Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

lylregyháza, 1926. julius 1.* Csütörtök E!öfit»tA»! trak fc*lyb«n tm vMék*n: X-H'f bóra 8COCO K. N«w*d4vra »OOCO K, KJcüsiWistíióknck és teoHMcRjk 2Ü»/» aBgedstay. HÍ •WHWH—IIÉMIIIÍII —tm Atepitotte JÓBA ELEK ¥ 6**»rk—zt6 : Dr. » SZABÓ LÁSZLÓ. K»l«í«s mrtouít i VERTBE IC ANDOR. trwrr SswtMitCség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon ssAm 188. Poataohaqu* 28888. Kéziratokat nem adunk vissza. A nyolcórai munkanap Angliában. Budapest, junius 30. M. T. I rádiójelentése. London : A nyolcórai munka­napról szóló javaslat vitáját holnapra halasztották. A kor­mány részéről a törvényjavas­lat elfogadását ajánlották. A munkáspárt módosító javasla­tot nyújtott be és a törvény­javaslat megváltoztatását kí­vánja. Földrengés Angorában. Budapest, junius 30. M. T. I. rádió­jelentése Angorából jelentik, hogy 2 perces földrengést észleltek. Fetheifben 10 épület és egy mecset beomlott és több'"száz épület és rakodópart meg rongálódott. Az anyagi kár több mint 100 millió török fontot kitesz. Szabó István képviselő temetése. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. Győr: Tegnap délután temet­ték el Győrben Szabó István nemzetgyűlési .képviselőt. A nemzetgyűlés részéről Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke, a helyi keresztényszocialista csoportok részéről pedig Wei­gandt Antal kormányfőtanácsos mondott búcsúztatót. Kik szavaztak a francia kormány ellen. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. Páris: A kamara ülésén a kormány ellen leszavazott 130 képviselő túlnyomóan a kom­munista és szocialista képvise­lőkből kerültek ki. A 124 kép­viselő közül, akik tartózkodtak a szavazástól, 3 radikális, 6 baloldali köztársasági, 93 Marin­párti, 6 demokrata és 16 pár­tonkívüli volt. Az időjárás. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az időjárás hűvösebb, az esőzés ismét erősebb és általánosabb lett. Időprognózis: Egyelőre még hűvös és esős idő ható. A vizsgálóbiró megkezdte Bacher kihallgatását. Az Est szerint a vizsgálóbiró ma megkezdte Bacher Emit kihallga­tását. A kihallgatás délelőtt 11 órakor kezdődött s előreláthatétog hosszú ideig el fog tartani. C~aírtaz ő kihallgatása után kezdik meg Fábri Oszkár kihallgatását. A Duna Zombornál áttörte a gátat. Budapest, junius 30. M. T.. I. rádiójelen té se. A Duna felső szakaszáról ujabb 2 centiméteres áradásról érkezett je­lien íés, s jgy a Duna vízállása 622 cm. magasra fog elmélkedni, ezzel azonban eléri legnagyobb magassá­gát is és utána megkezdi az apa­dást. A főváros környékét veszede­lem nem fenyegeti s most már ha­tározottan lehet állítani, hogy itt minden veszedelem elmúlt. A déli szakaszon annál nagyobb veszedelemre van kilátás. Zombor­nál a Duna áttörte a gátat s 5000 hold terület került viz alá. Gombos és Újvidék között szintén igen -ve­szedelmes a helyzet s minden pil­lanatban katasztrófától kell tartani Ha csak egy pár centimétert is emel­kedik a Duna, ugv Bácska legértéke­sebb területei viz alá kerülnek. A bányamunkások munkaidejére vonatkozó javaslatot elfogadta az angol parlament. len volt szavait befeiezni s az el­nök az ülést felfüggesztette. Sza­vazás közben újból kitört a vihar. A javaslatot 355 szavazattal 163 ellenében elfogadták, közben pedig ia munkások a vörös internacionálé himnuszát énekelték, mire az elnök erélyes intézkedéssel eltiltotta a dal további éneklését. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelen tése. Londonból jelenti a Wolff-ügv­nökség. A bányamunkások 8 órai munkaidejére vonatkozó javaslat vi­táját tegnap este elfogadta a parla­ment s csupán Bridgeman tengeré­szeti államtitkár vitát befejező fel­szólalásánál tört ki zavar. A zaj oly nagy lett, hogy Bridgeman kényte­«ft»» M»»« M» M< szanálási bizottság ülése. Budapest, junius 30­(A MTI. rádiójelentésC.) A szanálási bizottság ma dél­előtti ülésén Rupert Rezső 'felhozta a Bacher-ügyet is és hibáztatta a kormány eljárását, hogy a látszat kedvéért oly hatalmas összeggel tá­mogatta a malom konszernt. Györky Imre kifogásolta Rupert felszólalását, mert szerinte a Vik­tória malom ügye nem képezheti a szanálási bizottság tárgyalási anya­gát. Hajós Kálmán azt a kérdést ve. tette fel, vájjon nem volna-e (ó a konszernek és trösztök ellenőrzése céljából törvénytervezetet készí­teni? Peyer Károly Rupert felszólalá­sához csatlakozott. Bud János pénzügyminiszter ki­jelentette, hogy a kormánynak nem volt tudomása a Viktória malom­konszern ügyeiről s amikor a kér­déses összeget rendelkezésére bo­csátotta, magasabb állami érdekeket akart védelmezni, mert nem akarta, hogy az ország közgazdasági "hitele a külföldön csorbát szenvedjen. Megjegyezte azonban azt, hogy nem 200 mil'iárdnyf hitelről van szó hanem csak 150 milliárdról s eb­ből is csupán 100 milliárd ^z, amennyit az állam hitelezett, á'töb­bi 50 milliárdot egyesek folyósítot­ták . Még egy ítélethirdetés a frankügyben. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. A budapesti büntető törvényszéken Méhes Ignác Ignác, a Töreky tanács szavazó birája ma délelőtt hirdette ki a frank-ügy egyik vádlottjának, Virágh Ferencnek a reá rótt Ítéletet. Virágh Ferenc ugyanis a frankitélet kihirde­tésekor beteg volt és a rabkórházban feküdt. Töreky tanácselnök akkor ugy intézkedett, hogy az ítélet rávonatkozó részét, ha felgyógyul, csak akkor fog­ják előtte kihirdetni. Miután Virágh Ferenc felgyógyult, a rabkórházból át­szállították a törvényszék épületébe és ott az ítélet rávonatkozó részét kthir­dették, mely szerint Virágh Ferencet a törvényszék 6 hónapi börtönre, egy millió korona pénzbüntetésre és 3 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére Ítélte Virágh védője csatlakozott többi védőtársai felebbe­zéséhez. Földcsuszamlás. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. Dattavia: Szumatra szigeté­nek partvidékén földcsuszamlás volt, mely óriási károkat okozott. Karafiáth diszpolgársága. Budapest, junius 30. (A MTI. rádiójelentése.) Nagymaros. A község képviselő­testülete a legutóbb egyhangú hatá­rozattal díszpolgárává választotta meg dr. Karafiáth Jenőt, a nemzet­gyűlés háznagyát, a kerület_ nem­zetgyűlési képviselőjét.' A dis^pof­gán oklevelet tegnap adták át dr. Karafiáth Jenőnek ünnepi díszköz­gyűlés keretében, melyen részt \;ett gróf Klebelsberg Kunó vallás -és közoktatásügyi miniszter is, továb­bá Zsitvay "Tibor, a nemzetgyű­lés alelnöke, Almássy László gróf az egységes párt ügyvezető alelrfö­ke és több egységespárti kénvi­selő . A díszközgyűlést Kever Károly főszolgabíró nyitotta meg, és üdvö­zölte a megjelenteket. Majd beje­lentette, hogy a község képviselő­testülete egyhangú határozat alap­ján választotta meg Karafiáth Jenőt díszpolgárnak, aki közérdekű mun­kásságával, a község lakosságától osztatlanságát és megbecsülését ér­demelte ki. Ezután Labbanc László keretében átnyújtotta a díszokleve­let Dr. Karafiáth Jenőnek, aki há­álsan mondott köszönetet a biza­lomért. A díszközgyűlés közönsége meleg ünneplésben részesített Dr. Karafiáth Jenőt. A díszközgyűlés után gróf Klebelsberg Kunó vaUáí­és közoktatásügyi miniszter az is­kola igazgatótermében a vármegye és község küldöttségét • fogadta, melyet Tajjy Pál vármegyei főjegv ző vezetett a miniszter elé. Bethlen julius 6-án Miskolcon nagy beszédet mond. Budapest, [unius 30 (A MTI. aidjőjeientése.) Az Est értesülése szerint julius 6-ikán iktatják be főispáni székébe Mikszáth Kálmánt Miskolcon. A beiktatáson részt vesz Bethlen Jst. ván miniszterelnök is s ezalkalom­mal mondja el nagyszabású uj kor­mányprogramul ját. •••••• Lemondott a kanadai kor­mány. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelen tése. Ottava. Kanada miniszterelnöke közölte a képviselőházban, hogy a kormány beadta lemondását, mivel a főkormányzó visszautasította a parlament felosztására vonatkozó indítványt. Chamberlain az olasz brit barátságról. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójelentése. London, Chamberlain külügyi ál­lamtitkár Cappino olasz szenátor tiszteletére adott banketten beszédet mondott, melyben az olasz-britt ba­rátságról beszélt. — Chamberlain hangsúlyozta továbbá, hogyNagy­británia és Olaszország együttes kezesei a jocarnói békeszerződés­nek, nem .mint érdekelt felek, ha­nem mint két nemzet, melynek köl­csönös bizalma van a megkötött egyezmény biztosságában. TŐZSDE. Budapest, junius 30. M. T. I. rádiójeleníése. A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72.30 volt. Valuták. Angol font 347410— 349410, Cseh korona 2114—2122, Dollár 71210—71510, Frank 2028 —2068, Leu 322—334, Lira 25S8 —2628, Márka 16994—17044, — Osztrák korona 10105—10139, — Svájci frank 13825—13875. szám árat korona*

Next

/
Oldalképek
Tartalom