Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-28 / 22. szám

1927. január 28. J^tYÍRVIDÉK, 5 KISHAPTAR Január 28. Péntek. Róm. kath. Margit. Gör. kath. Efrém. Prot. Károly, fzr. Sebath 25. Országos Kamara-Színház: Kí­sértetek. (8 órakor). Bucsu­előadás. Apolló Mozgó: A bagdadi tol­vaj, Douglas Fairbanks fősze­replésével (5, 7 és 9 órakor). Diadal-Mozgó: A jekee angyal, attrakció 8 felv. Bánky Vilma és Ronald Colman főszereplé­sével és Buster Brown Holly­wcoaban, burleszk 2 felv. (5, g 7 és 9 órakor). Városi kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő csuk a jövő héten nyilik meg. Vármegyei Jósa-Muzeum: nyitva 9—13 óráig. A Nytve jégpályája: zárva.. Egész héten át a Lányi-Gonda és Gergelyify gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot Vásárok jegyzéke: Január 28-án, pénteken-' Állat- és kirakodóvásár: Jánoshida, Szalkszentmárton, Szentes. Január 29 én, szombaton: Állat- és kirakodóvásár: Csanádpalota. Kirakodóvásár: Szentes. Január 30 án, vasárnap: Állat- és kirakodóvásár: Gyöngyös, Kunhegyes. Január 31-én, hétfőn: Állat- és kirakodóvásár: Hajdúböször­mény, Kapuvár, Kálóz, Nagy­kanizsa (sertésvásár bizonyta­lan). KÖVES UTON­Ahol naponta járok, A kövekre esik tekintetem, Követ taposva, És fáj a büszke gránit rabszolga­[sorsa: Be van rögzítve, koptatva háta, Tapossák durván, a hóba, <=árba­Pedig a múltban óriás vol J, Az orma fenn az égbe látszott, • Viharral nézett farkasszemet, |a{dult a szél, ha belevágott. Fellegek fontak rá koszorút, A hajnal rózsát tűzött rája, Most itt a mélyben darabra törve Szennybe taszítva büszke álma. Mint a bérc, napfényes magasban Büszkén jár az ifjúság lelke, Holnap, jaj, már összetörten Látjuk az élet sarába verve­Decsy Béla­— Névmagyarosítás. A belügy­miniszter megengedte, hogy Ho­lik László nyíregyházi tanár család­nevét »Barabás«-ra magyarosit­hassa­— A nyíregyházi kir. kath- gim­názium 1927- január 29-én dél­után 5 órakor a róm- kath; elemi iskola dísztermében Mohács-emlék­ünnepet tart- Az iskola és a tanügy barátait ünnepélyünkön szívesén látjuk- A miniszteri rendelet értel­mében a mohácsi fogadalmi temp­lom céljaira önkéntes adományokat köszönettel fogadunk- Az igazgató­ság. — A tűzoltók csak egyszer for­dulnak egy évben a társadalom tá­mogatásához, maguk pedig min­denkor megielennek ott, ahol tüz üti fel a fejét- Mulatságuk február hatodikán lesz­— Szabolcsi ifjak teaestélye Bu­dapesten. A szabolcsi főiskolai if­júság február 17-én rendezi a Gel­lért-szálló márványtermében szo­kásos téli táncmulatságát, a Szabol­csi Teaestélyt, amelyre a nyíregy­házi társadalom köréből is számo­san készülnek. Vasárnap megnyílik a Városi Szinház Mozgó. A műsor első darabja „A csodadoktor" című 8 felvonásos magyar vígjáték lesz. (A «Nyirvidék tudósitójátóf.) — A szini szezon elmultával ismét megnyílik a hónapokon át tétlen­ségre kárhoztatott Városi Szinház Mozgó, melynek igazgatósága gon­doskodott arról, hogy az évad leg­jobb filmjei kerüljenek műsorra. A Városi Mozgo vasárnap dél­után 3 órakor nyilik meg «A cso­dadoktor» cimü 8 felvonásos vig­játékkaí, amelyet Mihály István irt s a «Sztár» magyar filmvállalatnak egyik íegjobban sikerült alkotása. A női főszerepet Székely Ibolya játsza, aki a «Szinhází Élete pün­kösdi szépségversenyén első dijat nyert s pünkösdi királynővé avat­tatott. A többi szerepeket a leg­kiválóbb magyar színművészek ját­szák: Rátkay Márton, a Király Szinház, Vaszary Piroska, a Nem­zeti Szinház, Vendrey Ferenc és Báthory Giza, a Magyar Szinház, s Béla Miklós, a Vígszínház tagja. A Városi Mozgó helyárai a kö­vetkezők: páholyülés 1.50 pengő, zsöHye 1.20 pengő, támlásszék 1 pengő, erkély f. sor 1.20 pengő, II. és III. sor 1 pengő, II. eme­leti zártszék 40 fillér diákhelv 30 fillér. A mozgó helyisége jól fűtött, levegős lofcalitás, ahol kellemesen j érezheti magát a közönség. A va­sárnapi 5, 7 és 9 órás előadáso­kon a 12. honvédgyafogezrea* ze­nekarából alakult jazz-band játszik. Városi Szinház Mozgó ML CSODADOKTOR TOZOLTŐ-BÁLRA Minthogy nagyszerűen értik A tűzoltó-mesterséget: Eloltanak minden tüzet, Amely bárhol, bárkit éget. Vén korhely. — Dr. Benkő Jenő orvos elő­adása a gümekorról. A munkásbiz­tositó pénztár által rendezett soro­zatos orvosi előadások második tárgya a tuberculosis és az ellene való védekezés lesz- A"z előadást — melyen bárki megjelenhet — folyó hó 30-án, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel dr- Benkő Jenő orvos fogja tartani a munkásbiztositó pénztár székházában (Kállói-utca 14. sz.) . 2x — A nyíregyházi postaaltisztek táncmulatsága. A magyar posta­altisztek nyíregyházi csoportja feb­ruár 12-én a Korona dísztermé­ben este 9 órai kezdettel árva és könyvtár alapja javára világoostá­val egybekötött jótékony zártkörű táncmulatságot rendez- A postások táncmulatsága megértő támogatás­sal'találkozik mindenki részéről, aki érzi a posta alkalmazottaival szem­ben köteles tartozását­— Mi újság az anyakönyvi hiva­talban? A nyíregyházi anyaköny­vi hivatalban jan- 25-én a követke­ző bejelentések történtek: Születtek: Dobsi Lajos Imre r- kath., Czir­ják Erzsébet g. kath., Danó Ju­liánná ág- h. ev. Meghaltak: Hirschl Lea ref. 6 hónapos. Gellér Ilona ref. 5 éves, Melich Mihály kőműves ág. h. ev. 52 éves. — Eltaposott a szskér Rakama­zon egy kisfiút. Rakamazon a köz­ségháza előtt a napokban csaknem halálos szerencsétlenség történt. — Balog Károly tokaji lakos egy lovas szekere elütötte a községháza előtt játszó gyermekek közül a hatéves kis Jung Istvánt. Balog ellen a nyíregyházi kir- törvényszéken fo­lyik az eljárás a súlyos testi sértés okozása miatt. — Mécs László Nyíregyházán. A legpompásabb szavú felvidéki magyar költő, Mécs László a nyír­egyháziak meghívására rövidesen el­jön és egy irodalmi délután kereté­ben bemutatkozik- A hir irodalmi érdeklődésű körökben Nyíregyhá­zán is azt a mély örömet kelti, mint az ország többi városában, ahol a magyarság apostoli szavú poétáját mindenütt ünnepelve fogadták­(*) Magyar és külföldi rádióuj­ságok nagy választékban kaphatók az Ujságboltban. — A Vas-utcai diákok találko­zója. A Budapest Székesfővárosi VIII., Vas-utcai (1913-ig VIII., Rökk Szilártl-utcai) Felső Kereske­delmi Iskola volt diákjainak találko­zója 1927- március 6-án, délelőtt 10 órakor lesz az intézet tornacsar­nokában, VIII-, Vas-utca 9 11. sz. alatt. A részvétel a név, foglalko­APOLLÓ ­ia, csütörtökön utoljára Práter Mici Egy szerelem regénye Bécs boldog napjaiból. — Irta és rendezte: Gróf Kolowrat Sándor. — A főszerepben: NITA NALDI. ÉS A FÉNYES KÍSÉRŐ INÜSOR! Péntektől 5 napig Ked d ig A filmművészet non-plus ultrája! DOUGLAS FAIRBANKS CSOPAFILMJE! Jt bagdadi tolvaj A teljes mű egyszerre ! Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor. zás, az érettségizés évének és a pontos lakáscímnek közlése mel­lett a »Vas-utcai Diáktalálkozó Ren­dezőbizottságának® Budapest, VIII., Vas-utca 9—11 sz- alatt levelező­lapon bejelentendő­(*) A Divat Szalon báli száma megjelent és kapható az Ujságbolt­ban. (*) Tüíidérujjak — a magyar kézimunkaujság ui száma kapható kapható az Ujságboltban. Hermann miniszter jannár 31-én nyitja meg a 100 kilo­méter hosszú szegedi tanyai . kisvasutat. Szeged: Január 31-én nyitják meg ünnepélyesen a mintegy 100 kmt hosszú tanyai kisvasutat, mely a Szeged környéki tanyákat köti össze Szegeddel. Az első vonatot a Rudolf-térről Hermann Miksa ke­reskedelemügyi miniszter fogja índitani, aki az ünnepélyes meg­nyitás alkalmából január 30-án este Szegedre érkezik. (MTI.) Megszaporodott Szófia lakossága. Szófia: 1936. december 31-én végrehajtott népszámlálás adatai szerint Szófiának jelenleg 21300Ü lakosa van. A megelőző népszám. lálás alkalmával 1920-ban a bot­gár főváros lakosainak száma 154.000 volt. (MTI.) SOHA nem volt még filmben annyi hihe­tetlen dolog és esemény mint a BAGDADI TOLVAJ ban A lehetőségek é3 lehetetlenségek szenzációs sorozata: a bűvös kötél a repülő szőnyeg a lángokádó sárkány a szárnyas táltos az óriáspók a láthatatlan köpeny a borzalmak völgye a hold citadellája a tengerfenék birodalma a bűvös magvak a földből kipattanó hadseregek a kristálybirodalom az álmok országa Ragyogó panorámák és látványos­ságok — szüntelen és óriási vál­tozata a hihetetlen csodáknak — valóságos orgiája a bűbájos nap­kelet poézisének és kalandjainak. Kizárólagos joggal az Apollóban péntektől—keddig Óriási választék saját készitményü kárpitos é s butorárukdan, heti' és havi részletfizetésre, háló, ebédlő, leán)szoba uriszoba és iroda beren­dezézek, sezlon, matrac, bőrgarnitúrák, hajlított székek, szőnyeg és sezlon­takarók, vas és rézbutorok, az 50 éve ismerete; , Sahanesz" cég utódánál: bútorgyáros, kárpitos és bntorárn csarnokában. Telefon: 319. Kállói utca 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom