Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-07 / 278. szám

Nyíregyháza, 1926. december 7. • Kedd XLVIL évfolyam. 278. szám Eldflzetéal árak Italyban és vMéfcan: S^y héra 80000 K. Nagyvdévra tOOOO K. fcS«Ü8ztvi*eiöknek 6* tanítóknak 20»/« engedmény. Alapította JÓBA ELEK FSaxarkaastö : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Paialfis uarkMxtfi : VERTSE K. ANDOR. SsarkaaztSsAg és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Téléion szám 139. Postachequé 2966a Kéziratokat nem adunk vissza. Rakovszky Iván volt belügyminiszter Nyíregyháza egyhangúan megválasztott országgyűlési képviselője. Nyíregyháza. (A »Nyirvidék« tu- I dósitójától.) Ezeken a lapokon hirdettük az i igazság győzelmébe vetett hitünk­kel Bethlen István zászlajának nyir egyházi diadalát a választás kezde­tétől fogva, ezeken a lapokon ad­juk hírül hitünk valóraválását, azt, hogy ma eldőlt a nyíregyházi vá­lasztás, beteljesült, amit eleve hirdettünk : Rakovszky Iván volt belügy- , minisztert, Nyíregyháza város volt nemzetgyűlési képviselő­jét, az egységespárt hivatalos jelöltjét egyhangúan Nyíregy­háza város országgyűlési kép­viselőjévé választották. Amikor a szélsőségek felé ka­nyarodó utak között a haladás, a béke, a társadalmi osztály és fele­kezeti szolidaritás utjának győzel­mét jelentjük, örömmel állapítjuk meg, hogy Nyíregyháza méltónak mutatkozott múltjához, méltónak nagy jövőjéhez, amikor az erő­nek, az egységnek, a haladásnak, az épitő konzervativizmusnak zász­laja, Bethlen István politikájának zászlaja leng a munka és egyetér­tés városának az ormán. A választás eredményéről a kö­vetkezőket jelenti tudósítónk : Megírta a Nyirvidék, hop- a három jelöltnek ajánlási ivei közül csak Rakovszky Iván ivein találta a , választási biztos a törvényes köve­telményeknek megfelelő ,számú aláírást, Mikecz Ödönnek és Klár Zoltánnak pedig vasárnap délután 2 óráig adott határidőt arra, hogy hiányzó aláírásaikat megszerezzék. Erre az időre mind a két jelölt be is terjesztette az uj ajánlási ive­ket, amelyeken Mikecz Ödönnek 679, Klár Zokltánnak pedig 1300 uj aláírása volt- — Ezek a heve­nyében szerzett aláírások, bár­mennyire valótlan hireket is ter­jesztettek róla a fővárosi lapok, nagyon kevéssel javították meg az elenyésző kisebbségben maradt je­löltek helyzetét, mert a bírósági megbízottak felülvizsgáló munkája során kitűnt, hogy ezek között az uj aláírások között is alig van el­fogadható. •,Az újonnan benyújtott aláírási iveket az éjszakai órákban vették szorgos, lelkiismeretes vizsgálat alá I és ennek a vizsgálatnak eredményé/ ma déluután fél 5-kor közlik hiva­talosan a jelöltekkel. Mikecz ödön 679 uj aláirása kö­zül 82 aláírás jó. 412 aláírás el­fogadhatatlanul rossz, 185 aláírás pedig olyan, amelyik más jelölt ivén is szerepel. Mikecz Ödönnek, akinek, amint tudjuk, összesen 244 jó aláirása volt, most jó aláírásainak száma 326-ra emelkedett. Klár Zoltán újonnan benyújtott 1300 aláirása közül mindössze kö­rülbelül 300 a jó aláírás és igy az ő aláírásainak száma 420 körül van. Minthogy igy egy jelölt sem tudta még megközelítőleg sem megszerez­ni a szükséges aláírásokat, Ra­kovszky Iván ivein pedig még a legrigorózusabb felülvizsgálás és törlés után is 6785 jó aláíró ma­radt, a választási elnök Rakovszky Ivánt Nyíregyháza egyhangúan megválasztott or­szággyűlési képviselőjének nyil­vánítja ki és ezt plakátokon adja a választóközönség tudo­mására. Amikor ezeket a minden nyír­egyházi polgárt örömmel eltöltő adatokat, a választásnak ezt a győzelmes eredményét közöljük, a számok megmásíthatatlan adataival mutatunk rá, mennyire alaptalan volt az a híresztelés, amelyet egyes fővárosi lapok a maguk tekintélyé­nak nagy mértékben ártóan, lég­t)öl kapott értesülések alapján a nyíregyházi választás kilátásairól még a legutóbbi napokban is köz­zétettek. Nyomában vannak a sárosdi gyilkosnak. Budapest, december 6. (MTI. rádiójentése.) A Mai Nap székesfehérvári je­lentése szerint a csendőrség nyomában van a sárosdi rabló­gyilkoság igazi tettesének és biz­tosra veszik, hogy az igazi tettes egy elbocsájtott béreslegény, akit az intéző rajtakapott valami szabálytalanságon és rögtön el­bocsátotta az uradalom szolgála­tából. A gyanúsított Miskolc mel­lett szolgál most egy uradalomban. A csendőrség megtette az intéz­kedéseket a béres kézrekeritésére. • • * * • Vasárnapi sportesemények. Budapest, december 5. (M. T. I. rádiójelentése ) I. oszt. labdarugómérkőzések: Kispest—Bástya. 4 : 2, félidőben 3:2. Az utolsó helyen álló kis­pesti csapat meglepetésszerűen, de megérdemelten győzött a sze­gedi Bástya felett. Különösen a csatársor volt elemében. A máso­dik félidőben a Bástya is sokat támadott, de a kispestiek biztosan hárították el a támadásokat, sőt Szabó a negyedik golt is eléri. Nemzeti—Budai 33: 4:2, fél­időben 1;1. Az első félidőben egyenrangú volt mind a két fél küzdelme. A második félidőben a Nemzeti, Radnay II. rug egymás­után 2 golt, melyre a Budaiak a félidő utolsó percében tudnak válaszolni. Hungária - Sabária: 1:0, fél­időben 1 : 0. 2x20 perces barát­ságos mérkőzést játszottak. A két csapat az állandó esőzés miatt nem tudta a játékot rendesen lejátszani. A Hungária állandó fölénnyel játszott és Molnár gool­jával szerezte jneg a győzelmet. Ferencváros—Atilla: 2:1, fél­időben 1 : 1. A Ferencváros erős tartalékos csapattal állott ki, de igy is megszerezte a győzelmet. A második félidőben is állandóan a ferencvárosiak vannak fölényben. Másod osztályú labdarugó mér­kőzések: Turul—Bocskay 2 : 2. Erzébetváros—Húsos 1 : 1. BAK­Városi 3:1. Pesterzsébet—Rákos­palota 2:1. Somogy—Éksze­rész 1 : 0. Az időjárás. Budapest, december 6. M. T. I. rádiójelentése. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánk a dunántuli részeken vi­haros zónába jutott, ugyanis fel­tűnően nagy mérvű csapadék és vihar volt e vidékeken. Magyar­ővárott, Siófokon, Keszthelyen és Nagykanizsán 30 mm. mennyi­ségű csapadékot mértek. A leg­több helyen nagy hó esett. Keszt­helyről hófúvást jelentettek Viszont a Nagy-Alföldön az utóbbi 24 órában alig volt csapadék laő­prognózis: Változékony, szeles idő várható sok helyütt csapa­dékkal s inkább havazással és hősülyedéssel. A Dunántúlon nagy hó esett. Budapest, december 6. MTI. rádiójelentése A Mai Nap írja: Vasárnap reggel óta a Mura köztől a Dunáig mindezideig erős hóvi­harok pusztítanak, melyek a tele­fon és távíró összeköttetésben is rengeteg zavart idéztek elő. Ausztriával tegnap dél óta szü­neteiminden összeköttetés. Szom­bathellyel, Sopronnal és Győr­rel sem lehet beszélni és mint­hogy ezeken a vonalakon bonyo­lítják le a magyar—osztrák tele­fon forgalmat is Magyarország tegnap dél óta úgyszólván tel­jesen el van zárva nyugattól. A Budapest—Bécs vonalon, Komá­rom és Moson között a hóvihar több helyen teljesen elpusztította a telefon összeköttetést A hó­viharokat hatalmas orkán kisérte és amit a telefon vezetékből a veszélyes hóvihar meghagyott, azt elpusztította a szél ereje.;,, ***** Tőzsde. Budapest, december 6. (A MTI. rádiójelentése.) A korona Zürichben nyitáskor 72-625 zárlatkor 72.60 volt. Valuták: Angol font 345800— 347800, Cseh -korona 2108—2118, Dollár 71150—71450. Frank 2844— 2904, Leu 363—377, Lira 3073— 3133, Márka 16942—17002, Osz­trák korona 10038—10078, Svájci frank 13750—13800­Karácsonyi ajándékul olcsó cipőt Vii-árolliat mélyen leszállított 75.000, 98.000, |Iii«|(TÓPÍa Pinnárilhávhan Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-ntca 5. szám. — Telefon: 195. 170.0"0. 195 000.250. H0 K-ás egységárakon a nUUgaildvlpUal UUuliVaU, >ézze meg kirakatainkat és olvasna el hird.'tpsoh.liei 1 tgy&i siám &r$ i^JltH korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom