Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Előfizetési árak helyben és vldóken: Egy hóra 2"50 pengő. Negyedévre 7-50 pengő. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachaque 2955®, Kéziratokat nem adunk vissza. Az Idő, a nagy számoló gép me­gint egyet kattantott roppant ke­fekén és a mutató uj számot mutat. A régitől szorongó érzésekkel vá­lunk meg, hiszen emberi természet, hogy nehezen szakadunk el min­den megszokottól. Még ha a meg­szokott, régi dolog nem is volt ked­ves, értékes valami­Mindég, minden ilyen megválás­nál önkéntelenül feltolul a kérdés, milyen l esz az uj? Mit hoz a jövő?? Hát még, amikor egy egész hosz­szu esztendőről van szó! Egy hosz­szu esztendőről, ami nem csak az egyénnek, hanem az egész társada­lomnak és az egész nemzetinek az életében is jelentős időtartam. 1 Ez a szorongó érzés itt ül most is a szivünkön. Belemarkol a szivünk­be, egy kicsit megszorongatja a torkunkat és aggódva kérdezzük: mit hoz számunkra az Uj? Hála legyen a Teremtő Istennek, ez alkalommal nem sok okunk van az érzékenykedésre. Nemcsak azért, mert mi már annyi sok rosszat megértünk, oly sok keserves dolgot végig próbál­tunk, hogy ránknézve már rosz­szabb egyáltalán nem jöhet s a változás már csak jobbat hozhat, hanem azért is, mert minden okunk meg van arra, hogy "bizalommal és jó reménységgel nézzünk jö­vőnk s minden ránk következő uj esztendő elé. Ránk, annyit szenvedett, annyit próbált szegény nemzedékre, már csakugyan ránk illik a költő tát.ioki szava, hogy »Megbünhődíe már e nép a multat, jövendőt« s a meg 1­bünhődés után joggal várhatjuk a szabadulás örömteljes idejét! Mi megfizettünk! Megbűnhőd­tünk- A kemény próbákat kemé­nyen kiálltuk és ime felemelt fővel, jogos reménységgel várhatjuk a ránk következő Időtől a jól meg­érdemelt jutalmat. A boldogabb na­pokat ! Semmi ítélet nem tarthat örök­ké. Olyan vétkeink talán még se voltak, hogy halált, vagy holtig tartó büntetést érdemelnénk. A tör­ténet tanítása az, hogy a nagy Igazságok végül mindég érvénye­sülnek s a história elébb-utóbb igazságot szolgáltat. így a mi Ítéletünk is betelt: Isten s emberek előtt méltán hir­dethetjük. Ami adót telkiekben, aranyban, marhában kivetett ránk a Végzet, azt megadással, béketűréssel, be­szolgáltattuk. Az örök Birq nem lehet tovább könyörtelen hozzánk s bizton felengedi láncainkat Az Uj Esztendő titokteíjes ko­zeledésének halk suhanása lágy szellővel érinti homlokomat. Ugy érzem, hogy a megbéké­lésnek ,a kiengesztelődésnek, a jóvátételnek, a szabadulásnak, a feltámadásnak balzsamos levegője az. Mintha telve volna ezernyi ezer kedves ígérettel, Biztatással. Mint' ha áldástól terhes fellegek kárpi­toznák a magyar ég széles hori­zontját! Minden olyan ígéretes, olyan várakozásteli. Mikecz István alispán nyilatkozik a vármegye njévi beruházási programmjáról. A jövő évtől már a vármegye minden részébe kövesút vezet Nyíregyházáról. - Felépül a kisvárdai kórház. Növekedik a forgalom a vármegyében. (A »Nyirvidék« tudósítójától-") Sokat várunk az uj esztendő­től. Gazdasági fellendülést, épít­kezést, munkaalkalmat, kereseti le­hetőségeket. A mi vármegyénk, Szabolcsvármegye, az első az or­szágban, hogyan lehet a korral, a fejlődéssel lépést tartani- — A Nyirvidék munkatársa felkereste Mikecz István alispánt, aki a vár­megye újévi beruházási program­járól a következőket mondotta: — A vármegye területén össze­sen hetven kilométer kőutat épí­tünk az idén. — Ezt a hosszúságot természetesen járásonkint oszlottuk el, hogy a vármegye minden része arányosan jusson a forgalom szem­pontjából oly fontos úthoz- - Az épi'és kölségei kilométerenként 400 millió koronát tesznek ki, ami összesen huszonnyolc milliárd koroina költséget jelent. Miután az időjárás kedvező volt, az útépítés földmunkálatai legna­gyobbrészt már elkészültek s kora tavasszal fognak a munka folyta­tásához- Az útépítés nemcsak a forgalom javulása és növekedése s a föld gazdaságosabb kihasz­nálása szempontjából fontos, ha­nem azért is, mert az egész vármegye területéi munkaalkalmat teremt. Az útépítési programm Nyíregy­háza várost legjobban érintő része az, amely a Nyíregyháza—Hajdu­dorogi szakaszra vonatkozik. — Ennek a kiépítésével ugyanis az utolsó homokos utat is eltüntetjük s ezzel most már Nyíregyházáról minden irányban kőut fog vezetni­Az Erzsébet közkórház kibőví­tésének részlettervei már készen vannak s az árlejtést is kitüztük­A terveket Fábián Gáspár buda­pesti műépítész készítette- Egy se­bészeti, egy nő és gyermekgyó­gyászati osztállyal bővül a kórház s miután a beérkezett pályázatok fe­lett január hónapban döntenek, az építkezést kora tavasszal meg­kezdik és őszre be is fejezik- — Az építkezési költségekhez az állam tíz milliárddal s a vármegye is tíz­milliárddal járul hozzá s ennek a tekintélyes összegnek befektetése le­hetővé teszi, hogy az építendő két osztály a modern követelmények­nek minden iekin'etben megfelelhes­sen. A vármegyeháza kibővítése az építkezési programm második pontja, amely Nyíregyházát is kö­zelebbről érdekli. A terveket, mint azt már a Nyirvidák több íz­ben megírta, Lechner Jenő műépí­tész készítette- A kétemeletes palota részlettervei most vannak kidolgo­zás alatt és februárban hirdetik ki az árlejtést. „ Az építkezési programm harma­dik és legnagyobb része a kisvár­dai kórház létesítése huszonhárom milliárd költség­gel, tizenöt holdas telken épül fel ez a modern amelynek tüdőbetegosztálya a vár­megye összes tuberkulózisban szen­vedő betegeit magába fogadja. A telket a község adta a vásártér és szőlőhegyek közötti területen, amelynek fekvése és levegője a legideálisabb menedéket nyújtja a kórházi ápolásra szorulóknak. A régi épületben helyezik el a szol­gabírói hivatalt és ugyanott léte­sítenek tisztviselő lakásokat. A vasúthálózat kibővítésének szempontjából igen jelentős js" niény a dombrád—kisvárdai 15 ki­lométeres vonalszakasz kiépítése, amely ebben az évben fog meg­valósulni. A vasúttársaság egyéb­ként engedélyt kért a kisvárda— vásárosnaményi vonalszakasz ki­építésére is, amely keskenyvágányu motoros vasút Pap, Nyírlövő, Gyii­re és Vásárosnamény községek érintésével a beregi községeket kapcsolná Szabolcsvármegyéhez. A forgalom növekedésének és ja­vulásának szempontjából szintén fontos az autóbuszjáratok létesí­tése, amelyek a "következő szakaszo­kon fognak közlekedni: Nyíregyhá­za—Polgár, ('Nyíregyháza—Ujfe­hértó, Nyíregyháza — Nagykálló, Nagykálló — Nyirábrány, Nyíregy­háza — Székely, Kisvárda — Mán­3ok, Kisvárda — Nyirmadc-, és Kis­várda—Nyírtass­Ezek a tervek, amelyek immár nemcsa'Ha messze jövő kontúrjai, hanem anyagi erőforrások tekinte­tében is a közeli hónapok realitá­sai, éreztetik vármegyénk életrehi­vatottságát, azt az eleven, í< vérkeringést, amely ennek a vá ­megyének minden szervét áthatja, éreztetik egy céltudatosan épitő szellemnek az erejét és bölcsessé­gét, egy nemes magyar szívnek forró lüktetését, annak a szívnek, amely telve van a vármegye szebb jövőjében való, tetteket sürgető magasztos hittel és ennek a vár­megyének, a vármegye lakosságá­nak olthatatlan szeretetével. Ennek a szeretetnek a forrása a cselekvő hazafiság, amely ime, kenyeret adó munkaalkalmak biztosításában jut áldásos kifejezésre. Szabolcsvár­megye népének nem lehet szebb, boldogitóbb újévi ajándéka, mint, amikor az itt vázolt munkapro­grammból megérzi, hogy vannak szerető szívű nagyok, akik .érte él­nek és fáradoznak. Kifosztották egy divatáruház kirakatát. Az Esti Újság írja. Az éjszaka az Üllői uton levő Eichel Miksa féle divatáruüzlet kirakatát isme­retlen tettesek teljesen kifosz­tották s a kirakaton át az üzletbe hatolva, nagyobb mennyiségű árut elvittek. Nemzetgyalázásért három havi fogházra Ítéltek egy debreceni kereskedőt. Budapest, december 31­(A MTI. rádiójelentése.) Az Uj Nemzedék irja: Rosenberg Samu debreceni kereskedő az el­múlt nyáron a román viszonyok­ról beszélgetve Jbecsmérlő módon nyilatkozott a magyarországi álla­potokról s különös mértékben a hadsereget gyalázta- A debreceni büntetőtörvényszék ma foglalko­zott ügyével s három hónapi fog 1­házra ítélte­Elfogták a Rádió Klub igazgatóját. Budapest, december 31. (A MTI. rádiójelentése.) A Mai Nap irja: A bécsi rend­őrség ma reggel értesítette a buda­pesti főkapitányságot, Kállay Já­nos a Magyar Rádió Klub meg­szökött igazgatójának elfogatásá­ról- Még ma délelőtt megtörtén­tek az intézkedések az artista ügy­nökből lett klub igazgató átadása iránt. A belgrádi angol követ irattáskáját ellopták. Budapest, december 31. MTI radiojelentése. A Szarajevó Boszna Brodi vonalon az egyik első osztályú fülkéből ellopták az angol követ irattáskáját, melyben igen fon­tos okmányok voltak A követ megtagadott minden felvilágosí­tást az iratokra vonatkozólag s csupán annyit árult el, hogy az eltűnt okmányok között volt Gaspari bibornoknak, a Szent­szék államtitkárának igen fontos levele is. Diplomáciai körökben nagy feltűnést keltett az okmá­nyok eltulajdonításának hire. Kii Egyes szám ára 1© fillér. I Oh, hozd el nekünk Boldog Új­esztendő az ígéret teljesedését. A | nagy magyar feltámadást. Sasi Szabó László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom