Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-26 / 93. szám

JSÍYÍRYIDÉK. 1927. április 26. — ÍSmeretteriesztő előadás a jg Leánylkálvüneumban A Leánykál­vin ("um ban eddig nagy érdeklődés mellett tartott és május hó köze­péig tervbevett ismeretterjesztő elő­adások folyó hó 27-én délután 5 órakor ujrá megkezdődnek. Ez al­kalommal dr. Gulyás József sáros­pataki főgimn. tanár,' az ismert­nevű irodalomtörténész fog elő­adást tartani »Csokonai és a mai nő« cimmel. A bizonyára értékes és érdekes előadásra tisztelettel hivja és szívesen látja az érdeklő­dőket a vezetőség. (*) A »Tntw>n« országszerte is­mert ruházati r. t. Nyíregyházán is képviseletet létesített A helybeli és megyebeli, állami, városi és me­gyei közalkalmazottak ruházati szükségleteiket a legelőnyösebb részletfizetési feltételek mellett elé­gíthetik ki. Attól eltekintve, hogy az ápri ;is hóban vásárolt cikkek csak junius 1-én fizetendők első részletükben, árui a legeisőbbrangu minőségűek. Hogy az anyagok mi­nősége a legkényesebb izfésí is kielégítik, arról hatalmas és előkelő vevőköre tanúskodik. E nagy elő­nyök dacára készpénzárban árusítja cikkeit a Tribon. Kaphatók e kép­viseletnél a legelőnyösebb gyárak és raktárak cipői, bőr- és díszmű­áruk, biciklik és varrógépek stb. ugy, hogy a modern ember majd minden szükségletét kielégítheti a Tribon képviseleténél. Akik tehát a lehető legelőnyösebb módon akar­ják ruházati és egyébb cikkeiket beszerezni, azok keressék fei a »Tribon Ruházati R.-t.« nyiregy házi képviseletének Kiss Ernő-uica 4. szám aLaí i irodáját, hol 6 havi részletre junius 1-tői kezdődő fi­zetés mellett a legjobb árukat vásárolhatják. 2312-1 Uj Renault autótaxi a t. kö­zönség rendelkezésére megrendel­hető telefonon, 453. sz. Mittelman irodája utján. 5x — Nemsokára megnyílik a kioszk. Lengyel Nándor Károlyi-téri ki­oszkja, a nyíregyházi uri társaság egyik legkedvesebb szórakozó he­lye, szép idő esetén már szombaton délután, május 1-én reggel 6 óra­kor azonban minden körülmé­nyek között megnyi'ik. A megnyitás ról legközelebb részletesebben meg­emlékszünk. — Bélanap Hajduhadházon. — A hajduhadházi Bélákat is utóiér­te végzetük. Dobos Béla rendőrka­pitányt, az ottani államrendőrségi kirendeltség főnökét és Fodor Béla városi mérnököt névnapjuk alkal­mából számosan keresték fel üd­vözletükkel. — RATOPAX patkányirtó 3 P 50 fillérért kapható OSOYÁNI JÓZSEF gyógyszertárában, Besse­senyei tér 15. 3x — Olvassa naponként a 8 órai Újságot. NYÍLT-TÉR.* Dr. Akantisz Jusz'in városi fő­orvos, Eger, irja: »T. Mohai Ágnes-forrás kutkezelő­sége Moha. Midőn az Ágnes-forrás vizéről Amint kitűnő gyógy- és asztali víz nek kü önösen huruios bántalmak, székrekedés, vérszegénység és ét­vágytalanságnál észlelt nagymérvű gyógyhatása s kellemesen élvezhető ize miatt teljes megelégedésemnek kifejezést adnék, egyúttal nyilvá­nítom, hogy ezen üditő s egészsé­ges gyógyhatású hazai ásványvizet fogyasztásra mindenütt, hol tehet­ségemben áll, melegen ajánlom.« A Mohai Ágnes-forrásvíz min­denütt kapható. *) E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési díj: 10 szóig 80 fillér, tsradea további szó 8 fillér. Hku*fesek utáni írdek­i iődésre csak vÜaszbé'yeg beküldése mellett válaszolónk. „Cim s kiadóhivatalban" jeizésS hirdetésekre csak • hirdetésen feltüntetett szám bemondása eseién adhatunk felvilágosítást. Ugy az »j»ré, a>int • nagv hirdetések dija a feladáskar fizetendő Vidékről Icvelbélyegb en is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján kézlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladat Különbeiáratu alkovos elő­szobás bútorozott szoba má­jus I-tól kiadó. Kállai ucc* 27. 6795-2 OLMOT yesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Egy nagy mosóteknó, dézsa, két t onyha kredenc nagyon olcsön eladó Kál­vin-tér 10. 5229 ? En deutsches Kinder fráulein wird gesncht mit sofortigen Eintritt. Adresse in Redaction. 228'-2 Kert ucca 30. száma mo­dern Ház n?gy kerttel el­adó. Értekezni ugyanott 2259-t Egy homokfutó kocsi meg­vételre kerestetik Cim Ru­zsonyi Pál üzletében. 2296 1 ELVESZETT egy kávé­barna fehér tűzött foltos nagytermetű him német vizsla, nyakszijjában' fnevem benne van. Megtaláló, nyom­ravezető méltó jutalomban részesül dr. Nánássy Imre Nyirpazony. Tele fon 4 sz. 8310 2 Bejárónőt keresek május l-re. Vécsey-ntca 24/b. t>883 3 Azonnal kiadó bolt. Debreceni u. 1. 2287-2 Májas l-re öonálló főző­nöt keresek. Jelentkezés a délutáni órákban. Sóstói ut 14. sz. (Zoltán Béláné) 2305-2 Biito-i megélhetézhez jut­hat 1200 pen^ő kaucióvat. Cim a kiadóban. 2323-1 Egy utcai szoba konyha mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Eötvös-utca 15. 2315-3 Egy szoba-konyha kiadó Buza utca Ifi. 2311-1 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Zöldség tér. |1. 6794-1 Fúszerüzlet részére több fiók eladó Feuer üzletéoen városháza. 6793-1 Naponta tízezer ember­nél többen olvassák a „Nyirvldék"-ben 80 fillérért megjelent apróhirdeté­seket. Hirdetéseket fel­vesz a kiadóhivatal. Szé­chenyl-út 9., telefon : 139. és az Ujságbolt, Bethlen acca 2., telefon: 53. sz. Egy komplett háló átköl­tözés miatt sürgősen eladó. Cim az Ujságboltban 6796-2 Sürgősen eladó egy jó­karban lévő richtoló Sioger varrógép. Liktanya tér 5. 6797-1 Kiadó, azonnal elfoglal­ható 2 3zoba, előszoba, konyha, speiz, esetleg e^y szoba, konyha, speiz. Bajto's utca 56. 2127-1 Eladók: ajtók keretettel, egy vasrolló és vályog a Le ánykálvineumban. 23' 6-2 Egy alig használt félháló, egy varrógép, egy csíkig spor két gyalupad és egy mészárosoknak alkalmas kö szörükö álvánnyal eladó. Zöldíégtér II. 2328-1 Fekvő gyermekkocsi ol­csón eladó. Cialóköz 5. 2341-3 Nyaralóknak erdei villá­ban 2 szoba, konyha május l-'ől kiadó. Cim Fánién könyvkereskedőnél. 233C-3 EGY különbejáratu csi­nosan bútorozott szoba ki­adó. István út 4. sz. 23J9 1 Budapesti Nemzetközi Vásár 1927. április 30-tól május 9-ig 50% utazási kedvezmény az összes belföldi vasutakon és hajókon. Vásárigazolványok kaphatók és felvilágosítást nyújtanak a Vásáriroda, Budapest, V., Alkotmány ucca 8., valamint Nyíregyházán: Kereskedők és Gazdák Köre. A vásérigazolvanyok ára P 3"20. s ZEOJE ÖSSZE régi könyveit, — mert e»k nagy értékei képviselnek, — és köttesse be a JóBA­nyomda könyvkötészetében, Nyíregyháza, Széchenyi-út 9. Telefonszám 139. K : 12477/1927. Hirdetmény. Nyíregyháza város tans csa közhírré teszi, hogy a vadászati tilalmi idő ujabb szabályozása szerint április hó 15. napjától junius hó 30. napjáig mindenféle vizi szárnyas avd vadászata tilalom alá esik. A tilalom betartása a csendőrség és a mező és erdőóri és vadőri személyzet útján ellenőrizve lesz és a hasznos vad és madarak lészkeinek, tojásainak és fiainak pusz­títása szintén tilalmazva van. Nyíregyházán, 1927. április 21-én. 2313-2 VÁROSI TANÁCS. Két szoba és mellékhelyiségekből álló lakást keresek. Cim Schwartz Artúr, Kállai ucca 2. 2276-2 Csernok Gyula bérautó vállalat modern 6 személyes kocsija megrendelhető Luther ucca sarok. Cukorkaárusitó-pavillon. 6780-7 Eladó Sf ház vagy kicserélendő egy a központ­ban levó kisebb házzal. Házam tiszta téglából épült 3 szoba, 2 előszoba, konyha, speiz, stb kocsiszín, nyári konyha, istálló, fáskamra, r agy ud­var kerttel, kettő kapubejárattal. Értekezni lehet a tulajdonossal, Vécsei ucca 13. szám. 6792 1 A lábápolás uj módszere Lábápoló krémmel Hatása bámulatos, kezelése egyszerű. Az egyetlen lábápoló, mely mindenféle láb­bánialmat azonnal és tökéletesen meg­szüntet. Csodás hatását ezer köszönőlevél igazolja, mert nincs az a lábfájás, legyen az izzadással járó vagy égető érzés, pöffedtség, lábak dagadása, hogy az egy kura betartása után meg ne szűnjön. Hatásának titka, egyúttal óriási előnye zsíros tartalma, melynél fogva hatása állandó, nem igényel mindennapos kezelést Kenje be csak egy­szer lábát Csanda-féle Podollal s labizza­dása azonnal megszűnt, lába visszanyeri rendes puhaságát, üde, friss lesz, járhat, dolgozhat, sportolhat vele, nem érzi. hogy cipő van a lábán, tyukszemképződésnek elejét veszi, megvédi a megfagyástól és a dagadástól. Ne kísérletezzen különféle szerekkel, a Podol minden lábbántalmat biztosan megszüntet. — Egy doboz ára 1 penga 35 fillér, utasítás mellekelve. Kap­ható minden gyógyszertárban, drogueriában. Szétküldl a magyarországi lerakat: Margnlit droguérla, Budapest, Nádor ncca 23. 2143-4 Villámhárító, villany­világítás és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl. Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrínyi Ilona-u 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. T»l+n ^íl lehetőleg okleve­lllXeZOy les. aki a homoki gazdálkodásban legalább 15 évig működött, egyébként egyszerű, sze­rény igényekkel ér be, szabolcsi ho­moki gazdaságban megfelelő állást talál. Csak szorgalmas, takarékos és megfelelő gyakorlattal rendelkező erők pályázzanak, akik önálló állás­ban működtek. — Kimerítő írásbeli ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. Az állás mielőbb elfoglalandó. 2322 Értesítés! Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy címfestő míibelyemet telefonnal szereltem fel, hol a legművészibb kivitelben min dennemü fa, vas, bőr, vászon és üveg cégtáblák készítését eszközlöm. Tisztelettel : Pál József címfestő. Telefon: 487. Virág ucca 5. 6781-4 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom