Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-26 / 243. szám

6 .JVFITTFCRAÉK 1926. október 24 Tárosszéli örömök. Reggel 7 óra jön egy tejes asz­szony, aki mindenáron a feleségem nyakába akarja varrni kotyvalékát, mert állítólag beteg gyermeke van otthon. Efeinte 4000 koronát kért literjéért, de sejtette, hogy alkudni is lehet vele. Feleségem azonban i nem állt kötéfnek, mert tapasztalat- , bóf tudja, hogy azok házaínak igy, ! akik félnek a piaci vizsgálattól. "Elég volt már a gyermekek bélhurutjá­bóf. I ^t Fé<- nyolc óra Cigányok tolakod­nak be az udvarra és mindenáron kártyát akarnak vetni. Ugy látszik, hogy a hetivásárra hozott gebével való üzérkedés mellett az asszony­nép is hozzá akar járufni a háztar­tás gondjainak viseléséhez. Alig le­hetett őket az udvarról 'kizavarni és bár többen tessékeltük kifelé ezt a nem kívánatos elemet, mégse tudtuk megakadályozni, hogy egy jámbor tyúkot eí ne csórjanak. Kilenc óra. Nyögdécselve jön be egy koídus, akit állítólag most bo­csátottak eí a kórházbóí. "Ruhája azonban ofyan piszkos, hogy azt keli hinnünk, hogy valami csap­székből lökték ki. Hiába beszélünk neki, hogy Nyíregyházának van szegényháza és ezért tilos a koldu­lás nálunk, eí nem megy addig, mig pár ezer koronát nem kap útiköltség címén. Tiz óra tíz perc. Elegáns dáma jön és gyűjt a Rákos nem tudom én hová valósi Szentiérek templom újjáépítésére. Rendőrségi engedé­lye nincs, csupán egy olyan nyom" tátott gyűjtői vet mutat fel, ame­lyet százszámra ' küldözött szét nyomtatványként az épiíő-bizottság. miindenféle kalendáriumokból ki­szedett címekre. Hogy aztán el­iut-e a pénz illetékes helyére, azt egy nővel szemben nem illik keres­ni, mert végtére is mi emberek va­gyunk. Tiizenégy ór*. A cseléd ijedten ujságolia, hogy a kutyánk nincs se­hof. Nagy az izgalom az egész famíliában, mert ezt az éber jószá­got féltjük a sintérektől, dacára annak, hogy luxusnak van minősítve mindazokon a helyeken a kutya­tartás, ahol államrendőrség van és tartóikra 68.000 korona évi adót vetnek ki. Tizenkét órakor aztán előhozza egy suhanc házunk őrző­jét és 10.000 koronát kér, mert nehéz volt elfogni. Bár gyanús volt, hogy mindig a gyepmester járásával súlyosbított hetivásár nap­ján tűnik el a kutyánk, mégis 5000 koronát adtam neki, mert attól tar­tottam, hogy ha Legközelebb ki­csalja a kapun, akkor egyenesen a sintérek elébe viszi. Egy óra. Szerencsésen megebé­deltünk. Csodálatosképen nem za­vart meg bennünket senki, még az­zal sem, hogy a kapu bejáratánál a vilfamoscsengő gombját meg­nyomja. Három óra. Hangos az utca. Gyerekek tanulnak kerékpározni és mert sáros az ut közepe, a gyalog­járón gyakorolják nyaktörő mutat­ványaikat. Egy órai kiséríetezés után csak annyira tudták vinni, hogy letörték "az ablakom párká­nyát, amefyet azonban a cseíéddeí ki lehet javíttatni. Mí ez ahhoz ké­ptci, w.'.ikor íutoauoztak és párjá­val repült be az abfak üvege. Négy óra tiz perc. Cammogva jönnek a tehenek. A bokáig érő sárban elfáradhattak és mert a fassu jövésben megéheztek, lelegel­ték a tavaszszaí ültetett akácfák le­veleit. Szerencsére észrevettük, hogy azokhoz akarnak dörzsölőzni és igy megmenthettük a fákat a kitöréstől. Öt óra. Egy asszony jön és egy pár csirkét kináf megvételre, ame­lyeket a piacon áílitása szerint azért nem adott el, mert keveset ígértek Harmincöt millió korona kölcsönt csalt ki egy szélhámos a nagykállói Takarékpénztártól A rendőrség bünügyi osztálya nagystílű szélhámos felkutatására indított nyomozást. Október 14-én a délelőtti órákban a nagykállói Takarékpénztárban megjelent egy negyvenöt-ötven év körüli kisgazda­tipusu ember, aki Felföldi Mihály geszterédi lakos kisbirtokosnak mondta magát és harmincöt millió korona kölcsönt kért. „ Miután Felföldi Mihályt a bank­ban a telekkönyvek alapján hatvan holdas földbirtokosnak ismerték, gyanutlanul folyósították részére a 35 millió koronát. Ezzef egyidejű­leg levélben értesítette a bank Fel­földit, hogy 1927- január 15-én vá­lik esedékessé a harmincöt millió korona kölcsön visszafizetése. A levél vétele után Felföldi azonnal megjelent a bankban és a legnagyobb megdöbbenéssel közöl­te, hogy ő semmiféle kölcsönt nem vett fel a banktól. A helyzet tehát az volt, hogy a 35 millió koronát ismeretlen szélhámos csalta ki á banktól. A nyíregyházi rendőrség a bank feljelentésére szé.'eskörü nyomozást inditgtt a szélhámos felkeresésére jcs a köröző levelet megküldötte a debreceni rendőrség bünügyi osz­tályának is. A személyi leírás sze­rint a szélhámos szürkés kopottas ruházatot viselt, bőrkabátban volt, drap színű szőrmegallérral. — Jó megjelenésű kisgazda tipusu 170—­175 cm. magas, kerek, kövér arcú ember a szélhámos, aki egy 35 év körüli bama arcú, nyirott ba­juszu férfival együtt .jelent meg a bankban. I MM «rte_ A kendőt egész a szemére húzta. Amidőn az arcvonásait kém­leltem, azt mondotta, hogy azért szégyeli magát, mert az apja szol­gabíró volt és nem akarja, hogy felismerjék. Természetesen nem vet. tük meg tőle a baromfit, mert ío­pásbóf is eredhetett. Egynegyed hét. Borizü "hang uralja az utcát, amidőn oíyan szor­•gafommaf emlegeti a szenteket, hogy a szomszédok mind kicső­düfnek a hallatára. Nem történt azonban semmi egyéb, mint hogy egy stráfos a sötét utcán belehaj­tott a pocsofyába és lovai nem birták a szekeret kihúzni. Egy fél­óráig tartott, amig rászánta magát a fa felének a íehányására. Fél kilenc. Éktelen sivalkodás a házunk előtt. Két kislány volt vizért és a közeli korcsmából" kijött ré­sziegember ijesztette meg őket, ami­dőn ostorávaf képzelt ellenfeléhez csapdosott. A leejtett kupa oídaía behorpadt, az ostor nyélé eltört, a kislányok jobbra szaladtak, a ré­szeg balra ment eí" danolászva és végre csend borult a tájra. Kilenc ór*. Elhatároztam, hogy; leírom a nap változatos történetét. Feltárom, hogy a városszéleket nem lehet hagyni rendőr nélkül, mert meg vagyok ugyan győződve a rendőrség tisztvjseíőkarának fárad­ságot nem ismerő igyekezetérőf, a meglevő legénység korrekt maga­tartásáról, de mit ér az, ha minden költségvetési félév végén csökken­teni kell a létszámot. Bizonyára másutt is olyanok az állapotok, a városszéleken, mint a Morgo kör­nyékén, amióta bevonták onnan a Vay Ádám-utca végén szofgáíatot teljesített őrszemet. Ne felejtsük el, hogy a hinár sem a sik vizben képződik a maga mérges növé­nyeivel és nem a szárazföldön, ha­nem a pocsolya szélén és a bűnnek sem az egyszerű falukban van a fészke, hanem a városszéleken, ahol éppen ugy meghúzódhat a fafu rossza, mint az uri társadalom megtévedt és kitaszított tagja. K—s—a. jgH^nunaum Városi Kertészet és Faiskola (volt csapatkórház mellett.) — Telefon: 201. sz Faiskolai cikkek őszi kiültetésre: nemes fajtájú gyümölcsfák (alma, körte, szilva, ringló, őszi és kajszinbarack, cseresznye, meggy.) :-: :-: Sorfák és díszfák, fenyők, díszbokrok. Gyümölcsfa vadoncok. Legoicsóbb napi áruk! Központi iroda: Nyíregyháza Városi Üzemi R.-T. I. em. 17. — Telefon: 156. szám. 5677-10 Késik az uj tánccsoda. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A divatlapok már hirdetik az ui téli »csodákat«, a fantasztikus báli »kreációkát«, a kislányok már ál­modoznak az els cíbáli toilettről és az eljövendő' lovagróf, a papák már fáznak a téltől és a toilettek számlájától, de valami még mindig hiányzik, valami még nem futott be »világszenzációként.« Az uj tánc nevétől, az uj tánc »elbüvölő« fordulataitól, lépéseitek hajlongásaitól szokott ilyenkor han­gos lenni a tánc-reklám-berek s az idei ősz még mindig nem hozta meg az ui attrakciót. Mi történt Párisban? A hivatásos Iábdiktáto­rok alusznak talán ? Vagy összevesz tek azon 'a fontos kérdésen, hogy jobbra egyet, vagy balra? Vagy talán oly egetverő és mindent le­nyűgöző lesz az ui tánckreáció, hogy ily hosszú idő kell a kitalálá­sához? Mi történt? Talán még nem találtak megfelelő nevet? Ez nem valószínű, hiszen a zulukafferek és sziuindiánok szótárából kell csak kölcsönkérni valami furán zengő szót, hogy mit jelent nem fontos és kész a minden női szivet meghó­dító tánc neve. Vagy tán, — szo­morú, de erre is kell gondolni — kellemetlenül érinti az egész vi­lág hölgyközönségének parkett-gyö­nyöreit kielégítő társaság tagjait a francia frank zuhanása? Talán nincs kedvük a jobbra egyet, balra kettőt fontos témáján törni a Te­jüket. mert visszatért Parisban pró­zai kenyérjegy? Talán eltaláltuk az okát, hogy miért nem futott be a szezon ugy tánccsodája. De az is le­het, hogy ők is megelégszenek az­zal, ha a C'harlestont lejtik az idei tél sikos parkettjein. _ Hölgyeim, még nincs szezón­tánc, de azt hisszük, hogy ez nem aggasztja önöket. A papák sem vigasztalódhatnak, mert az ui tánc nélkül is meg kell venni a báli ruhát. Talán csak a táncmes­tereknek fáj, hogy Páris késik- Ne fájjon a fejük. Hisz még a Char­lestont sem tudjuk.... Aprított és hasáb tűzifa. PoroszszéR, KGváGSbZén, K oksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Legolcsóbb • ••••MlBHHBaaBRanDHH e szakmában országosan vezető cégünk: VÁGÖ REZSŐ Részvénytársaságnál, IRODA: KÁLLÓI-UTCA 4. SZ. Telep: Debreceni-nt* Telefon: 267. 1964—1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata, A mátészalkai kir. járásbíróságnak P 1946/2 — 926 sz alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Schreiber Bertalan és Fiai mátészalkai cég javára 1.658.700 korona tőke s járulékai erejéig 1926. évi augusztus hő 18. napján végre­hajtás utján felülfoglalt és 234.800,000 koronára becsült ingóságok, u. m. ­szeszgyári berendezés, törköly pálinka, tűzifa, hordók stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 16318—926. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtébsn Nyirpazony határában Sóstóhegyen. 1926. évi november hó 4. napján délután 2V4 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni Nyíregyháza, 1926. október 15 én LABAY ANTAL 5735 kir. járásbirósági végrehajtó. Modern kölcsönkönyvtár az Ujságboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom