Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-16 / 37. szám

jNyírvidék 1926. február 16. Akit C sépány Jenő mester Művészen lefényképez, A szép képben gyönyörködvén Igy szól; «Bizo ny, finom kép ez * NYÍLT-TÉR.* —> Mélyen tisztelt nagyérdemii kö­zönség ! Becses figyelmeket felhívom arra, hogy elhelyező intézetemben állandóan rendelkezésükre áll minden­nemű háztartásbeli személyzet,' főzőnő, mindenesleány és iérfi személyzet, szolid árközvetités mellett, Lichtblau Dániel elhelyező tulajdonos, Sip-u. 20. alalt közlőitekért sem a sem a kiadóhivatal fele­*E rovat szerkesztőség, lősséget nem vállal UnQhváry József ceglédi faiskolájának helyi lerakaía: Nyíregyháza, Kóíaji-iit 27. szám Ugyanott megrendeléseket is felveszek. SAROiC VE1SEL Eredeti párisi modellek titán báli, tavaszi ruhák 250.000 K-tói 350.000 koronáig ké­szülnek. — 18 éven felüli nrilnnyok és asszonyok párisi-bécsi methodas sze­rint szabászatot, modellirozást, varrást legrövidebb időn belül elsajátíthatják és az ipái törvények ér!elmében munka­könyvet is kapnak. M et Zger Gézáné bécsi diplomával kitüntetett angol franci divatterme, Szegfü-ulca 7. szám. (azelőtt: Bécs— Budapest.) 1311-1 267—1926. Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága pá­lyázatot hirdet egy 70 m. hosszú uj drótkerítés oszlopainak és rigli fáinak tölgyfából való kifaragására s a ke­rítés teljes felállítására; úgyszintén egy 145 méter hosszú ócska kerítésnek a kijavítására. — Minden anyagot a munkaadó ad. Részletesebb felvilágosítás Nyirpa­zony község elöljáróságánál szerezhető. A munkálatok elvégzésére a pályázat Írásban f. évi február hó 22-én d. e. 10 óráig adhatók be, amikor is az építkezési bizottság nyilt ülésen fog határozni afelett, hogy a beadott aján­latok közül melyiket fogadja el s a munkás szerződést kivel köti meg. Nyirpazony, 1926. február 15. 779-3 Elöljáróság. Háromszobás utcai a Gróf Károlyi-téren tulaj­donos kézből, azonnali beköltözésre bérbeadó. átadja: NAGY IMRE irodáje.' 727-a IF stucator és alabástrom gyári raktár. | '"'szappanfőző szóda legolcsóbban kapható I Sisay Kávoiy festéküzletében, Luther n. 6. ssr. Tel.: 245. — Méhviaszkot veszek. .VMM APRÓ HIRDETÉSEK MW* HWatési Uj: 19 wdig 6000 K. minden további szó 500 K- Hirdetések utáni ériéi Mdéttw csak ráksxbtiyeg beküldést- mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalba*" Mzéatt hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatod k^Ugosliír A hirdetések dijs a feladáskor fizetendő Vidékről Isvél­Mycgfeea i» bekMdfeetö a hirdetés dija. A lap megjelenési n«pián közlendő hmfe­tfeeket d. e, 1! óráig kérjük feladni. Egv v gy két i&tdiíens hölgyet lakótársai keres jobb özvegy asszony. Honvíd-u. 32. 778-2 Német kisasszony jó bi­zonyítványokkal ellátva, sze­relné jelenlegi állását vál­toztatni. Cim a kiadóbsn. 745-1 Pacsirta-utca 1?. sz. alatt két szobás lakás kiadó, ugvanott ajtók és ablakok eladók. 780-2 Német kisasszony jó bi­zonyítványokkal ellátva, sze­relné jelenlegi állását vál­toztatni. Cim a kiadóbsn. 745-1 Pacsirta-utca 1?. sz. alatt két szobás lakás kiadó, ugvanott ajtók és ablakok eladók. 780-2 Vay Ádám-utca 55. számú há? és telek amely két báz­teleknek felel meg, elsdó. Értekezni lehet Luther utca 2 37. alatt. 701-1 Máv. 47" cséplő elevá­torral e'adó, vagy elcseré­lem Máv. B-jelü eséplővel. Elevátor külön is eladó. Cim Luther-u. 18. 667-3 Beköltözhető nsgyobb ház 23 hold kertlel, prima búzatermő föld éa 2 ho'd s%öll6 eladó Gyulaháza köz­ségben. Értekezhetni Nem zeti Hitelintézetnél. 660-1 Vay Ádám-utca 55. számú há? és telek amely két báz­teleknek felel meg, elsdó. Értekezni lehet Luther utca 2 37. alatt. 701-1 Máv. 47" cséplő elevá­torral e'adó, vagy elcseré­lem Máv. B-jelü eséplővel. Elevátor külön is eladó. Cim Luther-u. 18. 667-3 Beköltözhető nsgyobb ház 23 hold kertlel, prima búzatermő föld éa 2 ho'd s%öll6 eladó Gyulaháza köz­ségben. Értekezhetni Nem zeti Hitelintézetnél. 660-1 Tisztességes jóravaló kom, menciós kőműves felvétetik­jelenikezés Bocskay-utca 36. 1235 8 Máv. 47" cséplő elevá­torral e'adó, vagy elcseré­lem Máv. B-jelü eséplővel. Elevátor külön is eladó. Cim Luther-u. 18. 667-3 Beköltözhető nsgyobb ház 23 hold kertlel, prima búzatermő föld éa 2 ho'd s%öll6 eladó Gyulaháza köz­ségben. Értekezhetni Nem zeti Hitelintézetnél. 660-1 Három utcai szobás lakás a gróf Károlyi-téren, tulaj­donos kézből, azonnali be­köllözésre bérbeadó. Átadja Nagy Imre irodája. 728-1 Jó állapotban lévő abla­kok és ajtók sürgősen eladó. Rózsa-utca 43. 1282-2 Intelligens szolid fiatal­embert szobatálsul keresek­Cin a kiadóban, 740-5 Külön kijárata utcai bú­torozott szoba urnák nőnek kiadó. Nyirfa-ute* £0. sz. 747-1 Egy idősebb asszony min­denesnek vagy dadának aján kőzik. Serház-u. 1. 767-1 Német kisasszony jó bizo­nyítványokkal ellátva, sze­retne e hó 24-én jobb ori családnál elhelyezkedni. — Cim a kiadóban. 746-1 Takaritónőn«k ajánlkozom. Cim Dtbreeeai-utca 38. 768-1 Német kisasszony jó bizo­nyítványokkal ellátva, sze­retne e hó 24-én jobb ori családnál elhelyezkedni. — Cim a kiadóban. 746-1 Eladó Hajdúnánáson 100 drb élő nyárfa. Móricz test­véreknél. 770-2 Perzsa szőnyeg készí­tést és javításokat vállalok. Yirág-utea 69. se. 1304-1 Eladó Hajdúnánáson 100 drb élő nyárfa. Móricz test­véreknél. 770-2 Perzsa szőnyeg készí­tést és javításokat vállalok. Yirág-utea 69. se. 1304-1 Jól főző mindenest 1-ére keresek Kálv ntér 14 fog­orves vi^y Dessewffy-tér 3. 774-1 Egy gyermekcsizma elve szett tegnap este a Kállói­utcn Dr. Saárytól Ruhman dr -ig. A becsületes megta­láló kéretik Saáry dobtor urcál beadói. 759-1 Egy lovas használt stráf­kocsi eladó. Korbély András kovács. Bnza u. '0. 775-3 Akácz csemet-, egy éves, dusgyökérzetü, fa­sorok és élősővények létesítésére igen alkal­mas, kapható. Értekezni lehet Liszkay Dezsőnél, Zrínyi Ilona u. 6J sz. 777-3 Urasági lovász, ki az inas­ságnak is minden ágiiban teljesen jártas 59 éves nőt­len, 15 évi jó gyakorlattal, kitűnő és hosszú bizonyít­vánnyal márcins l-re eset leg azonnali belépésre állást kere?. Kilián Sándor Tak­taharkány Újvilág, Zemplén megye 1387 Egy bejárónő kisebb csa­ládhoz állást kerei. Epres­kert-n. 19 1312 Egy tisztességes minde­nes leány állást keres azon­nali belépésre. Kálla-u. 31. 1313-1 2 jfzanéletü férfit kvár­télyra elfogadok. Kisteleki­ót ea 50. szám. 1300-3 Nyíregyháza r. t. város adóhivatala. 1616/1926. adó. Hirdetmény a rokkantellátási adó tárgyában. A nyíregyházi m. kir. pénzügyigaz­gatóság 8216 — 11—1926. szám alatt kiadta a rokkanteilátási adóról szóló hirdetményt. A hirdetményeket kiragasztattam a hirdető oszlopokra. A rokkantellátási adó alul való men­tesítés igénylése céljából lelhivom a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadi­árvák és a „Károly"-csapatkeresztesek figyelmét azzal, hogy ezeket a kira­gasztott hirdetményeket alaposan olvas­sák át és mielőbb tegyenek eleget a mentesség igénylését célzó kötelessé­güknek. A munkaadók figyelmét is felhívom a rokkantellátási adóval kapcsolatos teendőkre. Nyiregyháza, 1826. február 15. 773-3 VÁROSI ADÓHIVATAL A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest legelsőrendii, modern, családi szállója, az István Király szálloda VI., Podmaniczky utea 8 sz. Mérsékelt árak 1 Figyelmes- ki­szolgálás! Modern berendezés! Kö/pontl fűtés ! Melegvizs/ol­gállati.s! Fürdők! Lift! A nyugati jályaudvar közelében! \ ' 7207 ? Meghívó. A Bőripari Sport Egyesület f. hó 28-án, — határozatképtelenség esetén március 7-én — d. e. 10 órakor tartja éii rendes közgyűlését az Ipartestület helyiségéber, melyre az egyesületi tagok szíves megjelenését k é» AZ ELNÖKSÉG. TÁRGYSOROZAT: t. Elnöki megnyitó. 2. Főtitkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. r 4. Számvizsgáló bizottság jelentése. 5. Uj tisztikar választása 6. Esetleges indítványok. A közgyűlésen az alapszabályok ér­telmében szavazati jogosultsága azok­nak a tagoknak van, kiknek tagsági dij hátralékuk nincs. KényszerköicsSn kötvényeket vesz, kényszer­kőlcsön hátralékot befizet Dr. BAUZS JENŐ bankháza DEBRECZEN, Piac utca 89. Tel.: 143. 757.6 Nyíregyháza, Búza utca 3 sz. Ékszerekre és egyéb ingóságokra a legmagasabb kölcsönt adja olcsó kamat mellett Lucerna ós lóhere ólomzárolt és nyers, valamint bükköny és egyéb magvak legolcsóbb áron, előnyös fizetési feltételekkel kaphatók: Kende András cégnél, Kossuth-tér 10, ^K 1. 0" 1­Httíi Vetési célokra arpa, tavaszi bM&ftámjr és lucernamag kapható: Merkúr Terménykeresk. r.f. Rákóczi u, 17. Telefon: 173. szám. 766-2 pritott és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz nagyban és kicsinyben. Názhoi szállítva. Legolc sóbb mi »n mn » Mu»««a nm n»n «n t ' ím ! »• « »»— • szakmában országosan vezető cégünk: VÁGÓ REZSŐ Részvénytársaságnál. IRODA a Kállói-utca 36. Telefon 429. NAGY ÁKOS TELEP a Debreceni-ut TelefoH 267. igazgató. Aprított tfizlfa 43.000 K. Ia Porosz szalon szén 80000 K mm -ként telepünkön. Nyomatott Jóba EUk laptalajd®nos könyvnyomdájába* Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom