Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-28 / 95. szám

8 JtfraaviBÉK 1926. április 28. GYÓGYFÜRDŐ (ZEMPLÉN MEGYE.) Timsós, vasgálicos és kénes gyógy­vizével, nagykiterjedésű évszázados lomb- és fenyőerdejével, szél-, por­mentes és élenydús magaslati (237 méter tengerszin felett) klímájával teljesen pótolja a szegény hazánktól elszakított magaslati gyógyfürdőket. Keresztény és rituális éttermében el­ismert Ízletesen főznek. — Bővebb felvilágosítást ad a Fürdőígazgatósáp, Erdobénye. 2044-2 OLCSÓ HUS! Tisztelettel értesítjük a n. é. közön­séget, hogy lóhus-mészárszékeinkben állandóan elsőrendű lóhus és khus­készitmények állanak rendelkezésre az alábbi olcsó árak mellett : 1 kg. lóhus 8.000 K. 14.000 „ J 4.000 „ 16.000 „ 16.000 „ szalámi 1 „ kolbász 1 , Tirsll .. 1 „ felrágott Pontos és előzékeny kiszolgálásról biztosítva a n. é. közönséget, mara­dunk teljes tisztelettel : PALITZ TESTVÉREK lólius-mészárosok Vay Ádám-u. 30. és Debreceni-u. 41. 849-3 217/1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyírbátori kir járásbíróságnak 1009/14—924. szám alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Tetulics János nyirbélteki lakos javára 12.600.000 korona költ­ség s járulékai erejéig 1926. évi március hó 18. napján végrehajtás utján lefog­lalt és 13.160,000 koronára be­csült ingóságok, u. m.: 10 q. rozs, 1 szekér, 1 tehén, 2 üsző és ma­lacok stb. a nyírbátori kir. járásbíró­ságnak Pk. 1590/926. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirbélteken 1926. évi május hó 8. napján déli 12 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyírbátor, 1926. április 21. napján. LABAY ANTAL helyettesítéssel megbízott 2159-1 kir. jbirósági végrehajtó. Haszonbérbeadás. A Pátroha községben levő; László Miklós és neje, Gyarmathy Béla és neje tulajdonát képező 14 járatú, félmagas őrlésű gőzvámmalom, 80— 120 HP félstabil gőzgéppel, mely jelenleg birói zár alatt van, haszon­bérbeadás utján értékesíttetik. A ha­szonbérleti szerződés egy évre köt­tetik. Ajánlatok zárt borítékban 1926. május hó 15-ig a kisvárdai kir. járásbírósághoz, mint tkvi hatósághoz küldendő. A haszonbérleti szerződést a tkvi hatóság a felajánlott bérösz­szegnek és az ajánlattevő vagyoni helyzetének figyelembe vételével az érdekeltek meghallgatása után fogja megkötni. Kollonay Dániel 2166-? zárgondnok. K. 12631 — 1926. A szülők figyelmébe! A vörheny a gyermekkor egyik legrettegettebb betegsége, amellyel ed­dig az orvosi tudomány meglehetősen tehetetlen volt. Sokan elpusztultak, sokan pedig csak súlyos utóbántal­makkal gyógyultak meg. Régi célja az orvosi kutató munkának, hogy ezen betegség kór okozóját és gyógy­szerét megtalálja, de eddig minden kísérletezés és kutatás hiábavalónak bizonyult. Az amerikai Dick orvos házaspár fe2fedezése ugylátszik, elérte a ki­tűzött célt. Nekik ugyanis hosszas kutatás és kísérletezés után sikerült olyan eljárást kidolgozni, amelynek segítségével meg tudjuk állapítani egyszerű oltás segítségével azt, hogy melyik gyermeknek van fogékony, sága a vörheny iránt s további ol­tásokkal ezen fogékonyságot meg­szüntetni. Ezen eljárást, melyet Dick-oltásnak hívnak, ma már az egész müveit világon használják s az emberiség közkincsévé kezd lenni. Hazánkban Budapesten és más nagyobb városokban, már Körülbelül másfél éve folynak a kísérletek, és pedig igen szép eredménnyel. Ezen eljárást akarjuk itt is megcsinálni és ezért hivjuk fel a szülőket, hogy saját jól felfogott érdekükben oltas­sák be gyermekeiket. Az oltási el­járás veszélytelen, sem fájdalommal, sem lázzal nem jár, teljesen ingyenes, ugy, hogy a szülőknek semmiféle anyagi megterhelésével nem jár. Az oltó anyagot a város szerzi be, ugyancsak a város a tiszti orvosok­kal ingyen végezteti. Aki gyermekét be akarja oltatni, — mert még az oltás nem köte­lező — jelentkezzék a Városházán a tiszti orvosi hivatalban délelőtt 11-12 óra között, az oll ásókat a jelentkezés sorrendjében fogjuk esz­közölni. Az elsó oltás május 3 án délután 3 órakor lesz a Városházán a tiszti orvosi hivatalban (földszint jobbra). A próba oltások, amellyel a fogé­konyságot lehet megállapítani, minden hétfőn délután, a további oltások, mellyel a fogékonyságot meg lehet szüntetni, minden csütörtök délután ugyancsak a tiszti orvosi szobában lesznek. Egy-egy oltási napra ötven­nél több jelentkezőt nem vehetünk fel, ha a jelentkezés ezen számot felülhaladná, ugy a jelentkezés alkal­mával értesülnek a szülők, hogy gyer­mekeiket mikor hozzák el. Nyíregyháza, 1926. április 26 án. 2171-6 VÁROSI TANÁCS. Gépajonrozás, csipkebedolgozás Kézimunka és fonalházban. UNATKOZIK? i: IRATKOZZON BE AZ UJSÁGB0LT MODERN KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBA APRÓ HIRDETÉSEK HirfetM 10 artH* 6000 K, oÚKtai tovíbbi %U> 500 K Hírdatések utáni érdak­IW4tt» csak w9aubtlycr< bak«H*aa mattat* ráluxolonk. „Cim a küí'WhW maiban" Witaíi hirdattsakre csak a hirdoMser. faMfatatatt szám bemondása esetén ndhataak pMUfoútánt A birdetéMk dija a ?e!«diak*r flz*tead6 Vidékről lavél­Mjragfcea » fcwkíWhetff a hirdetéi dija. A lap megjelenési nnpjén kö»íeod<5 trirda­lésakai d. a. 11 óráig kérjtk feladni. Károlyi-tér 10. szám alatt eladó egy teljesen uj gummi kerekű, félfedelű kocsi, egy gummi kerekű uj Eszterházy­kocsi, egy kocsiszín ajtó s keresek megvételre egy szo­bi ajtót. 2923-3 Egy azonnal beköltözhető lakás olcsón eladó Zöldség­tér 5. Borkereskedés. 2931-2 Gyermekmérleget kikölcsönöz a Központi Dro­géria. 2172-? Könnyű hajtókocsi egy vagy két ló után eladó. Fel­világosítást ad Postahivatal Kemecse. Jókarban levő tengerida­ráló két pázsit nyirógép el­adó. Honvéd-u. 20. A tokaji m. kir, Hadiárva­intézet intelligens varrónőt keres, ki tanítani is tod. Be­lépés május 1-ére. Szemé­lyes jelentkezés megkíván­tatik. 2174-2 Könnyű hajtókocsi egy vagy két ló után eladó. Fel­világosítást ad Postahivatal Kemecse. Jókarban levő tengerida­ráló két pázsit nyirógép el­adó. Honvéd-u. 20. Elegánsan bútorozott kü­lön bejáratú utcai szoba ma­gános urnák kiadó. Cim a kiadóban. 2175-1 Házakhoz megyek mosni, vasalni. Nádor-utca 35. sz. 2176-1 Kiadó egy nagyobb és egy kisebb szoba, Selyem­ütea 56/a. 2167-1 Elegánsan bútorozott kü­lön bejáratú utcai szoba ma­gános urnák kiadó. Cim a kiadóban. 2175-1 Házakhoz megyek mosni, vasalni. Nádor-utca 35. sz. 2176-1 Hunvady-utca 7. szám alatt széna kicsiben és nagy­ban eladó. 2165-1 Elegánsan bútorozott kü­lön bejáratú utcai szoba ma­gános urnák kiadó. Cim a kiadóban. 2175-1 Házakhoz megyek mosni, vasalni. Nádor-utca 35. sz. 2176-1 Egy leány a délelőtti órákra takarítást vállal. Cim a kiadóban. 2161-3 Két nagy egymásbanyiló különbejáratu utcai szoba — az egyik bútorozva — kiadó. Esetleg konyhával. Cim a kiadóban. 2177-1 Toldy-utca 1. számú ház 6 lóra való istállóval olcsón eladó. Felvilágosítás nyer­hető Dr. Propper Dezső ügyvéd irodájában Szarvas­utca 39. 2164-2 Két nagy egymásbanyiló különbejáratu utcai szoba — az egyik bútorozva — kiadó. Esetleg konyhával. Cim a kiadóban. 2177-1 Toldy-utca 1. számú ház 6 lóra való istállóval olcsón eladó. Felvilágosítás nyer­hető Dr. Propper Dezső ügyvéd irodájában Szarvas­utca 39. 2164-2 Tégla, minden mennyi­ségben szolid áron beszerez­hető. Értekezni Debrecen, iroda Royal épület, telefon: 557. 1495-1 Lakás kapható két férfi részére. Sólyom u. 30. sz. lOx Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai szoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Cim a kiadóban. 2040-1 Kiadó 2 szoba, konyhás ház szőllővel, kerttel; vagy eladó. Öszöllő-u. 5i. 5168-2 Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai szoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Cim a kiadóban. 2040-1 Kiadó 2 szoba, konyhás ház szőllővel, kerttel; vagy eladó. Öszöllő-u. 5i. 5168-2 Középkorú jobb nő ke­restelik vidékre mindenes szakácsnfnek ki baromfi­tenyésztéshez is ért, május 1-re. -Jelentkezci Egyházú. 20. szám, Barczikay cimen 2-tíl 5-ig. 2072-4 Vásári láda, üvegajtós szekrény, bolti pnlt, kalap­szallagok eladók. Rákóczi­utca 13. Szentíványi. 2169 2 Két kvártélyos felvétetik Kótaji-u. 53. 2925 2 Középkorú jobb nő ke­restelik vidékre mindenes szakácsnfnek ki baromfi­tenyésztéshez is ért, május 1-re. -Jelentkezci Egyházú. 20. szám, Barczikay cimen 2-tíl 5-ig. 2072-4 Vásári láda, üvegajtós szekrény, bolti pnlt, kalap­szallagok eladók. Rákóczi­utca 13. Szentíványi. 2169 2 Két kvártélyos felvétetik Kótaji-u. 53. 2925 2 Keresek egy szoba, eset­leg két kisebb szoba, konyha és speizből álló lakást, lehetőleg főtérhez közel. Cimet a kiadóban kérem le­adni. Külön bejáratú utcai bú­torozott szoba kiadó Kiss Ernő u. 5. sz. 2170-2 Keresek egy szoba, eset­leg két kisebb szoba, konyha és speizből álló lakást, lehetőleg főtérhez közel. Cimet a kiadóban kérem le­adni. Két üres szoba Vásártér­sor 8 alatt május l-re ki­adó. 3C0 ezer korona ha­vonta. 2926-1 Fehérnem® varrást, fehér, színes hímzést vállalok, eset­leg bázhoz megyek. Vásár­tér-köz 9. 2051-5 Alkalmi butorkocsi Buda­pestre igénybevehető. Er­dődi szállítónál Bessenyei­tér. 2929-1 Három szobás egészséges száraz lakás kerestetik azon­nalra Róth malom. 2930-3 Egy jóházból való fiu he­tesnek felvétetik Hartos La­jos áruházában Vay Ádám utca, Nagytakarék-palota. 2928-1 Egy jókarban lévő fedeles kocsi eladó Deák Ferenc u. 55. 2064-2 3 udvari nagy szoba egy­másba nyíló irodának, or­vosi rendelőnek, vagy lak osztálynak kiadó. Zöldség­tér 11. sz. 2901-1 Alkalmi butorkocsi Buda­pestre igénybevehető. Er­dődi szállítónál Bessenyei­tér. 2929-1 Három szobás egészséges száraz lakás kerestetik azon­nalra Róth malom. 2930-3 Egy jóházból való fiu he­tesnek felvétetik Hartos La­jos áruházában Vay Ádám utca, Nagytakarék-palota. 2928-1 Bútorozott szoba, fiatal párnak különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóban. 1881-? Mélyen leszállított árban kiárnsitom szép kézimunkái­mat. M. Schwarcz Sári Nyír­víz-palota. 2173-2 Bútorozott szoba, fiatal párnak különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóban. 1881-? Mélyen leszállított árban kiárnsitom szép kézimunkái­mat. M. Schwarcz Sári Nyír­víz-palota. 2173-2 Bútorozott szoba kiadó. Ugyanott kóser koszt kap­ható. Cim a kiadóban 2156-2 Szép szoba, konyhás la­kás kiadó. Kossuth-u. 48. szám, azonnalbek öltözhető. 2075-1 Azonnal elfoglalható 3 szobá, előszobás ház eladó. Kis Ernő-utca 32. 2115-8 Bútorozatlan két szoba, előszobával, garzon lakás­nak május 1-től kiadó. Cim Körte-utca 5. sz. 1850-? Egy különbejáratu búto­rozott szoba kiadó. iVirág­ntca 8. szám. 2148-2 Egy öltöny extra komisz ruha, sötétkék bluz, fekete nadrág nagyon olcsón e!^ adó. Sas-u. 7. sz. Építkezési anyagok .- kő, tégls, vályog, gerenda, desz­ka stb. Nyirpazony község­ben eladok. Értekezhetni főjegyzőnél. 2143-2 Május l-re megbízható tisztességes, főzni é» fejni teljesen jól tudó szakácsnét és perfekt szobaleányt ke­resek. Károlyi-tér 5. 2147 4 Egy kisebb fűszerüzlet­berendezés eladó. — Cim a Jóba- nyomdában. Egy szép utcai bútoro­zott szobá azonnal kiadó.. Liliom-utca 31. sz. 2144-2 Egy J Ví éves fajtiszta, him-vizsla jutányosán eladó.. Cim Selyem-utca 11, 2142-2 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kíihne csépi őszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-4 Kiadó két bútorozott szoba főtérhez közel, katonatisz­teknek, úriembereknek azon­nal elfoglalható. Cim a ki­adóban. 2145-2 Perfekt szakácsné ajánl­kozik uri házhoz. Cim az Ujságboltbao. S917-2 Egy különbejáratu csino­san bútorozott szoba uri embernek kiadó. Viz-u. 31. 2154-2 Jó házikoszt jutányos áron kapható. Rákóczi- u. 15. sz. 2920-1 Azonnal elfoglalható la­kás, két szoba, előszoba, konyha, speiz, kamara, is­tálló, virágos- és baromfi­udvar, sertésól, zöldséges­kert kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2919-2­TíTnffT/s kett5 dara b- m­díjj ai kitüntetett szimentáll tenyészbika özv. Jármy Jánosné Kótaj. Telefon: Kc'taj 9. sz. 2157-3 Linóleum padlólakkok, kerti butorzománcok, valódi lenolajfirnisben őrölt kész festékek minden színben, legolcsóbb árban kaphatók Izsay Károly SS'*., Luther u. 6. sz. — felefon: 245. Permetezéshez legtökéletesebb és legolcsóbb a Veréb István által Debrecen, Szappanos­utca 10. szám alatt már 29 éve gyártott legújabb szab. „Sugár" permetező. 1648-20 Legújabb modelljeim megérkeztek, divatos fűző, melltartó, csípőszorítók legszebb kivitelben nagy anyagraktáramból tetszésszerinti minőségben éa árban gondosan készíttetnek. FérfÍ3k és betegek részére orvosi eiőirás szerint. Blumberg Józsefnel Nyíregyháza. 2124-3 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom