Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-10 / 7. szám

1996 január 10 JSÍYÍOTIDÉEL |KÖZGAZDASÁG! Megértést és együttműködést. Ma már minden gazdasági ága­zat képviselői kivétel nélkül elis­merik, hogy a magyar mezőgaz­daság egyre súlyosbodó válságban van és ebben a megállapításban benne foglaltatik az is, hogy a mezőgazdaság bekövetkezett válsá­giáért mindenki inkább felelős, mint maga az általa sújtott gaz­datársadalom. Bankvezérek, nagy­ipari és nagykereskedelmi ténye­zők egyaránt és egyszerre arra az álláspontra igyekeznek helyezkedni, hogy Magyarország igazi szaná­lása csakis' a mezőgazdaság sza­nálása utján valósitható meg. Minden gazdasági ágazat pang, amikor a gazdik nem vásárlóképe­sek és most ijedten látják az ag­náriusok eddigi ellenfelei, hogy amikor a termelőket gyengítettek, bizony, maguk alatt vágták a fát, nószen legfőbb fogyasztóikat tet­ték a fogyasztásra képtelenekké. Ma már nem az altalános elv, hanem a még általánosságban igaz gyakorlat bizonyító szamai igazol­ják, hogy mennyire lecsökkent a gazdák vásárlókepessége. Hiszen igy a termés a tavalyihoz képest 34 száztalékkal emelkedett, addig a termények árai 55—76 száza­lékkal csökkentek. Ha már most ezekből az adatokból mérleget csi­nálunk, akkor kétségtelen az a szo­morú tény, hogy a tavalyinál 34 százalékkal nagyobb terméshozam 21—42 százalékkal kevesebb érté­ket képvisel, vagyis a magyar gaz­dák — ha mindent eladnak —i kevesebbet kapnak az idei «jó» ter­mésükért, mint kaptak a tavalyi «rossz» termésükért. Mi sem ter­mészetesebb, hogy ugyanebben az arányban gyengül a vásárlóképessé­gük is és éppen ezért sokkal, de nagyon sokkal kevesebb ekét, ka­szat, műtrágyát, gépet, felszere­lési cikket vasárolnatnak, mint az­előtt. Ez a körülmény végzetesen érezteti hatását minden gazdasági ágazatban. Ha a gazda rossz vásárt csinál, rossz vásárt csinál minden­ki. Évtizedek óta először kénytelen a saját kárán erre az álláspontra helyezkedni az egész üzleti világ, amely most egyszerre segíteni akar a mezőgazdaságon, hogy — ön­magán segítsen. A legutóbbi hetekben az eddigi gazdatársadalommal szemben ál­lott gazdasági érdekeltségek mind a mezőgazdasággal való megértést éa együttműködést hirdetik. Hozzá­tartozik a helyzet jellemzéséhez, hogy maguk a gabonakereskedők is elitélik az ügynökök túlkapásait. Ez a maga nemében eddig párat­lanul álló kereskedői megnyilatko­zás a többi között azt is tartalmaz­za, hogy bárkinek rendelkezésére bocsájtja azokat a borzalmas ada­tokat, amiket egyes közvetítő ügy­nökök rettenetes visszaéléseiről gyűjtött. Ilyet sohasem mert ke­reskedő a "saját munkatársairól mondanni, ha pedig megtette, ak­kor talán nagyobb oka van az elkeseredésre, mint a gazdáknak. A tény az, hogy a kereskedő is szervezkedni alcar a felesleges és káros közvetítők ellen és ez az a pont, ahol a gazdák végre egy vágányra kerülhetnek a tisztes ke­reskedelemmel. A gazdák számára csak egy se­gítség kínálkozik és pedig az, nogy a gabona útját a fogyasztóig mi­nél rövidebbre kell szabni. Ennek több módja van. A legelső az, hogy a gazdáknak maguknak kell megjelenni portékáikkal a döntő piacon: a tőzsdén, ahol azonban szervezetten kell érdekeik hathatós védelmét meginditaniok. A másik módja annak, hogy a ] gazdák megmenthessék, ami még ) megmenthető, hogy nézzék meg i alaposan, kinek adnak el és miként, j Ma igazán csak elsőrangú cégekre lehet rábízni az árut, amellett igyekezzünk minta szerint állomá­son eladni és az ott megtörtént átvétel után a gazda minden to­vábbi kockázata szűnjék meg. Ta­nuljunk meg kalkulálni, érdeklőd­jünk állandóan a piaci helyzet iránt, szervezzük meg a napi gaz­dasági hírszolgálatot, térjünk át a legjobban elhelyezhető minőségek termelésére és fogadjuk el ebben a tekintetben a komoly kereskede­lem útbaigazításait. — A Tündérujjak, kézimunka­uiság friss száma Jkapható az Uj­ságboltban­Petroleum, 128* szappanfőző szóda legolcsóbban kapható l^say Károly festéküzl«<ében, Ln'her-ntca C. sz. Telelőn: 2-4S. szám • Három darab 10 fiókos dcihÉnf pajta építési munkálataira árajánlatot ké­rek. Fiókok szélessége 8 m., hos­szúsága 5 m , minden kétfiókra 1 m, széles fináncjáró jön. Egyszerű raj­zot, pontos anyagjegyzéket kérek. El nem fogadás esetén semmi térí­tés nincs. — Ágasok faragandók. Dr. Nánássy, Nyirpazony. Legelegánsabb báli, téli és tavaszi új­donságok eredeli párisi modellek után már 250 000—350.000 koronáig készülnek. 18 éven felUli úrieányok és asszonyok párisi methodas szerint szabászatot, modellirozást, varrást gyorsan elsa átitbatják és az ipartör­vények értelmében munkakönyvet kap nak. Mindenki mayának és bozzátar tozóinak dolgozhat. Metzger Gé z,, n é bécsi diplomával kitQntetett volt bécsi és budapesti szalontulajdonos, Nyirfa­tér 12. szám. I02?-J Nagy udvari és utcai raktál helyisegek. két irodahelyiség Ber«sényi-utca 5. sz. alatt kiadók. Ugyanott hasz­nált, de teljesen jókarban levő ebédlőbutor, ajtók, abla­kok, lámpák, valamint egy nagyobb kétlovas stráf­szekér eladó. 1005-3 Szesz és Reiie? selvemíesté^e ruhákra, sálakra, szebkendórt, késimunkára a legújabb min­ták szerint készül Horn Pal kézimunka üíletében, Zrínyi Ilona u 4., az udvarban. 1041-2 A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest felsőrendű, modern, családi szállója, az István Király szálloda VL, Podaaaniczky otea 8 sr. Mérsékelt árak! Plffjelmei ki szolf ilás 1 Muden berendelés ! Ki/.poatl fül és ! Kelegvimol­Ifallatis l Firdők! Lift! A nyairati pélyaadvnr kőidében t 738T-Í Westend-szálló VI., Berlini-tér 3. (Nyugati pályaudvaron) m&ftu^ilt, Központi fűtés. Melegviz a mos­dókban. Fürdők. Lift. Szobaárak központi fűtéssel, hideg meleg vízzel 40 000 koronától 60 000 koronáig. 7-0I-0 Uj évben! Uj szerencse! Húzás feltétlenül 2 hét múlva HÉT KILÓ SZÍNARANY az ARANYSORSJATÉK HÁROM ELSŐ FŐNYEREMÉNYE 1 főnyeremény 4 k* SZÍNARANY 1 nyeremény 2 kg SZÍNARANY 1 nyeremény 1 kg SZÍNARANY T nyeremény 3 waggon = 300 q buza 1 nyeremény 4 ü'éses automobil 1 nyeremény kereszthuros zongora 1 nyer. teljesen félsz, motorkerékpár 5 nyer. teíjssea felszerelt varrógép 10 nyer. teljesen felszerelt kerékpár 200 nyer. külőnfíle arany és ezQst tárgy Egy sorsjegy ára 10.000 korona. Mindenütt kapható. Uj évben! Uj szerencse! 37-?. Kühne-gépgyár képviselete, „Alfa Sep a_ rator r.-t." képviselete, Golyóscsapágy­gyár r.-t. képviselete, hol mindezen gyáraknak gyártmányai gyári árban kedvező fizetési feltételekkel kapható. Nagy választék takarmányozó gépekben stb. MOSKOVITS MÓR gépkereskedffnél, Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 9. Telefon: ziZ VESZÜNK 1925. évi termésű akác és vegyes virágmézet! j „Hangya" Széchenyi-tér 9 140-2 Juniusi magánvizsgálatokra, különbözeti, érettségi, javitóvizsgá­Jatokra, polgári és középiskalai teljes anyagi felelősséggel, olcsón készít elő középiskolai tanár. Cim a kiadóban. 97-8 Havi részletfizetésre villanyviiáflitásí és villám sc sengo bevezetése ket legjobb minőségű anyagból szerel PetroYics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrinyi Ilona-u 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. TELEFONs 19. mosott retorta Porosz szén, barna szén, kovács szén, faszén, koksz, aprított tűzifa nagyban és kicsinyben, házhoz szállítva. Haai célra legmegfele­lőbb királdi szén Nyíregyházán kizárólag nálam Kereshető be : KARTON EMIL Iskola-utca 3—5. szám. Van-e a községben mozgószinház? A mozi kis befektetései nagy anyagi és erkölcsi hasznot hoz ugy ma­gánosoknak, mint az egyesületeknek. Mozrhoz villanyra nincs szikség. Még ma kérje dijmeates IC. szánó ajánlatnak*!. HATSCHEK ti FARKAS Budapest, Károly-körut 26 siáan. 7202-6 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom