Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 47-73. szám)

1927-03-01 / 48. szám

Nyíregyháza, 1937. március 1. * Kedd XLYI1I. évfolyam. 48 B'/ÁW, ElSflzette! Arak helyben «s vidéken: ttgy (lére 2'GO pengő. Negyedévre 7*60 pengő, m&utviaei&knek és taaittlmak 20»/» engedmény. Alapította JÓBA ELEK Föeaerfceeztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelöe sMrkMztf: VERTSE K. ANDOR. Snrfcesztöeéfl és ktatfóhfvatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon sz*m 138. Poetachequa : Kéaketakeft i Az osztálysorsjáték mai hozása. Az Est irja: Az osztálysors­játék mai húzásán 40.000 pengőt nyert az 55370 sz., 4000 pengőt nyert a 16185 sz., 1000 pengőt nyert a 63566 sz. sorsjegy. •••••• Bukarestben több komminis­tát letartóztattak. Bukarestből jelentik : A kato­nai ügyészség letartóztatott több kommunistát, akik az újoncok között lázitó tartalmú röpcédu­lákat osztottak ki. Hat fiút és négy leányt is őrizetbe vettek, akik valamennyien az ifjúmun­kás szervezetnek voltak a tag­jai. A hatóságok a nyomozás érdekében a letartóztatásokról nem adtak bővebb felvilágosí­tást, csupán annyit jeleztek, hogy a lefoglalt iratok alapján számos ujabb letartóztatás várható. Bu­karestben megtalálták azt a nyomdát, mely a lefoglalt s lá­zitó tartalmú röpiratokat nyomta. (MTI.) áz időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenii. Hazánkban tegnap országszerte csapadékos volt az időjárás, ke­leten a 10—20 millimétert is meghaladta a csapadék mennyi­sége. ijldőprognózis: Változékony, felhős, igen enyhe idő várható, elvéive esővel. (MTI) • • • • • Nem rendelnek el uj vizsgá­latot az amerikai idegen va­gyon vagyon kezelésénél el követett visszaélések ügyében Washingtonból jelentik: Poli­tikai körökben a német vagyon felszabadítására vonatkozó tör­vényjavaslattal kapcsolatos hely­zetet különfélekép ítélik meg, kétségesnek tartják azonban ál­talában azt, hogy a Borah sze­nátor által sürgetett ujabb vizs­gálat, mely az idegen vagyon kezelése körül észlelt szabályta­lanságokat volna hivatva felderí­teni, bárminő uj eredménnyel is járna. (MTI.) Egy bankigazgató kiskorú fia motorbiciklit lopott. Az „Est'' irja: Ma délelőtt elő­állították a rendőrségen egy fő­városi bankigazgató 17 éves fiát, aki 10 nappal ezelőtt egy utcán hagyott motorbiciklit ellopott. Ügyét a gyermekbiróság fogja tárgyalni s valószínűleg javító­intézetbe fogják utalni (MTI.) Az egész országot behálózó njabb bolsevista szervezkedés indult meg Moszkva anyagi támogatásával, de a rendőrség idejében leleplezte az összeesküvést. A fővárosban és a vidéken több mint ötven embert vettek őrizetbe. Letartóztatták Szánthó Zoltánt, a mozgalom vezérét is. A magyar királyi államrendőr­ség a következődet közli : Az államrendőrség politikai nyomozó főcsoportja február 23-án és az ezt követő napokon Budapesten, vidéken és a határállomásokon nagyobbszabásu őrizetbe véte­leket eszközölt. A politikai nyo­mozó főcsoport rájött ugyanis arra, hogy egy az egész orszá­got behálózó ujabb bolsevista szervezkedés indult meg. Ez a vakondok munka kiterjedt a fő­városra és a környékbeli köz­ségekre, azonkívül Debrecenre, Pécsre, Szolnokra, Miskolcra és Kaposvárra A szervezkedés ve­zetője Szánthó Zoltán, akit feb­ruár 27-én Bécs felé való me­nekülése közben elfogtak a ha­táron. Vele együtt a szervezke­dés minden egyes tagja a rend­őrség kezére került, közöttük egy, aki Budapesten a moszkvai pénzeket kezelte, egy másik, akit Oroszországból ide küldtek a Budapest és környékén fel­állítandó nyomda megszervezé­sére. Kézre került a kommunista fiatal munkások] magyarországi pártjának egész vezetősége. A rendőrség ^őrizetében ezidősze­rint 50 ember áll. Szánthó be­vallotta, hogy január közepe óta Csillag József álnéven tartózko­dik Budapestén, ahova Moszkva megbízásából jött. A ,Mai Nap" értesülése sze­rint a leleplezett! kommunista vezető tagját, Szánthó Bélát és a már letartóztatott 50 embert egész éjszaka kihallgatta a rend­őrség a főkapitányságon. A ki­hallgatásokat ma délelőtt foíy­tatják. Szánthóék március köze­pére készültek kommunista puccsra. A moszkvai központ küldte ezeket az utasításokat, hogy Budapesten és a parla­mentben és az utcákon rendez­zenek tüntetéseket és hetenként ujabb és ujabb röpcédulákkal árasszák el a várost. A Vági­párt a moszkvai utasításokat be is tartotta. Vági és a vezetőség többi tegjai a fővárosban és környékén, különösen Újpesten, Rákospalotán és Pesterzsébet eldugott helyein pincelakásokban jöttek össze és ezeken az össze jöveteleken a márciusi forradal­mat beszélték meg. Vágiék már jó előre elkészítették a terveiket az összes állami és fontosabb középületek megszállására, to­vábbá listát készítettek azokról a politikai és* közéleti férfiakról, akiket hatalomra jutásuk első percében el szándékoztak tenni az útból. A detektívek a kom­munista vezérek lakásán mára virradó éjszaka házkutatást tar­tottak és rengeteg lázitó röpira­tot koboztak el, azonkívül sok vörös zászlót és Moszkvából keltezett leveleket, amely leve­lek bizonyítják, hogy Vágiék szoros összeköttetésben állottak a moszkvai kommunista köz­ponttal. Az utasításokat közvet­len Kun Bélától kapta Szánthó Zoltán. Ma délelőtt Szánthót szembesítették Vágival. (MTI.) Az Uj Nemzedék irja : A kom­munista puccs letartóztatott ve­zetői közül a rendőrségen elő­ször Szánthó Zoltánt hallgatták ki. Szánthó elmondotta, hogy moszkvai megbízásból január óta tartózkodik Budapesten és az volt a feladata, hogy a letartóz­tatott Rákosi Mátyásék helyett ő fejezze be a földarabolt szer vezkedést és a Vági párton ke­resztül igyekezzék megalakítani a szervezetet. Budapesten állandó összeköttetést tartott fönn Rá­kosíéickal és a Vági-párttal és a tanonc panaszirodával, mely­nek vezetője Lévi Sándor volt. E tanonc panasziroda csak kül­I sőleg viselte e nevet, befelé a kommunista ifjúmunkások szer­vezetét akarta megalapítani, amely ( szervezetnek az lett volna célja, hogy a 20 év körüli fiatal mun kásokat egy szervezetbe be­szervezze és kommunista esz­mékre oktassa. Szántóval még két idegen férfi jött Moszkvából. Az egyik férfinek az volt a megbízatása, hogy Buda­pesten titkos nyomdát állítson föl, hogy Szánthónak segítségére le­gyen továbbá az, hogy moszkvai szokás szerint Szánthó minden lé­pését ellenőrizze. A debreceni rend­őrségnek Nagy Béla iparost, Fo­dor István gyári munkást és Blájer József munkást sikerült őrizetbe venni, mert alapos a gyanú, hogy ezek a munkások voltak a szervez­kedés debreceni megbízói. Kapos­várott is történtek letartóztatások. Olyan egyéneket tartóztattak le, akik a Vági párttal összeköttetés­ben állottak. Többeket közülök Bu­dapestre szállítottak. Hetényi főka­pitanyhelyettes ugy nyilatkozott, hogy a szervezkedést sikerült gyö­kerestől kiirtani, amelyet néhány év alatt építettek ki s amelynek ki­építése több millió dollárba került. A kihallgatások 10—12 napot fog­nak igénybe venni. (MTI.) • •••• Bethlen római útja előtt tájé­koztatja a parlamentet uta­zása céljáról. Bethlen miniszterelnök március 13-án vagy 15-én utazik Olasz­országba, ahol előreláthatólag 8—10 napot fog tölteni. Hír szerint Bethlen miniszterelnök közölte Pékár Gyulával, a külügyi bizott­ság elnökével, hogy római útja előtt a parlament tagjait tájékoz­tatni fogja római útja céljáról és általában az ország külpolitikai helyzetéről. E célból előrelátható­lag még e héten össze faivja a képviselőház külügyi bizottságát. Egy francia község a föld alá sülyed. Budapest, 1927. február 27. Nizza: Roquebiliereban ujabb földcsuszamlások történtek. A köz­ségháza és egy kórház teljesen összeomlott. Újabb iöldcsuszam­lástól is lehet tartani a községben, melyet a lakosság már el is ha­gyott s amely alighanem teljesen eltűnik a föld színéről. (MTI ) Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90.90 volt, VALUTÁK : Angol font 27.72 1/* és 27.88V2, Cseh korona 16.90— 16-98, Dollár 569-00—571-40, Frank 22'45—22-75, Leu 3*29­3-39, Lira 24-95—25-40, Márka 135-40- 135-90, Osztrák korona 80-35-80-70, Svájci frank 109-85­110-25. TERMÉNYPIAC. Készáru. 77 kg. felsőtiszai buza változatlan. Rozs pestvidéki 26-00—26-20, más származású 25-90— 26-10. Határidős: Buza márciusi zár­lat 32-95—32-96, leszámoló 33 00. Májusi zárlat 33 65—33-68, le­számoló 33*70. Októberi zárlat 29-10—29-13, leszámoló 29 10. Rozs márciusi zárlat 26-08— 26-10, leszámoló 26-10. Rozs áprilisi zárlat 26*57— 26-60, leszámoló 26*60. Rozs októberi zárlat 22*19— 22-20, leszámoló 22*20. Egyes szám ára 1© fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom