Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-02 / 49. szám

Nyiregyh&sa, 1926. máreius 2. * Kedd XLT1L árfolyam. 49. ssám. £5f%s*!á*É Am Mfflw éti fö^O R, Nvffwefere s, MMteMMittask & fexáé&uk 2SWs <m&s£mtae. PiflMsrtsastfl i Dr« »ZA»Ó LÁ9USLÓ. i VKMT9C K. AJIOOR. SfaNtMstfeéfli és kliióMvatal: SZÉCHENYI-UT SZAM. saám WC. PMÍMIihui kéziratokat nem adunk vissza. Meskó Zoltán belépett az egységespártba. Budapest, március 2. M. T. I rádiójelentése. Az Est értesülése szerint Meskó Zoltán ma délelőtt arról értesítette az egységespárt ügy­vezető alelnökét, Almássy Lászlót, hogy az egysegespártba belépett. Fríedrich nyilatkozata a frankhamisításról. Budapest, március 1. M. T. I. rádiójelentése. Friedrich István ma délelőtt a ház folyosóján a franküggyel kapcsolatos beszélgetések során kijelentette, hogy Windischgraetz már 1922 év folyamán meg­mutatta neki azokat a kliséket, amelyeket a frankhamisítás cél­jaira akart felhasználni. A mnnkapiac helyzete rosszabbodott. Budapest, március 1. M. T. I* rádiójelentése Az állami munkaközvetítő hiva­tal a budapesti és hét vidéki munkaközvetítőben nyilvántartott állások és munkakeresőkről az 1926. évi február 24-ikI állapot­nak megfelelően a következőket jelenti. Nyilvántartottak összesen 458 munkahelyet és 6377 munka­keresőt Száz munkahelyre össze­sen 1392 munkakereső jutott. A munkapiac helyzete igen kedve­zőtlen s az elmúlt hetihez viszo­nyítva változatlan. •••••• Az időjárás. Budapest, március 1. M. T. I. rádiójelentése. Hazánkban az időjárás válto­zatlanul felhős, száraz, a nor­málisnál alacsonyabb hőmérsék­let mellett minimuma minus 5 C. fok alá sülyedt. Idöprognó­zis : Változatlanul felhős, száraz idő várható semmi, vagy igen kevés csapadékkal és éjjeli faggyal. *•«*»« TŐZSDE. A korona Zürichben 72 80 volt. Terménypiac: Sörárpa 300— 330. Korpa 165-167.5. Valuták : Cseh korona 2110— 2118, dollár 71200—71500, frank 2650—2675, lei 309-315, lira 2857—2877, márka 16968— 17018, osztrák korona 10036— 10070, svájci frank 13725­13775. A Leányegylet márcfeis 7-ki tea­zsur;a nagysikerűnek ígérkezik. A nemzetgyűlés mai illése Budapest, március 1. M. T. I. rádiójelentése. A nemzetgyűlés mai ülését fél 12 óra után nyitotta meg Scitovsz­ky Béla elnök. Az elnöki előterjesz­tések után folytatták a frankvitát. — Farkas István : £Ies szavakka. bírálja a kormány politikáját. Azt állítja, hogy a frankhamisítás a hatóságok tudtával és hozzájárulá­sával történt. Mióta az ügy kipat­tant állandó tussolás és sugdoló­zás folyik (Nagy zaj és ellentmon­dások.) A kormány által intézményesített állapotok okozták azt is, hogy a vármegyék a sajtó elnémitására hoznak határozatokat. — Láng János : Az a sajtó nen» a nemzet ideálja ! — Farkas : A kormánynak a frankhamisítás bűnügyéről már 1922-ben tudomása volt. Felolvassa Rába és Windischgraetz vallomásá­nak jegyzőkönyvét, melynek egyes részeiből azt a következtetést igyek­szik levonni, hogy hivatalos körök is támogatták a frankhamisítást. £les támadást intéz a belügymi­niszter ellen. Azt állítja, hogy a belügyminiszter, bár tudott arról, hogy az országos főkapitány leg­alább is késlelteti a nyomozást, mégis pajtáskodott vele. A nyomo­zás csak a franciák erélyes fellépése után indult meg komolyan. — Pesthy Pál : Ez nem áll 1 — Propper: Hányadszor kezdték el a nyomozást? — Pesthy: Mindaddig nem fe­jezzük be, amig az egész ügy tisztázva nincs! — Farkas: A miniszterelnök szombati beszédében azt állította, hogy a szokolhamisitás és frank­hamisítás között között összefüggés nincs. Beismerte azonban azt is, hogy a lefoglalt hamis bankjegyek később Csehországban forgalomba kerültek. (Nagy zaj és derültség.) — Pesthy: Ezt nem mondotta a miniszterelnök! ( t, — Tamássy: Miért csavaí[ák el az igazságot? — Farkas: Az tis mondotta a miniszterelnök, hogy Nádossy tu­dott a szokolhamisitásról is. (Ujabb nagy zaj és ellentmondások.) — Pesthy: Ez sem igaz, ezt sem mondotta a miniszterelnök. — Farkas: Elképzelhetetlen, hogy Zadravetz ne tudott volna a frankhamisítás céljáról, amikor feleskette Rábáékat. Zadravetz túl­ságosan nagyravágyó ember volt, nem hihető tehát, hogy nem ér­deklődött az ügy iránt. — Friedrich: Ugyan, ugyan! — Farkas: Az ésküminta szöve­ge még ma sincs meg! — Pesthy: Az megvan, amit a tanuk és a vádlottak vallottak! Propper, Meskó és Esztergályos között zajos vita keletkezik, melynek íecsillapulta után folytatja Farkas a beszédét. — Farkas: A Térképészeti Inté­zetben felsőbb utasítás nélkül nem lehetett volna elkövetni a bankjegy­hamisítást. Követeli, hogy azokat a munkásokat, akiket az üggyel kapcsolatban letartóztattak, bocsás­sák szabadon, mert fefebbvalóik pa­rancsára vettek részt az ügyben. — Pesthy: Bűncselekményt fel­sőbb utasításra sem lehet elkö­vetni. "Ezt a munkások is tudhatták volna. ' — Farkas : A kormány takargat­ja még mindig a bűnügyet. Vele­ménye szerint a bűnügy értelmi szerzői még mindig szabadlábon vannak. (Nagy derültség a többségi 1 oldalon.) — Farkas: A csődök és kény szer­egyezségek a frankhamisítás követ­kezményei. (Nagy derültség a jobboldalon.) — örffy Imre : Farkas Imre azt állította, hogy a csődök és kényszeregyezségek a frankhamisí­tásból erednek. Meg kell állapítani, hogy egészen más okai vannak a csődöknek. Kijelenti, hogy vélemé­nye szerint Farkas nyilatkozata nem annyira a nemzetnek, mint az ellen­séges külföldnek szólt. (Nagy zaj és ellentmondás a baloldalon.) Azt állította Farkas, hogy a pro­letárdiktatúra már 1919 juniusában megbukott, amikor Kassa idegen kézre került. Ezzel szemben kényte­len kijelenteni, hogy 1919 junius havában még ülést tartott a szovjet amelyen Farkas István js reszt vett. Az erkölcsi felelősségről szólva kijelenti, hogy a jogi felelősséget csak azok számára kellett megalkot? ni, akiknek nincs erkölcsi felelősség érzetük. Ezzel szemben azonban po­litikai felelősségérzetről csakis az erkölcsileg felelős embereknél lehet szó, mert a politikai felelősségnek egy államban sincsenek irott törvé­nyei. Az ellenzék kedvetlenül fogadta annak hírét, hogy Apponyi Albert gróf a frankügyben tartandó beszédét elhalasztotta. Budapest, március 1. { (A MTI. rádiójelentése.) Az Uj Nemzedék értesülése sze­reit Apponyi Albert gróf kijelentet­te, hogy Bethlen miniszterelnök genfi utja előtt nem akar a frank­ügyben nyifatkozni s igy a frank­vita során elmondandó beszédének a megtartásától is eláll s későbbi időpontban fogja azt megtartani. Apponyinak ez az elhatározása az ellenzéki pártok körében nagy el­keseredést keltett, mert ezzel min­den számításukat keresztül húzta Apponyi. Apponyi ugyanis olyan különleges helyet foglal el a ma­gyar parlamenti életben, hogy bí­rálata nagy súllyal esik a latba s azt reméfték a baloldali politiku­sok, hogy a beszéd nyomán javuk­ra billen a közvélemény mérlege. Az elkeseredést még jobban fo­kozta az a tény, hogy Zichy Já­nos gróf is elállva felszólalásától, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a miniszterelnök genfi utja előtt nem szabad a szenvedélyeket felkavarni. Egységespárti ol(Jalona helyzetet ugy ítélték meg, hogy a baloldjal túlságosan vérmes remé­nyeket fűzött Apponyi felszólalásá­hoz. Most hogy ez a várt felszóla­lás elmarad;, minden erejével arra törekszik a baIold(al, hogy a Ház elnapolására irányuló törekvéseket elgáncsolja. Az egységespárt az ellenzéki ak­ciót nagyon méltánytalannak te­kinti- A Ház elnapolására feltétle­nül szükség van, amit 'különben már befejezett ténynek is lehet te­kinteni, mert a miniszterelnöknek feltétlenül jelen kell lenni azokon a nemzetgyűlési üléseken, amelyeken éppen vele szemben emei Vadalöt az ellenzék. Ha a nemzetgyűlés a miniszterelnök távollétében is foly­tatná a -frankvitát, megfosztaná a miniszterelnököt attól, hogy magát védtje s a vádakat visszautasítsa. Szó sem lehet arról, hogy a Ház elnapolása ellen indított ellen­zéki akció sikerre vezessen, mert az egységespárt szilárdan áll a kor­mány mögött. Clinchant francia követ a miniszterelnöknél. Az Uj Nemzedék értesülése sze­rint 'Cíinchant francia követ ma délben felkereste a miniszterelnö­köt, hogy tőle a frankügyben in­formációkat nyerjen. — Briand ugyanis a kamara szerdai ülésén válaszolni akar arra a szocialista interpellációra, amelyet a frankügy­ben intéztek a francia kormány­hoz. Válaszát azonban addig nem kívánja megtenni, mig a magyar miniszterelnöktől egyes kérdésekre nézve felvilágosítást nem kap. Az Est értesülése szerint a fran­cia kormány utasította a budapesti követét, hogy tegyen lépéseket a magyar miniszterelnöknél a frank­ügy egyes részeinek megvilágítása céljából. Párisi lapok szerint a francia kormány nincs megeléged­ve a frankügyben lefolytatott nyo­mozással. Amennyiben a szerdai ülésig a magyar kormánytól nerw kapnának kielégítő választ, ugy erelyesebb intézkedéseket akarnak folyamatba tenni. A miniszterelnök szerdán ntazik Genfbe. Budapest, jnárdus 1. (A MTI. rádiójeleentése.) Az Uj Nemzedék értesülése sze­rint a miniszterelnök szerdán uta­zik Genfbe. Most már egészen bi­zonyosra vehető, hogy a nemzet­gyűlés üléseit a miniszterelnök tá­vollétének idejére, mintegy tíz nap­ra elnapolják. Egyes szám ára 208& korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom