Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-02 / 249. szám

Nyíregyháza, 1926. november 3. * Szerda XLYIL évfolyam. 249. szám Előfizetési árak h*lyb«n és vidékén: Egy höra 30000 K. Negyedévre 80000 K. Kistisztviselőknek és tanítóknak 2ü®/« engedmény. Alapította JÓBA ELEK Ffiszerkeaztő : Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelői azerkészte : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség éa kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Téléfon uám 139. Postacheque 29556. Kéziratokat nem adunk vissza. Suhajda Ferencet elbocsátot­ták állásából. Az Est irja: Suhajda Ferencet aki egy megvesztegetési üggyel kap csolatban szerepelt, amikor visz­szautasitotta Lévai Tibor ügyvéd ajánlatát, az ügyészségről elbocsá­tották. Az elbocsátást azzal indo­kolták meg, hogy fegyelmezetlenül viselkedett. November hatodikán adják át a forgalomnak a III. osztályú hálókocsikat. Budapest, november 2. (A MTI. rádiójelentése.) Az Est értesülése szerint a Máv­III. osztályú hálókocsijai már tel­jesen elkészültek s a forgalomnak való átadásuk november 6-án meg is történik. Már egy ízben jelez­tük, hogy az ui hálókocsik egyelőre csak a Nyíregyháza—Budapest kö­zött levő szakaszon fognak közle­kedni. Az időjárás. Budapest, november 2­(A MTI. rádiójelentése.) A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban a rendkívüli enyhe idő tegnap is tartott. Szegeden a hő­mérséklet 25 C. fokra emelkedett s a nappali átlag 10 C- fokkai volt magasabb a normálisnál. Az idő jórészt derült és száraz volt. Időprognozis: Változékony idő vár­ható hősülyedéssel és esetleg nyu­gaton esővel. Vasárnapi sporteredmények. Budapest, november 2. (MTI. rádiójelentése.) Első osztása labdarugó mérkő­zés : Nemzeti—Sabária 5:2, félidő­ben 3:2. 3-ik kerület TVAC— Kispest 2:2, félidőben 2:2- — A játék az első félidőben élénk volt, mig a második félidőben teljesen ellanyhult. Másodosztályú bajnoki mérkőzé­sek: Atilla—Bocskay: 6:3, So­mogy—Városi 1:1, J Húsos—Kos­suth 1:1, Rákospalota—Soroksár. 1:1, Erzsébetváros—Terézváros : 2:2, BAK—Ékszerész: 3:2, Turul —Pesterzsébet 2:1. • • • • • Terménytőzsde. Készáru: 77 kg.tiszai buza 387 500—392.000 rozs pjstvidéki 297.500—300 000 más származású 295—297.500 Határidős: októberi búza 384—385 000 márciusi buza 415—416.000 májusi buza 410—417.000 márciusi rozs 324—324.500 Mussolini ellen revolveres merényletet követtek el. A merénylőt, egy 15 éves nyomdászfiut, a feldühödt tömeg nyomban megölte. — Mussolini sértetlen maradt. - A me­rénylő az ifjú fascisták szervezetéhez tartozott. Budapest, november 2­(A MTI. rádiójelen tése.) Bologna. Amikor Mussolini az »Arnochi Gimnázium« épületéből, £ihoI a tudományos előhaladás kon­gresszusát nyitotta meg, a pálya­udvarra .hajtatott, a több ezernyi közönség ünneplése közepett egy 16—Í18 évesnek látszó fiu revol­verével rálőtt. Mussolini sértetlen maradt, a tömeg a merénylőt azon­nal bilincsbe verette és Mussolini folytatta útját a pályaudvar felé, ahol a tisztekhez beszédet intézett, majd különvonaton ' Forliba uta­zott. Eddig a tettes személyazonos­ságát nem sikerült megállapítani. Bologna. A tettes közvetlen ez­után, hogy sikerült a bilincseket a kezéről letörni, a revolverlövé­seket meg akarta ismételni, de több fascista és karabélyos a me­rénylőre vetette magát, ugy, hogy a lövéseket csak fekve tudta megis­mételni. A király Mussolinihez táv­iratot intézett, melyben rpély meg­vetését fejezte ki, majd üdvözölte a királyi család nevében a merény­let következményei alól való sze­rencsés megmenekülése alkalmá­ból. Róma. A Mussolini ellen elkö­vetett merénylet hire este 9 óra felé vált ismeretessé. Minden nyil­vános helyen nagy tüntetéseket ren­deztek a miniszterelnök mellett. A város ünnepélyesen ki volt vilá­gítva s nagy embertömeg Mussolini éljenzése közben vonult Végig a városon. A követségi épületeket katonaság őrzi. Eddig incidensek nem történtek. Hir szerint Rómá­ban és Bolognában kevés letartóz­tatás történt. Róma. A szent Atya nyomban a merénylet hirének vétele után a miniszterelnöknek sajnálatát fe­jezte ki, valamint üdvözletét a szerencsés megmenekülésért. Berlin. A Voschiche Zeitung jelentése szerint Mussolini me­rénylője egy Anteo Zamboni nevü 15 éves fiu, egy iómódu bolognai nyomdásznak a fia. A merénylő személyazonosságának megállapí­tása ugy vált lehetségessé, hogy az apa, ki fiának délután 5 óráig adott kimenőt az esti órákban a rendőrségen jelentést tett a fiu távolmaradásáról és végül a me­rénylő erősen megcsonkított holt­testében a fiára ismert. Róma. Grandi külügyminiszte­riumi államtitkár, aki a merénylet pillanatában Musso-ini mellett volt, a következőket beszélte el a me­rényletről A tudományok nagygyü" lésének íelavató ülése után Musso­lini a lelkes éljenzők sorfala kö­zött nyitott és alacsony autóján, ahol a bolognai polgármester és én ültünk, a pályaudvarra ment. — Amikor az autó egy fordulóhoz ér­ve lassított, jobb oldalról rövid tá­volságban zörrenést hallottunk. A tömeg sorfala és az autó között néhány lépésnyire egy alacsony em­ber állt, aki kinyújtott karral célzó helyzetben Mussolini felé irányi­totta revolverét. Aggódó kérdésem­re, vájjon megsebesült-e, Musso­lini azt válaszolta: »Nincs semmi bajom«- Majd határozott hangon hozzátette, »senkise veszítse el a fejét|« Erre újból üdvözlőén in­tett a tömeg "felé, amely még nem tudott semmit a merényletről és lelkesen éljenezte a miniszterelnö­köt. A pályaudvarra élve közvetlen hangon "beszélgetett a megjelent tisztekkel, akiknek semmi tudomá­suk sem volt még a merényletről­Amikor a vonat meginduH a mi­niszterelnök szigorú utasításokat adott a város és az ország nyugal­mának megóvására. Bolognában percek alatt hire terjedt a me­rényletnek és mindenki a legna­gyobb felháborodással megdöbbe­néssel hallotta a hirt, de rendzava­rások nem történtek. Bologna. Az éjjel 1 óra 30 perc­kor a következő jelentéseket ad­ták ki: A miniszterelnök merény­lője, akit még a merénylet elköveté­se után nyomban megöltek, a meg­állapítás szerint Mamoló Zamboni bolognai nyomdásznak Anteo Zamboni nevü fia. A fiatal Zamboni az ifjú fascisták szervezetéhez tar­tozott, míg apja több évvel ezelőtt anarhista vo lt, de semmi felfor­gató tevékenységet nem fejtett ki­A vizsgálat tovább folyik. Ezzel azt akarják megállapítani, hogy vájjon nem terhel-e másokat is fe­lelősség a merényletért. A Mai Nap jelentése szerint A Nizzából érkező francia vonat sze­mélyzetét az olasz határállomáson az olasz fascista vasutasok inzul­tálták és letépték a francia vasuta­sok melléről a kitüntetéseket, majd megverték őket. Akkor már nagy tömeg verődött össze a pályaudvar előtt, mely a francia konzulátus e'é vonult, ahol néhányan fölkusz­tak az erkélyre és a kitűzött fran­cia zászlót letépték. Róma. A Tribuna jelenti, hogy a merénylet után a merénylő holttes­tét egy karóra akarták felhúzni, ezt azonban Balbo alállamtitkár megakadályozta. A kézi tusa alkal­mával 3 ember megsebesült. A me­rénylő egész családját letartóztatták. A merénylet következtében számos incidens történt. így a milanói Avanti szerkesztőségben tüz ütött ki, Selvistrét, az egyik lap főszerkesz tőjét az uton felismerték és elverték­Milanóban nagy gyűlés volt, me­lyen a párt ügyvezető titkára hi­vatkozott Mussolini következő sza­vaira: «Egész Olaszországgal és az egész világgal közölni keli, hogy a merénylőt meglincselték.)) Róma: A fascista párt főtitkára a Mussolini mellett megtartott egyik tüntető gyűlésen többek között azt mondotta, hogy a fascisták nemcsak annak a fejére kívánják a halált, akik a legutóbbi merényleteket elkö­vették, hanem ezt Zambonira, Ca­pellorra és Luzettira is haladékta­lanul alkalmazzák. Páris: Briand miniszterelnök Mussolinihez táviratot intézett, melyben szerencsekivánatait fejezte ki a megmenekülésért. Vanczák János ügyében holnap dönt a tábla. Az Est irja: Vanczák János egyik ügyében a kúria politikai jo­gainak megfosztását is kimondotta. Az ítélet kihirdetése után Vanczák perének újrafelvételét kérte. A ké­relmet a törvényszék elutasította s igy az most a Tábla elé került, mely holnap fog dönteni áz ujrafeívétei­re vonatkozólag. Ha a tábla vég­zése is elutasító lesz, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy Vanczákot megfosztják a mandá­tumától. Ismét lesz Budapesten szilé­ziai szén. Az Est irja. Mától kezdve ismét jön szén Sziléziából Budapestre, amelyből lesz elegendő mennyiség a régi áron. A Kattowiczban járt magyar szénkereskedők már vissza­tértek Budapestre s csak egy meg­bízottjuk maradt kint, aki a szén­szállításokat ott kint fogja lebonyo­lítani. TŐZSDE. Budapest, november 2­A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72.65 volt. Valuták: Angol font 345250­347250, Cseh korona 2108—2117, Dollár 71150—71450, Frank 2260 —2340, Leu 397—411, Lira 2985— 3065, Márka 16930—16990, Osztrák korona 10045—10085, Svájci frank 13745—13795. Sertésvásár. Könnyű 15—15.5, közép 17.5—18, nehéz 18-5—19. Ha olcsón akar cipőt vásárolni nézze meg előbb kirakatainkat és olvassa el hirdetéseinket. — Üzletátadás miatt mélyen lászállitott árban árusit el a Hunqária Cipőáruház N yire^yhá^a, Zrinyi l. u, 5, Telefon: 1 95, —MWIM^I^M—• IIII—iiiiimiiHi II• i •••—i—m^—nn 11 u r ímiimi i •••••^^••••••••^•••••••••••n H9BRS9QESSéj Egyes szám ára 2011$ korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom