Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-15 / 108. szám

} JStYÍRSriDÉK 86 1926. május 1 S, APRÓ HIRDETÉSEK i 48; niim 60M IL MMM további utó 500 K- Hirdetések ulid feáek­cwi rémsbtyeg ÍMkWfo« wdttt WÜMMtafc. „Cini a kkdófeivttalkao" UráaMMkrc csak k Mutatatott «xán bemondása esetén adkctnk A kirécMsak tfga a ffchuUMwr H*»tenáS Vidékről lavél­b b»ktMfc«t« a b-rdeWr dija. A lap megjelenéti napján k&xlamdó Wrd«­ituM <L ». 11 óráig kárjU feladni. Egy butorozotl szoba konyha használattal kiadó. Cim az Ujságboltban 3058-1 Elegáns utcai bútorozott szoba kiadó. Cim az Újság­boltban. 3059-1 Eladó egy 6 lóerős Heller és Hercz motor, 720 mm. Hofherr cséplő. 0 asz László, Nyirpazony. 3060-1 Bocskay-utea 12. szám alatt egy használt, de tel­jesen jókarban lévő ebédlő berendezés eladó. Megte­kinthető f. hó 21-én egész napon keresztül. 2061-1 Két szoba, konyha, speiz­ból álló lakán város köz­pontjában azonnal kiadó. Zöldség-tér 12. 3012-2 Gyermektelen idSsebb há zaspárhoz egy jóravaló leány vagy asszony kerestetik. Je lentkezés Baruch bankház, Bessenyei-téren. 3063-3 Egy jobb huszonhét éves iparos segéd keres jobb leányokkal ismeretséget há­zasság céljából. Életkor bár­milyen magas nem hiba. Kisebb testi vagy szépség­hiba elnézve. Hozomány megkiván'atik. Leveleket ké­rem „POnkösdibir" jeligére az Ujságboltba, Nyíregy­házán. 3054-1 Mindenesnek ajánlkozom elsejétől. Cim Salamon-bokor 19. szám. 3055-1 Füszerüzlet szépen beren­dezve kiadó, esetleg külön a berendezés is eladó. — Szarvas-u. 9. sz. 3053-2 Eladó egy zongora hangú Schmidt-féle cimbalom. Bő­vebbet Damjan ch-u. 5. sz. alatt. 3052-2 Selyem-utca 48. száma azonnal , elfoglalható ház eladó. Értekezhetni lehet ngyanott. 2524-1 Egy bútorozott szoba ki­adó. Árpád-n. 6. sz. alatt. Egy mindenes cselédet felverek 15-ére. Géza-utca 18. szám. 2531-1 Perfekt harisnyagépkötő­nő, keresztény, azonnal fel­vétetik. Cim a kiadóhivatal­ban- 2529-3 Egy jókarban levő fede­les kocsi eladó, Deák Ferenc­utca 55. szám. 2528-2 Egy könnyű sárga kocsi, egy ló után eladó. Bethlen­utca 60. szám. 2534-1 Perfekt szakácsné állást keres, vidékre esetleg vá­rosban is. Cim Forgó-utca 7. szám 1 Egy könnyű és jókarban levő féderes taliga jutányos áron eladó. Megiekinthelő Zöldség-tér 14. 2541-3 2—3 ügyes kislány köny­nyü munkára fölvétetik. — Cim az Ujságboltban. 3 Bessenyei szobortól a tej­piacig elvesztettem a drogé­ria könyvemet. Kérem a becsületes megtalálóját Szín­ház-utca 19., vagy Arany­kereszt drogériába beadni. 3051-1 Külön bejáratú bútorozott ízoba azonnal kiadó. Deák Ferenc-utca 4. 2502-1 Egy külön bejáratú búto­rozott szoba két intelligens embernek azonnal kiadó. Értekezni lehet Rákóczi-u. 17. Dohánytőzsde. 3048 2 Egy Csinosan berendezett bútorozott szoba két urnák vsgy házaspárnak kiadó. Cim az Ujságboltban. 3045-2 ?ülönbeiáratu bútorozott udvari szoba azonnal kiadó. Körte-ntca 5. sz. 2433-? Egy szekér széna eladó. Cim a kiadóban. 3 Női kalapokban mielőtt beszerezné szükség­letét, tekintse meg Oláhné Kossuth-utca 6. szalonjába megérkezett nagyválasztéku divatos szalma és tagál ka­lapjait. 2*40-1 Bejárónő ajánlkozik há­zakhoz, mosást és vasalást is vállal. Cim Epreskert-n. 19. szám. 2506-1 Keresek a város központ­jában modern két szoba, konyha, speízból álló lakást. Címet a kiadóba kérem le­adni. 10 Lakás kapható két férfi részére Sójyom-n. 30. sz. Egy kisebb fűszerüzlet­berendezés eladó. — Cim Selyem utca 15. Lakás irodának, orvosi ren­delőnek, vsgy garzon lakás­nak alkalmas, azonnal ki­adó. Ugyanott egy külön bejáratú bntorozott szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. P043-2 mm mmmmmmmm mmn MAKULATURA legolcsóbban az Ujságboltban t apható. MMMMagsMmMHMaM 275/1926. vsz. Árverési hirdetményi kivonata. A nyírbátori kir, járásbíróságnak P. 814/5—925. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Szabó István nagydobosi lakos javára 4.500.000 korona tőke s járu­lékai erejéig 1925. julius 9-én végre­hajtás utján lefoglalt és 11.400.000 koronára becsült ingóságok, u, m.: szobai bútorok, tűzifa, stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 3782/3/926. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ófebértón, 1926. évi május hó 25. napján d e. 8Va óra­kor nyilvános birói árverésen el fog­nak adatni. Nyírbátor, 1926. május 3. napján. LABAY ANTAL helyettesitéssel megbízott 2532 1 kir. jbirósági végrehajtó. 483/1926. vsz. A nyíregyházi kir járásbíróságnak 13871/3—925. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Tolnay Béla és Társa budapesti eég javára 3.955.000 korona tőke s járulékai erejéig 1926. évi március hó 2. napján végrehajtás utján lefog­lalt és 40 000,000 koronára becsült ingóságok, u. m.: 1 cséplőgarnitura a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 11600'926. sz alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Ujfehértó határában, a Vadason 1926. évi május hó 18. napján d. e. 81/ 3 órakor nyil­vános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1926. május 1-én. 285/1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyírbátori kir. járásbíróságnak P. 2637/2—924 szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Frankéi Jenő debreceni lakos javára 1.932 000 korona és ingók kiadása tőke s járulékai erejéig 1925. évi március hó 30. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 22.000.000 ko­ronára becsült ingóságok, u. m.: ven­déglői és szállodai berendezés, stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 1995/5 — 925. sz alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­bátorban 1926. évi május 21. nap­ján délelőtt 9 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1926. május 3. napján. LABAY ANTAL helyettesitéssel megbízott 2533-1 kir. jbirósági végrehajtó. 2539 LABAY ANTAL kir. jbirósági végrehajtó. SÍRKÖVEKET, SieSZEGELYEKET, emléklapokat gránit, márvány és terméskőből raktáron tart és készit. — Butormárvány munkát és márványfal­burkolatokat, temetőkben betüvésést, aranyozást, régi sirkövek lefaragását és fényezését és minden e szakba vágó munkákat szakszerűen és jutányos áron eszközöl Kovács Lajos kőfaragó-mester Üb jí a tó m Autótaxi állandóan utrakész túrakocsik éjjel­nappal a közönség szolgálatára! Előzékeny, pontos kiszolgálás mér­sékelt díjazással. — Az autók trip­tiquel is ellátva megrendelhetők a DebreceniAutoforgalmi R.T. nyíregyházi fiókjánál Tele­fon: 104. 2321-10 536/1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járás bíróságnak 6171/3—925. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Engel Károly buda­pesti cég javára 5.531.963 korona tőke s jarulékai erejéig 1925. évi augusztus hó 31. napján végrehajtás utján lefoglalt és 21 000.000 koro­nára becsült ingóságok, u m.: 1 vas páncélszekrény, 2 csillár é3 1 írógép a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 11699/3—925. sz. alatt kelt átverést rendelő végzése következtében Nyír­egyházán, Zrinyi Ilona-utca 2. szám alatt 1926 évi május hó 17. napján délelőtt 9Vé órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyház, 1926. április 30 án. LABAY ANTAL 2535 1 kir. jbirósági végrehajtó. Jánószky Gyula saját termésű kismértékbeni eladása Luther- u 8. 1 liter Asztali bor 8.000 korona 1 liter Rizling bor 10.000 korona 2L0-4 .iiiíiiiiiiifliiitiiiiiiiiiininiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHihv Nem reklám hanem valóság! Rőfös és kötött árukat lee-jutároyosabbazi szerezheti be. Schwartz Artúrnál Kállai-utca 2. 2437-3 Permetezéshez legtökéletesebb és legolcsóbb a Veréb István által Debrecen, Szappanos­utca 10. szám alatt már 29 éve gyártott legújabb szab. „Sugár" permetező. 1648-20 Jó minőségű Ezerjó bor literenként is 7000 koronáért kapható Szikszaynál, Károlyi térl5. 2523-2 . inni—m Miül w mmmmmunmi nnn. Épitők figyelm ébe! Egeresi stucator és alabástrom GIPSZ legolcsóbban Izsay Károly ISeíL,,, Luther u. 6. sz. — Telefon: 245. -mitaumvmr. immtsaamataammummr általánosan elismert legjobb vízmentesítő és szigetelő anyag. Kapható p^bre,, s g nác mész, terméskő, cement és építési anyagok raktárában, Bercsényi utca 5 Nyíregyháza, Rákócsri-út 23. sxám. 2537-3 Szarvasbőr és kocsimosó szivacsok szerszámkenöcs, patazsir, fémtisztitók, állategészségügyi cikkek, sebfecskendők, kötszerek, irrigátorok és sérvkötők. Legolcsóbb és legrégibb szaküzlet: FÖLDES R. T. DROGÉRIA Nyíregyháza. Áthelyezés folytán csakis főposta melletti sarok. (Bethlen-utca 6.iszám.) — Telefon: 148. szám. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom