Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

Nyíregyháza, 1927. február 1 * Kedd XLVÍII. évfolyam. 25 szám Előfizetési árak helyben «• vidéken: C9* hóra 2'50 pengő. Negyedévre 7 60 pengd. Kistisztviselőknek és tanítóknak 20»/• engedmény. Altpltotta JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR. »•THiiiiiHthiiiiM Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT ö. SZÁM. Teleion szám 139. Postachequa Kéziratokat nem adunk vissza* A felsőház ölése. Az országgyűlés felsőházának mai ülését, melyen a felsőház elnö­kének és a jegyzők megválasztá­sára került a sor, fél 12 óra után nyitotta meg Berczély Jenő kor­elnök. Bejelentette, hogy azok kö­zül a felsőházi tagok közül, akik a megnyitó ülésen nem adták át meghívó, illetve megbi'ó leveleiket, azok már 12-en beküldték- — Az újonnan beküldött meghivó, illetve megbízóleveleket kiadtak az iga­zoló bizottságnak- Bejelentette ez­után az elnök, hogy az igazoló bi­zottság megalakult. Annak elnökévé Csekonics Endre grófot, alelnöké­vé Radvánszky bárót és jegyzőiévé Németh Károlyt választották meg. Ezután Bethlen Pál korjegyző fel­olvasta az igazoló bizottság jelenté­sét. E szerint a felsőházi tagok kö­zül 38-an nyújtották át meghivó, il­letve megbizó levelüket s ezek be­adására a bizottság 15 napi határ­idő kitűzését javasolja- A bizott­ság még nem állította össze rész­letesen a tagok névjegyzékét. (MTI) A jugoszláv király ismét Uzunovicsot bízta meg kabinetalakitással. Belgrád: A király a parlamenti csoportok vezetőivel folytatott ta­nácskozás után Uzunovicsot meg­bízta azzal, hogy kiszélesített ala­pon koalíciós, vagy koncentrációs munkakabinetet alakítson. (MTI.) Egy bécsi primadonna milliós pere egy gyáros ellen. Az Est írja: Bécsből jelentik: Qünther Mici, a bécsiek kedvenc primadonnája pert indított egy 58 éves gyáros ellen, aki házasságot igért, azonban ígéretét nem vál­totta be. Az operettprimadonna milliós kártérítést Követel a gyá­rostól. (MTI.) Vasmegyében nagy az influenzajárvány. Szombathelyről jelentik: Míg pár héttel ezelőtt Vasmegyében alig szórványosan fordult elő egy-két könnyű lefolyású influenzás meg­betegedés, addig az utóbbi napok­ban nagy mértékben felszaporodott a megbetegedettek száma, sőt több halálos eset is fordult elő- Szombat helyen egy hat éves kisleány, Jákon egy 24 éves fiatalember, Kőszegen pedig két ember esett áldozatul a szövődményes influenzának- — A szombathelyi iskolák 6700 tanulója közül 2000 betegen fekszik- A be­tegség azonban általában könnyű lefolyású- (MTI.) A képviselőház elnökévé ma délelőtt egyhan­gúlag Zsitvay Tibort választották meg. Alelnökök: Pucky András ^és Huszár Károly. A képviselőház mai ülését há­romnegyed 11 óra után nyitotta meg Qráffl 'Jenő korelnök. Be­jelentette, hogy a gyorsíró jegy­zék elolvasásából megállapította, hogy a megbízó levelek benyúj­tása során Peyer Károly és Prop­per Sándor képviselők olyan ki­jelentéseket használtak, melyek a parlamenti illemmel nem egyeztet­hetők össze. Ezért őket utólagosan rendreutasítja. Ezután a legutóbbi ülésen megalkotott igazoló osz­tályok előadói terjesztették be je­lentéseiket, mely szerint 213 meg­bízólevelet az a) osztályba, 9-et a b) osztályba és 15-öt a c) osz­talyba soroltak az igazoló osztá­lyok. A képviselőház ezután át­tért a tisztikar megválasztására. Először a Ház elnökét válasz­tották meg. Leadtak összesen 144 szavazatot, ebből Zsitvay Tiborra esett 137, üres borítékkal szava­zott 7. A korelnök eszerint Zsit­vay Tibort a Ház megválasztott elnökének jelenti ki- Ezután a ház alelnökeinek megválasztására került a sor. A szavazatok összeszámolásakor megállapította a korelnök, hogy Pucky András 142, Haszár Ká­roly pedig 135 szavazatot kapott, mire őket a képviselőház alelnö­keinek jelentette ki. (MTI.) Ujabb ötven magyar munká s érkezett haza Francia­országból. Vasárnap reggel érkezett Hegyes­halom állomásra a Franciaország­ból kiutasított magyar munkások harmadik csoportja. Ezúttal 5ti* ember tért vissza, akik közül 24 férfi, 14 asszony és 12 gyermek volt. A szokásos vámvizsgálat és ebéd után a déli gyorssal Győrbe utazott a csoport, hogy az- egész­ségügyi -ellenőrzést elvégezhessék. Illetékes helyről ismét felszólítják azokat, akiknek hozzátartozójuk érkezett, ha számukra lakást és munkaalkalmat tudnak biztosítani, jelentsék azt az elsőfokú rendőr­hatóságnál, ahonnan a bejelentést illetékes helyre juttatják el. (MTI.) Külföldön nagy az érdeklődés a magyar pengő iránt. Az Est írja: Az utóbbi hetek leg­felktünőbb jelensége az, hogy a külföldi államokban a pengőt adol lárral és az angol fonttal helyezték egy színvonalra stabilitás tekinte­tében. így magyarázható az, hogy a külföldi pénzintézetek a legszíve­sebben pengő kölcsönöket kötnek, Imelyet 5 és 5 és egynegyed száza­lék kamatozás mellett helyeznek ki. Az ilyen feltételek mellett kihelye­zett kölcsönt igen szívesen veszik igénybe. (MTI.) A munkapiac helyzete nagy mértékben rosszabbodott. Az állami munkaközvetítő hiva­talnak a népjóléti és munkaügyi miniszterhez terjesztett jelentésesze rint a fővárosban és a hét vidéki munkaközvetítőben január 26-án 507 munkahelyet és 6747 munkake­resőt tartottak nyilván s így min­den 100 helyre 1277 munkakereső jutott, ami a munkapiacnak a múlt­hoz képest nagy mértékben való rosszabbodását jelenti- (MTI.) • • • » • A Svájcba küldött magyar gyerekeket a nevelőszülők annyira megszerették, hogy nem akarják hazaengedni. Az Országos Gyermekvédő Liga akciója során 752 magyar gyer­mek maradt kint Svájcban- — A gyermekeknek nagy része már 4— 5 éve kint van s akiket a (nevelő­szülők nem akarnak vissza enged­ni. A nevelő-szülők nagyon meg­szerették a magyar gyermekeket, és örökbe szeretnék fogadni őket­(MIT.) , Még nem fejeződtek be a cseh—magyar tárgyalások Budapesti Értesítő jelenti: Prá­ga: »A Reggel« jelentése, mely sze­rint a cseh-magyar szerződéses tár­gyalások befejezést nyertek volna, alaptalan. A tárgyalások még fo­lyamatban vannak és minden való­színűség szerint egy hónapon belül nem is fejeződnek be. (MTI.) »»»»« Az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban még tart a kontinentá­lis időjárás. A hőmérséklet nappal is alig emelkedett a fagypont fölé. Az időjárás ma reggelre többnyire borult volt. Időprognozis: továbbra is borult és csapadékra hajló idő várható mérsékelt hőemelkedés­sel. (MTI.) Olaszország—Svájc 5:1 Zürich- Az olasz válogatott labdarugó csapat Svájc válogatott csapatát 5:1 arányban megver­te. MTI.) • t • * • Harmath Imre ügyében ma dönt a vádtanács. Az Est irja: Hartmath Imrének, az ismert kabaréiró és zeneszerző ügyében ma délután dönt a vád­tanács s most dől el, vájjon sza­badlábra helyezik-e, vagy tovább­ra is őrizetben marad. • • • • • Elzászlotharingia igazgatását központosítani fogják. Páris. A hivatalos lap két rende­letet közöl, melyek Elzászlotharin­gia igazgatására vonatkoznak- — A rendeletekben a kormány ujabb lé­pést tett az igazgatás központosí­tása irányában és ehhez képest a pénzügyigazgatást a pénzügymi­nisztériumban a rendőrfőnökség irá nyitását pedig a belügyminiszté­riumban fogják intézni- (MTI.) Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor 90.90, zárlatkor 90.90 volt. Valuták. Angol font 27.60 há­romnegyed—27.85 háromnegyed, cse hkorona 16.89—16..97, dol­,.lár 568.60—571.00, frank 22.35 —22.80, lei 2.98—3.08, líra 24.40 —24.85, márka 135.25—135.75, osztrák korona 80.45—80.80, sváj< c ifrank 109.80—110.20. Készáru piac- A buza ára válto­zatlan. Rozs pestvidéki és más 26-40—26.60. Határidős: Buza márciusi zárlat 32-78—32.80, Leszámoló 32.80, má­iusi zárlat 32-52—32.54, leszámoló 32.60, októberi zárlat 29.14—29.15, leszámoló 29-20, Rozs márciusi zárlat 27-50—27.52, leszámoló 27-60, áprilisi zárlat 27.75—27.80, leszámoló 27-80, októberi zárlat 22-22—22.25, leszámoló 22.20. Báli, estélyi és utcai „COMMERS" cipő különlegességek remek választékban legújabb divatformákban minden színben beérkeztek Benedekffyhez a Hungária Cipőáruh^zba, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 5. Telefon: 195. Báli selyemharisnyák az Összes színárnyalatokban. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom