Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 172-196. szám)

1926-08-17 / 185. szám

Nyiregyháza, 1926.. augusztus 17. • Kedd XLYII. évfolyam. 185. szám. El*f!s®íéal Arak tayéen ée Síért 80000 K. N»sye«évra ®0«K50 K, &S«üsztviseléknek és turitékcak "JOM* 4*$*améuy. AtaplíoHa U&Oh ELRK ^Suw kwflíi i Dr. SZABÓ LÁSZV.Ö. F*leíS« sserfcMxtö • VEKTCE K. ANOOR. 3x*rkMztö>ég és kiadóhivatal: SZÉOHENYI-UT 9. SZAM Taieton azám t89. Poatachaqua 29SM. Kéziratokat nam adunk vissza. A csepeli őrök visszanyerték beszélőképes­ségüket és vallomásukból nyilvánvaló, hogy a katasztrófát bűnös kezek okozták. Budapest, augusztus 15. (A MTI. rátóiejentése.) A vasárnap szenzációia a csepeli katasztrófa koronatanúinak állapo­tában bekövetkezett nagyfokú javu­lás volt. Büchler István és Király Vincze a robbanás alkalmával olyan súlyos idegsokkot szenved­tek, hogy semmiféle orvosi beavat­kozással nem sikerült őket eszmé­letre téríteni. Nagyon valószinünek látszott, hogy mindketten teljesen megsiketülnek és elvesztik beszélő­képességüket is. Vallomásukra pe­dig nagyon nagy szükség lett volna s a vizsgálóbizottság is igen sür­gette volna a kihallgatásukat. Annál szenzációsabb volt tehát az orvosok tegnapi jelentése, mely­ben közölték, hogy Büchler és Ki­rály visszanyerték eszméletüket s rövid időn belüf olyan helyzetben lesznek, hogy ki lehet őket" hall­gatni. A nyomozás eddigi • adatai csu­pán negatívumokat eredményeztek­Ezek közül azonban kettőnek a megállapítása nagyon fontos. Az egyik negativíum ugyanis teljesen tisztázta azt, hogy öngyulladás semmikép sem következhetett be, a másik negatívum szerint pedig a bűncselekmény elkövetésében a gyártelepen tényleges szolgálatot teljesítő egyének közül senkinek sincs része. Az orvosi jelentés alapján ma délelőtt uj vizsgálatot tartottak, melyen Büchler és Király is r'?szt vették. < Kilenc óra előtt pár perccel érke­zett meg a tűzoltóság autója a katasztrófa színhelyére. Az autó­ban Breuer Szilárd főparancsnok és egy tüzoltótiszt ült. Nem sok­fkai 9 óra után jelentették, hogy a rendőri bizottság is megérkezett. Büchiernek és Királynak kihall­gatása drámai jelenetek között tör­tént meg. Büchler még nem nyerte teljesen vissza beszé'őképességét. Szakadozottan törnek elő száján a szavak. Újra elfoglalja mindkét ember azt a helyet, ahol 'a ka­tasztrófát közvetlenül megelőzően állottak. — Büchler ejmondja, hogy a halászcsárda tulajdonosnőjének integetésére lett figyelmes arra, hogy az egyik raktár teteje ég. Erre társát figyelmeztette, hogy riasztó lövéseket adjon le. Majd mindket­ten ugyanazon tempóban elfut­nak addig a helyig, ahof a robba­nással járó légnyomás mindkettő­jüket földhöz vágta. Éppen ez a vizsgálat mutatott reá a legjobban arra, hogy a tüz csak gyújtogatás utján keletkezhetett, mert a lán­gok fejcsapódása és a robbanás bekövetkezése között olyan hosz­szu idő telt ef, hogy semmi esetre sem öngyulladás okozta a tüzet, hanem a tüz idézte elő a robba­nást. A vizsgálattal a bizottság dél felé lett készen. Most a névtelen levelek adatait nyomoztatja le a rendőrség. A le­vélek 70 százaléka a kommunistákat s közelebbről a Vági pártot gyanú­sítja a merénylet elkövetésével. A sérülési osztály most ezeken a nyomokon kutat tovább. Egy négy évvel ezelőtt elkövetett gyilkosság került napfényre. Breuer Szilárd nyilatkozata a délelőtti vizsgálatról. Budapest, augusztus 15­(A MTI. rádiójejentése.) Az Est munkatársának alkal­ma nyilt beszélni Breuer Szilárd tüzoltófőparancsnokkal, aki í L csepeli katasztrófa ügyében folyta­tatott vizsgálattal kapcsolatban ki­jelentette, hogy minden kétséget kizáróan gyújtogatás történt. Az a feltevés sem állhat meg, mintha az egyik őr égő cigarettát dobott volna el, mert az őrségre jnduló embereket mindig megmotozzák, cigarettáját, gyufáját elszedik s így még csak véletlenségből sem maradhat náluk gyujtószerszám­Feldarabolt holttest után ku­tatnak Pesterzsébeten. Budapest ,aug. 1 6 (M. T. I. rádió/e'entése.) Ma korán reggeel egy izgatott fiatafassszony jeleni meg a főkapi­tányság bűnügyi osztályán és be­jelentette, hogy olyan értesülést ka­E ott ,mely szerint férje Gröíer Mi­áíy zenesz, aki 4 év eíőttt eltűnt, rablógy.Ikosság áldozata lett és holttesté Pesterzsébeten van eláásva a Dessewffy-u. 8. sz. ház udvarán. Grölerné azt is tudni véli, hogy a gyilkos férje testét feldarabolta­Abból a körülményből, hogy mi-, kor az az assszony hazament és a' szekrényeket kinyitva találta, arra következtetett, hogy a férje egy artistanővel szökött meg, akivel addig is jóban volt. A gyilkosság elkövetésével ezt az artistanőt jgyanusitja, aki a férje eltűnése előtt az asszony lakásán volt. A buda­pesti főkapitányság a Pesterzsébeti rendőrséggel együtt megindította a vizsgálatot. Ausztriát újból ellenőrzés alá veszik. Budapest, augusztus 15. (A MTI. rádiójeientése.) Az Est bécsi tudósítója irja: A Morgen szerint a népszövetség pénzügyi bizottsága nincs meg­elégedve Ausztria gazdálkodásával s az őszi népszövetségi ülésen ja­vaslatot tesz a juniusban megszün­tetett ellenőrzésnek ujbói való fel­vételére. A belügyminiszter állapota örvendetesen javul. Budapest, augusztus 15­(A MTI. rádiójeientése.) Az Est kolozsvári jelentése sze­rint Rakovszky Iván bejügyminisz ter állapotában örvendetes "javulás következett be s kezelő orvosának véleménye szerint 3—4 nan múlva már rövidebb időre felkelhet s augusztus második felében már el­hagyhatja a szanatóriumot. A bel­ügyminiszter visszatér Maroscsapó­ra s családja körében tölti ef sza­badsága még hátralevő részét. Budapest, augusztus 16. M.T. I. rádiójelentése. Az Est értesülése szerint a Pesterzsébeten elrendelt ásatás szenzációs eredménnyel járt. A Grölerné által megjelölt helyen valóban megtalálták a négy évvel ezelőtt eltűnt Gröler Mihály te­temeit. A legnagyobb szenzációt azonban Grölernének a letartóz­tatása keltette, mert kiderült, hogy ő gyilkoltatta meg a férjét négy évvel ezelőtt. Másnap je­Vizállás. Budapest, augusztus 15. (A MTI. rádiójeientése.) A földmivelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna a bajor és osztrák szaka­szon apad. A Tisza Záhonytól Ti­szafüredig árad, a többi helyen apad, alacsony vizállásu. lentést tett a rendőrségen arról, hogy férje eltűnt, azonban a nyomozás semmi eredményt sem tudott produkálni Most azután az asszony nyugtalan lelkiisme­rete felfedte a szörnyű tényt. Bevallotta, hogy Kovács nevű kedvese fojtotta meg az ittas állapotban levő embert, akit az­után a már előre elkészített gö­dörben földeltek el. Az asszonyt és Kovácsot letartóztatták. « TŐZSDE. A korona Zürichben nyitáskor 72.25, zárlatkor 72 30 volt. Valuták: Angol font 347700— 348700, Cseh korona 211—2120, Dollár 71025—71325, Frank 1930— 2010, Leu 330—340, Lira 2380— 2480, Márka 16986—17036, Osztrák silling 10083—10123, Svájci frank 13797—13847. Súlyos vasúti katasztrófa. Budapest, augusztus 15­(A MTI. rádiójelentése.) Lyoni jejentés szerint a pályaud­varon egy gyorsvonat összeütkö­zött egy tolató vonat mozdonyával. A karambol következtében 3 em­ber az életét vesztette, 40 megse­besült, ezek közül 14 embernek az állapota súlyos. Kamenevet menesztették. Budapest, augusztus 15. (A MTI. rádiójeientése.) Az Est moszkvai tudósítás alap­ján közli, hogy Kamenevet meg­fosztották népbiztosi , tisztétől, mert ellentétbe jutott a központi végrehajtóbizottság határozatával. Leégett katholikus templom. Budapest, augusztus 16. (A MTI. rádiójeientése.) Theerve rs Qebeck: Az itteni katholikus templom tűzvész áldo­zata lett. A kár meghaladja a 300 ezer dollárt. Pusztító vihar Barcelona környékén. Budapest, augusztus 15­(A MTI. rádiójeientése.) Madrid. Lapjelentések szerint Barcelona környékén heves vihar dult. — A városnak és környékének nagy része viz alatt van. Barceloná­ban helyenkint 1 méter magas a viz. A felhőszakadás okozta áradás­nak számos emberélet esett áldoza­tul. Több hullát már kifogtak. Török—holland szerződés. Budapest, aug. 16 (M. T. I. rádiójelentése.) Angóra: A töröök-hol'and keres­kedelmi szerződés okmányait ki­cserélték. •«««•• Földrengés Angliában. Budapest, aug. 16­(M. T. I. rádiójelentése.) London: Angliában ma reggel 5 "órákon földrengést észleltek, me­lyet földalati moraj kisért. A földrengés sehof sem okozott kárt. •••••• Az időjárás. Budapest, augusztus 16 MTI­rádiójelentése. A Meteorológiai Intézet je­lenti : Hazánkban az időjárás tegnap részben meghaladta a normális viszonyokat. Idó'prog­nozis : Változékony idő várható ! némi hősülyedéssel, esetleg ke­j vés esővel. 6gye* szám ára korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom