Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-13 / 155. szám

1926. julius 15. JSÍYÍRtflDÉK 5 H J ö |f i 1 K Ci a. ^mmmemttmmtmtmtimmtttmimmm KIS KAPTÁR Julius 13. Keda. Róm. kath. Anakl. p. vt. Gör. kath. Gábor főa. Prot. Jenő. ApoUó-Mozgó: A 13-as fiátier, Xavér Montepín regénye 8 fel­vonásban és Harry nénje, ame­rikai burleszk (negyeid 8 én ne gyed 10 órakor.) Diadal- és Kert-Mozgó : A gazda gok paradicsoma, dráma 7 fel­vonásban és Akiket felvet a pénz, társadalmi dráma 7 fel­vonásban (5, és 7 órakor a iadalban és 9 órakor a Kert­Mozgóban ). Kedvezőtlen idő eseten a 9 órai előadást a Dia­dal-Mozgóban tartják meg. A Városi Mozgóban 5 és 7 óra­kor nem tartanak előadást. Városi gőz-és kádfürdők: nyitva (6—18 óráig). Gőz kedden és pénteken csak nőknek. Vármegyei Jósa-Muzeum: nyitva 9—13 óráig. Sóstógyógyfürdő: nyitva 6— fél 20 óráig. Strandfürdő: nyitva (Hétfőn, szerdán, csütörtökön, szomba­ton 10—13, kedden, pénteken 13—16 órák között csak nők fürödhetnek). Egész héten át a dr. Szopkó és Gergely ffy-gyógysZertárak tar tanak éjjeli szolgálatot Vásárok jegyzéke : Julius 13-én. Állat- és kirakodó­vásár : DiósÁviszló, Gáva, Ostffiasszonyfa, Zalaszentgrót­Sertés- és kirakodóvásár : Bor­sódnádasd, Kirakodóvásár: Szécsény. Julius 14-én. Állat- és kirakodó­vásár : Balatonfüred, Hajdúná­nás. ÉLETÜNK Életünk: szomorú kertek, halálos jégeső vertek, ugy csodálom én, hogy néha még virágozni is mertek. Ugy csodálom én ,hogy néha akad még csavargó, léha kis kedvünk gyümölcsre várni, mikor a sok fa oly néma és olyan sok virág dermedt. Vájjon miért, hogy lesnek ránk mély öblű fekete vermek s este hazatérőn mért hull fejünkre hófehér permet. Életünk: szomorú kertek, halálos jégeső vertek, ugy csodálom én, hogy néha meg virágozni is mertek... Fekete Lajos. — Eljegyze s. — Molnár Dezső (Nyiregyhaza) és Vincze Piriké (Nyirpazony) jegyesek. — A rendőrkapitányság vezetője szabadságon. Kiss Sándor m. kir. államrendőrségi főtanácsos^ a rendőrkapitányság vezetője hat heti szabadságra ment. — Távollétének idejére a hivatal vezetését Ozory István m. kir. államrendőrségi ta­nácsos vette át . — A Szabolcsvármegyet Egye­temi íés Főiskolai Hallgatók Köre f. év julius havában naponta dél­előtt 11—12 óra közt hivatalos órát tart a nyíregyházi Kossuth reálgimnázium V. osztályában a tanulmányi eredmények kiegészí­tése s a nyári teendők megbeszé­lése céljából. Felkérem a tisztvi­selő urakat a hivatalos órák pontos betartására, valamint az érdekelt tagtársakat kötelezettségük mi­előbbi teljesítésére. Vietórisz Jó­zsef, elnök. A Srns, a zsír és a liszt forgalmi adója már a nyár folyamán egy fázisú lesz. Csal ősszel tanácskoznak a többi cikk forgalmi adójáról. Mint már előre jeleztük, a pénz­ügyminisztériumban Vargha Imre áll lamtitkárnál tegnapelőtt tartották meg a fa és faszén egyfázisú for­galmiadójára yonatkozó ankétet. „A A tanácskozáson teljes megállapo­dás jött létre a pénzügyminiszté­rium és az érdekeltség között olyan iránybanjiogy a belföldi termelésű fa egyfázisú forgalmi adója három százalék, a külföldi fáé pedig négy százalék lesz. Eliez a megállapodáshoz termé­szetesen még a pénzügyminiszté­rium végleges jóváhagyása js szük­séges és csak azután fog- életbe­lépni. Az érdekképviseletek körében ugy tudják, hogy még a nyár fo-j lyamán a liszt, a hus és a zsir forgalmiadóját teszik egyfázisúvá. Erre vonatkozóan már szintén volt tanácskozás a pénzügyminiszté­rium és az érdekképviseletek kö­zött, de megállapodás még nem jött létre. Mindennek ellenére bi­zonyos, hogy a három elsőrendű fontos élelmicikk forgalmi adója rövidesen szintén egyfázisú lesz. A többi fontos közszükségleti cikk forgalmi adója tekintetében csak az ősz folyamán, valószínűleg az ősz elején történik döntés. — Panasz a közönség köréből­A Kállai-utcai lakókat a múltko­riban nagyon elkényeztette a vá­rosi hatóság, amikor az autó-vet seny résztvevőit várták keresztül­vonulni a városon. Akkor a pom­pásan ujrakövezett Kállai-utcát na­ponta végiglocsolta egy lajt-hordó városi öntöző-kocsi kétszer, három, szor is. A jó esőcske is esett rendü­letlenül és a két intézmény harmo­nikus. együttműködése következté­ben a poráról nevezetes Kállai-utca egyszerre olyan kellemes, pormen­tes utca lett, hogy öröm volt ott laklni., Most, hogy elmultak a mindennapos esők, egyszerre elma­radt a lajtos kocsi is és a mi Kál­lai-utcánk megint irgalmatlan por­tenger és átláthatatlan porfelhő ké­pét mutatja. Az autó-íorgaíom is ezen az utcán a legnagyobb, ugy hogy azon végigmenni is kínszenve­dés, — nemhogy ott lakni. Az abla­kokat egész nap alig fehet egy percre kinyitnyi, mert ömlik be raj­ta a felkavart por és ha csak a jó Isten meg nem könyörül i;ajtunk olykor egy kis eső által, amitől azonban viszont gazdáink iszonyod­nak, — akkor a por valóban elvi-; selhetetien. Bár újból rendezne er­refele a Kir. Magy. Autó-Klub egy; tura-versenyt ! ! tígy Kállai-utcai szenvedő• — Beiratkozások a miskolci jog­akadémián az 1926—27. tanévre. A beiratkozni óhajtó joghallgatók és végzett középiskolai tanulók a beiratkozási engedélyért a jogaka­démiai dékáni hivatalhoz benyúj­tandó kérvénnyel folyamodni tar­toznak. A fojyamodási határidő augusztus 31. A beiratkozási enge­délyért benyújtandó kérvényhez csa tolandók : születési anyakönyvi ki­vonat, középiskolai érettségi bizo­nyítvány, mely esetleg utólagosan szentember 12-ig benyújtható, azok akik nem a felvétet évében tettek érettségi vizsgálatot, hatósági bi­zonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az érettségi vizsgálat óta letelt idő alatt mivef foglalkoztak s er­kölcsi tekintetben feddhetetlen élet­módot folytattak, kell ezenkívül köz ségi elöljáróság bizonyítványa 4 szülők foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről. A más főiskoláról jö­vők még távozási bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz csatolni. h< joghallgatók beiratkozása szeptem­ber 9-től 15-ig tart. Megokolt eset­ben a dékán utólagos beiratkozásra még október 14-ig adhat engedel­met. A szeptemberi alapvizsgálatok szeptember 15—20-ig tartatnak. A­adandók be. Mindennemű kérvény­hez 10.000 korona menzanalapra csatolandó. (*) Az árvaházi és Hadviselt sorsjegyek huzási jegyzéke kap­hat óaz Ujságboltban. — Ma tárgyalják Bebrecenben a Vágt-csoport három tagjának íz­gatási bűnügyét. Debrecenből je­lentik: A debreceni törvényszék ma délelőtt tárgyalja annak a 3 miskolci munkásnak az ügyét, akiket a. debreceni ügyészség a Vági-csoportbeli izgatás miatt vá­dol- A tárgyalás iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg. A vá­dat Űry Kálmán kir -ügyész képvi­seli, a védelmet pedig dr. Fényes Endre látja el. A tanuk között sze­repei Reisinger Ferenc nemzet­gyűlési képviselő­— Nem lesz szüret Tokajhegyaí­ján. Szomorú hirek érkeznek a fo­kajhegyaljáról. Ezúttal már nem szórványosan csak, de a Tokajhegy alja egész borvidékéről: a pero­noszpóra, a lisztharmat elvitte az idei szüretet s tönkretette a To­kajhegyalját- Szakemberek vélemé­nye szerint a lisztharmat csak na­gyon szórványosan mutatkozik: a íürtperonoszpóra az, ami tönkretet­te a termést; a levélperonoszpóra tette csúffá a lombozatot s veszé­lyezteti a jövő év kilátásait is. To­kajon és Tarcalon lépett fel elsőül a vész s e két község hatá­rában levő szőlők teljesen tönk­rementek. Nem sokkal kisebb a kár Tállyán és Mádon, de jelenté­keny a kár az összes többi közsé­gekben is, igy Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben is. Ma még legjobban állanak a mezőzombori előhegyek és az olaszliszkai sző­lők ,bár a kár e helyeken is meg­haladja az ötven szazaiékot. — A szőlőbirtokosok legnagyobb része, akik hitelbe kapott pénzen dolgoz­tatták eddig szőlőiket, abbahagyták a.szőlők további munkáltatását, le^ feljebb a szőlő zöld munkáját, a csonkázást fejezik be: a harmadik kapálás már végkép elmarad. Köszönetnyilvánítás. Minekzokaak, kik feledhetet­len férjem elhunytával ért mér­hetetlen fájdalmamban részvé­tükkel felkerestek s fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ugy a ma­gam, mint családom nevében is hálás köszönetet mondok Nyíregyháza, 1926. julios 12. özv. vitéz Lajtai Üzemképes, jó karban levő 3 tonnás teherautó eladó. Cim: Savignanó, Budapest, IX., Gönczi Pál utca 1. szám. Telefon: József 34 83. 371G-1 Milyen adók esedéke­sek augusztusban? Julius elsejével' esedékessé vált a harmadik évnegyedre eső köz­adók (állami, városi, útadó, árnv tesitési járulék) fizetése. Ezeket az adókat augusztus 15-ig lehet pótlék­mentesen fizetni; ezt követőleg már jön a kamat, a végrehajtási és árverési költség. Folyó hó 15-ig fizetendő az al­kalmazottak kereseti adója, melyet a munkaadók a fizetésekből von­nak le. Alkalmazottak alatt érten­dők a köz -és magánalkalmazot­tak, ipari ,kereskedelmi és mező­gazdasági alkalmazottak, végül £ háztartási alkalmazottak. A julius 15-ike után teljesített fizetés már pótlékkaí terhelt. Fizetendők a hátralékos kény­szerkölcsönök, mert ezek be. hajtására az adóhivatal szigorú uta sitást kapott s ennek következmé­nye az, hogy a végrehajtásokat fo­ganatosították ,sőt az árveréseket is kitűzték. Fizetendők végfii a különféle kincstári illetékek (vagyonátruhá­zás, örökösödés). Ezek az illetékek a fizetési meghagyástól számított 30 nap alatt esedékesek. Ugyan­csak így fizetendők a városi átírási illetékek. Ezek lennének az augusztusra való tudnivalók. Az adóhivatal vezetője külön kiemelte, hogy a fizetések pontos teljesítése az állammal szemben hazafias kötelesség ,de igen fontos a város szempontjából is, külö­nösen most, mikor nagyobb szabá­sú alkotások küszöbén állunk, amikhez pénz kell. (*) Nemzetközi fürdőkalauz és árátjékoztató ára 15.000 korona, kapható az Ujságboltban. Szerdán Csütörtökön LENGYELVER Diadal és Eert Mozgóban LEGJOBBAK A WEISZHADSZ-FÉLE villanyerőre berendezett Sütődében készült KIFLIK! Egy volt nyíregyházi munkást távollétében bűnösnek mondta ki a debreceni törvényszék. Debrecenből jelentik: Grünberger Ernő munkás a nyíregyházi bőrgyárban volt a mult évben alkalmazva. Egy ebéd alatti szünetben a jelenlegi állapo­tokra terelődött a szó és ékker Grünberger reprodukálhatatlan ki­fejezésekkel szidni kezdte a ma­gyarokat és a magyar államot. _— Emiatt nemzetgyalázás cimén in-

Next

/
Oldalképek
Tartalom