Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-16 / 158. szám

4 J^mwmtm. 1926. julius 16. hogy az intézet a maga legfőbb cíi­célját : a régi magyar kálvinista nőtipus visszaállítását meg tudja valósítani s sikerrel tudja fölvenni a nyilt közdeímet a mai divattulzás fertőzése, főként a leányok mind ijesztőbb módon tapasztalható el­fiusodása ellen. Városunk nagy kulturális erő­többletet nyer ezen uj intézmény ne ves tanári karában s az uj intézet révén hire, súlya örvendetes mér­tékben növekedni fog. Amint Haj­dúböszörményt a fiu-kálvineum ut­ján a világ összes protestáns nem­zetei ismerik s itthon a fiu-kálvi­neum már fogalommá vált, ugy re­mélhetjük mi is, hogy városunk; ezen uj intézmény utján mind több ismerőst és barátot' fog 'szerezni, aminthogy már eddig is holland és' amerikai lapok közölték a Leány­kálvineum képét s innen megtud­ták, hogy létezik a világon Nyír­egyháza. Ez az intézet méltó váro­sunk egyetemének és közönségének minden erkölcsi és anyagi támoga­tására. Marié Prévost mesteri kettős alakítása KELEPCÉBEN Szombattól — az Apollóban. Változások a nyíregy­házi honvédség orvos­karában. Csutkay István dr. lett a nyír­egyházi honvéd állomás orvosfőnöke. (A »Nyirvidék« tudósítójától.) A nyíregyházi honvédség orvoskará­ban ujabb változások történtek. A m. kir. honvédelmi minisztérium a dr. Nagy János őrnagyorvos Sop­ronba történt áthelyezésével meg. üresedett nyíregyházi honvéd állo­más orvosfőnöki állásába Csutkay István dr. századosorvost nevezte ki. Csutkay dr. kitüntető előlép­tetését, mely az ő kiváló nyíregy­házi működését dokumentálja, nem­csak katonai körökben, de a polgári társadalom szélesebb rétegében is nagy örömmel fogadták. A Csut­kay előléptetésével megüresedett or­vosi állásba a honvédelmi minisz­térium Csaba József dr. főhadnagy­1 orvost helyezte át Jászberényből­Budapesti rádió műsor Péntek, julius hó 16. 9.30 és 12: Hirek, közgazdaság, 13: A Meteo­rológiai Intézet idő és vízállás je-, ' lentése. 15: Hirek, közgazdaság. 17: A Meteorologiai Intézet idő­és vízállás (elentése. Utána az' ; Embervédelmi Kiállítás előadásso­rozata ,dr. Pauncz Márk egyetemi 1 tanár félolvasása. 17.30: Szalonze­nekar. 19: Szini Gyula felolvasása a xnoüern francia irodalomról. —• 20.30: Hangverseny. Közremű­ködnek: Relle Gábriellé, a m. kir. Operaliáz tagja, "Relety Lily zongo­raművésznő, Hütter Pál gordonka­művész és Polgár Tibor. 20.30: Agyagfalvi Sala Domokos, az új­pesti Blaha Lujza szinház tagja székely adomákat ad elő. Hullámhossz 560 méter. Marle Prévost mesteri kettős alakitása KELEPCEBEN Szombattól — az Apollóban. Megindult az evezésélet a Sóstón. Hajnali tréning és soványító kura. — Az üzemi részvény­társaság csónakversenyt rendez Szent István napján. ­Fiatalemberek és leányok lázasan készülődnek a Szent István napi regattára. (A «Nyirvidék» tudósítójától,) Amióta a nyíregyházi Városi Üzemek r. t. agilis igazgatósága súlyos áldozatok árán modern csó­nakokkal szerelte föl a sóstói tavat, azóta lassankint egész intenzív csó­naksport fejlődött ki Nyíregyháza eléggé meg nem becsülhető für­dőién. Ezt a sportot még tovább fejlesztette és nagy lendületei adott neki a Kovács István Bajtársi Szö­vetség által évenkint rendezni szo­kott sóstói regatta ,amelynek ugy erkölcsi, mint sportszerű eredmé­nyei igen figyelemre méltóak. Ma már ott tartunk, hogy egye­sek és egész társaságok a legko­rábbi vonattal mennek ki a "Sóstó­ra,^ hogy 1—2 félórát áldozzanak a csónaksport gyönYörüségeinek. — Vannak olyanok is (a szerkesztő nem akar ujjával önmagára mu­tatni), akik soványitó kúrának használják a hajnali felkelést és ' evezést. Ennek a jelenetnek a megörökítéséről egyébként Csé­pány fotoriporterünk a tőle -meg­szokott mindenre kiterjedő figyel­mével gondoskodott. Aki nem hi­szi, nézze meg a «Nyirvidék» fo­totábláját. A csónaksport fellendítésére az üzemi részvénytársaság Szent Ist­ván napján nagy regattát rendez, amelyre már most elfogadják a je»' lentkezéseket. Lesz egyes és páros verseny férfiak és nők részére, gyönyörű nyeremény tárgyakkal. A benevezők részére a részvénytársa­ság Jkülört tréningjegy blokkokat adott' ki, amelyek kedvezményes áron kaphatók az intézet helyiségé­ben. Természetes, hogy a ver­senyre lázasan folyik a készülő­dés. Fiatalemberek, leányok, kö­vérek és soványok egyformán gya­korlatoznak s nem lehetetlen, hogy az első sóstói nagy regatta komoly meglepetéseket fog hozni. Nagy az érdeklődés az amortizációs kölcsönök iránt. 50 milliótól korlátlan összegig adnak hitelt földbirtokra és házra a legelőnyösebb feltételek mellett. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) Megírtuk már, hogy az egyik fő­városi pénzintézet, az Egyesült Bu­dapesti ^ Fővárosi Takarékpénztár helyi fiókja, a már szintén ismer­tetett amerikai kölcsönakció folyo­mányaképen harminc éves amor­tizációs kölcsönök kiutalását kezd­te^ meg, egyelőre földbirtokokra és házakra ,de erős kilátás van ar­ra is, hogy rövidesen megnyitják a hitelt azok számára is, akik épít­kezni szeretnének . Érdeklődésünkre a ferftemlitett pénzintézet vezetősége részéről azt az információt nyertük, hogy az amortizációs kölcsönök iránt igen nagy az érdeklődés s már is igen nagy számmal jelentkeztek, akik Ki­sebb-nagyobb hitelt óhajtanak igénybe venni. A legkisebb kölcsönösszeg, amelyet a bank amortizációs köl­csön formájában folyósít, 50 mil­lió korona, de ettől az összegtől felfelé szinte korlátlanul áll ren­delkezésére az jngatlantulajdono­nosoknak. Arról is meggyőződtünk, hogy a kölcsön feltételei a legelő­nyösebbek s igy a hitelt kereső közönségnek olyan pénzforrás áll rendelkezésére, amely minden te­kintetben kielégítheti a legmesz­szebbmenő igényeket is. Kettős győzelme után, tegnap délután haza­érkezett a Nytve a Felvidékről. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) Tudósítónk távirata alapján már beszámoltunk a Nytve első felvi­déki pompás győzelméről, most ujabb kettős értékes győzelemről adhatunk hirt, amelyek után teg­nap hazatért a hármas győzelmet elérő csapat. Hétfőn nagy és előke­lő közönség előtt Nagymihályban a revánsmérkőzést nyerte meg 4:2-re, még kedden Homonnán egy erős felvidéki kombináltat győzött le 3:2 arányban. Bár még lekötött mérkőzései voltak a Vívóknak, több játékosának szabadsága lejárt és |gy a jövő hétre halasztották a töb­bi mérkőzéseket. A csapatot min­denütt nagy lelkesedéssel fogadták és szép játékukért és fellépésükért a megérdemelt ünneplésben ré­szesítették őket. A túráról részletes beszámolón­kat holnapi számunkban kezdjük meg. Ungvári Sztankó Gyula szobrászművész. Egy fiatal, igen tehetséges szob­rászművészt akarok bemutatni a »Nyirvidék« olvasóinak abból az al­kalomból, hogy egyik szobra esz­mevázlatát elküldte hozzám azzal a kéréssel, juttatnám el Nyíregyhá­za város hősök szobra bizottságá­hoz. Sajnos, kérése a pályázati idő lejártával tárgytalanná vált. Nem mulasztom el azónban az alkalmat néhány szóval megemlékezni e ro­bosztus tehetségű fiatal müvészfői és a beküldött »A Szinyei Merse Pál Társaság« első diját nyert pá­lyamüvéről. (Fényképe a Nyirvi­dék kiadóhivatala és a Ferenczi-féle könyvkereskedés kirakatában lát­ható.) Egy előkelő fővárosi lap a követ­kezőket irja Ungvári-Sztankó Gyu­láról : i »A magyar szobrászatnak egyik (igen kiváló talentuma U. Sztankó Gyula fővárosi szobrász. A művészi kö,rökben általánosan elismert szobrászművész Ungváron született, ott végezte a középiskolát is. Innen Székelyudvarhelyre került, ahol a kő-és agyagipari tanfolyamot hall­gatta nagy sikerrel. Majd Buda­pesten az iparművészeti főiskolán találjuk, ahol tehetsége tgész "nagy­ságában kibontakozott. Kevéssel utóbb a nagy nyilvánosság elé lé­pett és a megérdemelt siker nem maradt el. Szobrai közül, — hogy csak a legkiválóbbat ismertes­sük — »Meghalt a madara«, »Nagy­képüsködők«, »Nevető fej«, »A­bibliás ember«, címűeket a Szinyey Merse Pál Társaság pályadíjjal tüntette ki. A »nevető fej« című Szobrát a főiskola a monzai (Olasz­ország) kiállításra is kiküldte. A »Revánche« cimü nagyon kifejező igen kiváló alkotását a hadiemlé­ket megörökítő bizottság nagy elis­merésben részesítette. Ennek felál­lítása és leleplezése a napokban lesz Budakalászon József főherceg je­lenlétében ...« Legújabb alkotása (eszmevázíata a fent emiitett kirakatokban lát­ható) Hungária, ki karjában fogja fel az elesett közvitéz elernyedt tes­tét. Nagyvonalú, zárt kompozíció, mely méltó emléke a világháború nagy magyar vérhullásának. , Ez a szobra a gondolat kidolgo­zásával a benne élő nagy nemzeti fájdalom tökéletes kifejezésével a művész legjobb alkotásai között ta­lálhat helyet. Az e vgész alakban ér­vényre jutó nagy mozgási tartalmat nagyszerű ritmussal .érzékelteti. E szobrával kapcsolatban a követke­zőket irja »Kedves földijének« : e sorok írójának : Ez még sokkal jobb, mint a »Re­vanche« cimü hadiemlékem, mert ebben a müvemben több az artisz­tikum, jobban forralja fel a ma­gyar vért, minf az alvó, szunnyadó tüzérem, aki tiz lépésrőf nézve al­szik ugyan, de ha közelrőf nézi az ember, valahogy vele együtt érez és vár, lesi az alkalmat', amikor majd üt a cselekvés órája... Pá­'lyamüvem különben semmi egyéb, mint egy hang, egy sikoly Hun­gária patrórfánk ajkáról, amely kell, hogy minden magyar lélek mélyébe kiáltson* bosszúért és az utánunk jövőknek se hagyja elaludni a ma­gyar lélkiismeretet... Azt mondták reá, hogy vérforraló mii .. .stb. stb. Valóban, ha az ember sokáig nézi* érzi, hogy nagy, lenyűgöző erejű alkotás, mely gondaíatokat, érzel­meket kelt ,érzi, hogy az irredenta gondolat ihletett lelkű művésze U, Sztankó Gyula. őszinte örömmel tölti el Jelkün­ket, ha látjuk ,hogy sorainkból ki­emelkedve, érvényesülni tud a te­hetség. Minthogy ma általában, ugy a művészi életben is nehéz az érvé­nyesülés kellő támogatás hiányá­ban, azért is szíves szeretettel hív­juk fel a szabofcsi társadalom fi­gyelmét Ungmegye neves szülői­tere és gyönyörű alkotására. Hogy e művészi lángelme kibonthassa szárnyait s a »Revanche«-hoz ha­sonló alkotásokkal nagyobb művé­szi sikereket is elérhessen. Szahofcs­ból már több nagyiközség vezető emberei érdeklődtek munkái felől s kilátásba hefyez'ték megbízatásu­kat. Ungvári Sztankó Gyulának kü­lönben szándéka a »Kovács István emlékmüvek is megpályázni és mint levelében írja, 'a Tégnemesebb művészi ambícióval kívánja a pá­lyázat feladatát megoldani Zsoldos Béla dr. I magán- és egyesületi könyvtárak, mindennemű hivatalos könyvek és hírlapok tartós kivitelben, szolid árak mellett vállaljuk könyv­kötészetünkben. JÓBA ELEK könyvnyomdája és könyvkötészete, Nyíregyháza, Széchenyi-ut 9. szám. Telefon: 1S9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom