Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-12 / 282. szám

10 JfíAIIXB&BL 1926. december 12. APRÓ HIRDETÉSEK 10 uéig MM K, wktéea tev*H» %ró 500 K, HlrtMísek sMrf oak YdaszMlyee Mt«M6se tseHeíi wAaszoknk. „Cta « kíadrffaivatalkul kfaM hsrscítaekre cs«k • hirdetése* fetttsrietei? $*ám bemondfea eestén adhatok feMURwit*. Ugy u tipr*, mtst a «Mv UMeMsak dija a fetwláskw ff iB l tia i f TMékröl levéáj^y^a m befcfik&otf a fefetfe <% A iar awról*. ntm stipjáa kfckató McMí iiW kéífflk bbátf. Egy 700 holdas birtok, melyhez szeszgyár is Tan, feles társat keres. Czipszer­nél. Csipke-u. 16. 6673-3 Gritzner varrógépek előnyös részletfizetésre Szabolcs vármegyében csak Katz Miksánál Takarék-palota (Bessenyei-tér) Jntányos áron eladó bril­liáns gyürQ és fülbevaló, női varrógép, női kerékpár, teljesen uj színházi gukker, szabó gép és férfi kerek­pár, motor kerékpár 3 Hp. és 2 Hp. Nyíregyházán, Nyír­fa-utca 45. Rossz varró­gépeket kicserélek jóért. 5110? Olcsó és célszerű aján­déktárgyak Wa'sermann Sámuel üveg és porcellán kereskedő-cégnél. Zöldség­tér (Korona-épület.) 6436-10 ZONGORA hangolást, ja­vítást, elvágást elvállal Kvan­duk, Nádor-utca 10, Ugyan­ott zongoratanitás. 5073-1 Vadász . fegyverek, önvédelmi pisztolyok, flaubertek és töltények. M. kir. lőpor áruda. Kedvező fizetési fel­tételek mellett is be­szerezhetők. Kuharek, Nyírvíz-palota. 5271-5 Ószőlő 97 ik szám alatt az Ungerleider-féle szőlők eladók, értekezni plehet Ná­dor-utca 16. sz. alatt a tu­ajdonosnál. 6613-3 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó, Bujtos-u. 50. 8*4-1 A világos tanyán az iskola közelében a pompás uton 5 hold búzatermő szélső föld, tanya, hizlalda vagy más aféle építkezésre alkal­mas, eladó. Érdeklődni Deák Ferenc köz 10. sz. 6650 1 Használt takréktűzhely, kályha, férfirubák, 42 számú botos és vadászcsizma, orosz rézszamovár és egyéb dolgok eladók. Arpád-ulca és Árpád­köz sarok. 6692-1 I Keresünk • kályharaktárnak meg­felelő helyiséget. Városi Üzemi R.-T. 6670 4 Szoba, konyha visszama­radt ismét kiadó. Damjanics utca 5. 6699-1 Borbélysegédet keresek azonnali belépésre. Sí mond József Kemecse. 6684-1 Ügyes, szerény házivarrónö ajánlkozik házakhoz. — Vi­dékre is megy. Ér-u. 30. 907-2 Megbízható nőt keresek kis gyermekhez, aki a ház­tartási munkában is segéd­kezik. Cim az Ujságboltban. 889-1 Maradék Áruházban Deb­receni-n 5. 3 méter gyapji férfiszövet 150 cm. széles, 230.0C0-kor. 898-1 Ingnadrágok plisszézett kombinék, férfi ingek, gyermek­fehérnemük olcsón és csinosan Selyem utca 15. sz. alatt a Fehér­nemű Varrodában készülnek. 903-2 Megnyílt a Nagy Ma­radék Áruház. Legolcsóbb bevásárlási forrás, Guttmann Debreeeui-u 5. 897-2 Iratszekrényt fából, vagy vasból vennék. Cim a kiadó­ban. 6679 1 3—4 öl hasított akácfát vennék. Cim a kiadóban. 6680-1 Eladó két darab jó minő ségü fa- vagy szénfütéshez alkalmas vaskályha. Megte­kinthető Deák Ferenc sköz 10. sz. 6649-1 Sas-utca 5. 2 szobás mo­dern ház külön udvarral l-re kiadó, vagy eladó, 6687-1 Használt gépeket, trakto­rokat előnyös fellételek mel­lett ujakra cserél Csillag Mihály, Nyíregyháza Hu­nyadi-u. !4. 6696-1 Hssznoi szép és olcsó karácsonyi ajándék egy plissérnha Fnedmaon Rtfzsi plisszéüzeméből, hol mindennemű kézimun­kakészités is elvállaltatik Zrínyi Ilona-utca 3. sz. az udvarban. Lakás ugyanott. 6682-3 Kiadó urihelyen bútoro­zott szoba katonatisztnek, úriembernek, uri házaspár­nak Bujtos-utea 21. 6698-2 Hosszú női téli kabát fe­kete costume eladó" Cim az Ujságboltban. 905-1 Eladó a Himes kertben, a Galamb-utcában egy darab szőlő és gyümölcsös. Ház­helyeknek kiválóan alkalmas Értekezni Zemencsik János­nál Galamb-utca 9. szám. Vidéki gyermektelen há­zaspár egy szobi-konyha lakást keres téli hónapokra Cim az Ujságboltban. 902-1 22 hold föld lakással el­adó, Sóstóhoz és a pazonyi köves úthoz 1 kilométer. Szalma és 10 öl akácfa el­adó. Kántor József Nyir­pazony. 6645-! II m mm KW. X—w mw w JK Szinas és fehér géphim­zéseket a legszebb kivitelben készítek. Cim az Ujságbolt­ban. 909-1 Teljesen uj magas 37-es fekete, nagyon szép box női cipó olcsón eladó. Cim a kiadóban. 6702 ? Legpontosabb Gyermek-mérleg kölcsön kapható Blnmbergnél. 900-2 Házaspár keres a piac közelében egy üres, vagy bútorozott szobát. Cim az Hangszerek. K K K K K 85.000—töt. 74.000 —töl. 185.000— tői. 510.000—tői. 350.000—tői. Húzóharmőnikák : Hegedűk: Gitárok: Trombiták: Beszélőgépek: stb. stb. Közvetlen szállítása a gyártási for­rástól ! 14.000 elismerőlevél 1 Külön magyar osztály 1 Képes-főárjegyzékünket kívánságra díjmentesen küldjük. Melnel és Herold hangszergyára, Klingenthal 1484. szám. Szászország. 6113-4 Egy jókarban lévő por-, szívógép teljes felszereléssel jutányosán eladó. ? Szaloncukorka 28.000 kor. szelyempapir csomagolásba 34.000 kor. kilónként Sipos cukrázda, Zrínyi Ilonvu. 3. 6711-3 Ujságboltban. 901-1 Elegáns Htcai bútorozott szoba konyha használattal vagy anélkül kiadó. Bocskay­utca 38. 910 Karácsonyfa díszítéshez szaloncukorkák, habsiitemé­mények, legolcsóbban Sipoj Géza cukrásznál vásárolható. Zrinyi Ilona-u. 3. 6710-3 Batorozott, külön bejáratú tiszta szubát korona köze­lében keresek. Címet kéreii Ujságboltban leadni. 912 Megbízható, rendes főzni­tndó mindenes szakácsnőt keresek 15 ére. Bessenyei­tér 9. 67C9-2 Raktárnak, bórpincének, vagy műhelynek megfelelő nagy pincehelyiség azonnal kiadó. Deák Ferenc-u. 46. 3 Sajáttermésü idei bór riz." ling, ezerjó, stb. kisebb> nagyobb tételben eladó. Ugyanott kovács és kerék­gyártó műhely kiadó, eset- ? leg szerszámmal együtt. Rá- f kóczy út 23. 6712-2 I 3000 akác szőlőkaró isür" gősen eladó. Szarvas-u. 8. 6714-1 Gyermektelen házaspár központi fekvésű szépen bútorozott szobát keres. Ciui a kiadóban. 6716-3 Egy utcai butornélküli garzon szoba Kossulh-utca 29. alatt kiadó. 914 Keresek 15-ére egy rendes bejáró leányt egész napra. Stein cukrázda. 915 1000 liter rizling bor és 150 zsup szalma eladó. Kállai-u. 4. 6738 3 Egy jó karban lévő gar­nitúra kovács szerszám el­adó. Szabó Lajos, Nagyecsed Szatmármegye. 6743 Egy nagy karikahajós var­rógép sürgősen eladó. Ugyanott egy női télikabát is eladó, Mak-utca 16. Város központjában búto­rozott szoba kiadó. Cim a kiadóban 6745 Mindenes fözőnö e hó 15-ikére felvétetik. Bocskay­utca 6. 6746 Régi falravaló feszületet vennék. CimetazUjságboltba kérem. 927 Az örökös földön úgy­nevezett Rajcsur lertségben 1 boglya anyaszéna eladó. Értekezni Pali z Pál mészá­ros, Debreceni u. 3. 921-3 Jó háíikoszt kapható, kihordásra is, Kállay-utca 15. szám. 922 Vásároljon szakembertől! Lőszert, fegyvert, önvédelmi pisztolyt. Papp István pus­kamííves. Csillag-u. 9. 6753-? Finom sötétkék gyapjú­szövet, 2 huszliteres zsíros­bödön eladó. Józsa Ándrás­u. 11. 672Í-1 Eladó 4-es kazán 1000-re3 cséplővel. Manda 16. Barta. 9í5 Honvéd-u. 24. szám alatt két jókarban lévő vaskályha eladó Értekezni ugyanott hátsó lakásban. "926 Deák Ferencz utci 67. számú háznál egy lakosz­tály kiadó, mely áll 1 szoba, konyha és speizból. Érte­kezni Liktanya-tér 2. sz. 11000 Teljesen modern egyedül­álló uri lakás fürdőszobá­val felszerelve, elköltözés miatt átadó. Cim az Ujság­boltban. 920-4 Eladó egy szép és jó vas­kályha szén és fával fűthető. Epreskert u. 8. 6748-2 Arauy János-utca 19. számú ház eladó. 6748 Sarkantyu-utca 31. számú hág sürgősen eladó. Érte­kezni lehet, Kossuth utca 27. szám. 911 Volt vöröskeresztes ápoló­nő házhoz megy beteget ápolni Hatház-u. 2. 6718-3 Egy udvari kis bútorozott szoba kiadó. Kiss Eroö-u 8 6725 1 Földbirtokosok figyelmébe! Saját készítésű burgonya­főzőim vannak 50—300 li­terig. Vetőgépeket átalakítok hengeresből kanaasra 12 sortól 22-ig. Szakszerűen ja- • vitok jutányos áron. Kelemen József vas- es fémipari vál­lalata, Bocskay-u. 50. szám Nyíregyháza. 5837-1 UJ ÜZLET! NAQY UJ ÜZLET! MARADÉKÁRUHÁZ NYÍLT A DEBRECENI-U. 5. SZ. ALATT, FRANKFURT-HÁZ ahol mindennemű rőfös és divatárut meglepő olcsó áron vásárolhat Nagy karácsony maradékvásár. Gyönyörű kivitelű fejkendők dús választékban. métere Kartonok Mosott siffon Frencs jó minőség . „ Sima mosó crepp minden színben Fehér vászon ia . métere 150 cm. sz. alsó lepedővászon la 26 000 Damaszt törülkőzó la métere 12.000 11.500 10.00J 13500 7.500 13.000 Schotis szövetek . métere 22.000 Női ing himzett . . .drb 18.000 Női ing himzett la . „ 24.U00 Női mellény himzett . . „ 14.000 Ternó kendő • . . „ 13.000 Barchettek nagy választékban stb. stb. Az árak koronában értendők. 496-1 GUTTMANN MARADÉKARU H A Z Bejárónőnek, vagy mindé nesnek mennék. Szarvas-u. 51. 6724-1 Menjünk Zöldség-tér 3. alá, olcsó borbély, nyírás, borotválás ÍU.OOO korona, egyszerű borotválás 4000 korona, Séppel simára 6000 korona, magánnyirás 8000. korona. 6728-1 Egy modern új sz'npad ,'utáuyos áron, esetleg ré z- ' letfizetésre is eladó, Fisch, [ Rákóczi utca 6. 898 2 I j Égy szobás, konyhás la- ' kás kiadó. Himeskert, Fecs­ke-u. 22. 6723 Rajcsur kertben 700 D-öl buzatermőfőld kedvezmé­nyes fizetés mellett azon­nal eladó. Értekezni ugyan­ott a kerülőnél. 6741 Egy udvari szoba kiadó, Serház-u. ll. 6729-1 NAGY KARÁCSONYI OCCASIÓ VÁSÁR Zöldhelyi Sándor női, férfi, divat és szőnyeg üzletében, Városház-pslota, az Ujságbolttal szemben Biikkhasáb tűzifa príma, szérez, egészséges minőségben, a legalacsonyabb napi áron, waggontételben és detaille-ban házhoz szállítva is kapható Gottesmann Hermán fatelepén, Nyíregyháza, Szalmás-kert. Dohánybeváltóval szemben. TELEFON: 179. 6713-2 TELEFON: 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom