Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-01 / 74. szám

Nyíregyháza, 1926. április 1. * Csütörtök XLY1I. évfolyam. 74. szán?. Előfizetési árak helyben és vidéken: Coy hóra 30000 K. Negyedévre 90000 K. Kistisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelőt) Mttrkesztfi : VERT8E K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 8. SZAM. Telefon szám 138. Postacheeue 29S66. Kéziratokat nem adunk vissza. Összeszurkálta a fiát. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) A Szent István kórházba életve­szélyes •sebekkel szállították be; Schneider József szigetszentmik­r<ósi lakost. Schneider elmondta, hogy az apjával összekülönbözött, mire az apja kést ragadott s fejbe, majd mellbe szúrta. Az eljárást megindították. •••••• Az Avarescu kormányt bizalommal fogadták. Budapest, március 31. M. T. I. rádiójelentése. Bukarestből jelenti az Orient Radio. Avarescu tábornok kormá­nya tegnap tartotta első miniszter­tanácsát. A minisztertanács elhatá­rozta, hogy május 25-re írják ki a választást és az ország lakosságá­val manifesztumban közlik a kor­mány programmját. Az uj kormány megalakulása általában mindenfe­lé megelégedést keltett. •••••• Három hónapi fogházra ítél­tek egy újságírót. Budapest, március 31. M. T. I. rádiójelentése. Az Uj Nemzedék írja. Ma dél előtt tárgyalta a büntetőtörvényszék Nadányí Béla hírlapíró rágalmazási és becsületsértési pőrét ,aki az Esti Kurírba írott egyik cikkében azt állította, hogy a kormány proví­ziót kapott a Speyer bankháztól a városok részére folyósított kölcsön után. Nadányi Béla a tárgyalás folya­mán bevallotta, hogy az, aki az adatokat szolgáltatta neki, beval­lotta tévedését s ezért ő töredelmes bocsánatot kér. Az ügyész vádbe­szédében erélyes hangon kelt ki a destruáló sajtó ellen s szigorú Íté­letet kért. A védőbeszéd elhangzása után a biróság meghozta ítéletét, Nadányit becsületsértés és rágalma­zásban bűnösnek mondotta ki a bi­róság s ezért három hónapi fog-i házra és 15 millió korona pénzbün­tetésre itélte. Az ítélet ellen az ügyész és vádlott is felebbeztek. Egy falu népe küldöttségileg kérte egy gyilkos felakasz­tását. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) A zombori törvényszék 10 évi fegyházra itélte Vlah András szö­kött katonát, aki két társával együtt egy monostorzugi családot meggyilkolt. A monostorzugiak az ítélet után felkeresték a vizsgálóbí­rót s küldöttségük utján arra kér­ték, hogy változtassák át az ítéletet halálos ítéletté, mert a falujuk la­kosai közül még egy sem akadt, aki gyilkosságra vetemedett volna. A vizsgálóbíró természetesen eluta­sította a küldöttséget. Regtalálták azt a gyárat, ahonnan a hamis frank papírjait beszerezték. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) Az Uj Nemzedék írja: Doulcet francia rendőrtisztviselő, aki Né­metországban nyomozott a frank­üggyel kapcsolatban, megtalálta azt a München közelében lévő kis papírgyárat, amely bankjegypapir­gyártással is foglalkozik. A vizsgá­lat során a gyár igazgatója kijelen­tette, hogy emlékezete szerint 1923-ban Gerő és Rába két ízben is voltak a gyárban s papirt vásá­roltak, de hogy az milyen minő­ségű volt, azt most nem tudná megmondani. Rábát és Gerőt ez­zel kapcsolatban kihallgatták, azon­ban mindketten tagadták, hogy va­laha is lettek volna a francia rend­őrtisztviselő által megnevezett gyárban. Az Est értesülése szerint Ge­rőt léis Rábát szembesítették, akik tagadták, hogy papirt vásároltak volna a Doulcet által megnevezett f yárban. Ekkor eléjük tárták azo­at a bejelentőlapokat, amelyeket a München melletti Düren ven­déglőjében állítottak ki. Erre mind­ketten bevallották, hogy jártak Dürenben, azt azonban továbbra is tagadták, hogy papírt vettek (volna a gyárban. Ezzel szemben fel mutatták előttük egy Schindler ne­vű papírgyári tisztviselő vallomá­sát, aki kétségtelenül beigazolta a detektív előtt, hogy a frankhami­sításhoz szükséges papir ebből a gyárból eredt. Ezzel a frankhami­sítás technikai részének nyomo­zása teljesen befejezettnek tekint­hető. A rendőrségen kijelentették, hogy a pótnyomozással egy-két napon belül kész lesznek és az iratokat átteszik az ügyészséghez. Hamisított bélyegzővel ellátott hadikölcsön­kötvényre bnkkant a Pénzintézeti Központ. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) Az Uj Nemzedék irja: Brill Nán­dor tőzsdebizományos több nosz­trifikált hadikölcsönkötvényt kül­dött be a Pénzintézeti Központba egy levél kíséretében, melyben an­nak a gyanújának adott kifejezést, hogy a nosztrifikáló bélyegzők rajtuk hamisak. A Pénzintézeti Központban végzett vizsgálat be­igazolta, hogy valóban Jiamis bé­lyegzővel vannak ellátva a kötvé­nyek. Brill kihallgatása után megnevezte azt, akitől vette a köt­vényeket. Rónai Sándor pincér vi­szont kijelentette, hogy ő meg egy Weisz Hermann nevü vendég­től kapta értékesítés céljából. — Weisz pedig azóta eltűnt a szálló­ból. Lehet az is, hogy Weisz neve csak álnév. A Máv. tariíareformja széles körben keltett elégületlenséget. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) Az Uj Nemzedék irja: Ugy a mezőgazdasági, mint kereskedelmi és ipari érdekeltségek körében nagy visszatetszést szült a MÁV. által tervezett tarifareform. A teg­nap megtartott ankéten élesen szembehelyezkedtek a reformmal s legalább azt kérték^ hogy a XVIII. osztályba tartozó tarifakedvez­ményt tartsa fenn a MÁV., adjon kedvezményes bérletjegyeket s a tehertarifakedvezményt ne csak 100, hanem legalább 150 km. kör­zetben adja ijieg- A tarifareform tervezet az ankét állásfoglalásával együtt a kereskedelemügyi minisz­ter elé került, aki véglegesen dönt az ügyben. Csehország nem engedi át határain a Bécsbe irányított lengyel sertést. Bécsből jelenti a M. T. I. Cseh­ország néhány nappal ezelőtt meg­tiltotta, hogy a Lengyelországból Bécsbe irányított sertéseket v átvi­gyék a cseh határon. A csehek in­tézkedésé érthetőleg nagy felhábo­rodást keltett az osztrák közvéle­ményben s az Arbeiter Zeitung leg­utolsó számában élesen kikéi kCsehország politikája ellen, s rá­mutat egyben arra, hogy Csehor­szág kifelé engedékenységének és megértésének politikáját hangoztat­ja, tetteivel azonban mást árul ei. Az igy támadt hiányt nagyon érzi a bécsi piac, mert mintegy 6000 darab sertés maradt el a piacról s ez könnyen a fogyasztókra nézve kellemetlen drágulást fogja maga után vonni. A kormány követsége utján lépéseket tesx a cseh kor­mánynál e rendelkezés mielőbbi megváltoztatása érdekében. •••••• Elnapolták a lengyel ország­gyűlést. Budapest, márciusul. (A MTI. rádió jelentése.) Varsóból jelenti a Lengyel Táv­irati Iroda: Az országgyűlést az áp rilisi költségvetési provizórium el­fogadása után április 20-ig elna­polták. Vonatösszeitközés. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) Bogotából jelenti a Havas-ügy­nökség: Egy gyorsvonat összeüt­között egy szembe jövő tehervo­nattal. A vonat kisiklott s több kocsi a folyóba zuhant. A katasz­trófa következtében tiz ember az életét vesztette, husz súlyosan meg­sebesült. A londoni magyar követ estélyt adott. Budapest, március 31. M. T. I. rádiójelentése. Londonból jelenti a M. T. I. I^ubidó Zichy Iván báró Iondoni magyar követ estélyt adott, melyen két ismert nevü magyar művésznő Arányi Nelli és Fachériné Arányi Eva is közreműködtek. Az estélyen a londoni politikai és művészeti életének számos előkelősége vett részt. Az időjárás. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban az időjárás megtartót, ta rendkívüli melegségét, mely tegnap 20—26 C. fok között moz­gott s ezzel a normális hőmérsék­let felett volt kb. 10 C. fokkal. — Csapadék sehol sem volt. Idő­prognozis: Eső várható, esetleg zivatarral, majd megélénkülő északnyugati széllel és hősülyedés­sel. •••••• Huszonöt milliárdos sikkasz­tásnak jöttek nyomára Lengyelországban. Budapest, március 31. M. T. I. rádiójelen tése. Varsóból jelenti a Lengyel Táv­irati Iroda. A jaroslaui katonai raktárban három évre visszanyúló nagymérvű sikkasztásnak jöttek nyomára. Az elsikkasztott értékek több, mint huszonöt milliárd zlotyt tesznek ki. A katonai raktár veze? tőjét és egy főhadnagyot őrizetbe Álhír az olasz trónörökös eljegyzéséről. Rómából jelentik. A Bécsi Táv­irati Iroda jelentése szerint illeté­kes helyen a leghatározottabban megcáfolják annak a hirét, mintha^ az olasz trónörökös eljegyezte vol­na Mária belga hercegnőt. TŐZSDE. Budapest, március 31. (A MTI. rádiójelentése.) A korona Zürichben nyitáskor 72.75, zárlatkor 72.70 volt. Valuták. Angol font 346900— 348900, Cseh korona 2112—2119.5 Dollár 71250—71550, Frank 2478 —2498, Lei 295—301, ira 2878 —2898, Márka 16995—17035, — Osztrák korona 10059—10094, — Svájci frank 13750—13800. Egyes szám ára 2fMtH korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom