Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-20 / 41. szám

JNftíRYIDBIC 1927. február «0. Rövid tevék. Miskolcon megszűnt az influen­za járvány. A ntkarag'uaí forradalmárok ol­dalán női zászlóalj is harcolt. A forgalmiadóslle.:őrök 150 mil­liárdba kerülnek évente, tehát minden magyarországi lakosnak 20 ezer koronájába. A newyorki biróság ellentétben az eddigi joggyakorlattal, teljes ér­tékben valorizalt egy magyar taka­rékbetétet. A debreceni Dóczv-bált, melyet az intézet bezárása miatt elhalasz­tottak, március 1-én fogják megtar­tani az Aranybikában. Magyarország 13 külföldi követe tízmilliárd évi fizetést kap. A főváros tíz százalékkal emeli a közüzemi munkások bérét. A népjóléti minisztérium szerint jövőre megszűnik a külföldi gyer­meknyaral tatás. Tárgyalásokat kezdtünk Ausztriá­val az útlevél- és vízumkényszer megszüntetésére. A fővárosban 10—15 százalékkal emelkedtek a telekárak. Minden községházára bevezet­teti a rádiót a kormány, amelyen naponta közlik az időprognozist és a legfontosabb gazdasági tud­nivalókat A pénzügyminisztérium 12 mil­lió pengőt adott az Iparosok Szövetkezetének. Most állítják össze Bécsben egész Európa légi menetrendjét. — Anglia a fogyasztási adókat a békebeli 41 szazalékról 35 száza­lékra szállította le. A köd többmillió font -sterling kárt okozott Angliának. Bulgária az általános védkötele­zettség visszaállítását kérte a Nép­szövetségtől. Péchy Sándor ingatlanforgalmi irodája Széchenyi-tér 4. szám. Bent az udvarb an. Házak és birtokok vétele és eladása. Lakásközvetités. Hosszúlejáratú kölcsönök közvetítése. 6257-3 jiiiiHiiiiiiniiniiiiii iiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii, Óriási választék buiüíarükoan, S­síját késaitm njü kárpitos és havi részletfizetésre, háló, ebédlő, leán> szoba, uriszoba és iroda beren­dezézek, sezlon, matrac, bőrgarnitúrák, hajlított székek, szőnyeg és sezlon­takart k, vas és rézbutorok, az 50 éve Ismeretes ..Suhanesz" cég u ódánál: bútorgyáros, kárpitos és bótoráru csarnokában. i Telefon; 319. Kállói utca 4. ^HQUifliuuiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiir Mindjobban csőkken Nyíregyházán az influenzában megbetegedettek száma. Tegnap már csak öt uj beteget jelentettek be. (A »Nyirvidék« tudósitójától.) Nyíregyházán most már határo­zottan megállapítható az influen­zában megbetegedettek számának naprókiapra való csökkenése. Teg­nap azt írhattuk, hogy az egy nap alatt bejelentett be Legek száma alig haladja tul a húszat, mára azt az ér tesülést nyertük, hogy a bejelen­tett' uj esetek száma nem több öt­nél. A járványos megbetegedések száma természetesen jóval több városunkban is annál, amit való­sággal bejelentettek, m ert alig van olyan család, amelyet elkerült volna a betegség, de sokain or­vosi segítség nélkül szenvedték át a betegséget és igen helytelenül nr'r csak akkor hívtak orvost, am'kor az iifluema szövődménnyel koinpl'kSlódotí. A tegnap bejelen­tett öt uj eset valamennyije is tü­dőlobos vagy más szövődmény­nyel súlyosbított betegedés. Í^UMAI^iA^AA^AA^ fi rf. ^f, -ff f . > rt ^ T, tinlH.ifti'i áz ev. egyházi énekkar a 12. honvéd gyalog­ezred zenekarának közreműködésével nagy szabásii hangversenyt rendez február 26-án. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A farsang komolyabb irányú mu­latságai sorában elsőrendű helyet fog elfoglalni az az énekkari és ze­nekari hangverseny, melyet az ey. egyházi énekkar rendez ^ február 26-án, szombatom este fél 8 órai kezdettel az ev .elemi iskola dísz­termében. A hangversenyre már hosszú hetek óta folyik az előké­szület, hogy az minden tekintet­ben kielégítse a művészi értéket kereső zenebarátok igényét is. Az ev. egyházi énekkarnak segítségére jött e terv megvalósításában a nyír­egyházi 12. honvéd gyalogezred zenekara s részben önálló zenekari számokkal, részben pedig az ének­karral együtt fogják teljesebbé tenni a vart sikert. Ez alkalommal már nem közöl­jük a hangverseny műsorát, any­nyit azonban már is megemlítünk, hogy nagy sikerre számithat Wag­ner Richárd nagy operájának a Tanmháusernek egyik hatalmas ka­ra, melyet az énekkar és a zenekar együttesen ad elő. Ugyancsak vonzó száma lesz a műsornak Schu mann Cigányélete, mely hasonló­kép a két kar előadásában szere­pel a műsoron. Két költemény, egy melodráma, a katonazenekar ket önálló száma s az énekkar egy önálló száma fogják kitölteni az eleven és értékes műsor többi szá­mait. Erre különben majd a mű­sor teljes leközlésével legközelebb kitérünk. A hangverseny belépődija mér­sékelt. Az I—II. sor 2 pengő, a többi sor 1 pengő 50 fillér, álló­hely 1 pengő, jegyeket előre le­het váltani aga Újságbóllíblafa s este a pénztárnál. A hangverseny tiszta jövedelme az énekkar és a' katonazenekar fel­szerelési alapját fogja gyarapítani. ANKER PENSIO DEÁK FEREN C-T É R 6. Gyönyörű szobák ellátással 100.000 kor. Lift. Folyóvíz a szobákban A város centrumában. Bármely gyógyfürdőtől 15 percnyire. TELEFON 119. i5 . 6584­? Gazdaközönség figy elmébe! iTírr'iM m—amur mi " m m _ n iTtriinm.i ffwn nw ^ lgaHl HUl Wi l/!V Losonci sorvető- és sor­frágijázógép bemutatása a Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület által f. év március 13 án rendezett Tenye8zállatklfellttá.scm. — Többterm: és csakis sorbanvetés és sortrágyázással érhető el. — 50% műtragyameg­takaritás ! — Nagy terméstöbblet! — Felvilágositassal szolgál: SzbbolcsY&rmegyei Gazdasági Egyesület Marton ás Társa 8. T. (Teiefon : 113.) Nyiregyiaza, Széchenyi út 23. Eíss Magyar Gazdasági Gépyyár R.-T, ( Telefon; 23 0) Budapest, Vaci út 19. kerületi képviselete, QM -t BP. TELEFON: 982-85. 1 14/1927. vaz. Árverést hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 9273/— 1926. sz alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Gábor Jenő nyíregyházi lakos javára 5,000.000 korona tőke s járu­lékai erejéig 1926. évi deeember hó 2 7 napján végrehajtás utján felülfoglalt és 24,250.000 koronára becsült ingó­ságok, u. m.: ezüst evőkészlet. 2 ezüst cigaretta tárca, arany nyaklánc, 1 par brillians fülbevaló és nyakék, arany és ezüst érmek, a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 21786/926. szám alatt kelt árverést rendelő vég­zése következteben Nyíregyházán, Bethlen-utca 2. sz. háznál 1927. éri február hó 26. napján délelőtt 11 1/ 2 órakor nyilvános bírói árverésen »1 fognak adatni. Nyíregyháza, 1927. február 7. LABAY ANTAL 6277 kir. j arasbirósagi végrehajtó 213 — 927. szám. Arveresi hirdetmény kivonat. Alulirott községi elöljáróság ezúton is közhirré teszi, hogy Nyirpazony községben a nyirpazonyi ref. egyház javara egyházi adóban lefoglalt 1 drb 10 HP-s Wohanka fé e nyersolaj motor gép 1927. február 22 én d. e. 9 órakor Nyirpazoi.yban nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek becs­aron alul is el fog adatni Árverési feltételéi Nyirpazony község házánál a hivatalos órák alatt meg­tudhatok. Nyirpazony, 1927 február 19. 943-1 ELÖLJÁRÓSÁG. Ismét kapható «vüághirü United Kingdom Tea Go.L'd. London, az angol királyi ház szállítóinak U, K. viiagmarka teái. Egyedelárusitó: KISS KÁROLY csemegekereskedő Nyiregyhaza. vezérképviseió: Fromni8r Elemér Budapest, VI., Király utca ÍU6. 5974-? BÚTOR OZLET Saját készítményt) búto­rok gyári áron! Fizetési kedvezmény 1 Goldber­ger-Frledmann Buda­pest, VI., Eötvös-utca 2. I i Király-utca sarok i Cso­• magolás díjmentesen I Óh, jajj! Köhögés, rekedtség ellen 65 év ota közkedveltségnek örvendenek Éljen m EGGER Jfe\Q mellpasstillái. MSjSt Az étvágyat nem rontják, kitűnő izüek, hatásuk gyors és biztos. siiiLiBÉiii Megfojt ez az átkozott köhögés! Az étvágyat nem rontják, kitűnő izüek, hatásuk gyors és biztos. Egger mellpasztillái cíakhsmar meggyógyított!• Megfojt ez az átkozott köhögés! Kapható gyógytárak és drogériákban. Egger mellpasztillái cíakhsmar meggyógyított!•

Next

/
Oldalképek
Tartalom