Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-01 / 222. szám

JnÍYÍRYIDÉK. 1926. október 1. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 6000 K, minden további szó 500 K- Hirdetések utáni érdek' lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszohink. „Cim a kiadóhivatalban'- j jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás;-! eseién adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mist a aagv hirdetések díja a feladáskor) fizetendő Vidékről Ievélbélye^ben is beküldhető a hirdetés diia. A lap megjele­nési rmpján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Kiss Ern5 utca 4 alatt diákok teljes ellátásra elfő gadtatnak. j5955-l Megbízható szakácsáét ke­resek 3 tagu családhoz azon­nali belépésre. Kállói-ntca 12. 5256 2 Egy leány bejárónak ajánl­kozik Debreceni utca 38. 175-1 Tisztességes asszony vagy leány gyermek mellé jelent­ktzzék, Bocsksy-utca 7. 176.1 Csinos kiszolgáló kisasz­szonyt okt. elejére fJlveszek. 172-1 Égy szoba konyhás lakás a város központján gyermek felen házaspárnak azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 5257 1 Csinos kiszolgáló kisasz­szonyt okt elejére fölveszek Síe'n cukrázda, Zrinyi I. u. 9. 1721 Egy szoba-konyhából álló lakás kiadó azonnal elfog­lalható. Mák-u. 14. 173-1 Különbejáratu bútorozott utcai szoba úriembernek október l-re kiadó. Cim a kiadóban. 5182-1 Két szobás házat keresek megvételre a város belterü­letén. Megterhelt háíat is megveszek, ajánlatok Rózsa utca 26. alá kéretnek. 5183-2 Kevéssé használt, nagyobb méretű férfi meleg téli öltö­nyök és felső kabátok eladók Selyem-utca 41. szám alatt a jobboldali lakásban. — Ugyanott egy fényezett mosdószekrény és egy hegedű is eladó. 159-3 Szemetet Mák-utca 18. szánon telekre lehet kihor­dani. C3illag-ntca 5. szám alatt 2 drb. kitűnő zománcozott vaskályha eladó, egyik foly­tonégő „Meteor", Ozletbe is igen alkalmas. 5238-2 Intelligens árvaleány házi­kisasszonyi, nevelőnöi vagy felolvasónői állást keres. — Cim: Sarkantyu-utca 10. sz. 5236-1 Takaréképületbe pgy szoba fürdőszoba használattal azon nal kiadó. Értekezni Roth­schild divatüzlet. 5235-1 Utcai bútorozott szoba hivatalnoknőnek azonnal kiadó, Jósa A. u. 18. 5228-1 Hat szobás ház eladó. Értekezni Mák.u. 20. | Varrógépek, 8 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsören- í dü gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 4970 ? Nyirviz-palota. Kényszerkölcsön­kötvényt vesz, hátralékot kifizet Memes Sándor bank és váltó üzlete, jyháza, Széchenyi-ut 7. elefon: 280. szám. 4137-? Nylreg-y Egy kétágyas utcai búto­rozott szoba azonnal kiadó. Selyem-utca 43. ZONGORA, modern, rö­vid, fekete, kereszthuros bérbe adó. Cim a kiadóban. 5245 2 Prima £téli fajalma kap­ható piaci áron, Zrinyi Ilona u. 8 5240 2 Külön bejáratú u'cai szoba elsejétől kiadó. Kállói-utca 32. " £241-1 Kiadó egy nagy, csinosan berendezett utcai szoba. — Ugyanott kiadó egy kisebb berendezett udvari szoba. Mind kettő külön bejárattal Cim a kiadóban. 52*2-2 Egy jó munkás borbély­segéd felvétetik. Özv. Fe kete Andrásné, 5246-1 Erős mindenes leányt ke­resek azonnalra, Kéz utca 4. szám. 524 8-2 Két éves épületben [két szoba vagy egy szoba kony­hával intelligens családnak azonnal kiadó. Cim a ki­adóban. 5247-3 15—16 éves tiszta benn­lakó fiút keresek elsejére hetesnek. Szarvas-utca 7. 5250-2 Szárazdada ajánlkozik azonnalra. Cim a kiadóban, 5252-1 Egy fiatal takarító né vagy megbízható mindeneslány könyvvel, kis családhoz fel­vétetik. Bujtos-o. 5. 5253-2 Város közponljában egy­két fiatal embernek egy csinos bútorozott szoba ki­adó. Cim az Ujságboltban. 166-1 Külön előszobás Utcai bú­torozott szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. 157-2 Egy középkorú nő elmenne házvezetőnőnek, dadának vagy beteget ápolni. Cim Zöldség-tér 19. 170 I Egy jobb mindeneslány azonnalra felvétetik. Egyház­utca 20. 160-1 Bejáró mindenesnőt ke­resek. Nádor u. 16. 171-1 Egy nagyon ügyes és jó­kinézésü fiatal leáüyt bejáró­nénak felveszek egy pár emberhez uri házhoz. Deák Ferenc-köz 8. szám. 5254-1 Intelligens fiatalemberhez szobatárs kerestetik utcai szobába, ugyanott gyerek I kocsi eladó. Kereszt-utca 7. 156-1 I | Egy jól főző tiszta sza­kácsnét keresek tanyára, ! l-re. Széchenyi-tér 8. 149-1 | Tisztességes szakácsnőt . keresek elsejére jó bizonyít­vánnyal. Zrinyi Ilona-u. 6. 15M A város alatt, az orosi köves út mentén 5 hold szántóföld eladó. Értekezni Ruzsonyi Pál üzletében Nyíregyháza, Luther-u'ca 3. szám. 5033.6 Fin téli kabát jókarbín 12—14 évesnek eladó. Cím a kiadóhivatalban. 5160-? 2 vagy 3 szobás lakást keresek azonnali v?gy no­vember 1-ei beköltőzködésre Cim a kiadóbí.n. Kis családhoz keresek jobb családból megbízható mindenes fözönf t l-re. For­gó-utca 6. 5203-1 Saját termésű telepi bo­rom«t, amig a készlet tart, kimérem. Dinka bor literje 10000 K, Ruzsonyi Pál, Ká­rolyi-tér 5. szám. 50S1-5 Egy négyszobás modern ház kiadó. Cím a kiadóban. 5094-1 1926—27. évre megnyílt a klinika. Hó és sárcipő­jét most javíttassa ki, m g nem sürget, Blumbergnél. 5143 ? Most nézze meg kpztyü­raktá' aniat, szépet, jót és olcsót csak nálam vehet. Blamberg. 5143? Legújabb divatú jó fűzőt és haskötőt csak Blumberg késíit. 5144? Urak 1 Elhízás ellen jó haskötőt készít Blumberg 5143? 31 éves nőtlen izraelita ember azonnali belépésre vagy január elsejére gazda­ságtan állást keres, gazda­ság önálló kezelését vállalja. Engel Miklós, Vámosatya. Beregmegye. 5162-1 Biztos megélhetést nyújtó borbélyüzlet Demecserben oicsín eladó. Cim az Újság boltban. 133-8 Eladó Morgó-u. 4. sz. biz, 35.COO,OOC-ért, azonnal el­foglalható. Ugyanott kisebb gyermeket tartásra felveszek. Német órákat adok kez­dők és baladók részére. — Cim: Epreskert-utca 22. sz. Bútordarabok, füszerüzlet­berendezés olcsón eladó. — Selyem utca 15. szám. Érte­kezni a déli órákban. Hölgyek figyelmébe! A legdivatosabb filc-kala­pok jutányos árban besze­rezhetők Oláhné kalapsza­lonjában Kossuth u. 6. — Ugyanott bármily használt kal«pokat a legdivatosabb foimára ízlésesen átformá lok. 380Í-? j Csillárok, a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivi­telben, villanyfőzök és vasalókJ a leg­nagyobb válasz­tékban, kényel­mes részletfize­tésre is kaphatók ÍKatzHiksánál a Takarék-palotában. Telefon: 3 93. szám. 4815 30 TEGLi I kis és nagy méretben, padlás és burkoló tégla valamint hódfarkú cserép bármily mennyi­j segben és békebeli minőségben kapható a 1 Barzó jeie téglagyárban [ A téglaégetés most már salgótarjáni szénnel I történik. _ A salélrommentességet sikerült a ' debreceni vagy más altóldi tégla salétrom­í mentességéig csökkenteni. Telefon: központi | iroda: 272., gyári iroda: 211. szám. " 5202-3 60 darab anya juh páronként 85—90 kg. súlyban eladó. Dr Nánássy, Nyírpazony. Telefon: 4. szám. 5239 2 Liszt, korpa, árpadara mindenkor legolcsóbban kapható Brüilnél Telefon szám: 143. j Szántáshoz, autóhoz benzint, petroleumot, Mobiloilt, gépolajat VACUÜM OIL GOMP, nyíregyházi főlerakata és vezérképviselete Marton és Társa B. T. Széchenyi-ut 23. sz. — Telefon: 230 sz. 5oö4 Közeledik a tél, tüzelőről jó előre gondoskodn Porosz és magysr SZÉN, aprított és hasáb TŰZIFA NAGY KÁLMÁN nál, Árpád-u. 4. Telefonszám 40. A svábhegyi nemzetközi autóversenyen az összes uj rekordok „REX BENZIN" „ állíttattak fel. — Kapható a 5231 -2 STEáUA KŐOLAJKERESKEDELMI R. T. nyíregyházi kirendel'ségénél. — Töltőállomás a Korona-szálloda előtt. Nyomatott Jóba Elek laptuiajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom