Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-28 / 22. szám

4 ^YüurmÉE 1926. január 28. OKVETLENÜL VEGYEN 195.000 koronáért egy pár lakk-, vagy antilopcipől csak 35 36 nagyságban Telefon: 351. 45? mogatják a rendezőséget abban, hegy a rövid idő alatt nagyszerű lendülettel fejlődő sportegylet táncos mulatsága az évad egyik legnépesebb és legjobban sikerült táncos-estje legyen­A műsoros est intim, családias jellegű lesz és a teaestén nem lesz belépődíj- A rendezőség által elő­készített tervbői és a teljesen ösz­sueállitott műsorból megállapítjuk, tiogy a Bőrösök estje fényes sikerű­nek ígérkezik. A műsor kiemelkedő pontja Szohor Pálnak, Nyíregyhá­za város főjegyzőjének, a Bőrösök Sportegylete közszeretetben álló diszelnökének megnyitó beszéde' Lesz, amelyet követni fognak az Íz­lésesen megválogatott további mű­sorszámok: zene, ének, szavalat és táncszámok. A műsor után kezdetét veszi a tánc és külön termekben' terítenek a teára. A maga nemében páratlan érdekessége a Bőrösök műsoros estjének az ingyen sorsjá­ték. — Minden résztvevő egy-egy ingyen sorsjegyet kap és a szeren­csés nyerő egy oldal príma croupen talpot, mely az egyesület ügybuzgó elnökének, Szegeay György uőrgyár igazgatónak adománya A szerencsés nyerőnek nem lesz néhány eszten­deig lyukas cipője- A változatos műsort Czimboiinetz Jenő, lapunk munkatársa konferálja be­Valaki az Értéi elindul... Beszélgetés Krúdy gyulával, atu most irja úatvanaúiK Köny­vet es legnagyoüe amoicioja, hogy megegyszer nyiregynazi ujsagiro lehessen. A Margitszigeten ilyenkor csak Jfenn a Nagyszálló táján van élet, különben csendes és kihalt minden. Csend öleli körül a kastélyt ié, ahol évek óta lakik már a Sziget koro­názatlan fejedelme: Krúdy Gyula. Régimódi egyemeletes épület a «kastéiy», egyik oldalán omladozó, meztelen téglafallal: a magyar mult költője nem is választhatott volna stílszerűbb lakóhelyet, mint ezt a magános, furcsa, romantikus kastélyt. Elsőemeleti lakásában Író­asztala mellett ül Krúdy Gyula, aki Jókai óta feltétlenül a legtöbb bet dolgozó magyariró. Szives mo­sollyal üdvözöl, de amikor meg­tudja, hogy ezúttal mint újságíró jövök hozzá, kissé elborul az ar­ca. Nem szeret nyilatkozni Krúdy Gyula; azt tartja: hogy «az író ne nyilatkkozzék; beszéljen he­lyette az irása». Megváltozik a helyzet, amikor megmondom, hogy az interjú a «Nyirvidék» számára készül. Nyíregyházi emlékeiről mindig szívesen elbeszélget. —• Hej öcsém, — kezdi 'moso­lyogva, de, talán önkéntelenül is nagyot sóhajtva, — akkor te még nem igen interjuvoltál senlyt, mert akkor még talán! nem is éltéig ami­kor én nyíregyházi újságíró vol­tam. $zép idők voltak azok. Ha az ifjúságomra visszagondolok, mindig ez az időszak jut az eszem­be. Akkor még nem nagyon mer­tem arra gondolni, hogy regénye­ket, könyveket írjak; ha voltak is ilyen vágyaim, egészen távolinak,' elérhetetlennek láttam mindezt. A legtöbb, amit akkoriban kívántam, az volt, hogy történjen valami ne­vezetes dolog a környéken, amit aztán meg lehet írni a pesti la­poknak is. No, nem is panaszkod­hattam, olykor-olykor voltak ilyen nevezetes események. Például a Sa­lamon Ella esete, akit egy orvos hipnotizált, ugy, hogy fel sem éb­redt többé. Vagy: Kossuth Fe­rencnek egy nyíregyházi látoga­tása, amit különben részletesen megírtam most «A Tegnapok Köd­lovagjai)) cimü könyvemben. Ezek­ről a dolgokról aztán nagyobb tu­dósításokat küldtem a pesti lapok-" nak és vártam a honoráriumokat. Szép idők voltak ezek. Különösen, mikor a pénzek csakugyan meg­jöttek... — Mindezeken a! kedves emléke­ken felül is, — folytatja Krúdy Gyula — nagyon sokat köszönhe­tek én Nyíregyházának. Az em­berre és különösen az iróra egész életének kialakulásában a legna­gyobb hálással van az a légkfcj ami első fiatalságának éveiben kö­rülveszi, azok a benyomások, ami­ket ekkor magába fogad. Bizonyos, hogy én sem lettem volna az, ami vagyok, ha történetesen nem a Nyírségen élem ifjúságomnak ezt az éveit. Negyedszázadja, hogy el­kerültem onnan, de ma is ugy ér­zem, hogy majd minden irásoin ott gyökerezik a nyírségi földben. Ha pedig azokra az emberekre gondolok, akiket valaha ott ismer­tem és akik talán nem is élhettek volna másutt, mint a Nyírségen, ugy érzem, hogy adósuk va­gyok, mert még mindig nem ir­tain meg azt a regéjnyt, vagy raj­zot, am'i méltó emléket állítana alakjuknak. Itt van például Józsa Andris bátyám, akinél kedvesebb. eredetibb, érde­kesebb regényalak kevé s járt még a magyar talajon. Sose felejtem el azt a turcsa operációt, amit András bátyám végzett rajtam, vagy ugy harminc esztendővel ezelőtt. Valami fegy­verrel babráltam akkor, az elgör­bült csövét próbáltam egyenesre kalapálni, aztán egy apró vas-szi­lánk a szemembe hullott. Nosza, szaladtak hamar Józsa Andrásért, aki megnézte a vérbenálló jobb­szememet és azt mondta: «No, nem nagy bai ez,'öcsém.. Csak az a fon­tos, hogy gyorsan meg keli operál­ni.:) Azzal elővette a zsebéből a jó élesre kifent bicskáját és ki­nevezte operáló-késnek; meg is ope­rált vele tüstént, jobban, mint akár­melyik egyetemi professzor. H->t ilyen ember volt Jósa Andrá' oá­tyánk. Irtatn már róla ,>'• jr-oly­kor, de hát az semmi ax ö figurá­jához képest. Regényt kell irtii róla, talán meg is írom majd egyster ha több időm lesz. — Hát Léderer Ignác, a patikus; azt sem ismerted már te, öcsém. Az volt ám' a mulatós ember. Em­lékszem: egyszer, mikor már ott­hon feküdt a patika melletti szo- , bájában az ágyban, kedve kereke­dett egy kis cigányzenét hallgatni. De lusta volt ám felkelni. Elment hát a cigányokért, a Benczi Gyula bandájáért, hogy jöjjenek oda az ablaka alá, aztán játszanak neki Ott játszott aztán Benczi meg a bandája egy-két-három óra hosszat. Nem is tudom, volt-e még egy ember valaha, aki megcsinálta ezt, ítmit Léderer Náci: hogy éjjeli zenét adatott saját magának. — No, meg itt van a derék és hála Istennek ma is erőben, egészségben élő Juhász Etele bá­tyánk, akinek egyéni, utánozha­tatlan liumoru alakja mindig fe- ­lejthetetlen lesz előttem. Megkérdezem most Krúdy Gyu­lát: hány könyve jelent meg ed­dig? Felmutat a könyvespolcra, ahol valóságos kis könyvtár van már a saját könyveiből. Pedig ninc^ is meg valamennyi,-nem olyan pe­dáns * ember iyula bácsi, hogy rendszeresen eltegye a.könyveit. — Hát bizony van már vagy néhány, felel a kérdésemre. — Most írok egy regényes korrajzot. — 1 «Szent Terézia utcái» a cime — azt hiszem: ez lesz éppen a hatvanadik könyvem. — Melyiket szereti ezek közül a legjobban ? — Erre igazán nehéz lenne vála­szolni. Azt hiszem: mindig a leg­utolsó a legkedvesebb. Most pél­dául «A Tegnapok Ködlovagja,i». Talán azért is, mert ebben az em­lékeimről irtani, emberekről, akik­kel az életemben találkoztam : min­denesetre az életemnek egy darab­ja van ebben a könyvben. — Most még-egy kérdést, Gyula bácsi. Maga most azon a ponton van, hogy elért már mindent, amit Magyarországon iró elérhet. Mi a vágya még. mi az ambíciója, mi az, amit még elérni szeretne? — Egyetlen vágyam van, — hangzik a meglepő válasz -: szeretnék újra nyíregyházi új­ságíró lenni. Ezt pedig ne ugy értsd, hogy csak azért szeretnék újra nyíregy­házi újságíró lenni, mert amikor az voltam, egyszersmind 20 éves is voltam. Nemcsak, az ifjúságomat vágyom vissza, de a nyírségi földet, a nyíregyházi életet is. Most, öregedő fejjel' is szeretnék oda visszakerülni. Egy kis ház a Sóstói-uton, esetleg a Szarvas-ut­cán, egy-két jóbarát, csendes, nyu­godt élet: ez minden, amire vá­gyom... Elbúcsúzom Krúdy Gyulától. Ady Endre sorai jutnak eszembe: . (Valaki az Értől elindul És befut d szent, nagy Óceánba...» Krúdy Gyuláról egyik legkivá­lóbb pesti újságíró legutóbb ezt irta: «Amióta Jókai nincsen, Krúdy Gyula az egyetlen élő nagy magyar iró.» Nevét messze az ország ha­tárain tul is ismerik: az Ér mel­lől mar régen befutott a «nagy Óce­ánban De ő ma is visszavágyik az Ér mellé...» _ (h- i.) — Francia detektívek nyíregy­háza nyomozásáról terjesztettek hirt a városban egyesek- Azt mon­dották, hogy egy közismert föld­birtokos és nemzetgyűlési képvi­selő lakásán jelentek meg a francia detektívek, akiket a nyíregyházi rendőrség is támogatott azzal, hogy a képviselő kapujában egy rendőr állt őrt. A rendőrség nyo­mozást indított, hogy a teljesen alaptalan hir forrását'felderítse. rr a rany, ezüst, brokát, moaré, sslysm HETi MG SOR Szerdán.- 26-án: Nem csalom meg az uramat. (Csak felnőtteknek.) Csütörtökön: 27-én: Annabit, Ha­vasy Mimi felléptével. Pénteken: 28-án: Dénes Manci, az újpesti Biaha Lujza Színház pri­madonnájának vendégjelléptével: Postás Katica. Szombaton; 29-én: d. u. 4 órakor. Gyermekelőadás: Ludas Matyi. Vasárnap délután 4 órakor: A nagy nö. Este 8 órakor: Nagy kabaré­est. } Tegnapi számunkban már jelez­tük, hogy e' héten nagy események szintere lesz a színház. Nyíregy­házi Intim Pistánk tegnap elfelej­tette bekonferálni, hogy az új­pesti Blalia Lujza Színház dédel­getett kedvence Dénes Manci jön két vendégszereplésre Nyíregyhá­zára. szerződtetés céljából. Dénes Manciről himnuszokat zeng az uj-­pesti közönség. Fiatal, tempera­mentumos primadonna, aki az ujja? körül forgatja a közönséget. Üde, viruló, mint a legszebb tavaszi ró­zsa és egyetlen hamiskás mosolya felpattantja a hét lakattal elzárt férfiszivek zárát is- Mikor pedig csodásan zengő, színarany szop­ránja felcsendül, ugy érezzük, mintha szférák zenéje muzsikálna bűvös melódiákat felénk. Dénes Manci pénteken mutatkozik be Harmath- Zerkovitz bájos ope­rettjében, a «Postás Katicában)*, melynek címszerepét játsza. Szom­bat este pedig a szenzációs sikerű «Árvácská»-ban lép fel, hogy bá­mulatba ejtse a nyíregyházi pub­likumot. Egész biztosak vagyunk benne, hogy Dénes Manci egy csa­pásra meghódítja a.nyíregyházi kö­zönséget és a szerződés már els'y fellépése után perfektuálva lesz. * Ma este, Heltai Jenő fordításá­ban Georges Feyaean és Renne Pé­ter világsikerű bohózata kerül szin­re a «Nem csalom meg az uramat», amely telve van finom francia sza­lon pikantériával és igy 1 természe­tesen cSak felnőttek nézhetők meg. Az előadás iránt,"amely könnyekig megkacagtatja a közönséget a leg­szélesebb körű érdeklődés tapasz-i talható. Szereposztása a követ­kező : Saint Franquet — Föld'ssy Géza Des Saqngettes — Lengyel Antal Planta-réde — Szabó István minden elképzelhrtő ki vitelben, a legnagyobb választékban kaphatók: LiCl .1 Teeton: 3ől. j4<,_? j SZÍNHÁZ. •MMMMMMMM

Next

/
Oldalképek
Tartalom