Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 172-196. szám)

1926-08-25 / 191. szám

Nyíregyháza, 1926., augusztus 25. * Szerda XLVII. évfolyam. 191. szám, EltftxatAal árak haiyken éa «Mm: héra 80000 K. Neeyeíéw* 90900 K. ^SKfoztriseléknek te tuitttauk 20*/i agedafey. Ata^íictta JÓBA ELEK FSasa. kaaatfi i Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Fé!al6» szarfcaasiS ! V£RT«E K. ANDOR. SsMkaaztfiaég éa kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM, Talafon uám (89. Poatachaqua 296M, Késiratokat nam adunk viasza. Véres verekedéssel végző­dött Radics tuzlai beszámo­lója. Budapest, augusztus, 24. (A MTI. rádiójelentése.) Tuzlán, Radics beszámolója al­kalmával a szerb nacionalista fia­talság és a Nikics párt tagjai za­jos tüntetésbe kezdtfek. Állítólag a tüntetést követő verekedésben egy embert megöltek. Egy Nikics párti embert véresre vertek. A belügymi­niszter titkára utasította a csendőr­séget, hogy teremtsenek rendet, azonban a csendőrparancsnok vo­nakodott a parancsnak eleget tenni. ...... Az angol bányamunkások felveszik a munkát. Budapest, augusztus 24. (A MTI. rádip'elen'ése.^ s Az angol bányamunkások a szö­vetség vezetői által kibocsátott fel­hívás ellenére is, a legtöbb helyen ujbó' felvették a munkát. Ausztriában is halották a csepeli robbanást. Budapest, augusztus 24­(A MTI. rádiójeientése.) A csepeli robbanást Ausztria 37 helységében hallották. A beérke­zett adatokból megállapítható, hogy a legnagyobb távolság, ahol a robbanást még hallani lehetett/ 300 km. volt. ] Cseh vélemény a magyar­cseh kereskedelmi tárgya­lásról. Budapest, augusztus 24. (A MTI- rádió jelentése.) ' Perocka cseh kereskedelmi mi­niszter a magyar-cseh tarífális tár­gyalásról kijelentette, hogy a tár­gyalás bonyodafmassága és az anyag nagy tömege miatt mindkét fél céfszerünek tartja a provizórium megkötését. Magyar részről ma­gától értetődik, ha az átmeneti időr e a cseh kivitelnek a legnagyobb elő­nyöket biztosítja s legalább is oly mértékű kedvezményt ad, amilyent a többi államok élveznek. Annák a véleményének adott kifejezést, hogy kölcsönösen remény van a tartós szerződés megkötésére. Cáfolják a szmirnai lázadás hirét. Budapest, augusztus 24. (A MTI. rádiójeientése.) Angóra. A Matin szófiai tudósí­tója által terjesztett és a Havas­iroda által közölt az a hir, mely szerint Szmirnában és környékén valamint Magneziában lakók fellá­zadtak és a lázadás elfojtására tö­rekszenek, teljesen valótlan és me­rő kitalálás. A török távirati irodát felhatalmazták ennek a hírnek a közzétételére. [ J Az ítélőtábla Windischgraetz Lajos herceg' és Nádossy Imre büntetését változatlanul meghagyta Gerő és Rába büntetését leszállították, A többi vádlott büntetése változatlanul maradt. Budapest, augusztus 24. (A MTI. rádiójeientése.) A Királyi ítélő Tábla ma délben hirdette ki ítéletét a frankpörben Gadó István dr. elnökletével. A Királyi ítélőtábla másodfokon a frankpör fővádlottjainak, Win­dichgraetz Lajos hercegnek és Ná­dossy Imre volt országos főkapi­tánynak első fokon nyert bünteté­sét megerősítette és igy összbünte­tésképen 4 £vi fegyházbüntetéssel sújtotta. Gerő László büntetését két évről másfél évre, Rába Dezső büntetését egy és fél évről egy évre szállította le. A többi kisebbrendü vádlott bünte­tését változatlanul meghagyta. Szerelmi bánatában felmászott a Ferenc lózsef híd tetejére. Budapest, augusztus 24. jj ( (A MTI- rádióíelentése.v J Hétfő éjjef egy órakor ' Kovách J Rrpád 21 éves fiatalember felmá­szott a Ferenc József-hid tetején , levő Turui madárhoz. Az egyik ke- : zében kötél volt, a másik kezében revolvert szorongatott. A rendőr­őrszem értesítésére kivonultak a tűzoltók, azonban az első percekben semmire sem tudtak menni, mert a dühöngő ember mindenkit Ielövés­isel fenyegetett. Az idő folyamán, azonban lecsendesedett s önként le­jött. Előállították a főkapitánysá­gon, ahol megállapították, hogy nem elmebeteg. Tettét szerelmi bá­natában követte el. Az akasztófa alól menekült meg. Budapest augusztus 24. v, (A MTI. rádiójelentése.) A Mai Nap irja: Varsóból jelen­tik: Krausz Annát ,a 27 éves gyer­mekgyilkost a varsói törvényszék halálra ítélte. Már minden előkészí­tést megtettek a kivégzés végrehaj­tására. A leányt kivezették az akasz­tófa alá, amikor a bfró az elrendelt kivégzést visszavonta. Ugyanis az történt, hogy a védők az utolsó percben enyhitó kérvényt nyújtottak be, amit a bíróság pártolóan ter­jesztett az álfamfő ele. A Turóci Faipar r. t. igazgatóját csalás miatt letartóztatták. v-eit lefoglalták, Büchler Hermáni pedig annak dacára, hogy a kárt teljes összegében hajlandó lett vol­na megtéríteni, előzetes letartózta­tásba helyezték.. Mivei nagyon vajszínűnek lát­szott, hogy a csalásban vasúti tisztviselők is résztvettek, a vizsgá­latot ebben az irányban is megin­dították s nvolc szertári és mü­helyi tisztviselőt is vizsgálati fog­ságba vetettek. Rövidesen kiderült, hogy négy tisztviselőnek semmi köze sincs a csaláshoz, ezeket nyomban visszahelyezték állásukba, négy tisztviselő ellen azonban to­vább folytatják a fegyelmi eljárást. Budapest, augusztus 24. ! (A MTI- rádiójelentése.) * Az Est irja. Turócszentmártonbóf jelentik. A Turóci Faipari Rt. vezér­igazgatója, Büchler Hermann ellen több budapesti vállalat és a Máv. mefyeknek a faipari vállalat évek óta szállítója volt, feljelentést tett inert a vállalat mjndenkor kisebb mennyiségű faárut szállított, mint amennyi a szállítólevélen fef volt tüntetve. Mivel a csalás már évek óta folyt, a kárösszeget pontosan |iem{ íertetett megállapítani,^ azon­ban hozzávetőlegees számítás sze­ríntfMöbb milliárd toron ás csa­lásról vaft sza A feljelentésre a vállalat köny­A belügyminiszter állapota. Budapest augusztus 24. CA MTI. rádiójeientése.) A belügyminiszter állapotáról a következő íiivatalos jelentést adták ki: Állapot; javuló, közérzet: jó­Steiner sk., Dr. Cakó sk. A Rajna bizottság enged­ménye Németországnak. "1 Budapest, augusztus 24. A szövetségközi Rajna bizottság megengedte Németországnak, hogy a megszállt kerületen is használhat­ja repülőgépeit. Magyar galamblövő lett Cseh­ország galamblövő bajnoka. Budapest, augusztus 24­(A MTI. rádiójelentése.) Vasárnap folyt le Csehország galamblövő bajnoki versenye, me­lyen a legkiválóbb francia," cseh, magyar galamblövők vettek részt. A verseny a magyar galamblövők nagyszerű győzelmével végződött. Csehország galamblövő bajnoka Lumnitzer Sándor dr. lett nagy fölénnyel. Ugyancsak Lumnitzer Sándor dr. nyerte eí a Hunyady László gróf által felajánlott verseny dijat is. A Menzef Róbert vándor­dijat Dőri Jenő (Magyarország) nyerte meg. Megjelent a nyugdijvalorizá­ciós külön biróságról szóló rendelet. A Hivatalos Lap mai száma közli az igazságügyminiszternek a nyug­dijvalorizácios külön bíróságról szóló rendeletét. A rendelet értel­mében a pénzügyminiszter és az igazságügymfniszter egyetértőleg átevezik kf azokat a szakférfiakat, akik a Kúria által kijelölt bíró­sági tagokkal együtt teljesítik a "bírói munkát. A szakférfiak min­'den egyes elintézett ügy után 20 pengő napidijat kapnak. Az időjárás. Budapest, augusztus 24. (A MTI. rádiójeientése.) A Meteorológiai Intézet jelenti: Száraz idő várható hőemelkedéssel. Abdul Kabirt halálra Ítélték. Budapest, augusztus 24­(A MTI. rádió jelentése.) Angóra. Abdul Kabir volt válit, aki a nemzetgyűlés egyik szervező tagja volt a,függetien bíróság halál­raítélté. A bolgár határ felé mé­mekült Abdul Kabir, de közben a standjai csendőrség letartóztatta. TŐZSDE. Budapest, augusztus 24. (A MTI. rádió jelentése.) A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72.30 volt. Budapesti rádió műsor Szerda, augusztus 25. 9.30 és 12: Hirek, közgazdaság. — 13: Időjárás és vízállásjelentés. — 15: Hinek, közgazdaság. — 16: Oszkár bácsi mesedélutánja. — 17: Időjá­rás és vízállásjelentés. Utána «Régi magyar büntetésekről.)) Irta: Zsol­dos Benő, királyi ítélőtáblai biró. — 17.40: Pintér Imre és Parlaghy Kornélia, a régi Népszínház tagjai magyar nótadélutánja cigányzene­kari kísérettel. — 19.15: Dr. Mas­sány Ernő ny. meteorológus elő­adása: «Kihalt égítest.» — 20: A magyar opera történetének fejlődé­se. — 22: Győző Lajos, a Vígszín­ház tagjának humoros előadása. — Hullámhossz 560 méter. Egyes sxám ára korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom