Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 172-196. szám)

1926-08-26 / 192. szám

8 JSÍYÍRYIDÉK. 1926. augusztus 28. A nyíregyházi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 8013/1926. Tk. szám. $ Árverési hirdetményi kivonat. Preisz Bertalan végrehajtatónak Blum József neje Csillag Záli végre­hajtást szenvedők ellen indított vég rehejtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881. LX- t.-c. 144, 146, 147 és 155. §§ értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 10,000.000 K. tőkekövetelés 1926. évi március hó 1 napjától járó 18% kamata 900.000 K. eddig megállapitott per és végrehajtási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapitott 400.000 K. költség valamint a csatlakozottnak kimondott Öszterreicher és Kálmán cég 90000 K, Szikora Pál 3700000 K, Leitersdorf és Társa cég 2238000 kor. tőkekövetelése és járulékai be­hajtása végett a nyíregyházi kir. já­rásbíróság területén lévő Nyíregyháza községben fekvő s a nyíregyházi 2046 sz. tkvi betétben A. I. 1. és 3. II. 1. és 3. sorsz. 3155/1., 3156/3., 3155/2. és 3156/5. hrsz. alatt foglalt Blum József és neje Csillag Záli nevén álló Nyirfa- utcábn fekvő összesen 73 •-öles területü házas belsőségre 45 000.000 kor. kikiáltási árban akként, hogy a két jószágtestet képező ingatlanok együt­tesen bocsáttatnak árverés alá A telekkönyvi hatóság az árverés nek hivatalos helyiségében Bocskay­utca 2. szám 16. ajtó, megtartására 1926. évi október hó 1-sö napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t.-c. 150. §-a alapján a követke­zőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben vagy az 1881. LX t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo­lyammal számított, óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147., 150 , 170. §§.; 1908. XLI. t-e. 21. §.) 3. A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő részvénytársa­ságok és szövetkezetek, valamipt az az 1898 XXIII. t.-c. alapján alakult Központi Hitelszövetkezetek, a javukra zálogjoggal megterhelt ingatlan elár­verezésénél. Abban az esetben, amely­ben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telek­könyvi hatóság felhívásának kézhez­vételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget biróí letétbe helyezni köteles (1908. XLI. t.-c. 21. § ; 1911. XV. t-c. 15. §.) 4. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár %-a szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kivül marad és az árverésben, ame­lyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1908. XLI. t.-c. 25. §.) Nyíregyháza, 1926. julius hó 2-án. Dr. GERGELYFIs. k., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 4731 LÉNYEY, kiadó. OLMOT VESZ A NYÍRVIDÉK KIADÓHIVATALA SZÉCHENYI ÚT 9. SZ. UNATKOZIK? F IRATKOZZON BE AZ UJSÁGBOLT MODERN KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBA 1069—1926. vhsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak P. 1834/4—926. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Vágó Rezső r.-t. nyíregyházi cég javára 14.011.000 korona tőke s járulékai erejéig 1926. évi junius hó 18. napján végrehajtás utján lefoglalt és 85.000.000 koronára becsült ingó­ságok, u. m.: 2 pároló üst, 2 szesz­mérő óra, kád, hordók, 340 hlfok törköly pályinka stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 14.655/926. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony határában, Sóstóhegyen 1926. évi augusztus hó 28. napján d u. 2 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1926. julius 30 án. LABAY ANTAL 4736 kir. jbirósági végrehajtó. Be van bizonyítva, hogy a legolcsóbb, legeredményesebb reklám a „Nyírvidék" apróhirdetése. ZÖLDHELYI SÁNDOR ffi£ Bethlen-utca, Ujságbolttal szemben. Elvállal mindennemű SZŐNYEGEK művészies tisztítá­sát, javítását, festését és moly irtását. Perzsa szőnyegek állandóan raktáron. 4734 1 896—1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak P. 127/5—926. sz. alatt kelt biztosí­tási végrehajtást rendelő végzése foly­tán Kelemen Károly nyíregyházi cég javára 11.000.000 kor. tőke s járu­lékai erejéig 1926. évi február hó 5. napján végrehajtás utján lefoglalt és 12.000.000 koronára becsült ingósá­gok, u. m.: villanycsillár, mosdó, szobai bútorok stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 13.679/926. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése kö­vetkeztében Nyíregyházán, Kossuth-u. 55. sz. háznál 1926.-évi szeptember hó 6. napján délután 4V2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1926. aug 21. LABAY ANTAL 4730 kir. jbirósági végrehajtó. Azonnali cséplést vállalok kitűnő 4 HP. Hoffer gőzgarnitu­rámmal helyben vagy vidéken. Palotay, Vasgyár- ut. 4491-1 Legszebb, legolcsóbb plissze és guvlérozást, férfi, női ruha festést és vegyi tisztítást csakis BATTA JÓZSEF, üzletében eszközölhető. Zöldségtér 4 4459-18 Bujtosu. 50. Festékek, firnis, kátrány, karbolineum legolcsóbban beszerezhetők Brüllnél Telefon Bzám: 143. 4408-? Autonom Orthodox Izraelita Hitközség, Nyíregyháza. Hirdetmény. Tekintettet a nehéz gazdasági vi­szonyokra az imaszékek bérlete (30> harminc százalékkal leszállittattak és azoknak bérbeadása a mai naptól fogva kezdetét veszi. Az elővételi jog folyó hó 29 ig bezárólag gyako­rolható. Nyíregyháza, 1926. aug. 23. 4712-2 Az Elnökség. PORMENTESITÖ PADLÓ OLAJ iskola tábla festék, táblatörlő szivacsok, seprők, meszelók, kefék legolcsóbban beszerez­hetők Izsay Károly festéküzletében, Luther-utca 6. Telefon: 245. szám. 4133 ? . -<«l!a«tWiMMH Tractorhoz, autóhoz Vácuum Gargoyle Mobiioii egyedüli megbízható kenőanyag, kevés fogyasztás, üzembiztonság. Benzin. Petróleum. Főlerakat és vezárképviselet Marton és Társa B. T. Nyíregyháza Széchenyi-ut 23. szám. — Telefon szám: 230. 4482 1 TŰZIFA, magyarszén és poroszszén szükség­letét a Hangyánál is beszerezheti. Előjegyzéseket, megrendeléseket bármely üzletünk elfogad. Nyíregyházi „Hangya" Telefon: 77. Vay Ádám-utcai Qzlet. Telefon: 78 Széchenyi-téri üzlet. 4325-5 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyiregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom