Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-23 / 18. szám

1927. január 23. J\ÍYÍK¥IÖÉiL m MasfMasaet « os- ^ c-a r ^g ^^f^ea.-'-^awár-^M ÉRETT N V UC AT INDIÁIÉI/INÁN I asKssrorxKTrr tAplAlék BP. TELEFON: 982-85. 1 C slntaian esték hétfőn kedden az Apollóban. >a szerelmei Leatrice Joy (A pilseni herceg) G;orge Sidney Országos Kamaraszínház. Igazgató: Alapi Nándor. HETI MüSOr: Vasárnap, jan. 23: Délután: Ari nuska- Este: Kék róka. Vigjá ték 3 felvpnásban. Irta: Her czeg Ferenc. Hétfő, jan. 24: A doktor ur. Kedd, jan. 25: Az államtitkár ur. Szerda, jan. 26: Az orvos dilem­mája. Csütörtök, jan. 27: A vadkacsa. Ma este Ibsen 3 felvonásos szín­müve, a «SoIness építőmester® ke­rül szinre, Alapi Nándor rende­zésében, a következő szereposztás­ban : Solness Haldvard építőmester — Alapi Nándor Aline, felesége — Mihályi Mária. Doktor Herdál, háziorvos — j Fekete László Brovik Kunt, volt építész, Soí­ness asszisztense — Ihász László Ragnar, a fia, rajzoló — Maczonkai József Fosli Kaja, unokahuga — Fekete l Vilma Wangel Hilda — Mágori Mária Holnap, vasárnap délután Gár­donyi Géza 3 felvonásos vígjáté­kát, az «AnnuSká»-i adják mér­sékelt helyárakkal. Az előadás 4 órakor kezdődik, szereposztása pe­dig a következő: Nagyistván Péter — Verzár Zoltán Anna, felesége — Mihályi Mária Annuska, leányuk — Salgó Ilori« János, barát — Miskey József Sári — Fekete Vilma Balogh Miklós — Szentiványi Béla Tétény — Fekete László Vas Imre — Maconkay J­Plébános — Ihász László Lukács, szabó — Biró László Moldován — Pető Endre Kati — Witt Böske Történik: a mai időkben faíun, Nagyistván birtokán. Vasárnap este Flerczeg Ferenc 3 felvonásos vígjátéka, «A kék rókái) megy, a következő szerep­osztásban : Pál — Alapi Nándor Cecile — Mágori Mária Sándor — Mac zonkai József Trill báró — Szentiványi Béla Lencsi — Witt Böske Történik Pál lakásán. Idő: ma. Két vidám es szép darab megy vasárnap a színházban. Délután Gárdonyi bájos vígjátéka, az An­nuska, este pedig Herceg Fereni. egész világot bejárt vígjátéka, a Kék róka kerüf szinre. Főszerep­lők: Mágori Mária, Alapi Nándor, Szentiványi Béla, Maconkai József Witt Böske, Salgó Ilona, Fekete Vilma, Miskey József. Hétfőn a becsületrenddel kitüntetett Mol­nár Ferenc Doktor ur-ja kerüt szinre. A Bessenyei Kör grafikai kiállítása holnap délelőtt 11 órakor nyílik meg a városháza nagytermében. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) — Megírtuk már, hogy a Szabolcsvár­megyei Bessenyei Kör grafikai ki­állítást rendez a városháza nagy­termében. A kiállítás, amelyen be­mutatják a grafika egész történelmi fejlődését, holnap vasárnap dél­előtt 11 órakor nyilik meg s kö­rülbelül ' 7—8 napig marad nyitva­A kiállításról legközelebbi szá­munkban részletes tudósítást ho­zunk. Belépődíj személyenként 20 fillér (2500 korona). Dr. Nikodemns megható sorsa a nyiregyházi közönséget is megindította. Lankadatlan az érdeklődés az Országos Kamara Szinhá 2 előadásai iránt. (A »Nyirvidék« tudósítójától) — Vándor Kálmán tragikomédiáját láttuk tegnap, a Dr. NikodemuS-t, Szentiványi Bélával a címszerep­ben. A kiváló művész »A faun«-beli szenzációs szereplése után nagy tu­dásának és képességeinek uj olda­láról mutatkozott be. Amott ellen­állhatatlan, földöntúli energiával irányítja a darab cselekményét, a szereplők sorsát, itt pedig akarat­lan bábként sodorja az élet nagy csalódása az öngyilkosság fele, amelytől végre is egy részeges, d e aranylószivü orvos emberszeretete és egy véletlenül felbukkanó nő, a Dr. Nikodsmus szerencsés Végzete mentik meg. Szentiványi mesteri módon játszotta el szerepét s a Dr- Nikodemus megható sorsa a nyíregyházi publikumot is valóban meghatotta. A végzetes Nőt a le­nyűgöző szépségű, orgonahangu Mágori Mária alakította, akinek ez volt ebben a Kamara-szezonban első fellépése. Maradandó nyomo­kat h agyott a lelkünkben a Mágori iátéka, sokszor kívánjuk őt a szín­padon látni­Miskey József minden alakitása olyan karakterisztikus, olyan hatá­rozott kontúrokkal megvonalazott, hogy ellenállhatatlan sikerre viszi szerepét. Most egy bohém, böl­cselkedő, iszákos zsenit, egy ré­szeges orvost alakított megdöb­bentő hűséggel. Witt Böske, a viruló szépségű fiatal leány egy ellenszenves, rut vénasszonyt játszott, pokoli hu­morral megmaszkirozva- Partneré­vel Fekete" Lászlóval együtt nagy­szerű figurák voltak s kitűnően fes­tettek a színpadon. Mihály Mária, Salgó Ilona és Maczonkay József nagyszerűen il­leszkedtek a cselekmény keretébe. Az előadás Szentiványi rendezésé­ben gyorsan pergő, kifogástalan (*) Hajat mos Hennával és egyéb szerekkel fest, ondolál, mindenne­mű hajmunkát készit, továbbá pa­rókát, hajfonatot, loknikat, a leg­modernebb estélyi (báli) frizurá­kat. Bubi és babi hajvágásban spe­cialista- Manikűröz, műkedvelői elő­adásokat alakit (maszkíroz) szín­házi parókákat kölcsön ad, kivá­vánatra vidékre is megy- Hullott és vágott hajat vesz, minden mun­kát a legjutányosabb árban készit Maleskevitz László uri és női fod­rász-Nyiregyháza, Zrínyi Ilona-utca 10. Hölgyeknek külön terem. Be­í járat az udvar felől- Telefon hivó I szám 108- 24x Rövid hírek. Spanyolnátha ellen védő szérum­mal kísérleteznek a pécsi egyete­men, a siker elég kielégítő­Belényesen egy bérest, aki bosz­szuból több gyujtogatást követett el a felháborodott nép beledobta a tűzbe s majd mikor onnan kime­nekült, a dermesztő hidegben egy fához kötötte, ahol másnapra meg­fagyott. A Nemzeti Bank legújabb kimu­tatása szerint a bankjegyforgalom 36.6 millió pengővel csökkent. Bicske környékén szénmezőkre bukkantak, melyeknek kiaknázására hatalmas pénzcsoport alakult. Bukarest egyik legforgalmasabb utcáján elásott pokolgépet találtak, amely óraműre volt beállítva, a rendőrség több embert letartózta­tott. Miskolcon az érseki leánynevelő intézet, amennyiben a kultuszmi­nisztérium a tervhez hozzájárul, ta­nitónőképző-intézetet létesít. ötven gram aszpirinnal mérgezte meg magát Debrecenben egy cselédleány, allapota igen súlyos. Hathetes udvari gyászt rendelt el a belga király Sarolta császárné halálára ­Debrecen környékén méreggel irtiák az ártalmas vadakat­Oroszország kiszori'otta Sziléziá­ból és Lengyelországból a magyar búzát. Lengyelországban kötelezővé akar iák tenni a leányoknak katonai se­gédszolgálatra való kiképzését. Spanyol, holland és német ter­mészettudósok bevonásával szep­temberben Miskolcon fogják meg­tartani az európai barlangkutató kongresszust. (*) Iratkozzon b2 az Ujságbolt Modern Kölcsönkönyvtárába. Min­den uj, modern könyvet megtalál benne. Tagsági dij egy hónapra 1 P 60 f- Beiratkozni és cserélni minden nap lehet. (*) Tisztán kezelt, elismert jó minőségű teljes tejre előjegyzése­ket elfogad az Első Nyiregyházi Tejkereskedelmi Vállalat, Kállai­utca 4- Utólagos havi fizetés mel­lett literenként 32 fillér- lOx (*) Fehér és ajourhimzésre a var­rógépen teljesen ingyen tanitjameg vevőit a Singer-varrógép részvény­saság. Qx Kereskedők! Iparosok! A villamos kocsikban naponta SOk ezer vidéki és helybeli ember megfordul. A Nyíregyházára gravitáló vásárló közönség a villamoson és a kisvasúton jön a városba és az utazás közben már látja az ott levő hirdetéseken, hol lehet jól vásárolni? A villamos és a kisvasutak kocsijaiban elhelyezett hirdetések célt érők és nagyszámú vevőközönséget hoznak az itt hirdető cégeknek. — Hirdetéseket felvesz kizárólag: a Megver Hirdető Iroda, Nyíregyháza, Városház-udvar 52,

Next

/
Oldalképek
Tartalom