint többször bevéve, hathatós segítséget nuyjt. Tudományos megfigyelések beiga- | zolták, hogy a Ferenc József viz ah hasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. Kapható gyógyszertárakban, drogé­riákban és füszerüzletekben. (*) Legszebben ondolál, hajat vág Kovács női fodrász, Bessenyei tér 2. 7Ö96 (*) Férfi és fiuöUönyök szövet­ből és vászonból, külön nadrágok, munkásruhák, gépész öltönyök, munkaköpenyek olcsón kerülnek eladásra, Gólya Áruház, Zöldség­tér. (*) Bérmaajándéknak imaköny­vek a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebbig minden árban kap­hatók az Ujságboltban. (*) Levente öltönyök, cserkész­nadrágok előírás szerint, a Gólya Áruházban, Zöldség-tér, minden mennyiségben kapható. Holnap njból megnyílik a Városi Gőzfürdő. Ezentnl minden vasárnap déltől hétfő reggelig szünetel a fürdőüzem. (A Nyirvidék tudósi tójától.) A Városi Üzemi Részvénytársa­ság igazgatóságától nyert értesü­lésünk szerint a városi gőz- és kád­fürdő holnap csütörtökön reggel 6 órakor megnyílik. A fürdőüzemban azt a fon.os újí­tást hozták be, hogv minden vasár nap déli 12 órától hétfő reggeli 6 óráig zárva lesz a fürdő. Vasár nap délután tehát ezentúl fürdeni nem lehet. Erndy Gyula rágalmazási pőrét ma délelőtt tárgyalta volna a nyíregyházi törvényszék. Krndy nem jelent meg a tárgyaláson, s orvosi bizonyít­vánnyal igazolta távolmaradása okát. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) Szohor Pál városi főjegyző szer­kesztésében tudvalevőleg megjelent a «Nyinegyháza az őrökváltság szá­zadik esztendejében» cimü mü első kötete. A könyvbe Krúdy Gyula «Szabolcsi emlek» cimmel hosszabb leirást közöl, amelynek egy részét Mikecz József nyíregyházi lakos magára nézve sértőnek találta s ezért sajtó utján elkövetett rágal­mazás vétsége cimén feljelentést js tett Krúdy ellen. Az ügyet ma délelőtt tárgyalta volna a nyíregyházi törvényszék Szalontay-tanácsa, azonban a tár­gyaláson Krúdy Gyula, akit sza­bályszerűen megidéztek, nem jelent meg. Elmaradásának okául betegsé­gét hozta föl v amelyet orvosi bi­zonyítvánnyal igazolt. A tárgya­lást igy bizonytalan időre elnapol­ták. 'wnw w im t mi nim tti * Juhász Etele. | A régi Nyíregyházának egy ti­pikus alakja, kedves, mindenki által szeretett öreg bohémje, Ju­nász Etele, nyugalmazott városi rendőrkapitány hunyta le ma dél­ben, háromnegyed 1 órakor örökre a szemét. Annak a régi Nyíregyházának volt jellegzetes alakja, amikor még nem volt gond a megélhetés, amikor még jobbak voltak az erkölcsök, ami­kor egy betörés hlnapokig iz­galomban tartotta a várost, amikor még nem volt annyi ünnepség, mint most, a diák-majális, meg a nőegyleti bál voltak az év leg­kimagaslóbb eseményei s ha a város legmagasabb katonai mél­tósága, a huszáralezredes végig­ment az uccán, valóságos szen­záció volt, a rendőrség pedig jó békebeli intézmény volt, amelynek nem sok dolga akadt, mert hiszen akkor még nem is volt annyi paragrafus, amelynek kacskarin­gőira vigyázni kelljen s igy bol­dogabbak is voltak az emberek. S ebben a boldog korszakban élt Juhász Etele. Élt a szó legne­mesebb felfogásában, nem stoikus magábazárkózottságban, hanem annak igenlő értelmében. Ki ne ismerte volna ót, jellegzetes vir­zsina szivarjával, amely elmarad­hatatlan volt nála. Hetvenöt évet élt acélos egészségben, talán so­hasem volt beteg, csak most élete alkonyán betegeskedett egy fél­eszteadeig. Negyvenöt esztendőt töltött köz­szolgálatban. Kartársai szerették és becsülték, a felek pedig, akiket az élet ügyebaja hivatalába sodort, csak aranyló szivéről, atyai jóságá­ról szerezhettek meggyőződést. _ Édesatyja királyi ügyész volt, ő maga először a törvényszéken kezd te pályafutását, majd a városhoz választották meg, ahol 25 évet töltött szolgálatban. Néhány hete súlyos csapás érte, elvesztette hü élettársát, feleségét. A hatalmas villámcsapás alatt megroppant a minden viharral da­coló tölgy sudár dereka, elvesztette az életben való bizodalmát. öz­vegységének második hónapjában ő is eltávozott oda, ahonnan nincs már visszatérés. Közügyekkel is törődött, Sza­bolcsvármegye törvényhatósági bi­zottságának tagja volt, de való­jában ő volt az, aki mindenről tudott s mindenütt ott volt Nyir egyházán, ahol valami történt. Jó rendőrkapitány volt, aki a parag­rafusok útvesztőjében nem vesz­tette el az élettef való közösséget. Száz meg száz ügyet intézett ei mindkét fél megelégedésére, anél­kül, hogy egyetlen jegyzőkönyvet Ez volt Juhász is felvétetett volna. Etele. Í Halálát fia Juhász Sándor dr. ta­karékpénztári igazgató, s vejei Zoi­, tán Béla kir. járásbiró és Kovách' Tibor városi mérnök gyászolják. Temetése holnapután, pénteken délután 3 órakor lesz a Kotaji-utca 16. szám alatti gyászházbóí. Rövid hírek. Angyal Lajost, az egri felsőke­reskedelmi iskola tanárát, aki mű­ködését Nyíregyházán kezdte meg, az elmúlt héten a Ferenc József tudományegyetemen az államtudo­mányok doktorává avatták. — Egerben két fiatalabb katona reátámadt borozás közben vitéz Juhász István katonára s Juhászt négy késszurással súlyosan meg­sebesítették. Az izgága katonákat, kik egy polgári egyént is inzultál­tak s meg akartak szúrni az elő­siető rendőrt, a kerékpáros őrsze­mek fegyverezték le. — A kecskeméti kir. törvényszék 6 hónapi fogházra ítélte Kis Imre 55 éves félegyházi lakost, aki 15 éves leányát megfertőzte s leányá­nak gyermeke született. A biróság azért szabta ki a legminimálisabb 'büntetést, mert a vádlott töredel­mes vallomást tett s az orvosi szak­vélemény szerint iszákossága miatt teljesen degenerált. — Magosi György volt sziget­vári szerb főszolgabíró, mint emigráns mostanáig Szerbiában élt. Ugy látszik, hogy megunta az önkéntes számkivetést s visszatért Magyarországba. Pécsett jelentke­zett, onnan illetékesség és további eljárás végett átszállították a ka­posvári kir. törvényszék fogházába. — Göncruszka községben va­sárnap délután Kiss János béres­legény konyhakéssel agyonszúrta Vig András gazdálkodót, aki pár perc alatt kiszenvedett. A gyilkos­ság előzménye az volt, hogy. Vig András összeszólalkozott Kiss Já­nos anyjával s az asszonyt meg­ütötte. Az asszony fiához menekült s elpanaszolta az esetet, mire Kis Í ános konyhakést ragadott s anél­ül, hogy felelősségre vonta volna Vig Andrást, háromszor belemár­totta a kést. A gyilkost elfogták s bekísérték a miskolci ügyész­ség fogházába. — Miskolc város törvényható­sága kedden délelőtt leplezte le országos ünnepség kereteben Ti­sza István gróf arcképét. Az arc­kép a városháza tanácskozó ter­met disziti. — Varga Antal diósgyőr-vasgyá­ri lakos tiltott műtétet hajtőt vég­re Lénárt Etel miskolci lakoson, a magzat hulláját egy szemétdom­bon rejtették el, ahol három kutya reáakadt a hullára s felfalta azt. Varga Antal és Lénárt Etel beval­lották bűnüket. Mindkettőjüket le­tartóztatták. — A képviselőház tegnapi üté­sén lelkesen ünnepelték az Óceán hős átrepülőjét. — Az angol aisóházbain tegnap­ra várták Baldwin bejelentését az Oroszországgal való diplomáciai szakításról. — Londoni jelentés szerint egy óceánjáró fedélzetéről látták, amint egy vitorláshajó repülőgé­pet vontatott. — Lőw Sándor budapesti éksze rész idegbaja miatt leugrott a har­madik emeletről és meghalt. • — Baldwin tegnap jelentette be az alsóházban az Oroszországgal való diplomáciai szakítást, miután a szovjet kémkedést és forradalmi propagandát folytatott Angliában. Bérma ajándéku l ÖRAK ÉS ÉjfSZEüEiC 9 iegelőnyösebhenbeszerezhetők ANDOR órás és ékszerésznél , Nyíregyháza, Luther ucca 8. 29 6,

Next

/
Oldalképek
Tartalom