Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-13 / 107. szám

1928. május 13. JSÍYÍfüflDÉK 7 A Réz-hegységben óriási havazá­sok voltak. Angliában nagy jutalmat tűz­tek ki a csillagokba beszélő rádió feltalálására. Lambsdorf grófnét Strassburg kÖ zelében meggyilkolták. Tizenöt órá' bombázás után a franciák elfoglalták a druzok da­maszkuszi iWidam-erődjét. A w«imari Nemzeti Színház­ban «Tell Vilmos» rütli-hegyi jele­nete után Hindenburg., ^irodalmi elnök megismételte az esküt. Nemzetközi sakk-kongresszus lesz juniusban Budapesten. Makiáron Papp János családos i gazdálkodó agyonlőtte Zubor Mi­hályné hadiözvegyet, mert sze­relmi ajánlatait nem akarta meg­hallgatni s azután öngyilkos lett. Csány'. Rezső budapesti pincér felfedezte magáról, hogy tud «de­lejezni» s most társulni akar Wun­derlichnével. Balatonfüreden megnyílt az or­vostáriacs* "által rendezett tudomá­nyos tanfolyam. ' Witos lett az uj lengyel kormány •elnöke. A szénpanama fővádlottjan, Bihar Leó ezredesen őriiltségi je­lek mutatkoznak. A péc$i szinház könyvtárában egy fecskét találtak, melynek nya­kán egy kis cédula volt a követke­ző felírással: «Segitség! A jakab­hegyi cigányok fogságában va­gvok. Dr. Bodó.» A kultuszminiszter a polgári is­kolák felsőbb tagozatáui, a gazda­közönség érdekeire való tekintet­tel, mezőgazdasági iskolákat léte­sít. Amerikáján Phönix városában 3 ember halálát okozta egy óriási arizsnai' skorpió. Byrd amerikai alezredes repü­lőgépe elérte az Északi Sarkot. Harmincnyolc főnyi mexikói tár­saság érkezett Budapestre. A főváros ingyen telket ad a társas házak építésére. Schalk a bécsi Állami Opera igaz­gatója j£mondott. Alpáron félholtra verték Márton Károly bácskai földm ívest ,akit be­törőnek néztek, mert egy tyúkól körül gyanúsan tevékenykedett. Flettner rotorhajo^i, mely Ham­burgtól 6400 mértföld utat tett meg Newyorkba érkezett. Budapesten egy uri társaságban egyik vendég zárórakor szolgálat­rakészen Összeszedte az összes ru­határi jegyeket azzal ,hogy beho­zatja a felöltőket, a vendégek azon­ban hiába vártak, mert az előzé­keny ur a ruhatárossal azzal az ürüggyel, hogy jó viccet akar csi­nálni," a bundákat kivitette egy autóra és megszökött. Szebasztopolban a szovjet őrna­szád ja rajtaütött egy kalózhajón, melynek búvárjai ki akarták emel­ni a tengerből az angol flotta el­sülyedt kincseit; az ágyuharcban a kalózhajó elmenekült, a tenger­ben hagyván a 3 lebocsátott bú­várt, akik igy odavesztek. A spanyol kormány jimenez Asua madridi egyetemi tanárt bi­zonytalan időre Marokkóba szám­űzte . Építők figyelmébe! Egeresi stucator és alabástrom GIPSZ Érdekes szemelvények a nagy Bajor Gizi és Csortos Gyula filmről. A filmen négy szobadiszlet sze­repel. finnek a négy szobának bú­torát kölcsön vették a felvételekhez — megfelelő kölcsöndij fejében. Képzelhető, milyen köícsöndijat kel­lett fizetni, ha a négy szobabútor értéke kerek egymilliárd korona. — Szőnyegek, csillárok ,képek és mű­tárgyak nélkül. * í Lidi kutya, a legjobban idomított magyar bozontos fekete uszkár, szirtién fontos szereplő a filmen. Ezt a Lidit is kölcsönvették gaz­dájától. Amikor a felvételek ugy alakultak, hogy három napig nem lesz szükség Lidire, a bozontos usz­kárt hazaküldték, mert már nagyon vágyódott a gazdája után. A gazdája szívességet akart tenni a filmeseknek és «— szépen meg­nyírta Lidikét. Szép oroszlánosra. Képzelhető Gaál Béla rémülete, ami kor három nap múlva a bozontos Lidi sima testtel tért vissza. Nem maradt más hátra, a filmbe gyor­san egy kutyanyirásí jelenetet kel­lett illeszteni, hogy Lidi megvál­tozása a közönség előtt is igazolva legyen. * Az idén bemutatott két tnagyar film összesen nem került annyiba, mint a' »Rongyosok felvételeinél elhasznált nyersanyag. * A film egy része hotelterraszon játszódik le. A terrasz a műterem­ben készült háromnapi munkával. Ez a terraszjeíenet különben 250 millióba került. Hogy mi került 250 millióba ? Elsősorban természetesen az anyag, a berendezés és a munkabér. Azonban a terraszjelenetnek más ér­dekes kiadásai is voltak. Példám a terraszon rendezett tündérestén 8 millió áru íuftballon, szerpentin és* konfetti ment tönkre. A kétszáz sze-' replő pedig 70 millió áru ételt, italt fogyasztott el a filmfelvevő­gép előtt. Ilyen drága vacsorát már régen nem ettek ezen az agvonsza­nált Budapesten. A >Rotigyosok-Ái kizárólagos joggal az Apolló-nak sikerült meg­szerezni. s szerdától péntekig be­mutatni. Az előadások szerdán és pénteken negyed 8 és negyed 10 órakor, áldozócsütörtökön 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei. Tagdíjn yugtázás. Egyesületünk pénztárába tagsági dij címén befizetett 1924—25—26. evekre : Csanak János 480.000, Horváth András 840.000 és a Büd­iszentmihálvi Gazdakör 73.000 ko­ronát. — 1925-26. évekre: Eré­nyi István 179.000, báró Horváth Gedeon 945.000, Kerekes József 157.000, Reizman Samu 630.000, Streska Miklós 315.000, Nagykálló község 547.000, Vencsellő község 290.500, Nyírbátor község 965.000 koronát. — 1926. évre: Balogh Gyula 29.000, Bóni gyártelep 290.000, Burger István 145.000, Búzás István 145.000, gróf Des­sewffy Aurél urad. Büdszentmihály (előző havi nyugtázatból kimaradt) 870.000, Diner Béla 145.000, — Drucker Henrik 72.500, Drucker i Tibor 29.000, Erényi Sándor 145.000, Hartstein Ernő 145.000, ifj. dr. Jármv Miklós 145.000, dr. Kállay Miklós 290.000, Kovács László 145.000, Kun Imre 145.000, csertgeri Maver Ernő 145.000, — Pamlényi Béla 29.000, Reizman Károlv 145.000, Reviczky József 870.000, vitéz Reviczky László 145.000, Székelv Sándor 29.000 ko­rona és a következő községek : Báj 145.000, Buj 290.000, Balsa 145.000, Büdszentmihály 435.000, Encsencs "435.000, Gáva 290.000, Gemzse 145.000, Gyüre 145.000, Ibrány 435.000, Kállósemjén — 290.000, Kisvarsány 145.000, Lö­vőpetri 145.000, Mándok 290.000, Máriapócs 290.000, Nagyvarsány 145.000, Nyírbogát 290.000, Nyír­egyháza 435.000, Nyírlövő 145.000 Nyirpazony 290.000, Nyírpilis 145.000, Piricse 145.000, Polgár 435.000, Rakamaz 435.000, Sza­bolcs 145.000, Tiszadada 290.000 Tiszalök 435.000, Tornyospálca 290.000, Viss 145.000 es, Záhony község 145.000 koronát. Április hóban befolyt összesen 15.977.500 korona, folyó évben április végéig 34.422.500 korona tagjij. Egyesületünk tagjainak száma 452. Ezek között 8 gazdakör és 114 község és város. Nyíregyháza, 1926. május 13. A Szabolcsvármegyei OazcL Egyesület pénztára. — ÉRTESÍTÉS- Herskovits Nő­vérek értesítik tisztelt vevő&et, hogy Iparművészeti szalonjuk Bu­dapesten, VI. Aradi-utca 17. I. em. 4. — megnyílt. lOx HENNY PORTÉN ASSZONYFALÓ legolcsóbban Izsay Károly festék­tt/.letébeu, L«ther a. 6. sz. — Telefou: 245. Magyar Altalános Fordító Iroda Nyíregyháza, Városház-udvar 52. Telefon: 287. (Magyar Távirati Iroda.) Bármely nyelvről magyarra (és viszont) elfogad fordításokat (okmányok, keresztlevelek stb.) melyek 4 — 10 nap alatt belügyminiszteri hitelesítéssel elkészülnek. ! 383-8 RADIO-KLINIKA MEGNYÍLT! Amatőrök által hibásan összeállított, vagy elromlott, bármilyen rádió fel­vevő gépek gyorsan és szakszerűen megjavíttatnak. Kaphatók az összes kül­és belföldi rádió felvevő gépek és a legtökéletesebb alkatrészek. Lámpák, fej­hallgatók, hangosan beszélők, akkumulátorok és száraz anódtelepek dus vá lasztékban állandóan raktáron vannak. Antennaszerelés, vidéken is, 24 óra alatt. Akkumulátorok szakszerű töltése. Curtis féle legmodernebb rendszerű 3 és 5 lámpásos eredeti angol Duodyne-készülékek már megérkeztek. Vásárlóközönség a felvevőgépek működéséről az üzletben meggyőződhetik. Szakemberünket, — levélbeni megkeresésre — vidékre azonnal kiküldjük. Liskány László műszaki kereskedő, Nyíregyháza. Zrinyi Ilona-utca 4., mint a Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. nyíregyházi Rádió eladási osztálya . 2382-9 Bettauer regény Szombattól — Apollóban DÍVÁNYT, HENCSERT, MATRACOT és mindennemű kárpitosmunkát jól és olcsó áron, e ónyös fize­tési feltételek mellett készit: FJISZULfl ANDRÁS kárpitos műhelye, Bocskay-u. 55. Yidésre kiszáll és háznál is vállal munkái. Figyelem! Ha rőfös és kötött áru szükségletét olcsón akarja beszerezni, teayen §gy próbavásárlást Schwartz Artúrnál Kállai-utca 2. sz. 2436 3 329/1926. vsz. árverési hirdetmény kivonata. A debreceni kir. járásbíróságnak 1295/2—925. sz. alatt kelt kielégi tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán Déli Jég- és Viszontbiztosító Tár­sulat javára 1.555.000 korona tőke s jarulékai erejéig 1926. évi április hó 6. napján végrehajtás utján felül- és lefoglalt és 52 340.000 koronára be­cjült ingóságok, u m.: szobai bute­rok, lovak, építkezéshez való faanyag, tetőcserép stb. és 1 tehén a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 2098/926. sz. alatt kelt átverést rendelő végzése következtébe® Máriapócson 1926 evi május hó 26. napján d. e. 10 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyirbátor, 1926. május 5. napján. LABAY ANTAL helyettesítéssel megbízott 2514 1 kir. jbirósági végrehajtó. 105/1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir törvényszéknek P. 3228/21—922. sz. alatt kelt bizto­sítási végrehajtást rendelő végzése foly­tán Gömör-Szepesí Fatermelő R T. javára 18 816 cseh korona 14 fillér tőke s járulékai erejéig 1925. évi május hó 4. napján végrehajtás utján lefog­lalt és 43 000 000 koronára becsült ingóságok, u. m.: 2 waggon deszka és 1 fejős tehén a nyírbátori kir. járás­bíróságnak Pk. 1747 3 — 925. szám alatt kelt árverést rendelő végzése kö­vetkeztében Máriapócson 1926. évi május hó 21. napján d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1926. április 28-án. LABAY ANTAL helyettesítéssel megbízott 2511-1 kir jbirósági végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom