Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-02 / 249. szám

2 JSÍYÍRYIDÉK. '926 november 3 Van már kortesjelszó. A választáshoz jelszó keli s ezért az ellenzék, mely ugy látszik tör­vénynek ismeri el a maga számára az előbbi axiómát, a hadikölcsön valorizáció vesszőparipájára akar felülni. Sajnálattal látjuk, bármeny­nyire egyet is ért a társadalom az állam hadikölcsönének bizonyos mérvű visszatérítése tekintetében fennálló követelménnyel, paktumot csinálnak minden áron egy gazda­sági és pénzügyi problémából, hogy a félrevezetéssel kimélyítsék a poli­tikai ellentéteket és lekicsinyeljék a kormányzatnak az efszegényedett hadikölcsön tulajdonosok, karitatív felSegitését és megélhetését biztosí­tani kivánó intencióit- Tartozunk a tárgyilagosságnak azzal, hogy hig­gadtan és szenvedélymentese i bon­coljuk a megoldás lényegét. Nagy kára az országnak, hogy a támadá­sok tulmentek a jóhiszeműség és igazságos kritika határán és ép abban az időpontban, amidőn nagy szociálpolitikai kérdések megoldása előtt állunk, a szemrehányások tö­megévei akarják elborítani azt a tervezetet, mely célravezetőnek és a legrövidebb idő alatt keresztülvihe» tőnek látszik. Öt százaiékos valo­rizáció szerepel a nyjlvánoísság köz­hangulatába dobott agitáció prog­rammjában, holott ha a dolgok mé­lyére nézünk, s amint azt a pénz­ügyminiszter nyilt és őszinte felvi­lágosításaiból megtudjuk, mit segít egy ilyen propozició azokon a sze­rencsétleneken, akik körülbelül száz­ezer korona hadikölcsön kamatai­ból, ha az országot nem érte volna az összeomlás, ma nyugodtan meg­élhetnének. Öt százalékos valorizá­lás mellett százezer koronára ötezer korona esnék, ennek kamata pedig 250 korona. Jelenti-e ez az ösz­szeg azok számára a megélhetést­akiknek kezében annakidején jegy­zett hadikölcsönök összege, megei­hetési forrás volt ? Nem hefyesebb e, ha egy olyan megoldást keres a pénzügyi kormány, mely minimá­lis megélhetést biztosit, amit kari­tatív valorizációnak nevezünk ? Ez a gondolat még nincs benn a Ház asztalán fekvő javaslatban, de a kor­mány ebben az irányban máris le­kötötte magát. De megfelelt Vass miniszter is a társadalom politikai kongresszuson elhangzott túlzó ki­jelentésekre, Teleszkynek, mint volt pénzügyminiszternek, aki ott ki?sé túllőtt a célon, figyelmébe ajánltaaz egyenlő mérték igazságát. Mert ha Teleszky szerint a biztosí­tó társaságok, amelyek szivéhez oly közel állanak, nem tudják valori­zálni kötvényeinek, higyje el az ál­laminak is, hogy ha valamit nem tiid megtenni, azt való­ban nem is lehet megtenni. Tessék politikusainknak, volt pénzügymi­nisztereinknek és mindenkinek, aki közérdekű javaslatok vitájába ele­gyedik, igazságosan ítélkezni, nem pedig feláldozni az állami és társa­dalmi egyensúly biztonságát elfen­fcéki jelszónak s a demagógia bu jto­gatásának céliaira alkalmas hangu­latkeltésért. Végtére is ugy nem le­het beszélni, amikor alig gyógyul­tunk még fel halálos bajainkból, hogy az állam »tartsa meg a szavát^ Az állam polgárainak jólétére tö­rekszik, hiszen az egyének megél­hetése és vagyonosodat tudja egye dül biztosítani az ország jövőjet. De visszadönteni a romlásba csak azért, hogy a jelszavak kielégít­tessenek, talán mégsem fehet. Újmódi ércautógarázs, amely könnyen hordozható, bárhol felállítható és "mint a harmonika összecsukható. A nyíregyházi sportegyletek, leventék és cserkészek emlékfinnepe a hősök temetőjében A kegyeleti staféták élén a DEAC fotója érkezett be elsőnek a temetőben kijelölt célhoz. - Sasi Szabó László nagyhatású beszéde az ifjúsághoz. Nyíregyháza. (A »Nyirvidék« tu­dósítójától.) Aranyló, hangulatokban és drága emlékekben gazdag nap volt az idei november elseje, a halottakra való kegyeletes gondolásnak ün­nepnapja. Meleg, szinte tavaszos hatású nap fényében csillantak meg a fák sárga levelei, az utcákon pezs­dülő éíet köszöntötte a járó-kelőt. Virág, őszi rózsa mindenütt. A szíabolcsi kertekben gazdagon nyí­lott a reminiszcenciák krizanténuma és minden virág azért nyilt talán, hogy egy felejthetetlen siron jelez­ze az örök szeretetet. A hősök te­metője is virágos az idén. Jólesően állapítjuk meg, hogy gondos ke­zek rendezték a nem régen még szomorú elhagyatottságban, szinte vádolóan ható temetőt, a hősi ha­lottak nyugvó helyét. Öshegyi ez­redesé, a hadisirokat gondozó hi­vatal vezetőjéé az érdem, aki a leg­szélesebb körök figyelmének és tá­mogató érdeklődésének felkeltésévé* rendbehozaita a nyíregyházi hősök temetőjét. De ennek a temetőnek ma. az ifjúság lelkes viadala adta meg igazi szépségét. Felvonultak a város sportegyesületei, középisko­lái, sportcsapatai, a íeventék a csendőriskola küzdő ifjai és az egész város lakosságának érdeklő­désétől kisérve futották meg a váro­son keresztül rendezett kegyeleti sta fétát, amelynek célkitűzése ott volt a hősök temetőjében. Délelőtt 11 órakor benépesed* fek azok az utcák, amelyeken át a verseny lezajlott és különösen a váltási helyeken verődött össze na­gyobb tömeg. A versenyben a következő kate­góriák vettek részt: katonai alaku­latok, sportegyesületek, középisko­lák, levente és cserkészcsapatok. A temetbően a Zsűri a következők bői alakult : Elnök : Kállay Emil, tagok : Retsky András vármegyei testnevelési felügyelő, Vitéz Vén Zoltán főhadnagy, Kozák István vármegyei főoktató, Tóth László, Szathmáry László és dr. KVómy Ká­roly. A futókat lelkesen biztató kö­zönség kisérte élénk figyelemmel és fogadta feszült várakozással. A beérkezési sorrend a következő 1 volt : I- DEAC (Debreceni Egyetemi Atlétikai Club), amely nagy ezüst érmet kapott. II- A csendőrség csapata. Kis ezüst érem a jutalma. III. A NyTVE stafétái. IV. A nyíregyházi kir. áll. tanítóképző intézet csapata Nagy bronz érmet kapott. V. A vá­rosi felsőkereskedelmi iskola stafé­tái. VI. A 12. honvéd gyalogez­ezred csapata. VII. A »Tátra« leven­tecsapat. VIII. A Ny KISE. IX. A Baross Gábor cserkészcsapat. X. A Munkás Testedző csapata. XI. A Sipos-bokor leventéi. XII. A 6. tüzér osztag. XIII. A Manda bokor leventéi. XIV. A Jakus-bokor leventéi. XVII. A Postás Sport Egyesület csapata. A DEAC győzelmes csapatának beérkező futója elhelyezte a küz­désre és legmesszebbmenő áldoza­tokra kész magyar ifjúság koszo­rúját a hősök obeliszkjére, majd Sasi Szabó László, a NyTVE disz­elnöke, minden szivet mély áhítat­tal, majd tüzes lelkesedéssel eltöltő beszédet intézett a hősök temetőjé­ben felsorakozott ifiakhoz. Versenyfutásban jöttetek c szent helyi-e. Egy mesével kezdem- Talán meg is történt. Volt egy szegény artis­ta, egy cirkuszi bohóc, aki artista családban s artista körben nőtt fel. Iskolába sohase járt, Istent nem ismert, imádkozni nem tudott, az apia mesterségét követte. Maga is bohóc lett, aki nagyszerűen tudott grimászokat csinálni, bukfenceket vetni, bolondoskodni s a közönség nagyon szerette- Ennek a bohóc­nak egyszer —- először életében nagy lelki fájdalma volt- Egy ször­nyű csapás, egy nagy lelki megráz­kódtatás érte s akkor először érezte meg életében, hogy szüksége volna valami nagy emberfeletti szere tetre, egy nagy vigasztalásra, mit ösmerősei, barátai, cirkusz-testvé­rei között hiába keresne. Hallott valamit Istenről, templomról s va­lami kimondhatatlan, valami em­berfeletti erő odahuzta, odavonzot­ta s egyszer azon vette magát ész­re, hogy ott áll a nagy boltozatos városi templomban az oltár előtt, ahol soha-soha azelőtt nem járt és szelíden lobogó gyertyafény kö­zött meglátta a még szelídebben mosolygó Istenanyának a képét s akkor ugy érezte, hogy neki mon­dani vagy tenni "kell valamit, ami tetszeni fog a Madonnának s ami az ő végtelenül szomorú szivén is enyhíteni fog- Imádkozni nem ta­nult, nem tudott s így azon a nyel­ven, amelyen az áhítatos hívek "be­szélni szoktak, ő bizony beszélni nem tudott s akkor egy váratlan ih­letnek a hatása alatt elkezdett ott a szent oltár előtt bukfenceket vet­ni, artista mutatványokat csinálni, grimaszokat vágni, amelyek azon­ban mind olyan szomorú mozdula­tok voltak, annyira ki tudták fejezni az ő mérhetetlen fájdalmát, hogy a templom közönsége megértette és megértette a szelíden mosolygó Is­tenanya is és egy könycsep gör­dült alá a szeméből... A bohóc imáia. melyet az ő megszokott módján mutatóit be Istennek, meg­hallgattatott... Ti derék magyar ifjak, akik most versenyfutásban jöttetek e szent helyre, hogy hódoljatok a dicsők emlékének, azzal a szimbolikus mű­vészettel fejeztétek ki kegyeletes ér­zéseiteket, amely a ti sport-lelke­tek mélyéből fakad s amelyen be­szélni tudtok- Azok, akik itt nyu­gosznak s akiknek halhatatlansá­gát jelképezi ez az emlékoszlop, megértették a ti sportnyelven ki­fejezett lelki adótokat s ha könnyei lehetnének ennek a kőoszlopnak, ak kor ez most itt bizonnyal könnye­ket ejtene. | Könnyeket ejtene, mert azok, akik itt feküsznek, akiket ez az oszlop szimbolizál, azok bizony nem pihennek, ne m nyugosznak és szellemük bizonnjai velünk, ve­letek sir... mert e dicső tetemeket nem csupán a nehéz hant fedi, hanem sokkal súlyosabb tömeg, egy nehéz, elviselhetetlen teher, az igazságtalanság, ami egyaránt ter­hel, nyom, fullaszt itt ebben a csonka-hazában minden élőt, min­den elevent, minden holtat, minden élettelent, nyomja a földet is, amely nem tud szelid pihenőt nyújtani azoknak, akik hozzá visszatértek, akik érte haltak, mert az Igazság­talanság épen ezt a drága földet szakgatta és tépte darabokra!! Ezen a szent helyen nincs győző és legyőzött. Tudom, ti is érzitek ezt a mindannyiunkat átfogó, mindany­nyiunkat fojtogató nagy fájdalmat, kedves fiatal sport-testvéreim s tudom, hogy kegyeletes érzéseitek­nek ettől a nagy fájdalomtól ros­kadozó szívvel siettetek ide kife­jezést adni! Vájjon nem féltetek ideérkezni!? Nem döbbentetek-e meg, hogy a cél itt van megjelölve? Vájjon értitek-e, hogy mit jelent az, hogy a magyar "ifjak nemes küzdelmeinek a célkitűzése ide ve­zet!? Ehhez a jelhez, ide a hősök temetőiébe! Vájjon el vagytok-e tökélve, vájjon él-e a szívetekben a kemény elhatározás, hogy egykor, ha a szent ügv ugy parancsolja, ugy diktálja, akkor a nagy küzde­lemben is ide fogtok érni, ehhez a célhoz fogtok beérkezni!? 1 Tanuljátok meg, hogy itt e szent helyen nincs győző és nincsen le­győzött! Itt csak elsők és utolsók lehetünk a szent ügy szolgálatá­ban ,az áldozatban, de az elsők épugy, mint az utolsók egyaránt dicsők, egyaránt halhatatlanok! — Mert akik ehhez a szent célhoz trenírozzák magukat testben, lélek­ben és erkölcsökben, akikben él a szent elhatározás, hogy ide, a hal­hatatlanok piramisához élve-halva, de beérkeznek, azoknak neve, em­léke örökön-örökké él a magyar Gazdasági WIENER ADOLF zsáküzlet, Bessenyei-tér 15. legjutányosabban 553-5

Next

/
Oldalképek
Tartalom