Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám

Nyíregyháza, 1»26. febraár 2. * Keűd XLY1I. évfolyam. sk&sí árafe MjNr és iliiklB: ac^oc IbffMMm tOOOO K. és m* Alapította JéSA ELEK i Dr. 8, SZABÓ LÁSZLÓ. tftftf-kMstf Í VSATM HL ANDOR. SsMkMztSség és kiadóhivatal: SZÉOHENYI-UT ». SZÁM. Tslstsn Mám t89. Postaoh*qu« Tts&M* Kéziratokat n«m adunk vissza. Özönvíz. Mikor a frankügy kínattnt és a kormány megtette az első kemény intézkedéseket, a jobboldali lapok kivételével az összes újságok szinte hozsannákat zengtek a kormány fe­lé- Az első napokban az volt az ál­talános hangulat, hogv «Bethlen a helyzet magaslatán! és hogy «BethIen még soha se állott ilyen erősen, mint ma!» stb- stb.... Vájjon mi történhetett azóta, hogy így megváltoztak a szelek? Mi lehet' az oka, hogy egy-két tár­gyilagos és mérsékelt újságon kí­vül szinte tajtékot tur a magyar sajtó a Bethlen kormánya ellen­Mar szinte nevetség olvasni a för­medvényeket, hogy így meg ugy: «Bethíen már felesleges» — «Beth­Ien már megy» sőt «már mennie kellett volna»" Hogy a frankügy «hquidálását minden más kor­mány végezheti, csak a Bethlen­kormány nem» stb- stb. Közben jobb ügyhöz méltó buz­galommal lansziroznak válsághíre­ket magában az egységespártban duló állítólagos kiválasztódások­ról, amelyek szerint a párt egysége bomladozik, mert igy a «szabol­csiak», meg ugy a jobboldal felé kacsingató elemek, meg a kisgaz­da-csoport stb- stb... A bábeli zűrzavarban az ember csakugyan nem tud eligazodni- — Főképen pedig nem tudja megér­teni, hogy mit .akarnak? Mit akarnak jobbró/'és mit akar­nak balról? Vájjon számot vetettek magukkal és gondoltak egy percig is az or­szág állapotára," hogy t- í. mi is lenne akkor, ha csakugyan menne? Ha csakugyan beleunna ez a gond­viselésszerű ember a rettenetes haj­szába, amit ellene folytatnak es odadobná a gyeplüt a nekivadult lovak közé? Gondoltak-e arra, hogy hova jutnának a szerencsét­len ország nagy nehezen összetákolt közállapotai, ha Bethlen visszavo­nulna és felbomlana a párt, amely eddig fanatikus hitteí "es bizalom­mal "állott a vezér mögött, mint eleven sziklafal és követte az ő ál­lamférfiúi bölcseséggel s higgadt­sággal megszabott irányzatát, a józan, becsületes arany középutat!? Qondoltak-e arra jobbról, hogy mi lenne, ha az ő távozásával" a baloldali irányzat kerülne az élre és gondíotak-é a baloldaliak arra, hogy mi lenne, ha a jobboldali irányzat kerülne a kormány birto­,kába?? Forradalmi izgalmak jobbról és forradalmi lehetőségek balról? — Hát lehet józan és megfontolt po­litikusnak ilyen lehetőségekre szá­mítani és bazirozni? Szabad-e az ország jelen sylyos helyzetében kí­vánni bármelyik szélsőséges irány­zatnak a felülkerekedését? Jói vigyázzanak a koncentrikus támadások tisztelt vezetői, hogy a férfiú, akinek acélidegzete és em­berfeletti türelme eddig olyan cso­dálatosan rendkívüli, szinte em­berfeletti jelét adta a hazáért áldo­zó önzetlenségnek, bele ne fárad­jon és csakugyan félre ne álljon, ' mert «köd előtte, köd utána!» és ha elmegy-, ha félreáll, akkor csak­ugyan nem jöhet utána semmi más, mint az özönvíz és az elpusztít uszítókat, heccelőket, leselkedőket, számitókat, elégedetlenkedőket, franktírőröket, azsanprovokatőrö­ket és elpusztítja az országnak szé­pen zsendülő vetéseit, mert most i Bethlen nekünk minden reménysé­günk és rajta kívül nincsen más bizodalmunk, nincsen más biztos kősziklánk, akire építhetünk, akire számithatunk- Körülötte csak há­borgó tenger, imbolygó gátak, fe­nyegető áradások-... Ha ő is kidőí, csak az özönvíz jöhet! Sasi Szabó László. Elkészült a vádirat a frankhamisítás ügyében A 77 gépirt oldal terjedelmű vádiratot tegnap kézbesítették a vádlottaknak. azffállami térképészeti intézetben el­készült összes hamisítványokat a forgalombahozatal előkészítése cél­jából előbb Zadravetz István róm­katholikus tábori püspök lakására imajd a saját lakására, onnan pedig a Nemzeti Szövetség he/yiségébe szállította és a hamisítványoknak d'három helyen történt megszámlá­lasaés osztályozása után azok közül kiválasztott mintegy 8000 darab utánzatot,' Jankovich Arisztid, Mar­sovszky György, Olchváry Ödön 1*­ifjabb Andor Endre és dr- Schwetz Tibor által Szörtsey József, Zad­ravetz István, dr. Ferdinándy László Winkler István és Héder János köz­reműködésével forgalomba hozta, illetve forgalombahozatal végett Jan kovichnak, Marsovszkynak, Manko­vichnak, Olchvárynak, Andornak és Schwetznek előre meghatározott terv Szerint Amsterdamban, Hágá­ban ,f Kopen hágában, Stcckholmban, Varsóban és Milánóban leendő for­galombahozata végett átadta, illetre átadatta. A papt.'anyagofc beszerzése Gerő László Windischgraetz fel­hívása; fo 1 ytán 1925. elején a hami­sítványok elkészítéséhez szükséges papíranyag,, megszerzés? és a papír­anyag megszerzése és a papírkészí­tés, tanulmányozása céljából Német­országba utazott és ott tanulmányait elvégezve az apapiranyagot illetve a papíranyag' előállításához szükséges papirpép anyagot, nemkülönben az ahl iioz szükséges gépeket megsze­rezte és Budapestre szállíttatta s a térképészeti intézet épületében fel­állította, majd a Windischgraetz ál­tal elkészíttetett faládákban a papír­készítést a térképészeti intézet em­iitett alkalmazottainak közreműkö­désével megkezdte, megfelelő eljá­rás után előbb a papíranyagot, majd a vízjegyet elkészítette, a pa­pirt préselés, szárítás, enyvezés és vágás által az utánzatok elkészíté­sére előkészítette, az ezerfrankos bankjegyekről fényképfelvételeket és> kliséket készített és ezek segítsé­gével magukat a hamisítványokat kinyomatta. A vádirat ezután felsorolja, hogy a térképészeti intézett vád alá he­lyezett alkalmazottai hogyan és miképpen vettek részt a hamis bankjegyek technikai előállításában, majd így folytatja: (At«Nyirvidék» tudósítójától.) — «A Magyar Távirati lrocta» jelenti: A budapesti királyi ügyészség a frankhamisitók ügyében a vádira­tot elkészítette és a vasárnap foiya­|májn;a vádlottaknak kézbesítette. « A 77 oldalra terjedó vádirat herceg \ü\ndischgraetz Lajost mint tettest, Gerő László mérnök aUa­nácsnokot, Virágh Jánost az állami térképészeti intézet fényképészeti osztályának vezetőjét, Parragh Le­rencet, a térképészeti intézet főmű­vezetőjét, Haála Józsefet, az in­tézet főelőadóját, Ágoston Árpá­dot, az intézet művezető tisztviselő­jét, Kiss Lajos Kornélt, az intézet tisztviselőjét, Velösy Bélát, térké­pészeti segédmüvezetöt, Scfiarf Nándor térképészeti intézeti tiszt­viselőt, Hampei Ferenc térképészeti intézeti művezetőt, Spanring László, térképészeti intézeti művezetőt, dr< Nádo sy Imrét, állásától feltüggesz­tet%magyar királyi államrendőrségi országos főkapitányt, Rába Dezsó magántitkárt, Hajts Lajos nyugal­mazott vezértanácsnokot és Kurtz Sándort, a térképészeti iintézet fő* tanácsnokát, mint bünsegédi bűn­részeseket a btk. 203. §-a 1. pontjá­ba ütköző pénzhamisítás büntette címén azzal vádolja, hogy herceg Windischgraetz Lajos 1923., 1924. és 1925. években, közelebbről meg nem határozható időben, főleg azonban 1925. nyarán Budapesten £jbból a célból, hogy valódi értékű pénz gyanánt forgalomba tétesse­nek külföldön folyamatban levő mintegy 28—30.000 darab francia tzerfrankosok utánoz/tatását cl hatá­rozván, .evégből külföldről, még pe­dig Németországból és Ausztriá­ból (Kölnből és Bécsből) esetleg másjeszközöket Cierő és Raba utján megszerzett, Budapestre szállítta­tott és az állami térképészeti intézet­berf az erre vállalkozó Gerő László térképészeti altanácsnok által vég­lett. hosszas kísérletezés után Gerő­vel, továbbá az általa és Gerő által felkért és arra vállalkozó Virágh, Parragh, Haála, Ágoston, Kiss, Ve­lősy, Scharf, Hampei és Spanring térképészeti alkalmazottakkal előbb az utánzatok elkészítéséhez szük­séges papíranyagot, majd magukat az? utánzatókat elkléSzittette. A hamisítványok forga­lombahozatala. Aí ekként 1925. szeptemberében Nádossy szerepe Dr. Nádossy Imre a herceg Windischgraetz, továbbá Gerő és tettestársai által elkövetett pénzha­misítás bűntettét szándékosan elő­mozdította és megkönnyítette azáí­taf, hogy a pénzhamisítás elköveté­séhez előzetesen hozzájárult, az ebbőt >a célból tartott megbeszélé­seken több izben részt vett, a pénz­hamisítás műveleteinek egyes rész­leteiről magái tájékoztatta "és eltűr­te, hogy Windischgraetz mind­azok előtt az egyének előtt, akiket a pénzhamisítás bűntettének, vala­mint a hamis pénz forgalombaho­zatala bűntettének elkövetésére tet­tesként és részesekként megnyert, arra hivatkozzék, hogy a pénzhami­sításról dr. Nádosy'Imre mint a magyar királyi államrendőrség or­szágo^ főkapitánya is tud, azt he­lyesli, ákarja és támogatja és i!y módon Nádosy Imre az országos főkapitány állása tekintélyének er­kölcsi és pszichikai hatóerejével a bűncselekmény részeseit az annak elkövetésére irányuló szándékuk­ban megerősítette"; továbbá ugyanő tevékeny részt vett a hamispénz forgalom bahozatalában azáltal, hogy a hamisítványok értékesítése céljából megtartott tanácskozások némelyikén jelen volt; hat egyén részére, akik a hamisítványok érté­kesítése céljából külföldi utazásra vállalkoztak, Romániábój szárma­zóknak hat hamis útlevelet szer­zett és átadott; mint közhivatalnok, három magyar utlevélet hamisitta­tott; az illetékes magyar királyi külügyminiszteriumi tisztviselők megtévesztésével Jankovich Arisz­tid részére futárigazolványt szer­zett; végül Baross Gábor postata­karékpénztári vezérigazgatót arra birta rá, hogy a Mankovich György és Béla által elzálogosított 150 da­rab hamis ezerfrankos bankjegy kiváltása céljából 400 millió kon n^ kölcsönt utaljon ki Mankovich Bjla dr. kezeihez. Rába De„ső Rába Dezső a^ pénzhamisi ás bűntettét szándékosan előmozdí­totta és megkönnyítette azáltal, hogy Windischgraetz utasításához képest a papíranyagot Köfnből Budapestre a térképészeti intézetbe szállította, a tokaji bortermelő r. t. kádármesterénél a papíranyag elké­szitése végett két fakádat rendelt és néhány alkalommal Bécsből a papíranyag elkészítéséhez szüksé­ges dróthálót és szitát szállított; továbbá a hamisítványok forgalom­bahozatalát is elősegítette azáltal, hogy dr. Ferdinándy Lászlót Win­dischgraetzhez elhívta azért, hogy ez a hamisítványok forgalombaho­zatala végett néhány egyént aján­latba hozzon, azok némelyikét Zadravetz püspökhöz eskütételre elvezette, Zadravetztól a hamisít­ványokat tartalmazó bőröndöt Win­dischgraetzhez, majd innen a Nemzeti Szövetség helyiségébe szállította, a hamisítványok forga­fombahozatalára vállalkozók részére Folytatás az 5-ík oldalon'. Egyes szám ára korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom