Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-01 / 273. szám

Nyíregyháza, 1926. december 1. * Szerda XLYÍI. évfolyam. 273 szám EI6flz*ttel árak halybM é« vMékan: hóra 80000 K. N»ty*dévr* 90000 K. Mattactviseltknek ás tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Föazarkaszt6 : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Falalöa ucrkHití i VERTSE K. ANDOR. SiarkasztSség áa kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Talafon szám 189. Poatacheque 296S& Kéziratokat nem adunk vissza. Tegnap egész éjszaka számlálták Rakovszky Iván ajánlási iveit, amelyeken összesen kilencezerkétszázhét aláírást találtak és a revideálás során kitűnt, hogy hétezer kilencszáz aláirás ered választói joggal rendelkező egyéntől. Rakovszky hatalmas tábora egyhangú választásra enged következtetni. Nyíregyháza, november 30- — A Nyirvidek tudósítójától. Ma déli 12 óráig bead.ták a nyír­egyházi jelöltek ajánlási iveiket. _ Rakovszky Ivánnak összesen 237 ajánlási ive kerüft a hivatalos bi­zottság elé. Nyomban azután, hogy Rakovszky Ivan ajánlási iveit be­adták a központi választmány el­nökének, megjelentek Mikecz odön pártiának küldöttei, éíükön Streska Miklóssal, Budaházy Menyhérttel és átadták az aláírást tartafmazó ive­ket. Klár Zoltán aláírásainak át­adásáról lapzártáig nincs. tudomá­sunk. Az aláírási iveken Rakovszky Ivánnak olyan óriási fölénye van, amilyenre az ellenpártok egyikesem számított. Az ajánlási iveken .összesen 9207 aláirás van. A Rakovszky pártnak kezdettől fogva óriási apparátussal és legyőzhetetlen szervezettséggel dolgozó iro­dája egész éjszaka számlálta az aláírásokat és reggelre megállapították, hogy a 9207 aláirás közül a nem választók aláírásának leszámítása után is még majdnem 8000, ponto­san 7931 választói jogosult­sággal rendelkező választópol­gár aláírása van. Amikor Bartók J enő és Margócsy Emil, a nyíregyházi egységes párt igazgatói a hatalmas számmai ren­delkező aláírásokat átadták, illeté­kes helyen megállapították, hogy egyszerű számítással mindenki 'ar­ra a következtetésre kell, hogy jus­son, hogy Nyíregyházán egyhangú választás lesz és szavazásra nem is lesz szükség. Nyíregyházának ugyanis mind­össze 10 ezer 17 választóia van. Ha most tekintetbe vesszük azt, hogy a névjegyzék hivatalos megállapí­tása óta sokan elhunytak vagy pe­dig elköltöztek, Rakovszky aláírói pedig ténylegesen Nyíregyházán la­kó választók, továbbá, ha tekintet­be vesszük azt is, hogy sokan egy­általán nem írtak alá egyetlen ivet sem, bizonyosra kell vennünk, hogy Rakovszky Iván ellenfeleinek nincs meg az 1000 főnyi érvényes aláírá­sa, még akkor sem, ha kétezer alá­írással eflátott ivet is adtak be. A A választást ellenőrző bírósági el­nöknek törölnie kefl nemcsak azo­kat, akiknek egyáltalán nincsen vá­lasztójoguk, hanem azokat is, akik két vagy három jelöít ivét irták a vonatkozó törvények ismerete nél­kül alá Megállapíthatjuk, hogy a szélső jelszavakkal dolgozó partok eííen napról-napra fokozódik a választó­közönség higgadt rétegének ellen­szenve és az egész város közönsége megelégedéssel és a társadalmi be­ke, az egyedül üdvözítő Szeretet vallásában való megnyugvással fo­gadná, ha Beth'een István gróf győzelmes zászlójának nagyra hi­vatott nyíregyházi képviselője, Ra­kovszky Iván volt belügyminiszter egyhangúan megválasztott képvise­lője fenne Nyíregyházának, annafi a városnak, amely évek óta a Beth­len István gróf által hirdetett pofi­tikai felfogásban él. Prónay államtitkár nyilat­kozata a Temps munkatársa előtt a választások kiírásáról és az egységespárt helyzetéről. Budapest, november 30. (MTI. rádiójelentése,) Párisból jelenti a Magyar Táv­irati iroda. Le Go, a Temps munkatársa budapesti látogatása alkalmával felkereste báró Prónay György államtitkárt s az állam­titkártól kérdéseire kapott választ lapjában ismertetve a következő­ket irta: A nemzetgyűlés feloszlatásának és az uj választás kiírásának ténye az ellenzék politikusai köré ben nagy meglepetést keltett. Igaz, hogy idő előtt tör ént a nemzet­gyűlés feloszlatása, alkotmányjogi szempontból azonban semmi ellen­vetés sem tehető ellene. Mikor a nemzetgyűlés elfogadta a felsőház reformjára vonatkozó törvény­javaslatot, egészen természetes, hogy megszűnt a nemzetgyűlés is. A kormány azonban ezzel a nemzetre is apellálni akart s min­den jel arra mutat, hogy a nem­zet bizalmáról fogja biztosítani a kormányt. A nemzetgyűlésben az egységespártnak 144 mandátuma volt. A bormánytámogató keresz­tény gazdasági pártnak 27 man­dátuma volt. 5 semleges párt­állásu, 6 túlzó legitimista, 7 faj­védő, 24 szocialista és 61 külön­böző baloldali csoporthoz tartozó radikális demokrata tagja volt a nemzetgyűlésnek. Bár az országgyűlési képviselő választások még javában folynak, már is meg lehet állapítani hogy a kormány csak megerősödve fog kikerülni e választási küzdelmek­ből. Igen sokat fognak veszteni a szélső politikai pártok, akiknek helyére minden valószínűség sze­rint a mérsékelt ellenzéki pártok tagjai fognak kerülni. Megjegyezte még az államtitkár, hogy az egész országban a leg­teljesebb rend és nyugalom ural­kodik. • •••• Megfojtotta njszülött gyer­mekét. Az Est írja. Ma reggel a Mexi­kói ut 3. sz. ház kertjében ron­gyokba burkolva egy pár hetes kis csecsemő holttestére bukkan­tak. A rendőrség nyomban meg állapította, hogy a csecsemő anyja Mihályi Júlia hajadon, aki be is vallotta, hogy gyermekét megfojtotta, mert a nagy nyo­morban ugy sem tudta volna felnevelni A rendőrség az anyát gyermekgyilkosság büntette miatt letartóztatta. Az időjárás. Budapest, november 30, MTI. ráaiójelentése. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az időjárás kissé enyhült, különben jobbára borús maradt. Csapadék nem volt Idő­prognozis: Jobbára borús és csapadékra hajló idő várható némi hőemelkedéssel. A román király állapota nem aggasztó. Budapest, november 30. (MT|. rádiójelentése.) Az Est bukaresti külön tudósí­tója jelenti, hogy a román király állapotáról a világsajtó utján el­terjedt hirek túlzottak és nem felelnek meg a valóságnak. A király eléggé jól érzi magát s Romániában semmiféle izgalom nem észlelhető. A betegsége halálba kergette. Budapest, november 20. (MTI. rádiójelentése.) Az Est irja. Szolnokról jelentik. Mihályi Ferenc futballistának ka­rácsonykor lett volna az esküvője, azonban felakasztotta magát és meghalt. Levelet hagyott hátra, melyben azt irja, hogy tettét gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el. Betegsége miatt nem lett volna szabad gondolni sem arra, hogy családot alapítson. • •••• TŐZSDE. Budapest, november 30. A korona Zürichben nyitáskor 72-625, zárlatkor 72.60 volt. Valuták. Angol font 345600— 347600, Cseh korona 2107—2117, Dollár 71025—71325, Frank 2641 — 2701, Leu 373—387, Líra 3009— 3069, Márka 16912—16972, Osztrák korona 10033—10073, Svájci frank 13740—13790. Készáru: 77 kg. felső tiszavidéki buza 392.500—397.500, rozs 297.500—300.000. Határidős: buza márciusra 410 ezer—410.500, májusra 411.500— 412.000, rozs 319.500—320.000. Sertésvásár: Fiatal, könnyű 16.500—17.500, nehéz 17.500— 19000. rÉ^^^É^JCI grfl|fl|f Ne do bj a el ross z ^Ó- ÓS SÓrcEpŐjÓt, mert pár koronáért teljesen újjáalakítják r lu • ILLrCilVIa a „VULKÁN" GUMM1JAVITÓ ÜZEMBEN, Nyíregyháza, Kossuth-utca 4., „VULKÁN" Gummijavitó Üzem. ahol autógummi és minden e szakmába vágó munkákat garan­ciával készítünk. — A n. é. közönség b. pártfogását kéri: Egyes szám ára korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom