Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-11 / 281. szám

lyiregyháüa, 1926. december II. • Szombat XLVIL évfelyam. 281. t*ém Elóflzstésl áres h»lyb«N és *44ék«n: t-br* SOOOO K. Ne»«y»dévr* 90000 K. iSSsSejchrisetíknek ét Unitóknxi- 20•/'* eegedmáuy. Aiaaítoíte JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. 3. SZABÓ LÁSZLÓ. Faiolős sxerkMstS : V£RT6E K. ANDOR, Ssarkssztőség és kladóhlvatsi: 8ZÉCHENYI-UT 9. SZAM. T«l*fon sxám 189. Postacheque 296GO. Kéziratokat nam adunk vissza. Választási hírek. Budapest, december 10. (MTI. rádiójelentése.) Kiskunfélegyházán Kiss István egységespárti jelöltet választották képviselővé 2699 szavazattal Hor­váth Zoltán Kossuth párti jelölt 1750 szavazatával szemben. A Pest-környéki választókerület­ben a szavazatok állása eddig a következő: egységespárti 127^ szocialista párt 1136, demokraták 465, fajvédők: 321, keresztényszo­cialista párt 253. Budapest északi választókerületé; ben a választási bizottság a Vági párt ajánlásait nem fogadta el. A déli választókerületben mind az öt párt ajánlását elfogadta a bizott­ság. Pécsett a szocialistáknak 90-et az egyesült balpártnak 918 ajánlást kell pótolniok. Szegeden a szo­cialisták a szükséges 365 aláírást pótolták és három párt, az egysé­ges, az egyesült bal és a szociálde­mokrata párt indul a választási • küzdelembe. Mayer János földmivelésügyi miniszter táviratot intézett Hód­mezővásárhely egységespárti elnö­kéhez és abban kijelenti, hogy amennyiben a város közönsége a mandátummal megtiszteli, akkor azt a mandátumot fogja elfogadni. A belügyminisztériumhoz beér­kezett jelentés szerint ma délelőtt 9 órakor az egyes kerületekben a szavazatok aránya a következőké­pen oszlott meg : Kiskundorozsma: Madarassy Gábor egys. párt hiv. jel. 216, Magyar János egys. párti '56. Bonyhádon Gratz Gusztáv egys. p. hiv. jel. 289, Günther Pé­ter szoc. dem. 47. Dombovár Éri Márton egys. p. hiv. j. 284, Pal­lávicziny orgrof legitimista 45. — Paks: Erdélyi Aladár egys. p. hiv. jel. 1057, Bodor György egys. p. 142. Eger: Klebelsberg Kunó gr. egys. p. hiv. jel. 690. Budaváry László fajvédő 157. Hatvan: Szi­nyei-Merse Jenő egys. p. hiv. j. 632. Budaházy Miklós fajvédő 252. — Biharnagybajom: Krüger Aladár egys- p. hiv. jel. 617. Létay Ernő balpárti jel. 15. — Szé kelyhid-Nagyléta: Fráter Jenő egys p. hiv. jel.: 114, Fráter Pál 68. Derecske: Pékár Gyula egys. p. hiv. jel. 246, vitéz Zsilinszky End­re fajvédő 49. Békéscsaba : Bud János pénzügy min. 935, Szeder Ferenc szoc. dem 53 szavazatot kapott eddig. A miniszterelnökséghez beérke­zett jelentések szerint a szavazatok állása az egyes kerületekben 10 órakor a következő volt : Dombo­vár: Éri Márton egys. p. hiv. j. 294, Palaviczini őrgróf 45, Paks: Erdélyi Aladár egys. p. hiv. j. 1057, Bodor Károly egys. p. 142, Stenczer János pártonkívüli kis­gazda 120, Tamási Bencz Akos egys. p. hiv. j. 321, Hajpál Ist­ván 12, Szekszárd: örfy Imre egys p. hiv. j. 705, Sebestyén demokrata 99. — A miniszterelnökséghez ér­kezett jelentések szerint Önöd kerü­letben az ellenjelölt visszalépett és Melczer László hivatalos jelöltet egyhangúlag megválasztotta. Pasics volt szerb miniszterelnök ma reggel meghalt. A király tegnap még kihallgatáson fogadta, s Pasics haj­landónak mntatkozott a kabinetalakitásra. — Pasics hirte­len halála nagy megdöbbenést keltett egész Szerbiában. — Pasiccsal Szerbia legnagyobb államférfiát vesztette el. — A temetés valószínűleg csak hétfőn lesz. Pasicsot jobboldali szélütés érte. Eret vágtak rajta haladéktalanul s ezáltal kissé jobban lett, majd esz­méletét is visszanyerte, annyira, hogy egy orvos kivételével vala­mennyien eltávoztak a beteg ágyá­tól. Éjjel négy órakor azonban újra rosszabbodni kezdett az állapota s hat óra tájban megkezdődött az agónia- Reggel 8 óra 17 perc­kor örökre lehunyta szemét a leg­nagyobb szerb államférfiú­Halálának hire futótűzként ter­jedt el a szerb fővárosban. A kora Budapest, december 10. (A MTI. rádiójelen tése.) Belgrád. (Avala). Pasics ma reggel 8 órakor meghalt­Belgrád. Az Avala ügynökség je­lenti, hogy Pasics volt szerb mi­niszterelnök Belgrádban meghalt. A jugoszláv kormányválság meg­oldása érdekében érdekében állan­dóan folynak a tárgyalások- A ki­rály Pasicsot, Trifkovicsot és a Ra­dics testvéreket fogadta- Radics István szerint a király koncentrá­ciós kormány alakítását javasolja. Belgrád- A Politika, szerint Pa­sics, aki kötelességének vélte, hogy a mostani kormányválság al­kalmából ismét visszatérjen az akdv politikai életbe, az éjszaka folya­mán súlyosan megbetegedett és ál­lapota élénk nyugtalanságra ad okot környezeteben­Szabadka. Belgrádból ide érke­ző jelentés szerint Pasics Miklóst éjjel két órakor szívszélhűdés ér­te, ugy hogy agóniába esett. Ma reggel 8 óra 15 perckor bekövetke­zett a halála. Belgrád- Cseh távirati iroda: Pasics Miklós, ki a kormányválság kitörése óta megerőltető munkát végzett, ma éjjel hirtelen súlyosan megbetegedett. A család vala­mennyi Belgrádban időző tagjait az agg államférfi betegágyához hi­vatták- Ma reggel Pasics elhunyt. A halál hire gyorsan terjedt el a városban és mindenütt mely megil­letődést keltett. A minisztériumok épületeire kitűzték a gyászlobogót. Délelőtt összeült a miniszterta­nács- Pasicsnak holnap kellett volna megalakítani a koncentrá­ciós kabinetet. Pasics haláláról a következő hi­vatalos és részletes jelentés érke­zett. Pasics estebédjét családja kö­rében a legjobb hangulatban köl­tötte el. Tiz óra tájban azonban hirtelen rosszul lett s családja nyomban orvost hivatott. Az elő­siető orvosok megállapították, hogy délelőtti órában a volt kormány tagjai Uzunovits elnökletével mi­nisztertanácsot tartottak­Politikai körökben általában ugy fogják fel a helyzetet, hogy Pa­sics halála nemcsak a radikális pártot érinti, mely vezére nélkül könnyen szét fog hullni, de érinti az egész szerb politikai életét is, mert a legnagyobb szükség ide­jén történt hirtelen eltávozása, ami­kor a legnagyobb mértékben szük­ség lett volna tanácsaira­A délelőtti rövid minisztertanács után a kormány tagjai s több po­litikus Pasics lakására mentek s onnan szemmelláthatóan teljesen le­vert hangulatban távoztak. Teme­téséről a kormány gondoskodik. Holttestét bebalzsamozzák s az­után a székesegyházba szállítják. Előreláthatólag hétfő előtt nem lesz meg a temetése, mert azt akarják, hogy az ország minden részebői ideje legyen minden kül­döttségnek a temetésre a főváros­ba utaznia. Az Est belgrádi értesülése sze­rint Pasics halála beláthatatlan kö­vetkezményekkel fog járni, mert Szerbia a kormányválság által olyan helyzetbe került, amilyen­ben megnagyobbodása óta még nem volt. Károly herceg Romániába utazott ? Ferdinánd király állapota javult — Nincs kizárva, hogy a királyné egyedül lesz a régens. Budapest, deceber 10. (M. T. I. rádiójelentése.) Tegnap óla az a hir járja, hogy Károly herceg sietősen el­hagyta Párist és Bukarestbe utazott. Ferdinánd román király egész­ségi állapotáról szóló jelentés ujabb javulásról számol be. Romá­nia helyzetével foglalkozik az egyik párisi lap. Szerinte való­színű, hogy Károly herceg e hét vége előtt visszatér Romániába és kormányzói tanácsot nevez ki, mielőtt a király állapotában rosszabbodás állana be. A buka­resti „Cuvantul" szerint illetékes fórumok azt tanulmánjozzák, hogy a királynő belépjen-e a régens tanácsba, vagy pedig egyedül ő vegye át a régensséget. Páris : A Journal közli, hogy hir szerint Károly herceg Romá­niába utazott Ennek a hirnek a megerősítését még nem sikerült megszerezni. A rendó'rfőnöksé­gen semmit sem tudnak a herceg elutazásáról. Az időjárás. Budapest, december 10­(A MTI- rádiójelen tése.) A Metetorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az utóbbi 24 órában is volt kisebb csapadék lényegte­len hőváltozással, a fagypont körüli hőmérséklettel. Időprognózis: Vál­tozékony idő várható helyenként csapadékkal és esetleg hőemelke­déssel. TŐZSDE. Budapest, december 10. A korona Zürichben nyitáskor 72.625, zárlatkor 72 és ötnyolcad volt. Valuták • Angol font 345900— 347900, Cseh korona 2110—2120 Dollár 71250—71550, Frank 2811 —2871, Leu 343—357, Lira 3060 —3120, Márka 16945—17005, — Osztrák korona 10046—10086. — Svájci frank 13785—13835. Karácsonyi ajándékul olcsó cipőt £ vásárolhat mélyen leszállított, 75.000,98-000,170.ooo, 195.000,250-"oo koronás egységárakon • I . rt* " ' Li L- Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca5. — Telefon: 195. a Hungana Gipoarunazuan n meg kirakataidat é« olvassa el liir<M seink^t! •n zm fl borona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom