Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-19 / 237. szám

10 JSÍYÍRYIDÉK. 1926. október 19. NYILT-TÉR.* Nyilatkozat Rónay Jenő és dr- Kovách Győző aláírásával a Nyirvidék vasárnapi számában Pika Tiborhoz cimezve egy nyílt levél jelent meg, mely­nek megvilágítására részemről a következőket tartom szükségesnek közölni. Pika Tibor akit látásból sem is­mertem, f. hó 9-én urihőlgyek tár­saságában minden előzmény nélkül brutálisan megsértett, amiért jo­gos felháborodásomban tőlem tel­hető arculütéssel vettem lovagias de nem jogos Elégtételt magam­nak. Pika Tibor még ezek megtörténte után is bizonyos idő elteltével is­mét elibem került s vasúti 'hordá­rok rendfenntartása mellett ugyan­azon hölgy társaságában brutális sértéseit megismételte. Ezen eljárást én hitvány kraké­Ierkedésnek veszem? s a lovagias el­járásra méltatlannak tartom­Ilyen esetekben segédeket soha­sem szoktam megnevezni s fenn­tartom magamnak a jogot, hogy a jövőben sem nevezek meg, hanem felajánlom idejében a fegy­veres elégtételt nehéz lovassági kar­dokkal, bandázs nélkül, végkimerü­lésig, szúrás megengedésével az­zal. hogy meghatározott mérkőzési helyen kijelölt időben tanúimmal, orvosommal, gyalázat terhe alatt megjelenek. Ezúttal is igy történt. Valótlan tehát a nyilt levél azon része, hogy ideiében nem jelentkeztem, mert a kihívó IevéT vétele után azonnal le­vélbelileg jelentkeztem. Ellenben valósáef az. hoery a nvift levél alá­írói ielentkeztek a szabályszerű id5 leteltével, mit nem kifogásoltam. A nyilt levél azon része, hogy tultes7em magamat a lovagias el­iárá con UPY értelmezendő, hogv az ilven krakélerkedéseken teszem tul maeamat- ezeket tartom nívón aluli fo'T"I 1"ozásra nem érdemes dolgok­nak. Nyirpazony, 1926. évi okt. 18. Dr. Nánássy Irri/e ügyvéd. *) E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. OLMOT VESZ A NYÍRVIDÉK KIADÓHIVATALA SZÉCHENYI ÚT 9. SZ Zsák, ponyva legmegbízhatóbb szállítója Schlesinger és Társa Budapest, V, Peiczel Mór u. 2. szám. takarékos háziasszony takarékoskodik és Briiilnél veszi lisztjét. Telefon 143. Egeresi stukator a alabastrom gipsz kicsinyben és waggontételben is raktárról vagy gyárból szállítva a legolcsóbban llzsay Károlynál Lutherutca 6. Telefon: 245. Mindenféle iskolacikk legolcsóbban llpritott és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, K oksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Legolcsóbb mamám e szakmában országosán vezető cégünk: VÁGÓ REZSŐ Részvénytársaságnál. IRODA: KÁIXÓI-UTCA 4. SZ. Telep: Debreceni-ut. Telefon: 267. 1 U APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 6000 K, minden további szó 500 K- Hirdetések ntára érdek' lódésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Grn a kiadóhivatalban'- , ietzésfi hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást Ugy az apré, mint a nagv hirdetések dija a feladáskar ftzeteadő Vidékről levélbélyegben i* beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési m.pján kfczleodő ÜrdctAseket d. e. 14 óráig kérjük feladni. Csillárok. Vilany felszerelések olcsó és legfinomabb kivitelben beszerez­hetők kedvező részletfizetésre is. Kuharek, Nyírviz-palota. 5272-5 Alfőzőt keresünk azonnali belépésre. Szabolcsi Gazdák Szesztinomitó Szövetkezete, Kisvárda. 5565 1 Fin téli kabát jókarban 15—14 évesnek eladó. Cim a kiadóhivatalban. 5160 ? 1—S órai könnyű mun­kára öreg asszonyok jó fize­téssel fölvétetnek. Cim az Ujságt oltban. Jókarban lévő petróleum lámpák és egy cselédágy el­adó jutányos áron Kálvin­tér 10. Egy drb fQrdfkád, teljesen jó extra egyenruha, atilla, piros nadrág, kék bluz és fekete nadrág olcsón eladó. Róka zug 9. szám. Kéttagú család részére keresek modern két szoba, konyhs, speiz és mellék­helyiségekből álló lakást a város belterületén. Cim a kiadóban. Nyírfa-utca 47. szám alatt heti 50 ezer koronáért kvár­tély kapható. Borpincének is alkalmas helység azonnal kiadó. Bő­vebbet az Ujsagboltban. 474-2 ZONGORA, rövid, fekete, modern elsőrendű gyártmány eladó Ér-utca 11. Ugyanott férti és női télikabát kapható. 5609 1 Egy ügyes leány és egy ügyes heies felvétetik Sipos cukrászda. 473-1 Egy 15-16 éves fiu he tesnek azonnal felvételik Szarvas-utca 7. 5604-2 Egy tisztességes jó mosó­vasalónő házakhoz ajánlko­zik. Főzést, takarítást és tollfosztást is elvállalok. Csillag-u. 36 475-2 Minden üvegezési munkát vállal Weinberger, Debre­ceni-utca 2. 5607-4 Hivatalnoknő, intelligens, komoly nőt lakótársul ke­res. Cim akiadóban. 5608-3 Egy-két gyermeket tar­tásra vállalok. Nádor-n. 73. 470-1 Bőgőt keresek megvételre cimet az Ujságboltba kérem 469-3 Egy tisztességes mindenes leány azonnalra felvétetik, áchneck Henrik j divatüzlet. 472 1 Külön bejáratú bútorozott szoba Epreskert utca 8. sz. alatt kiadó. 5610-2 Két szobás lakás több mellékhelyiségekkel kiadó 1 ére, Szarvas-u. 53. szám. 471-1 Eladó egy öntött vaskályha 150 cm. magas és egy nagy asztali spór. Morgózug 6. Traktorok, cséplőgépgar­niturák ujak és használtak legkedvezőbb fizetési felté­telek mellett legjotányosib­ban Csillag Mihálynál sze­rezhetők be Hunyadi-u. 14. alatt. 5545-11 Elköltözés miatt jó álla­potban levő bútorok olcsón eladók. Selyem utca 15. sz. Értekezni a déli órákban. Deák Ferenc-utca elején csinos egy szobás, konyhás lakás kiadó. — Érdeklődni Bfllleshach-fé.'e porcellán üzletben. 5528-2 Vincelléri és kertészeti állást keresek. Cim Káme­niczky F^rencz. Tiszalök, Vasuti-u. 378. 4.37-1 Egy ebédlőkredenc, . két ágy, sodrony, konyhabútor elköltözés végett azoanal eladó. Nádor-utca 14. sz. 5312-4 Elveszett Géza-utca 2?. szám alól hét hónapos far­ka«katyakölyök. Nyomra­vezetőnek jutalom. 5529-1 Birsalma kapható, 3500 korona kilója. Kállói-utca 12. szám. 5570-1 Rózsa-utca 42. sz. alatt trágya van eladó. 459-1 Egy jóforgalmu sütöde sürgősen kie dó, értekezni lehet Közép-u. 37. 461-4 Különbejáratu butorezott szoba kiaeó, Öszőllő-utca 24. szám. 5579-1 Gramafonok, hanglemezujdon­ságok a legnagyobb válasz­tékban előnyös rész­letfizetésre is csak Katz Miksánál Telefon 3 93. 5 hold föld bérbeadó, vagy eladó. Lakások ki­adok. Töltés föld szabadon­elhozható. Holló-utca 25. 451-1 November 15-ére két szobás lakást keresek. Cim az Ujságboltban. 419-1 Csinosan bútorozott szoba két fiatal embernek, eset­leg egynek, elsejétől kiadó. Keskeny-ntca 15. 450-1 Egy fiatal 4 éves fejős faj tehén eladó. Károlyi, tér 5. szám. 5594-6 Bútorok, keményfa háló­szoba, konyha kredencek, előszoba szekréDyak, egyes bútordarabok olcsón kap­hatók Wirtschatter aszta­losnál, Nyírfa-u. 8. 5585-1 Egy jókarban lévő kerék­pár olcsón eladó. Mák­utca 20. szám. Ügyes eladó, szakmá­ját jól értő, uri-, női­divat! Bés rötösáru kereskedő, segéd több évi gyakorlattal, azonnali belépésre állást ke­res. Kirakatrendezésben is jártas. Cim a kiadóban. 5590-1 Egy vagy két utcai szoba garzon úriembernek kiadó. Cim a kiadóban. 5593-4 Utcai bútorozott síoba 1—2 férfinek kiadó. Bujtos­utca 50. 441-1 A NYIRVIDÉK HIRDETÉSEI Bortörvény kivonat Bornyilvántartó fUzet árjegyzék és minden Üzleti könyv a „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.T. nyomtatványosztá­lyában, Budapest, IX., Üllői ut 25/a szám alatt szerezhető be. 5599 Tartós és szép kivitelben nikkelezést és rezezést olcsón vállal GARFUIiKEL MÓR műköszörűs, Bethlen-utca 6. Építkezéshez kitűnő minőségű Báró Maillot Nándor tállyai kőbányájából szerezhető be legjutányosabban. Leveleim: Nagy Ármin kőbányavállalata Tállya, (Szerencs mellett) Telefon: 6 szám Viszonteladók kerestetnek! 4596-30 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom