Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-30 / 72. szám

J^ÍYÍKSTIDÉK 1926. március 30. Nemzetietlen hang. A legsúlyosabban elitéljük azt a hangot és magatartást, amelyik a főváros közgyűlésén ütötte fel a fejét, amikor a levente-kérdés ke­rült ott szóba. Hozzá vagyunk szok­va, hogy a parlamentben a leg­fékezhetetlenebb politikai össze­csapások történnek, de nem tudjuk akceptálni ugyanezt a magatartást azon a helyen, ahol nem a politiká­nak kell (dominálnia. Min ket leg­közelebbről nem is a fővárosi ta­nács javaslata érdekel ebből az al­kalomból, hanem az a magatartás, amelyik minden alkalmat megra­gad, hogy kinos helyzet elé ál­lítsa a hazafiasan gondolkozó köz­véleményt. A leventekérdést mi nagyfontosságú nemzeti érdeknek tekintjük, mert ez a testnevelő és. erkölcsnemesitő akció abban az időben foglalkozik az ifjúság is­kolán kívüli nevelésével, amikor az legjobban rászorul, ugy fizikumá­nál, mint lelki rugékonyságánál fogva a helyes vezetésre. Bűnös, elitélendő dolog, a leventemozga­lomba olyan szándékokat belema­gyarázni, amilyeneket az céljául nem tűzött ki. A velünk ellenséges viszonyban álló nemzetek részéről,, akik állandóan rettegnek Magyar­országtól, sokszor hallottuk azt a vádat, hogy háborúra készülődünk s ezt a célt szolgálják a levente^ mozgalmak is. Ez a képtelen vádas­kodás arra sem érdemes, hogy cá­foljuk, de amikor a főváros köz­gyűlésén hangzanak el olyan fel­szólalások és eléggé el nem ítélhető közbekiáltások, hogy azok szintén fegyveres készülődésekre próbálnak célozgatni, a hazafiason gondolkozó ­magyar közvélemény higgadtsága megszakad, mert képtelenség, hogy a főváros közgyűlési termében he­lyet foglalhassanak olyan elemek, amelyek egy követ fújva hazánk ellenségeivel, igyekezzenek nemze­tünk legsúlyosabb ártalmára len­ni. A leventemozgalmak egyedül az ifjúság testi es szellemi ne­velését akarják szolgálni s bunos dolog bennük katonai alakulato­kat látni. Ki fogja elhinni ezeknek a rémeket látó kótyagos fejii em­bereknek, hogy akadna nemzet, amelyik ifjúságát meggondolatlanul áldozni volna képes egy teljesen kétes kimenetelű fegyverkezés cél­jaira. Csúnya félremagyarázása és tudatos elferdítése a tényeknek ez a gyanúsítás, mert a leventemozga­lomnak semmi köze a honvédelem­hez ,de igenis köze van a nemzeV egyetemének testi és szellemi ki­pallérozásához. Amióta a kötelező katonai szolgálat törvényben le­fektetve nem áll fenn s a legény­sorba serdült magyarság elemeinek gimnasztikájáról gondoskodni nem lehet, azóta igenis szükség van arra, hogy a nemzet friss hajtásai ne ríőjjenek fel, ugy mint a kóró,­hanem gondoskodjunk fizikumának fejlesztéséről. Ez nem hadi, hanem nemzeti érdek. Igy cselekszenek ä* Igen |é zamatu FAJBOR változatlanul 3500horongi italmérőknek. KOVÁCS, Rákóczá-utca 82. Telefonszám 295. 1476-ld többi külföldi államok is, ahol probléma az, hogy a nemzet egye­teme ne satnyuljon el. Nem jó dolog az ilyen nemzeti problémá­kat a politika hínárjába rántani, s különösen nem azon a helyen, ahonnan a politikát egyébként is leghelyesebb volna száműzni. Lát­va a vidéki leventealakulatok sike­res testnevelő munkáját, mi szív­vel, lélekkel, azon vagyunk, hogy Cz a szerencsés gondolat még anya­gi áldozatok árán is minél nagyob­bá fejlesztessék s éppen ezért Bu­dapest közgyűlése felé a legsúlyo­sabb elitélő szavunkat küldjük. & pécsi tndományegyetem ev. theol. fakultásának hallgatói holnap érkeznek Nyíregyházára. Nyíregyháza, március 29. (A Nyirvidék tudósítójától.) A pécsi tudományegyetem ev. theológiai fakultásának hallgatói a böjti időszakban évenként felkere-i sik a nagyobb ev. gyülekezeteket, ahol vallásos estélyeket tartanak. Szereplésük mindenütt mély nyo­mokat hagy hátra s jövetelüket elénk érdeklődés előzi meg. Nyír­egyházán az elmúlt évben is járt már egy kis csapat s akkori sze­replésük oly élénken él még az evang. egyházközség híveinek em­lékezetében, hogy az idei böjti időszak utolsó napjaira szives kész­séggel hívták meg őket. A Nyíregy­házára érkező theológusok cso­portja tizennégy tagból áll s kísé­retükben dr. Deák János egye­temi tanár, az ószövetségi theol. tudományok professzora érkezik. A theológusok itt tartózkodásuk idején egy vallásos estélyt tarta­nak az ev. templomban, az itt töl­tendő többi idő folyamán pedig látogatásokat tesznek a környező tanyákon. A vallásos estély szerdán, estei 6 órakor lesz, melynek műsorát a következőkiben állították össze: 1. Közének. 2. Imádságot mond Ge­duly Henrik püspök. 3. Szóló ének orgonakisérettel. Krecsák János IV. é. theol. 4. írásmagyarázatot tart Szabó József IV. é. theol. 5. Rinck: As dur praeludium. Orgo­nán játsza Szlany Pál III. é. theol. 6. Szaval Kiss György I. é. theol. 7. Karének. 8. Dr. Deák János egyetemi tanár előaadása. 9. Kvar­tett. 10. Szaval Kován M. György II. é. theol. 11. Beethoven: Isten dicsősége. Karének. 12. Imádko­zik Paulik János lelkész. 13. Kö­veskuthy: Ima a hazáért. Karének, 14. Gyülekezeti közének. A vallásos estély offertóriumát a theológusok segélyző alapja ja­vára fordítják. Egy nyirségi asszony csalódása Somogyban. Bonyodalmak egy 27 ér előtti házasság körül. — Bigámiá­val terhelten állt a törvényszék előtt egy kiszolgált huszár­vált. Ezért állt a kaposvári kir. tör­vényszék Boda-tanácsa előtt Bor­jus István. A vádlott kihallgatása valamint dr. Kring Jenő ügyész­ségi alelnök vád -és dr. Csurgó György ügyvéd beszéde után a törvényszék két heti fogházra ítélte a vádlottat. A kihirdetett íté­letben az elitélt, ügyész és védő megnyugodtak. Rákóczi ünnep Párisban. Budapest, március 29. M. T- 1. rádiójelentése . Páris. Rákóczi ünneplésének 250 éves évfordulója alkalmából nagy ünnepi istentisztelet volt Párisban, melyen jelen voltak báró Korányi Frigyes magyar követ, a magyat követség tagjai, valamint a ma­gyar követség számos tagja. A nők szavazati joga. Budapest, március 29. M. T. I. rádiójelentése. A belügyminiszter rendelete 1 adott ki a nők szavazati jogának a képviselőtestületi tag választáson meghatalmazott által való gyakor lása tárgyában. A szavazati'joggal biró nők a meghatalmazást a tar­tózkodási helyen a községi elöljá­róság, vagy "a polgármester előtt kötelesek aláírni, természetesen egy személy csak egy meghatalma­" zást nyerhet, és egy választásra csak egy meghatalmazást állit­hat ki. Borjus István közhuszár, miután három évig ette a császár kenye­rét a huszároknál Nyíregyházán 1899 augusztusában leszerelt. — Mielőtt hazatért volna Somogyba, elvette Nyirpazony egyik szép leányát, Tóth Júliát. A kiszolgált huszár a nyirségi asszonyt elvitte haza a Somogy­megyei Bürüsre. Ott azonban nem tetszett neki a környezet, állan­dóan veszekedett a férjével, akit rövidesen el is hagyott. Telt-mult az idő, Borjus István semmit sem hallott az első feleségéről. A hosz­szu várakozás alatt elhatározta, hogy újból asszonyt hoz a ház­hoz." Ezt a tervét 1905-ben végi-e Piari^B SBoagcjá Márc. 29-30 én, hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órai kezdettel is hajtotta s feleségül vette Varga Júliát, anélkül, hogy a fayirségi asszonytól elvált volna, vagy meg­győződött volna a haláláról. Békességben élt Borjus a máso­dik feleségével, amikor a mult év őszén meggyült a baja a hatóság­gal. A nyirségi asszony, amint el­hagyta, visszament a Tiszahátra, ahol meglátogatta a gólya. Az ap­róságokról azonban nem gondos­kodott s azok lelencházba kerül­tek. — A hatóságok ekkor kutatni kezdték illetőségüket. Az asszony­vallomása alapján a szálak So­mogyba vezettek s ekkor kiderült, hogy Borjus István kétszer nősült, holott az első feleségétől el sem Márc. 29-30 án, hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órai kezdettel Péter Pán Putty Lya Az örök ifjúság álma 10 fejezetben, James MM. Barrie világhírű regénye filmen. A címszerepben: BETTY BRON iOSS. Kisérő műsor: Kannibálok között burleszk. JÖN Kisasszony férje és Észak vámpírja. világfilmje 6 felvonásban: SOMJA A cári Oroszország életét tárja elénk Moszkva ragyogó és fényűző for­gatagától a szibériai szenvedésekig Kísértetek a szállóbari, burl. 2 felv. Jim a cirkuszigazgató, burl. 2 felv. Smuzolini és a banán, burl. 1 felv. JÖN Férfivágyak, asszony sorsok és Arizona gyöngye Harisnyák, keztyük a legújabb divatszinekben kaphatók Fodor Ferenc és Társai cégnél. Mi njság Abbáziában? Abbázia, március. Miután Fiumé­' ban az ember alaposan kiveszeked­i te magát, a hordárok seregével | lassan elindulhat a Dante Moló | felé, feltéve, ha nem autón, hanem hajón akar eljönni Abbáziába. A pályaudvartól a Dante Mólóig az egyik Piazzán elszorul az ember szive. A régi, hires Viribus Unitis dredhnaught hatalmas horgonya és annak láncai, nagy márvány' szo­bor talapzaton. Ezt D'Annunzio városában annak örömére állítot­ták szoborba, hogy az olaszok si­keresen megfúrták s elsülyesztették az egykor hires osztrák-magyar flotta ágyukkal megrakott hajó­kolosszusát... De szinte sir a leikp az embernek, ha Fiume kikötőjének kihaltságát figyeli. A Portó Fran­cán semmi élet. Valamikor itt ha­talmas elevátorok segítségéve' folyt a ki- és berakodás — most pedig a (Cost-era.} hajóstársaság egy-ké* bárkaszerü csajkája. Távolabb a ki kötőtől le horgonyozva á'l a San Ma/co olasz páncélos csatahajó. Valamennyi ágyujának torka Ju­goszlávia felé fordítva. Ugy lát­szik, Mussolini és Nincsics hiába találkoztak... * Fiume és Abbázia között a Cos tWra hajóstársaság hajói közleked­nek. Micsoda bárkák ezek. Az em­ber azt hinné, hogy a Dunán van, nem a tengeren. Egyetlen emele­tes hajót nem láttam még, mióta itt vagyok. A nagy tengeri hajók nem jönnek be a Quarnero öböl­MEGTEKINTENI! Nagy Kálmán „TEKTA" cement Arugyárában (irpád-u. 4. szám. Telefoni 40. ssaeám) színes c ement- és márvány mozaik padlólapok, valamint elsőrangúnak elismert „TEKTA" fedél­cserép a legkitűnőbb minőségben, nagy választékban, előnyös árak mellett kapható. 1386 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom