Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-29 / 96. szám

JftÍHR3É& Egy ügyes fiút tanulónak vagy kishetesnek májas 1 re keres Wassermann üveg­üzlet, Zöldség-tér. 2937-1 Ügyes szolid keresztény varrólányt keresek havi fi­zetéssel. Domanitzky Irma, 5 drb ríkafiók eladó, Kó.»a András főerdőörnél, Sóstó-erdő. 2934-2 Egy ügyes fiút tanulónak vagy kishetesnek májas 1 re keres Wassermann üveg­üzlet, Zöldség-tér. 2937-1 Ügyes szolid keresztény varrólányt keresek havi fi­zetéssel. Domanitzky Irma, Fehérnemű varrást, fehér, szines hímzést vállalok, eset­leg bázhoz meg vek. Vásár­tér-köz 9. " 2051-4 Körte-utca 27. 5938-1 Egy azonnal beköltözhető lakás olcsón eladó Zöldség­tér 5. Börkereskedés. 2931-1 Bútorozott szoba kiadó. Ugyanott kóser koszt kap­ható, Cim a kiadóban 2156-1 Egy azonnal beköltözhető lakás olcsón eladó Zöldség­tér 5. Börkereskedés. 2931-1 Bútorozott szoba kiadó. Ugyanott kóser koszt kap­ható, Cim a kiadóban 2156-1 Irri gátőr minden nőnek elengedhetetlen egészségi kelléke. Zománcból és üveg­ből külön üyeg betéttel kap­ható Blumbergnél. Sérvkötő nélkül fel ne kelljen, ha arra szüksége van Szakszerűen és testhez méi ve készíti Blumberg, Nyíregy­háza. Bútorozatlan két szoba, előszobával, garzon lakás­nak május 1-től kiadó. Cim Körte-utca. 5. sz. 1850 ? Irri gátőr minden nőnek elengedhetetlen egészségi kelléke. Zománcból és üveg­ből külön üyeg betéttel kap­ható Blumbergnél. Sérvkötő nélkül fel ne kelljen, ha arra szüksége van Szakszerűen és testhez méi ve készíti Blumberg, Nyíregy­háza. Egy különbejáratu búto­rozott szoba kiadó. .Virág­utca 8. szám. 2148-1 Irri gátőr minden nőnek elengedhetetlen egészségi kelléke. Zománcból és üveg­ből külön üyeg betéttel kap­ható Blumbergnél. Sérvkötő nélkül fel ne kelljen, ha arra szüksége van Szakszerűen és testhez méi ve készíti Blumberg, Nyíregy­háza. Építkezési anyagok : kő, tégla, vályog, gerenda, desz­ka stb, Nyirpazony község ben Cadok. Értekezhetni főjegysőnél. 2143-1 Irri gátőr minden nőnek elengedhetetlen egészségi kelléke. Zománcból és üveg­ből külön üyeg betéttel kap­ható Blumbergnél. Sérvkötő nélkül fel ne kelljen, ha arra szüksége van Szakszerűen és testhez méi ve készíti Blumberg, Nyíregy­háza. Építkezési anyagok : kő, tégla, vályog, gerenda, desz­ka stb, Nyirpazony község ben Cadok. Értekezhetni főjegysőnél. 2143-1 Ica fényképezőgépek és mindenféle gyártmányú hoz­závalók kaphatók Blumberg­nél. Május l-re megbízható tisztességes, főzni é< fejni teljesen jól tudó szakácsnét és perfekt szobaleányt ke­resek. KárolyL-tér 5. 2147 3 Gummi különlegességeket, egészségügyi] cikkeket szak­szerű utasítással ellátva áru­sít Blumberg. Egy szép tjtcai bútoro­zott szobá azonnal kiadó. Liliom utca 31. sz. 2144-1 Szemüvegeket nap ellen, autózók nak ég tryenge szemre raktáron tart Blumberg. 2125-2 Egy )'/2 éves fajtisz'a, hím-vizsla jutányosán eladó. Cim Selyem-utca 11, 2142-1 Kiadó két bútorozott szoba főtérhez közel, katonatisz­teknek, úriembereknek azon­nal elfoglalható. Cim a ki­adóban. 2(45-1 Fgy megbízható, jól fSző mindenes szakácsné kis csa­ládhoz ajánlkozik Szécbenyi­utca 29. 9188-1 Egy )'/2 éves fajtisz'a, hím-vizsla jutányosán eladó. Cim Selyem-utca 11, 2142-1 Kiadó két bútorozott szoba főtérhez közel, katonatisz­teknek, úriembereknek azon­nal elfoglalható. Cim a ki­adóban. 2(45-1 Orosi szöllő első kapu harmadik szőllő üzlethelyi séggel eladó vagy bérbeadó. Értekezni ugyanott. Perfekt szakácsné ajánl­kozik uri bázhoz. Cim az Ujságboltbao. 1917-1 Nos kovács-gépészt azon­nal felfogadok. Jelentkezés Császárszállás, Lichtmann­tanya. 2179-2 Egy különbejáratu csino­san bútorozott szoha uri embe nek kiadó. Viz-u. 31. 2154-1 Nos kovács-gépészt azon­nal felfogadok. Jelentkezés Császárszállás, Lichtmann­tanya. 2179-2 Egy különbejáratu csino­san bútorozott szoha uri embe nek kiadó. Viz-u. 31. 2154-1 Bútorozott udvari szoba kiadó, SzécheDyi-tér 8. 2180 2 Francia njelvmesternő ki összes iskoláit és a Sor­bonne egyetemet Párisban végezte nagyobb gyermekek mellé ajánlkozik. Perfekt német, angolt tanít. Bővebb felvilágosítást hossuth-u. 47/a. 2913 2 Utcai szépen bútorozott szoba urnák vagy hölgynek kiadó, Nyirfa-utca 20 2182-1 Francia njelvmesternő ki összes iskoláit és a Sor­bonne egyetemet Párisban végezte nagyobb gyermekek mellé ajánlkozik. Perfekt német, angolt tanít. Bővebb felvilágosítást hossuth-u. 47/a. 2913 2 önálló szakácsnőt felve­szek május l-re. Villany­telep, Igazgató. 2181-1 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kühne cséplőszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-3 15—16 éves jobb leányt bejárónak keresek. Cim az Ujságboltban. 5 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kühne cséplőszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-3 Keresek május elsejére jól tőző megbízható szakács nőt. Cim az Ujságboltban. 2932-3 Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai ízoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Cim a kíadíban. 2040-1 Keresek május elsejére jól tőző megbízható szakács nőt. Cim az Ujságboltban. 2932-3 Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai ízoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Cim a kíadíban. 2040-1 Keresek 1—2 szobás villa­lakájt nyári idényre. Cim az Ujságboltban. 5933-2 ' Azonnal elfoglalható 3 szobá, előszobás ház eladó. Kis Ernő-utca 32. 2115-7 Keresek 1—2 szobás villa­lakájt nyári idényre. Cim az Ujságboltban. 5933-2 ' Azonnal elfoglalható 3 szobá, előszobás ház eladó. Kis Ernő-utca 32. 2115-7 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. — Szarvas-utca 53. sz. 2935-1 Sólyom-utca 32. sz alatt heti 40.000 koronáért kvár­tély kapható. 2936 2 Szép szoba, konyhás la kás kiadó. Kossuth-u. 48. szám, azonnalbek öltözhető. 2075-1 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. — Szarvas-utca 53. sz. 2935-1 Sólyom-utca 32. sz alatt heti 40.000 koronáért kvár­tély kapható. 2936 2 1826. április 29. Elcserélném 2 nagy szoba, előszoba, konyha, speiz, mellékhelyiségekből álló la­kásomat, Bocskay-utca SO. szám alatt, a város központ­jához köze'ebb kisebb két­szobás lakás ;rt. í 198-1 Urasági inasí, v»gy ehhez hasonló állást kere sek hosszú bizonyítványok­kal májas 15-ére. Cim a kiadóban. 2192-2 Egy idősebb borbélysegéd azonnal felvétetik. — Cim Kolozs Lajos, Huszárlakta­nya. 2941 2 20 kgr. finom házi zsir, 2 drb füstölt sonka eladó. Zöldség tér 17. 2939-1 Egy bútorozott szoba ki­adó. Deák Ferenc-ntca 58. 3191-1 Károlyi-tér 10. szám alatt eladó egy teljesen uj gummi kerekű, télfedelü kocsi, egy gummi kerekű uj Eszterházy­kocsi, egy kocsiszín ajtó s keresek megvételre egy szo­bi ajtót . 2923-2 Egy leány a délelőtti órákra takarítást vállal. Cim a k adóban . 2161-2 Toldy-utca 1. számú ház 6 lóra való istállóval olcsón eladó. Felvilágosítás nyer­hető Dr. Propper Dezső ügyvéd irodájában Szarvas­utca 39. 2164-1 Vásári láda, üvegajtós szekrény, bolti pult, kalap­szallagok eladók. Rákóczi­utca 13. Szentiványi. 2169 1 Két kvártélyos Kótaji-u. 53. felvétetik 2925-1 Külön bejárata utcai bú­torozott szoba kiadó Kiss Ernő u. 5. sz. 2170-1 Három szobás egészséges száraz lakás kerestetik azon­nalra Róth malom. 2930-2 Mélyen leszállított árban kiárusítom szép kézimunkái­mat. M. Schwarcz Sári Nyír­víz-palota. 2173-1 A tokaji m. kir. Hadiárva­intézet intelligens varrónőt keres, ki tanítani is tud. Be­lépés május 1-ére. Szemé­lyes jelentkezés megkíván­tatik. 2174-1 Keresek egy szoba, eset­leg két kisebb szoba, konyha és speizből álló lakást, lehetőleg főtérhez közel. Címet a kiadóban kérem le­adni. Gyermekmérleget kikölcsönöz a Központi Dro­géria . 2172-? Egy jókarban lévő fedeles kocsi eladó Deák Ferenc u. 55. 2064-1 Május 2-án nyílik meg a Sóstó gyógyfü rdő! Fürdőjegygyei kombinált villamosjegyek válthatók a Bessenyei-téri állomáson. — Fürdő nyitva reggel 7 órától este 6-ig. — Jegyárak: I. o. kádjegy 11.500 K. I. o. tisztviselő jegy 9.500 K. I. o. pótjegy 6.000 K. II. o. kádjegy 9.5000 K. II. o. pótjegy 6.000 K. Lepedő­jegy 2.000 K. Törülköző 1.000 K. 2195-2 Értesítjük a jégfogyasztó közönséget, hogy a jéggyárat üzembe helyeztük s a jég tömbönkénti házhoz szállítását folyó évi május hó 1-én megkezdjük. Jégre előfizetések már eszközölhetők (Városháza, emelet 17. ajtó.) 3196-2 Nyíregyháza-városi üzemi Részvénytársaság Telefon: 156. K. 10554—1926. Hirdetmény. Felhívjuk mindazon helybeli lako­sokat, kik Nyíregyháza város terű létén bolgárrendszerü zöldségterme­léssel foglalkoznak, hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 31440— 1926. VIII, 2. számú körrendelete értelmében szükséges adatok beval­lása céljából a Városháza 8. számú szobájában f. évi május hó 10-ig jelenjenek meg Nyíregyháza, 1926. április hó 26 2178-2 VÁROSI TANÁCS. Jöv. 513—1926. sz. Árverési hirdetmény. A sóstófürdői kisvisuti állomással szemben levő hely, cukorka és gyü­mölcs árusítására a fürdőidény tarta­mára alulirott hivatal által nyilvános árverésen kiadatik. Az árverés a jövedéki hivatalban 1926. év május hó 3-án délelőtt 11 órakor fog megtartatni. Kikiáltási ár az idény tartamára 1.000 000 korona, melynek 10% a bánatpénz címen, árverést vezető ke­zeihez az árverés megkezdése előtt kifizetendő Az árverési összeg az árverés nap­ján kifizetendő. Nyíregyháza, 1926. április 27-én. 2162 3 Verosi jövedéki hivatal. A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest legelsőrendü, modern, családi szállója, az István Király szálloda VI., Podmaníczky utca 8 sz. Mérsékelt árak! Figyelmes ki­szolgálás ! Modern berendezést Központi fűtés! Melegviz.szol­gáltatas! Fürdők! Lift! A nyugati pályaudvar közelében t 7207-? 368—1926. vsz. árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 11516—926. számú végzése folytán Kende András nyíregyházi cég végrehajtató javára 2.100.000 korona s járulékai erejéig 1926. évi február hó 26. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 28.250.000 ko­ronára becsült szobabútorok és más ingóságok Nyíregyházán, alperes la­kásán, Luther-tér 12. számú házban, 1926. évi május hó 4. napján d, e. 9 órakor nyilrános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1926. április 16. SZÁNTÓ ÁRMIN 2940-1 kir. járásbirósági végrehajtó. Himeosén 220 hold föld •••••^•KUBMBMinm^miaHBmaa haszonbérbe Madó Felvilágosjtást ad: Dr. Szitha Sándor ügyvéd Nyíregyházán. 2074-3 jOM II -f-'itTMUfii'"-' -"-">• 1,1-TT A tavaszi szezonra Komáromyné és Társa debreceni fűző műtermének nyíregy­házi fiókja Vay Ádám-u. 7. szam dús választékú raktárának áraiból 20% árengedményt nyújt! Flizffk dri lből már 200 000 K tói kaphatók. Javítást, alakítást, tisztítást vállal. Gummi- és sporUüzőível, has­kötőivel a legelőkelőbb fővárosi füzf­szalonokkal versenyez ugy kivitel, mint ár tekintetében. Meghívásra mérték­vételt személyesen eszközöl, legújabb modelljeit bemutatja a cégtulajdonos: Komáromy Sándor. 2183-3 Gondozzuk gyümölcsfáin kat!!! itt az ideje a permetezésnek! Menntsük meg termésünket a kár­tevő rovarok, a lisztharmat és a gyümölcspenész (monolia) pusztítá­saitól. A szőlőmoly, almamoly és egyéb kártevők ellen biztos szer az arzénnel való permetezés! Razzia, rézgálie és mindentéle védekezési anyagok kaphatók HOFFMANN ADOLF füszerüzl etében. 2116 4 üftv Rádió, autó, acumulator töltését és javítását, villanyvilágítás és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrinyi I!ona-u 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. 1 ERTESITES! Van szerencsém az igen tisztelt nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy folyó évi május hó 1-én eddigi sütödémből, Vécsey-köz 4., a teljesen I újonnan épült Szarvas U. 9. SZ. (átjáró Ér utca 10. sz.) alatt sütő­débe helyezem át műhelyemet — Sütödémben a legízletesebb és köz­ismerten tisztán kezelt komlós párral készült, félbarna és barna házikenyér lesz előállítva. Úgyszintén finom fehér süteményt is fogok készíteni. Idegen kenyér sütését regget 6—8 órákban és 11 órakor eszközlöm a legnagyobb pontossággal. — A nagyérdemű közönség szíves párt­fogását kéri, Nyíregyháza, 1926. évi április hó, — teljes tisztelettel: I Fischer Eduárd, sütőmester Szarvas-utca 9. szám, átjáró Ér-utca 10. szám. 2801-5 ne Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom