Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-06 / 4. szám

J^fttöTffiÉR 1936. január 6. Város btlfariiletén két szobás Iroda helyiséget keresünk! Cim a kiadóhivatalban. 73-3 Elegáns kivitelű nöiruhák a legjutányoeabban készülnek Kállói-utca 8. szám. Fehérnemű varrást, himzést gyorsan és jutányosán elkészít a Caritás, Zöldség-tér k8. sz. 98 1 Kitűnő, jó minőségű uj- és ó-bor érkezett és kedvező vásárlásaim folytán igen olcsón, 9, 10, 13, 14 ezer koronás^ árakon kapható Róka-utca 4. sz. alatti pincészetemben. KRiCSFALUSSY APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési Aj: 10 utfg 6000 K, minden további szó 500 K- Hirdetések otáni érdek­lődésre csak vdaazbéiyeg bektldése mellett válasxolnnk. „Cim a kiadóhivatalban" UséeA hirdetésekre csak a hirdetésen teftflntetett szám bemondása esetin adható Márodtist A hirdet«Mk » feladáskor Hzetewlő Vidékről levél­Mjagbea is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjelenési n«pján köáeadő téteket d. e. 11 óráig kérjék feladni XWtWXMW^^—WW—^WHIIM) I W II" -llMl MUMH MAKULATURA legolcsóbban az Ujságboltban kapható. Csinosan batorozott szoba a város központján teljes ellátással együtt február 1­re kiadó. Cim az Ujságbolt­ban. 1017-2 Ford Traktor üzemképes, 6 hónapig használva olcsón eladó v»gy ökrökre elcse­rélhető gazdaság megszűnés végett. Marx Csapó-n 18. Debreren. 3 Szabadalmak leggyor­sabban, külföldiek leg­mérsékeltebben elintéz tetnek. Értékesítés. Út­baigazítások. Szabadal­mi Részvénytársaságnál Budapesten, József kör­út 10. 7467 6 A város belterületén fekvő telek eladó Értekezni lehet Suhanesz bútorcsarnokában. 7650-1 Eladó női varrógép 500000 K, Singer szabógép bobinog 1000<>00 K, Eufon lemezek­kel együtt 1000000 K. Egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve 4000000 K E tárgyak jóságáért felelek Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 8? Vincelléri állást keresek jó bizonyítvánnyal. Cim Haj­nalos, u. p. Tiszalök. Ka­maoicki. 3138 1 Eötvös-utcai 8. sz. ház Szarvas-utcai 49. és Er­utcai lelek eladó. Értekezni szerdán és szombaton, a déli órákban Sz»rvas-otca 48. sz. alatt. 67-1 Felsőruha, fehérnemű var­rás', javítást olcsón vállalok Cim Kert u. 26. 68-1 Családtagnak fogadnék ta­nyára szereny uriasszonyt vagy urleányt. Cím a kiadó­ban. 68-1 Jókarba® lévő, hasauált cipők, télikabátok, kore*>­lyák különböző nagyságban eladók, valamint elad- egy eigészen uj női fehér bárány bőr bekecs, kalappal. Cim a kiadóban. Hochantstáodiges deutsebes Fráulein zn zirei kleine Midchen gesucht. NSheres Kállói-utca 46. 57-1 Sóstóhegy és Vidéke Köz­ponti Szeszfőzde Szövet­kezet körzetéből anyag­vétel és bérfőzés iránt érdeklődőknek rendelke­zésre áll. — Iroda: Szin­ház-utca9. szám. Értekezés 9-től délután 5-ig. 7622-? Gazdasági képzettséggel rendelkető nőtlen egyént Írnoki állásra keresek. Do­bos László, Kenaecse. 71-2 Perfekt angolul beszélő nő ajánlkozik uri házakhoz esetleg gyermekek mellé. Nyirfa-u. 4. 1002-2 Megvételre keresünk egy Íróasztalt lehetőleg maha­góni, vagy ahhoz hasonló színben. Magyar Mezőgazdák Kirendeltsége. Casinó épület 8T-1 Házhoz megyek varrni felső és fehérneműt jutányos áron, Ugyanott egy pedálos Schunda cimbalom eladó, bamjanich-utca 5. 1004-1 Egy 16 os Broving, ismét­lő vadász fegyver is egy amatőr fényképezőgép eladó. Cifc az Ujságboltban. 1011 Egy pltsdivány és egy függőlámpa eladó. Damja­nics-utca 14. 91 Egy jobb családból való fűszer kereskedősegéd jó bizonyítvánnyal rendelkezik bármilyen állást elfogad. Cim a kiadófao. 93 Bejárónő takarításra vagy főzéshez felvétetik. Cim a kiadóban. 99 Vennék a Szöllőtelepen bármelyik vasúti megállóhoz nem tul messze, má-ifél­ho dnyi fajszőllőt. Huray Gyula, Károlyi tér 14, szám. 11-1 Fiatalleány bejárí nak fel­vétetik. Ugyanott falbarak­ható takaréktűzhely eladó. Cim az Ujságboltban. I006-I Kemecsei ut mentén 40 hold töld tanyával együtt ki» dó. Értekezni lehet Vay Ádám utca 10. 83 5 Szépen bútorozott szoba január 15-ére kiadó. Csípte­ti. 21. 84-1 Egy szoba konyhás lakás kiad , 15-én elfoglalható. Érdeklődni Róna fotómű­vész műtermében lehet. 81-3 Hajtó kocsist keresek azonnali belépésre, ki haj­tani és lovagolni jól tud és egy gazdánál huzamosabb ideig lakott Reizman Károly Kótaj. 82-1 10 HP. Ganz benzin mo­tor és 900 m/m Hoffer­•séplő keveset használt há­rom évi részlettizet rsre el­adó, értekezni id. Batáry Mihály Nyirpazony. 80-2 Egy aj ruganyos taliga jutányosán eladó. Nádor- a. 3. sz. 86-1 Létrák eladók a színház­nál. Értekezni lehet a szín­ház irodában. 9—12-ig d. u. 7—l» ig. Jóházból ügyes fia ta­noneznak felvétetik. S pos, Cukrászüzem, Zöldség-tér loo7-3 Egy bútorozott szoba ki­adó konjhahasznalattal. — Cim az Ujságboltban. I008-I Tisztességes fekni tudó mindenest keresek 15-ére Kállai u. 40. 1013-2 Egy bútorozott szoba egy vagy két liatal embernek kiadó. Cim az Ujságboltban 1010 1 Eladó ház, yagy kiadó lakás, azonnal elfoglalható, Cim Kert-utca 26. 1019-2 Kváitélyoaok felvételnek. Sólyom utca 30. Leggazdaságosabb ha tea­sütemény szükséglétét Sípos cukrász üzemében vásárolja, kilónként hetvenezer korona lösdség-tér 11. ICKjO 3 Jókarban lévő gyerekko­csi eiadó. Vizu. 33. szám. 1012-3 Jól főző megbízható sza­kácsnőt keresek 15 ére. Cim Kállai-e 52. 1014 2 Takarítónőt félnapi elfog­laltságra keresek. Cim az Ujságboltban. 1016-2 Rongyot vesz a Nyirvldék kiadó­hivatala, Széchenyi-ut 9. Juniusi magánvizsgálatokra, különbözeti, érettségi, javitóvizsgá­latokra, polgári és középiskalai teljes anyagi felelősséggel, olcsón készít elő középiskolai tanár. Cim a kiadóban. 07-8 Petroleum, 128* szappanfőző szóda legolcsóbban kapható Izsay Karoly festéküaletében, Lather-utea 6. sz. Teleion: 2-45. szám «98«-? 36416 — 1925. K. Hirdetmény. Közhírré tesszük, hogy a mező­gazdasági munkások munkaereje jo­gosulatlan kihasználásának meggát­lására alkotott 1923. XXV. t -c. ha­tályát a m. kír. minisztérium 6733— 1025. M. E. számú rendeletével az 1926. év tartamára is kiterjesztette. Nyíregyháza, 1925. december 29. 85-2 VÁROSI TANÁCS. 599/1025. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírói kiküldött ezennel köz­hírré teszi, hogy vagyonbukott Ónody Géza nyíregyházi lakos csődügyében leltározott különféle kalapok, varró­gép, üveges állvány és kalapkészités­hez szükséges eszközök 1926, évi január hó 8-án délelőtt 10 órakor Zöldség-tér 5. számú házban, bíró­sági végrehajtó közbenjöttével nyilvá­nos birói árverésen el fognak adatni. Venni szándékozók ezennel meg­hiva'nak. Nyíregyháza, 1925. december 18. SZÁNTÓ ÁRMIN 101 kír. jbir. végrehajtó. TELEFOHs 19. Porosz szén, barna szén, mosott kovács szén, retorta faszén, koksz, aprított tűzifa nagyban és kicsinyben, házhoz szállitva. Háti célra legmegfele­lőbb királdi szén Nyíregyházán kizárólag nálam seereshető be: MARTON EMIL Iskola-utca 1 3—5. szám. Olcsó, szép és elegáns levélpapír a Jóba­nyomdában' kapható! HITI részletfizetésre villanyvilágít ást és villám scsengő bevezetése ket legjobb minőségű anyagból szerel Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrínyi Ilona-u. 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. Aprított és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz sagyb** ** kiesinyben. Háthoz teáUkva. Legolcsóbb e aaakaaábaa országosan veseéő eégüak: VÁGŰ REZSŐ Részvénytársaságnál. IRODA l Káflái-ntM 18. Telefon 426. IAGT ÁKOS TELEPl Debreceni-Telefoa 2(7. %a*até. Aprított tűzifa telepflakBa 43.000 K, bazhoz Káiikva 46000 K mm-kéat Nyomatott Jóba Elek laptalajdonos könyvajomdájábaa Njiregyházáa,

Next

/
Oldalképek
Tartalom