Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-26 / 20. szám

ti JNÍYÍRYIDÉIC 1927. január 26. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Hirdet-sek utáni érdek­i lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a hiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás i eseién adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, rrint a nagv hirdetések dija a feladásbor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési nwpján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Orvosi rendelőnek vagy irodínak kiadó nagy utcai szoSa, elő szobával. Des­sewffy tér 4. sz. 447-2 Egy srép szoba-konyhá­ból álló lakás azonnal kiadó. Kert utca 18. 444-1 önálldan főző szakácsnőt keresek febr. l-re. Dr. Lip­sitzné, Széchenyi ut 10. 4(5 1 Tengeri csutka nagyobb mennyiségben kapható Ipar és Kereskedelmi r. t. f ókji Bethlen utca 5 449-2 E'mennék pénztárnoknő­nek, mint kezdő, kisebb üzletbe is. Cim a kiadóban. ?98-l Házhoz megyek varrni, esetleg vidékre is. Cim Szarvas-utca 95. szám. Vennék 3—4 szobás, nagy udvarral biró házat, istálló­val előnyben. Szives ajánla­tokat „Készpénz" jeligére kerek. 378-1 Egy szmoking és egy zsa­kett öltöny eladó, Kállai u. 36. délután 4 óráig megte­kinthető. 861-1 Szép ikerablakos utcai szoba, konyha és fáskamrá­ból álló teljesen száraz uj lakás a Mák-utca 18. szám alatt ki-ebb család részére kiadó. Bővebbet Virág-utca 2.'. alatt. Pista Sátoraljaújhely. írj, sokat gondol rád Etelka. 6061-1 Hölgyek figyelmébe! Hajmosás, ondolálás, vizondolálás, a leg­újabb d vatu frizurák, elsfrenda női hajvágás, leszállított árban BODNÁR PÁL hölgy fodrásznál, Takarék-palota. VAY ÁDÁM UTCA 2. Hajmosás, ondolálás és hajvágásra olcsó bérletet adok. Zongorahangolást, ja vitást, e'.vágást elvállal Kvan dok. Náder-utca 10 Előjegy­zés Ferenci-könyvkereske désben. 17 Vadászok figyelmébe ! Javíttassa fegyverét szakem­berrel uj fegyver apyak 200,(00 K-tól feljebb Papp István puskaműves, CsilUg u. 9. 257 26 Használt jókarban levő Írógép kerestetik. Cim Deb­receni-utca 10. 429-2 1—2 milliót fizetek fel ügyelői, pénzbeszedőj'vagy hasonló allá«5íé rzé gért. Cim a kiadŐöan. 4.33 2 Baromfineveléshez értő mindenes szakácsnőt kere­sek elsejére tanjára. Szin­ház-utca 8. ' 6059-1 Egy jobb megjelenésű nö ajánlkozik gazaasszonynak, vígy perfekt szakácsnőnek. Cim az Ujságboltban. 6058-1 Fűzőt haskötőt, gummi fűzőt, harisnya és melltartókat legszebb anyagból pon­tosan kifogástalan sza­bással készit Borgida Viktorné Nyíregyháza, Zrínyii u 9 Átlielyezé miatt egy complett ebédlő, sarokg; r­nitura, sez'on, szőnyegek, függönyök, kéiiek stb. alig hasináí' állapotban eladók. Cim az Ujságboltban. G057-3 Egy azonnal beköltözhető szoba kiadó. Belső-körut 29. 435-2 Bejáró takarítónő la a vlkszel'shez ért kerestetik. Dr. Gara, Bocskay utca 6. 410 1 Három szobás lakást ke­resek mellékhelyiségekkel május l-re. Cim a kiadóban. 438-3 Nagykálióban egy nyomda papirkereskedéssel eladó és azonnal átvehető. Értekez hetni Bihari F. gimn. igaz­gatóval. 439-1 Eladó 290• öl telek kővel vályoggal. Deák Ferenc u'ca 74. 437 3 Külön bejáratú bútorozott szoba kiad ). Érdeklődni 2-4 óráig. Vay Ádám u. 64. 43G-2 Egy bútorozott szoba für­dőszoba használatul szon­nal kiadó. Értekezni lehat a Botschild cégnél, Takarék épület. 377-1 Egy szoba, konyha, és speiz kiadó. Deák F^reno-u 94. szám. 442-2 ELVESZETT egy fehér simaszőrű foxi hím bal füle fekete. "Duci,, névre halgat, megtalálója magas jutalomban részesül. Dr Némelh, De3Sfwfty tér 10 443-1 Szép utcai bútorozott szo­ba olcsón kiadó. Cim az Uj­ságboltbin. 6053-1 Butorozoti szoba, konyhás lakss, különbejáratn utcai bútorozott szoba kiadó. Géza utca 16. 6061-2 Kettő'zobás lakás mellék­helyiségekkel azonnal be­költözhető. Butorozoti utcai szoba kiadó. Géza utca '6. 6C65-2 E'adó szabad kézből Nyirbogdányban egy 8C0 as Hofther es Schianz féle heazinmotor cséplőgép ele­vátor fel tereléssel. Érte­kezni lehet Sinka Lászlónál, Nyirbogdány. 383-3 Női kalspszalonba jobb házból való tanulrilány fel vétetik, Vay Ádám utca 7. Kifogástalan, egyedülálló urilakás lü dőszobával feb­ruárra átadó. Cim az Újság boltban. 60 U-I Jó munkás borbélysegéd azonnal beléphet. Vécsey utca 12. sz. 421 1 Háromszobás lakást kony­hával keres magános úri­ember. Cim a kiadóban. 426-1 Egy jókaibae lévő fehér gyermekkocsi jutányoson el­adó. Cim a kiadóban. 427-2 Tanulónak középiskolás fiú felvétetik, Pelrovics La­jos villanyszerelési vállalata Zrínyi I!ona ut 3. Öaálló mindeaes .főzőnőt keresek február l-re. Cim Kállai-u. 8. szám. 6051-1 KélUgu család keres a város belterületén két szoba­konyhás modern lakájt. Cm a kiadóban. vv 14-15 éves fiuk állandó munkára fi Ívé etnei, Cim az Ujságboltban. 2 Eladó a Himes kertben, a Galamb-utcában egy da­rab szőlő és gyömölcső3.— Házhelyeknek kivá'ósn al­kalmas Er'ekezniZemencsik Jánosnál Galamb utca 9, sz. ^!í!illlllllll!lll!!l!lll!lllllll!!llllllll!!U!llllll!l!!iliniliv 1030/926. vgrhsz. Árverési hirdetmény. A nagykállóí kir. járásbíróságnak 1926. Pk 4120. sz. végzése alapján közhírré teszi, hogy a Mígyar Olasz Bank R.-T. javára 800 pengő (10 millió korona) tőke, ennek 1926. éri julius hó 15 tői járó 18% kamata és eddig összesen 105 pengő 11 f. (1.301 425 korona) költségek erejéig 1926 szeptember 23 án bíróilag le-és felülfoglalt és 15.572 pengő 80 fillérre (194 660.000 K) becsült házibutorok, lovak, szarvasmarhák, d szkák, épület­faanyagok stb. Balkányban, adós la­kásán és folytatólag adós fatelepén 1927. február 10 én délután 2 érakor és a köv. óráiban megtartandó nyil­vános árverésen a legtöbbet ígérőnek, azonnali készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul Í3 el fognak adatni. M egj egJ'eztetik, hogy az árverés mindazon foglaltatok részére, kik már jogerős zálogjogot nyertek, elrendel­tetik. Nagykálló, 1927. január 15-én. LÉVY ELEMÉR 434 bír. végrehajtó. ^IIUIIinilllllllIinillllllHIHIIIIinillllllllllliniilílir 2523—1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi s a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak P VIII, 72015/4 — 926. illetve 5008/2—926. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Hőnig Jenő nyíregyházi, illetve Engl Bernát és Tsa budapesti cég javára 56 pengő s jár., továbbá 39 pengő 63 fillér erejéig 1926. november hó 15. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 20.109.000 koronára becsült ingóságok, u. m.: szobai bútorok és korcsmai berendezés stb a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 19591—926. szám alatt keit ár­verést rendelő végzése következtében Ibrányban 1927. évi február hó 11. napján délután 2 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1927. január 20-án. LABAY ANTAL 6060 kir. járásbirósági végrehajtó. K:1376/1926. íersBííjíársjíl hirdetmény. Nyíregyháza város tanácsa a város tulajdonát képező épületek bádogos munkálatainak folyó évi javitasára versenytárgyalást hirdet. Pályázati feltételek, felvilágosítások, szükséges nyomtatványok a hivatalos órák alatt a mérnöki hivatalban bár­mikor és bárki által beszerezhetők. Az ajánlatokat legkésőbb folyó évi január hó 31. napjának délelőtt 10 órájáig a mérnöki hivatalban kell be­nyújtani. Nyíregyháza, 1927. január 15. 423-2 A VÁROSI TANÁCS Kj 1492—1927. Versenytárgyalási hirdetmiiif­a városháia VII. jelzésű bolt­helyiség bérbeadására. Nyíregyháza város tanácsa közhírré teszi, hogy Friedmann Sándor keres­kedő . elhalálozásával megüresedett Városháza-épülelbeni VII. jelzésű bolt­helyiségnek 1927. évi február hó 1. napjától kezdódőleg 6 esztendőre tör ténő bérbeadására nyilvános verseny­tárgyalást fog tartani A versenytárgyalás feliéfelei Dr. Szentpétery Endre városi pénzügyi tanácsnok hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt 1 pengő kiállítási költség ellenében bármikor és bárki által megszerezhelők, A versenytárgyalás 1928, évi január hó 27. napján (csütörtökön) délelőtt 10 órakor lesz a Városhaza nagy­termében megtartva és abban részt­vehetnek mindazok, akik a verseny­tárgyalási feltételek elfogadására nézve kötelező nyilatkozatot tesznek és 500 pengő bánatpénzt a házipénzv tárba előzetesen letétbe helyeznek. Az uj bérlő a versenytárgyalás bs­fejeztével bánatpénzét egy negyedévi bérösszegre azonnal kiegészíteni és a bérleti biztosítékot a - házipénztár­ban nyomban letétbe helyezni tar­tozik A városi tanács fenntartja magá­nak azon jogot, hogy a verseny­tárgyalás eredménye felelt szabadon dönthessen, sőt azt el nem fogadva a bolthelyiség bérbeadására uj verseny­tárgyalást tarthasson. Nyíregyháza, 1927. január 17-én. 383-3 A Városi Tanács. Frakk ingek, Báli harisnyák divat üzletében Zrínyi Ilona-utca 5. 401—2 ^í!i!!!l!iji!IIUíyi!liÍ!liii!Si!IÜH;!!illU!l!liiiHliÍiil^ K. 2002/1927. Hirdetmény. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje, Szarukán Kal aán kamarai szaktanár f. hó 30-án (vasárnap) d. e. 11 órakot a gazdaszövetség nagytér mében előadást fog tartani a trágyázás termésfokozó hatásáról és a takarmány termesztéséről. Felhívjuk a helybeli gazdákat, hogy ezen előadáson minél számosabban jelenjenek meg. Nyíregyháza, 1927. január hó 17. 384-3 VÁROSI TANÁCS. K: 2276/1927. Hirdetmény. Az erdőben a kisvasúti felüljáréhíd közelében 200 csomó rőzse nyilvános árverés útján eladásra kerül. Az ár verés f. hó 27 én délelőtt 9 órakor kez4ód'k a helyszínen. Nyíregyháza, 1927. január 24. 432-2 VÁROSI TANÁCS. Nyíregyháza r t város adóhivatalától , 984—1927. adó. Felhívás az 1927. évre szóió általános ke reseti adóbtíveJJásoJí, a jövedelem vagyonadó beval­lások beadására. A nyíregyházi m. kir. pénzügyigaz­gatóság 2742—II—1927. szam alatt kiadta és a városi adóhivatal pedig a hirdető oszlopokra és táblakra ki­ragasztatta azokat a felhívásokat, ame­lyekben szabatosan meg van nevezve, hogy kik tartoznak és kik nem tar­toznak általános kereseti adó és jöve­delem-vagyonadó bevallást beadni. Ezekre a felhívásokra különösen felhívom az adózók és az új adózók figyelmét. A felhívás IV. pontja szerint a be­vallásokat általában véve 1927. évi február hó 28 ig kell a vá­rosi adóhivatalnál benyújtani. Kivételt képeznek azo't az adózók, akiknek általános kereseti és jövedelem 1926. évi adóalapjuk az 5000 arany­koronát, vagyonadóalapjuk a 125,000 aranykorona! el nem éri ugyan, azon ban 1927. január hó 31 ig a kir. adóhivatalhoz benyújtandó fo­lyamodványban kérik ho£y adó­juk uj kivetés utján áliapittassék meg, mert az 1926. évi megállapítást a ke­reseti és vagyoni viszonyukhoz képest aránytalanul soknak tartják — Elen folyamodványhoz bevallás csa­tolandó. A bsvallási ivek a városi adóhiva­falban kaphatók. Nyíregyháza, .927, január hó 22. Juhász Mihály, 385 4 adóügyi tanácsnok. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom