Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-18 / 39. szám

JtfXTRYIDÉK ím 1921. február 18. Akit C sépány Jenő mester Miivészien lefényképez, A szép képben gyönyörködvén Igy szól: «Bizo ny, finom kép ez-* (*) Tavaszi és nyári divatlapok legnagyobb választékban az Ujság­boítban kaphatók. (*) Ráf Tebbi. Irta LucianoZuc­coli. Izgalmas, szines, erotikus szépségű afrikai regény. Ára 5.20 pengő, 65 ezer korona. Kapható az .Ujságboítban. Elegáns kivitelű női ruhák a legjutányosabban készülnek Eállöi-ntca 8. szám. IPS stucator és alabástrom gyári raktár. 128» szappanfőző szóda legolcsóbban kapható fest ék tiz let ében, Luther a. 6. sz. Tel.: 245. — Mélívlaszkot veszek. LEGJOBB DIVATLAP A DiVAT SZALON Ára 14.000 korona. Kapható az Ujságboítban Kényszerköicsön kötvényeket vesz, kényszer­köicsön hátralékot befizet Dr, BALAZS JENŐ bankháza DEBRECZEN, Piacutca 89. TeJ. : 143. 757-6 ! Eladó s zőlő a Sóstótelepen 14 m. hold elsőrendűen kezelt, tel­jesen letrágyázott szőlő, kitűnő épü­letekkel és pincérei, teljes leiszere­léssel. Cim a kiadóban. 807-4 KM APRÓ HIRDETÉSEK HkxUtési «j: 10 axóig 6000 K, minőén további szó 500 K- Hirdetések atini lAdésrc eMk WÍMzbélyeg beküldése mellett Yálaszolnnk. „Cim a kiadóhivatalban'' UtzM hirdetésekre csak a iiirdetésen fefeOotatett szám bemondása eseién adhatóak leMUgositágt. A hirdetések dffa a feladáskor HzetendS Vidékról levél­Myefben ís bekBldhetó a hirdetés dija. A lap megjelenési napján Közlendő Mrd*­téssket d. e. 11 óráig kérjlk feladni >000 pér olesó meleg teveszőr bá'í cáp6 érkezett nöi és férfi nagysápofebsn 54—85 ezer koronás bámulatos olcsó ár­ban vásárolható ameddig ezen készlet tart a Hungária Cipó'áruházban Nyíregyháza. Zrínyi I. n. 5. Telefon 195. Bor°cpriit kis és nagy tételekben vásárol a Sós'óh egy és Vidéke Gyümőlcsipari és Köz­ponti Főzde Szövetke zet. IrodiSja Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? Hat szekér széna elad^. Érlektzni lehet Kállai u 25. szám. 1314-1 60 maeyar hold tanyás birtok nyíregyházi határban e'adó. Bukoviaszky Józ-ef, Nagylapos. 811-4 Olcsón eladó plüssdivány és egy fél világos hálószoba bntor. Cim az Ujságboítban. 1318 2 Egy jó bútorasztalos se­géd, ki a fényezésben és javitá«han jártas, azonnal felvétetik. Cim az Ujságboít­ban. 1316-1 Kiadó bútorozott utcai szoba, főtérhez közel, ka toratis?tnek, m-gános ur­nák. Cim a kiadóban. 7.93-2 4—6 drb malacot felesbe vállalok. Cím Kossuth tér 10. szám. Cipész-műhely. 783-1 Antik, modern bútorjaví­tást, uj bútorokat a legiz­lécese 1 b k vitelben elvállal Suhaneez Jenő, műbútor­asztalos. Bocskay-utca 35. 784-? Bethlen-u. 25. sz. "alatt egy üzlethelyiség kiadó. 782-1 Egy lovas bas'nált atráf­kocsí eladó. Korbély András kovács, Buza n. 10. 775-1 Ti-ztességes jóravaló kom, menciós kőműves felvétetik­jelemkezés Bocskay-utca 36. 1235 8 Intelligens sze'id futai­embert szobaláisul keresek. Cim Csipke utca 19. 740-4 Modern hálógarnitnra és konyhabútor eladó. Oszffllő­u. 13. 798-3 Egy különbeiáratu búto­rozotts?oba 5 nri embernek kiadft Virág-utca 18. 799 3 Egy jómaikás borbé y­segéd fölvétetik ellátással. Fizetés egyezség szerint. — Hlavács Lá-zló, Mándok. 799 3 Két gyermekkocsi és i^c«kt vaslán^ok eladók, Vay Ádám utca 16. sz. 8'iS 1 Egy fiatal nőstény farkas­kutya olcsón eladó. Széche nyi-n. 26. sz. 805-3 Csődtömegből kalapok egy tételben szabadkézből olcsón elada'nak, Rákóc u. IS. Szentiványi, csőd­gondnok. 808-1 2 j< zanéletli férfit kvár­télyra elfogadok. Kisteleki­utca 50. szám. 1309 I Kossuth utca 27. sz. ház jutányos áron sürgősen el­adó. Azonnal elfoglalható. 1358-1 Kiadó 2 szóra konyhás és 1 szoba-konyhás lakás M<­jns 1-én elfoglalható. Kiss Ernő utca 19. sz. 1327-1 Szoptatós dadának ajánl­kozik gyermekevei egyttt. Virág-utca 49. sz. &10-1 Tisztességes ügyes minde­nes főzőnőt keresek ehejére Cim az Ujságboítban. 1326 1 Fényezett, elegáns kivitelű diófa Íróasztalok eladók Berecz Géza épület és bú­tor asztalosnál Nyíregyháza, Kossuth Lajos-utea 10 800-5 Két ki-benyíló ablak 2 m. magís 1' 0 m. széles és egy üvegajtó lókkal eladó. Nyírfa n. 39. Szép porta a Szekffi- n. elején eladó. Értet ?zni le­het Rózia-n. 23. sz. alatt. Nagyon jó zongorát meg vételre keresek. Ugyanott két átmeneti féifikabát eladó. Éru. 11. 804-1 Vécsey-uica 24. sz. al*tt bolthelyiségnek egy nagy szoba k adó. 1325 1 Fiatal lovász több évi gya korlattal azonnali állást k°' res. Cim: Epreskert ntca 42 szám. 1329-2 Kiss-tér 10. S7ám alatt esi nos botorozott szoba kiadó, ugyanott koszt is kspható hetenként 100 000 koronáért 1323-1 Egy használt, de jó álla­potban levő zománcozott, öntött vas fürdőkadat kere sek. Cim az Ujságboítban, 1322-2 Havi i részletfizetésre villanyvilágítást és viliam scsengő bevezetése ket legjobb minőségű anyagból szerel Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrínyi Ilona-u. B. Lakás Csillag-utca 39. sz. UnQhvary József ceglédi faiskolájának helyi lerakata: Nyíregyháza, Kó aji-ut 27. szám Ugyanott megrendeléseket is felveszek. SAROK VENOEL A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest legelsőrendü, modern, családi szállója, az István Király ^assasü miwrwemKS: szálloda VI., Podmaniczky utca 8 sz. Mérsékelt árak! Figyelmes ki­szolgálás! Modern berendezés! Központi fűtés! Melegvlzszol­galtatus! Fürdők! Lift! A nyugati pályaudvar közelében! 7207-? ZÁLOGHÁZ Nyiregyháza, Búza utca 3 sz. Ékszerekre és egyéb ingóságokra a legmagasabb kölcsönt adja olcsó kamat mellett 267—1826. Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága pá lyázatot hirdet egy 70 m. hosszú uj drótkerítés oszlopainak és rigli fáinak tölgyfából való kifaragására s a ke­rítés teljes felállítására; úgyszintén tgy 145 méter hosizu óeska kerítésnek a kijavítására. — Minden anyagot a munkaadó ad. Részletesebb felvilágosítás Nyirpa­zony község elöljáróságánál szerezhető. A munkálatok elvégzésére a pályázat Írásban f. évi február hó 22-én d. e. 10 óráig adhatók be, amikor is az építkezési bizottság nyílt ülésen fog határozni afelett, hogy a beadott aján­latok közül melyiket fogadja el s a munkás szerződést kivel köti meg. Nyirpazony, 1926. február 15. 779-3 Elöljáróság Nyíregyháza r. t. város adóhivatala. 1616/1926. adó. Hirdetmény a rokkantellátási adó tárgyábaa. A nyíregyházi m. kir. pénzügyigaz­gatóság 8216—11 — 1926. szám alatt kiadta a rokkantellátási adóról szóló hirdetményt. A hirdetményeket kiragaszlattam a hirdető oszlopokra. A rokkantellátási adó alul való men­tesítés igénylése céljából felhivom a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadi­árvák és a „Károly" o8apatk«resatesek figyelmét azzal, hogy ezeket a kira­gasztott hirdetményeket alaposan olvas­sák át és mielőbb tegyenek eleget a mentesség igénylését céieó köteleseé­güknek A munkaadók figyelmét is felhivom a rokkantellátási adóval kapcsolatos teendőkre. Nyiregyháza, 1926. február 15. 773-3 VÁROSI ADÓHIVATAL. Elsőrendű porosz szenet 80.000 koroáért, elsőrendű magyar szenet 40.000 koronáért, aprított és hasáb tűzifát legolcsóbban házhoz szállít: Flóhr Béla, Bocskay-u. 16. FORD KIÁLLÍTÁS! INGYEN MEGTEKINTHETŐ VAT ADÁSI-UTCA 35. SZÁM (Krupánszky Testvérek műhelye.) MEGNYÍLIK 1926. É\?l FEBRUÁR 21-ÉN! 806-4 Ajánlok jutányos ár és kedvező fizetési feltételek mellett szuperfoszfátoí, kálisói, diilisalétromot, stb. műtrágyákat vaggonrakományokban és kis tételekben is nyíregyházi telepfiakön átvéve. KOFFER BERTALAN Bessenyei-tér 15. „Fonciere" iroda. Telefon: 424. T9 7.i 8 Nyoowtott Jót* Elek taptakjd««o» könyv gjouxiájÁbm* Hyw^ytóxá*

Next

/
Oldalképek
Tartalom