Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-27 / 94. szám

JSÍYÍRYIDÉK. í 927. április 27. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, ouadwsi további szó 8 fillér. Himatések utáni érdek­lődésre csak vákszbéijeg bekfibtesc meKett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" e lzésö hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk ' Ivilágosítást. Ugy az apró, mint a nagy feirdeiéaek dija a feladáakw fixetcndő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjeíe oési napján kftzlewfó hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Szülőnők figyelmébe! Értesítem az igen tisztelt Munkásbiztositó Pénztár szűlfnő tagjait, hogy szü­lések levezetését és keze­lését tisztán, pontosan és lelkiismeretesen vállalom ŐZT. Liblch Józscfné oki. szülésznő. Lakásom: Eötvös-u. 7. 1749-10 Egy magányos urnő vagy ár háztartásába mennék szerény fizetésért, Lakom Kótaji ncca 90. szám. 2335-1 Gyermektelen házaspár szoba-konyba spájzos lakást keres Hnszárlak tanyához kö­zel. Cim : Debreceni ncca 91. szám. (Vámházzal szem­ben) 2336-1 Márványmozaik és cementlapok, márvány­törmelék minden színben legolcsóbban beszerezhetők a Debreceni Műkőgyárban, Debrecen, Főrdő-ucca 2. sz 1713 9 Zongorahangolást, ja­vítást. e vágást, szakszerű hegedüjavitást elvállal Kvandnk. Sarkanlyu-u. 8. Előjegyzés Ferenci-könyv­kereskedésben. 1787-1 Ein deutsches Kinder­fiiiulein wird gesncht mit sofortigen Eintritt. Adresse in Redaction. 2281-1 ELVESZETT egy kávé­barna fehér tűzött ioltos nagytermetű him német vizsla, nyakszijjában^nevem benne van. Megtaláló, nyom­ravezető méltó jutalomban részesül dr. Nánássy Imre Nyirpazony. Telefon 4. sz. 2310-1 Bejárónőt keresek májas l-re. Vécsey-ntca 24/b. 6883-2 Azonnal kiadó bolt. Debreceni n. 1. 2287-1 Májas l-re öonálló főző­nőt keresek. Jelentkezés a délutáni órákban. Sóstói ut 14. sz. (Zoltán Béláné) 2305 1 Egy utcai szoba-konyha mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Eötvös-utca 15. 2315-2 Külön bejáratú üres szoba azonnal kiadó Ujszőlő ncca 37. 2340-1 Naponta több mint tízezer ember olvassa a „Nyirvidek"-ben 80 fiM<&r*»rt megjelent apróhirdeté­seket. Hirdetéseket fel­vesz a kiadóhivatal. Szé­chenyl-út 9., telefon : 139. és az Ujságbolt, Bethlen ncca 2., telefon i 53. sz. Egy gyermekszerető ieáoy felvétetik, aki a háztartás­ban segédkezik, bejárónak. Kurucz, Debreceni ucca 54. szám. 2341-2 Naponta több mint tízezer ember olvassa a „Nyirvidek"-ben 80 fiM<&r*»rt megjelent apróhirdeté­seket. Hirdetéseket fel­vesz a kiadóhivatal. Szé­chenyl-út 9., telefon : 139. és az Ujságbolt, Bethlen ncca 2., telefon i 53. sz. Különbejáratu bútorozott szoba elsejétől úrn»k kiadó. Bocikai ucca 48. 2342-2 Naponta több mint tízezer ember olvassa a „Nyirvidek"-ben 80 fiM<&r*»rt megjelent apróhirdeté­seket. Hirdetéseket fel­vesz a kiadóhivatal. Szé­chenyl-út 9., telefon : 139. és az Ujságbolt, Bethlen ncca 2., telefon i 53. sz. A város belrészén egy szoba, konyha, speiz kiadó, azonnal elfoglalható. Cim a kiadóban. 2342-1 Naponta több mint tízezer ember olvassa a „Nyirvidek"-ben 80 fiM<&r*»rt megjelent apróhirdeté­seket. Hirdetéseket fel­vesz a kiadóhivatal. Szé­chenyl-út 9., telefon : 139. és az Ujságbolt, Bethlen ncca 2., telefon i 53. sz. A város belrészén egy szoba, konyha, speiz kiadó, azonnal elfoglalható. Cim a kiadóban. 2342-1 Lószőr matrac tiszta álla­potban, két ágyba való, el­adó. Cim a kiadóban. 2097-? Egy szoba albérbe vagy partajba kiadó. Űgjanott jó házikoszt havi 40 pengőért kapható, Cim az Ujságbolt­ban. 6801-1 Lószőr matrac tiszta álla­potban, két ágyba való, el­adó. Cim a kiadóban. 2097-? Egy szoba albérbe vagy partajba kiadó. Űgjanott jó házikoszt havi 40 pengőért kapható, Cim az Ujságbolt­ban. 6801-1 Egy szoba, konyha, kam­rából álló lakás azonnal el­foglalható. Kossuth-u. 28. 2338-3 Takarítónő mellé keresek mindenes főzőnőt l-re. Cim az Ujságboltban. 6802-1 Egy szoba, konyha, kam­rából álló lakás azonnal el­foglalható. Kossuth-u. 28. 2338-3 Takarítónő mellé keresek mindenes főzőnőt l-re. Cim az Ujságboltban. 6802-1 Különféle bútorok eladók Megtekinthetők a délelőtt órákban. Cim a kiadóban. J337 2 Egy szoba 'Kert ncca 26. alatt kiadó. Azonnal elfog­lalható. 6804-2 Különféle bútorok eladók Megtekinthetők a délelőtt órákban. Cim a kiadóban. J337 2 Egy szoba 'Kert ncca 26. alatt kiadó. Azonnal elfog­lalható. 6804-2 Egy ügyes mindenes leány felvétetik májns 1-ére. Dr. Katz Zrínyi Hona utca 4. 2333-1 Több házhely a Bajto­son olcsón eladó. Cim: Mák ucca 34. sz. 6803-5 Egy ügyes mindenes leány felvétetik májns 1-ére. Dr. Katz Zrínyi Hona utca 4. 2333-1 Több házhely a Bajto­son olcsón eladó. Cim: Mák ucca 34. sz. 6803-5 Kiadó 2 szobás modern úri lakás megfelelő mellék­helyiségekkel május 1-én elfoglalható. Kiss Ernő u. 19. 6798-1 Pénztárnokcőnek ajánlko­zom. Cim az Ujságboltban. 6806-1 Kiadó 2 szobás modern úri lakás megfelelő mellék­helyiségekkel május 1-én elfoglalható. Kiss Ernő u. 19. 6798-1 HINTÓ, bCrfedeles gom­mikerekü alig használt, ket tős hámszerszám eladó Mol­ter századosnál, zarvas ncca 27. 6805-1 Kiadó 2 szobás modern úri lakás megfelelő mellék­helyiségekkel május 1-én elfoglalható. Kiss Ernő u. 19. 6798-1 HINTÓ, bCrfedeles gom­mikerekü alig használt, ket tős hámszerszám eladó Mol­ter századosnál, zarvas ncca 27. 6805-1 Elveszett ametiteztes arany disztüm Liliom nccától a vasútig vezető Hton, iérem megtalálóját jutassa el a tulajdonosához Liliom u. 6. 6799-1 Eladók: ajtók keretettel, egy vasrolló és vályog a Le­ánjkálvíneumban. 2316-1 Fekvő gyermekkocsi ol­csón eladó. Csalóköz 5. 2341-2 Elveszett ametiteztes arany disztüm Liliom nccától a vasútig vezető Hton, iérem megtalálóját jutassa el a tulajdonosához Liliom u. 6. 6799-1 Eladók: ajtók keretettel, egy vasrolló és vályog a Le­ánjkálvíneumban. 2316-1 Fekvő gyermekkocsi ol­csón eladó. Csalóköz 5. 2341-2 Gép- és gyorsíró közép­iskolát és kereskedelmi tan­folyamot végzett leány ál­lást keres. Cim a kiadóban. 2334-1 Nyaralóknak erdei villá­ban 2 szoba, konyha májas 1-től kiadó. Cim Fábián kényvkereskedőnél. 2330-2 Asztalos tanulót felveszek fizetésre vagy koszt és kvártélyra. Szekfü ucca 3. 2339-1 Különbejáratu alkovos elő­OXiüHOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. szobás bútorozott szoba má­jus 1-tel kiadó. Kállai ucca 27. 6795-1 OXiüHOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Egy komplett háló átköl­tözés miatt sürgősen eladó. Cim az Ujságboltban. 6796-1 OXiüHOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Irodai munkában jártas leány irodai vagy pénztáros­női állást azonnali belépésre keres. Cim Holló ucca 1E. 2317 1 Özv. Lukács Lőrincné és Fia szállítók. Nyíregyháza, Szarvas ucca 71 Telefon: 119. Elvállal párnázott kocsin és stráfszekereken helyben és vidéken le öltöztetést és mindennemű sxállitost. Autó-alkatrészek Pneumatik Felszerelési cikkek Traktor-alkatrészek Marfon és Társa nyíregyházi autóüzeme i Széchenyi-út 23. — Telefon: 230. 1800 Évtizedek óta Steyr ifn a vezető világmárka, valamint Styria, Dürkopp, Puch, Wittler stb. némei, francia és angol, verseny, luxus és strapa kerékpárok gyári lerakata. Olcsó, szolid, szabott árak, kedvező részletfizetésre is beszerezhetők. Kerékpár javítás, tüz-zománcozás és alkatrészek legolcsóbb be­szerzési forrása. Külsőgucni 7*30 tói. Kuharek Ferenc mülakatos, puskp műves, fürdőberen- g deíő, kerékpár es varrógép üzlete Nyíregyháza, Nyirviz-palota. 1886 ? Telefon: 476. 564 — 1927. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A debreceni kir. járásbíróságnak 38994/3—926. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Adorján és Mandel debreceni cég javára 84 pengő 48 fillér tőke s járulékai erejéig 1927. évi március hó 28. napján végrehajtás utján felülfoglalt é3 2163 pengőre becsült ingóságok, u. m.: szobai bútorok és 1 teherautó a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 13045 — 927. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­egyházán, Arany János ucca 30. sz. háznál 1927. évi április hó 28. nap­ján délelőtt 11 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1927. április 13 án. LABAY ANTAL 6800 kir. jbirósági végrehajtó. Intelligens, komoly fio tanulónaK felvétetik rádió- és műszer­üzem, Nyíregyháza. Oszőllő u. 11 Ha akar szép és olcsó szobát, g ugy festessen | Steinnal Vay Ádám-u. 5. SOH PEMZT és bosszúságot takarít meg, ha rádiószQkségletét Rádió Mihalik cégnél (Nyiregyhiz?, Őszőllő ucci 11 ) szerzi be, hol egy évi garancia mellett olcsó és tökéletes készüléket kap Szak­szerű antennaszerelés, accnmulátor töl­tés ,Trolit" a legtökéletesebb szigete ő lemez, minden méretben kaphat^. 2324 K: 12477/1927. Hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa közhírré teszi, hogy a vadaszati tilalmi idő ujabb szabályozása szerint április hó 15. napjától junius hó 30. napjáig mindenféle vizi szárnyas avd vadászata tilalom alá esik. A tilalom betartása a csendőrség és a mező és erdóóri és vadőri személyzet útján ellenőrizve lesz és a hasznos vad és madarak fészkeinek, tojásainak és fiainak pusz­títása szintén tilalmazva van. Nyíregyházán, 1927. április 21-én. 2313-2 VÁROSI TANÁCS. Csernok Gyula bérautó vállalat modern 6 személyes kocsija megrendelhető Luther ucca sarok. Cukorkaárusitó-pavillon. 6780-7 varroaep RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN /{e c/vez o /ezefészfe//éfe/eÁ SINGER V A R R Ó G É P e R És ZV É NYTÁRSA6Á& NYÍREGYHÁZA, VAY ADAM-U. 2. Waffenrss d-S teyc, TRIUMPH Opel, Wittler stb. verseny, úti és női kerékpárok, Gritzner varrógépek kedvező részletfizetésre SSatas Miksa cégnél, Takarék-palota. — Telefon: 3-93. 6725-5 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom