Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 47-73. szám)

1927-03-06 / 53. szám

JSÍYÍRVIDÉK 1926. március 6. Feltilnő olcsó, szolid, szabott árak! Gyermek sport kocsik Gyermek tetős kocsik Gyermek ülő székek! Mindennemű bazár cikkek Schwartz Lipót! Nagytakarék- épület. Vay Ádám-utca 2, ij26 z $ Meghívó a Nyíregyházi Áruforgalmi Részvény­társaság 1926. év március hó 14-én d. e. 10 órakor a társaság iroda­helyiségében Nyíregyházán, Simái ut 1. sz alatt tartandó első évi rendes közgyűlésére. TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatóság és felügyelőbizott ság jelentése az 1924—25. üzletévről 2 Az 1924—25. év zárószámadá sának megvizsgálása, a mérleg be­mutatása és a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal. 3. Az igazgatóságnak és felügyelő­bizottságnak a felmentyény megadása 4. Az alaptőke felemelése, illetve felértékelése. 5. Indítvány esetleges ingatlan meg­vásárlása tárgyában. Nyíregyháza, 1926. február 28. 1463-1 IGAZGATÓSÁG. APRÓ HIRDETÉSEK IMfert csak Tálas WsM hirdetéMkr< |»taiá*oslu*i. A NfrsgUi is bekfll 10 ssdig 6009 K, mukJes további szó 500 K Hirdetések etAni e^ bekflUése meSett válaszolunk. „Cim u ciadóhiyetatbaa" hirdetésekre csök a hirdatéser feKünteteti azAm bemondás - esetén adhatnak A birdetésak áija a feladáskor fixatesM Vidékről levéi­is beküldhető s hirdetés dü». A lap megjelenési nr.pjAn kózieadő téteket d. a. 11 óráig kérjék feladni. MM oammmm m i inu.wn mi 1000 pár olcsó meleg teveszőr házi eipő érkezett női és fér fi nagyságokban 54—85 ezer koroaás bámulatos olcsft ár­ban vásárolható ameddig eren készlet tart a Hungária Cipff*ruh£zban Nyii egyháza Zrinvi I. u. 5. Telefon 195. ei^z&msxKt. "íasw-WiTMsí Kertépítést, rendezést és mindennemű kertészeti szakmonkát elvállal Doránt EAIlói-utca 59. 1425-2Í Antik, modem bútorjaví­tást, aj Icutorokat a legiz­tévese' b k vitelben elvállal, Snhanesz Jenfl, mfibutor­asataloe. Boeskay-ntca 35. 784 ? Egy üzlethelyiség azonnal kiadó. Bethlen u. 25. szám. Értekezni Vii-u. 2. sz. j 006-3 Az uifehértói határban Kálmánhizi pn-ztán 70 kst. hold t'ö'd fe szereléssel ebdA. Értekezni lehet KáUay Bá­linttal Hajdcmsnáson Bocskai utca 51. 6í. alatt. 1094-2 Egy modern két szebás lakást keres kéttagú esalád a város központjához közel, uáius 1-i beköltözésre. Cí­met a kiadóba kérem. Bocskay-utea 52. sz. ala^t agy jnforgalmu füszerflzlet betegség miatt átadó. Erte kezni ugyanott. 1454-1 Igy uj fehér fél hálószoba bútor eladó. Cin a kiadó­ban. 1077-1 Egy vagy két szohás nj­ltkás mellékhelyiségekkel ki­adó. Arany Jébos-u. 20. 1099-2 Mindenes fözőnő 15-ére vagy 1-é e felvétetik Sándor ékszeré*!! él. 1457 i Két ntea és egy advar szoba irodának vagv garsoa lakásnak kiadó. Értekezni Vay Ádám-u. 10. 1101 3 Egy üres szoba Honvéd-u 63. sz. kiadó. 1458 1 3 szobás lakás l-re kiadó főntcáNtn, kö­rei a beltérhez. Értekezni Vay Ádian ntea 1. sz. Mész­raktár. 1100-4 Egy kisebb üz'ethelyiség kiadó. Cim a kiadótan. 1051 4 Két ki-benyilé ablak 2 m. mag»s r 0 m. széles es egy fivegijtó tokkal eladó. Nyírfa u. 38. Porta a Szekfü-u'ea ele­jén eladó. Értekezmi Bózsa­utca 23. alatt. Egy intelligens 'fiatalember lakást és ellátást kppbat. Csipke-utca 19. ELADÓ az Orosi szőlő L kapán 600 d-öl szölö, több nemesitett gyümölcsfával és lakható borházzal: IS Millió koronáért. Tovább* Yásár­tér-köz 10. számú n odern há', minden elfogadható árért eladó. Érteke2fli lehet ugyanitt. C;inosan"bnterozott szoba Honvéd laktanya közelében kiadó. Cim a kiadóban. 993-3 Egy kslön bejáratú szoba kiadó. Kisteleki ntea 10. sz. alatt. 1463-1 Perfekt szobalányt kere­sek 15 re esetleg azoonalra. Dr. Lipschitz, Széehénvi-u. 10. 1116-1 Egy esetleg két bHtoro­íott szoba olcsón kiadó. — Cím az Ujságboltban. 1460 1 Jó koszt és kvártély ol esóert kaphaté. Cim az Uj­ságboltban. 1461-2 Szoptatós dadáinak ajánl­kozom helyben vajy.v dékre. Cim a kiadóban. 1112-1 Egy jókarban lévő varró­gép é* két kép eladó ,ósz616-a. 13. sz. 1108-1 Uteii szoba, konyha bel­területen kiadó. Kossuth u. 48. Sí'yesztő varrógép, konyha kredenc, hintaszék, mosoüst eladó. Crna kiadóban. 1109 2 Intelligens középkorú árva leánv kázikisasszonvi, ház­vezetőnői, felolvasónői vagy ápol női állást keres. Tanzer Esztike, Sarkantyu-u. 10. 1110-3 Eladó kis négyes gőz g»r­ni'ura 70 m. búzáért Kis Mihálvnál Debre em ut 65. Nyíregyháza. 1105-2 Egy kfilönbejáratn szoba kiad i a volt Kronhertfer­t'eie fat»lepee, a régi váeár tér mellett. 1113-1 Trágyát díjmentesen ki­hnrdaiok. Címeket kérem a kiadóba. 1114 5 Két darab jókarban levő igásszekér— gazdaknak kü­lönösen alkalmas — oltsón eladó. Jtzsa András atca 21. 1107-2 A Károlyi téren egy szé­pen bútorozott különbejá­ratu, parkeites ut-ai szoba kiadó. Ciot ai Ujságboltban. 1465-2 Ogyes varrónő házakhoz ajánlkozik napi 60 ezer ko­ronáért. Cim az Ujságbolt­ban. 1466-1 Csinosan bútorozott sióba azonnal elfoglalható. Zöld ségtér 11. 1464-1 Pontos és jutányos ki­szolgálás, rasolozás is. Gal­lasz Jórsez fodrásznál Jókav utca. 11232 Eladó kisszerű ház nagy telekkel és kerttel, Sarkantyú «. 3. 1124 2 Elv szett Vécsey atci 37 alól 2 gunár vágott farka továny liba. Megtaláló juta­lomban résiesfll. 1125-1 Hofherr kilencszázas cséplő Ganz két hengeres Motorral há om évi törle&itesre eladó Jakab, Nyirpazony. 1117-2 ötszáz kilés mázsa eladó Nyirfa-O. i. szám 1182 2 Elegáns kivitelű női ruhák a legjutányosabban ktv«üiná!i Kállói-ntca 8. szám. Apritott szíiviaz tűzifát 47.000 koronáért, . porosz szenet .000, magyar szenet 38.000 koronáért házhoz szállít Flóhr Béla, Bocskay-u. 16, tat Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy Erdődi Ármin szállitssi vál­islatából kiléptem és fQ^ggj gg TárS3 cég elnevez é" alat t szállítási és fuvarozási vállalatot létesítettem. Elvállalom kereskedelmi áruk, valamint tömegcikkek, u. m.: fa, szén, épületanyagok, stb. fuvarozását, úgyszintén költözte­téseket butorkoesiban és társzekereken helyben és vidékre előnyös és kedvező fizetési feltételek mellett. — Mint a budapesti Országos Szál­lítási R. T. gyüjtóáru-forgalmának nyíregyházi megbízottja, módomban van igen tisztelt üzletfelemnek a Budapestről Nyíregyházára irányí­tott áruk szállításánál a legmesszebbmenő kedvezményeket nyújtani. Gyujtővagonok Budapestről Nyíregyházira hetenként legalább kétszer. Kérem a t. szállíttató közönséget, hogy nagyrabecsült bizalmát, melyet eddig is élveztem, ezen uj vállalatomban se vonja meg tőlem, s én igérem, hogy bizalmukra gyors és lelkiismeretes kiszolgálásommal a jövőben is érdemessé fogom magam tenni. — Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel: Rjg|||| Sáffll©f*. Ozlettelep: Józsa András-utca 21. szám. Ideiglenes iroda és telefon: Simkovits Zsigmond hentes-üzletében, Kállói utca 4. — Telefon: 436. Mislőtt sirkövet akar vásárolni, — saját érdeké­ben tekintse meg Róna Sándor t rkő gyárát, ahol dés raktár van szebbnél-szebb I. osatályw fekete, svéd gránit és márvány sirkövekben. Nfiregyháza, Rákóozi-ut 5. Telefon. 219. 1121,4 A Földes R.T. Drogériát áthelyeztük és a mai napon megnyitottuk. Főposta melletti serok Fábián könyvkeresksdő volt helyiségében. Teleion: 148. saám. 1097-1 ÜLTESSÜNK GYÜMÖLCSFÁKAT! A szabolcsvármegyei éghajlatnak és talajviszonyoknak legjobban megfelelő nemesfajtáju gyümölcsfacsemeték bő választékban, a legolcsóbb árak mellett kaphatók Nyíregyházán, városi kertészet iskolájában (a volt ssapatkórháe szomszédságában) — Községeknek, erkölcsi tes­tfileteknek előnyárak. — Nagy készlet dísz- és sorfákban (juhar, akác, kőris, nyár, ezüstlevelQ nyár, stb.), díssbokrokban és minden egyéb kerté­szeti cikkekben. A csemeték a helyszínen kiválaszthatók. írás­beli megrendelésekre pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. Kertészeti telefon: 201. sz, Központi Iroda (Városbáza). Telefon: 156 írásbeli segkeresdsek a HyireQfkáza-városi Üzemi r. t.-koz, Wyireg ybáz* ialéi eadők. IBIlMiailTM iiimiMm—i— Nyomatott Jőhm SM& IsptMh^ésaoft bónyrfömáájáh— Nyiref^rbácáw.

Next

/
Oldalképek
Tartalom