Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

megyei kunyv r.tB Nyíregyháza, 1926, január !. * Péntek -p g KVHICC.vnASEA' XLT1I. érfoljam. 1. G»ümM*I érek fe vWMcwt: k&n. SOOOO K. NsgyMlévra 80000 K. HMertróclihat* te taMteak 3Q»/« tage^téiy. Atapltotta ELJEK FdaMrfcMztA i D?. S. SZABÓ LÁSZLÓ. F»i*!«fl H*rkMlt« i VEKTSE K. ANOOR. Ss*rkMztfls«g és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT ». SZAM. Telefon ním >30. Poetachaqua 9MH. Kéziratokat n»m adunk vissza. H' ni au lfl K II —I IIIHI IM I I I I ­~TT­Bi ai Br iHB»giáMBwgaMBMa» A Bodrog Olaszliszkánál is kiöntött. Budapest, december 31. MtI. rádiójelentése. Az árvízről ma délelőtt a kö­vetkezőket jelentették : A Tisza és mellékfolyóinak áradása egyes helyeken tovább tart, mig általá­ban véve a veszedelem szünőfél­ben van. A Bodrog a hegyvidé­ken is erősen megindult olvadás következtében Olaszliszkánál is kicsapott a medréből s a község számos lakóházát vizzel öntötte el. Az olaszliszkai bankóhamisi­tással kapcsolatban hírhedté vált Priedlender csodarabbi házát is öntötte a Bodrog vize. A köz­ségben egyébként a hangulat eléggé nyugodt •«««»» lanky Eocsárd, a honvédség főparancsnoka az elöntött te­rületeken szemlét tartott. Budapest, december 31. MtI. rádiójelentése. Qyuláról jelentik : Janky Ko­csárd, a honvédség főparancsnoka Gyulára érkezett, hogy meg­tekintse az árral elöntött terüle­teket. A honvédség főparancsno­kának Gyulára való érkezését egyébként az tette indokolttá, hogy a mentési munkálatokat egy zászlóalj honvéd végzi s ezáltal jelenlétével is elismerését akarta kifejezni az önfeláldozó szolgála­tot teljesítő magvar katonák előtt. Vásárosnaménynál a Tisza kiöntött. Budapest, december 81. MTI, rádiójelentése. Vásárosnamény katárá'>an a Tisza kicsapott a medréből és elöntötte az ártéri területeket. A trianoni szerződés annyira leredu­kálta a magyar katonai létszámot, hogy kellő műszaki legénység nem áll rendelkezésre s így tör­ténik meg az, hogy mikor már múlófélben van a veszedelem, ujabb helyeken is jelentkezik az áradás. Ha megfelelő katonai erő rendelkezésünkre állott volna, az oláh indolencia és rosszaka­rat dacára is sikerült volna sok értékes magyar területet meg­menteni a biztos pusztulástól. ****•• Erdélyben katasztrofális a helyzet. Erdélyből egyre több oíyan je­lentés érkezik, amely azt mutatja, hogy az áradás a nozzá nem ér­tés miatt ott óriási katasztrófák­nak lett a szülőokává. Jellemző az erdélyi pusztulásra, hogy Erdély legnagyobb része teljesen el van vágva ' Oláhországtól, úgyannyira, hogy az expreszvonat is csak nagy kerülővel, Varsó felé közlekedik­A Tiszamenti szabolcsi községeke! nem fenyegeti árvizveszedelem. (A «Nyirvidék» tudósítójától'-) A nagyközönség körében a leg­komplikáltabb rémhírek jöttek forgalomba, a Tisza áradásáról. — Ezekkel szemben illetékes helyről arról 'értesültünk, hogy komolyabb veszedelem nem fenyegeti meg a szorosan veszélyeztetett területeket sem. A Tisza kiöntött medréből, de csak a gátakon belül az u- n. árterületeket lepte el- A rémhírek alapjául szolgált, hogy a folyó medrében olyan óriási jégtorlódá­sok keletkeztek, amilyenre példa már 40 éve nem volt. így Tisza­dobnál 3 km hosszú a jégtorló­dás. Rázom-pusztánál, Tófalunál és Tokajnál szintén több km- Ösz­szesen pedig 17 és fél km­A vizemelkedés 11 cm- volt, azon ban visszaesett 9 cm.-re. A jégtor­lódások elindításának munkálatait Myller százados vezetése alatt, a 12 m. kir. honvéd gy. ezred árkász osztaga kezdette meg, de robbanó anyag hiányában kénytelenek vol­tak a munkát félbeszakítani- Két nap aíatt fél km hosszúságú jég­Vizrebocsátották a legnagyobb motoros hajót. Budapest, december 31. M. T. I. rádiójelentése. Trieszt mellett, Monfalconeban tegnap reggel bocsátották vizre a világ legnagyobb motoros csónakát. A keresztanyai tisztet Johanna olasz hercegnő töltötte be s a hajót Saturnia névre keresztelte. A Mátészalkáról kiindulói nj vasúti vonalat holnap; adják át a forgalomnak, j Budapest, december 31. MTI. rá- 1 diójelentése. J A Magyar Államvasutak Igaz- » gatóság a jelen ti. A debreceni üz- j Ietvezetőség területén levő Máté- i szalka—Kocsárd—Fehérgyarmat — ( Zajti között épített nj vasúti vona­lat 1926- január elsején adják át a forgalomnak. Egyelőre csak nap­pali szolgálat lesz ezen a vonalon. A személyvonatok közlekedése a következő lesz- Mátészalkáról in­dul reggel 9 óra 40 perckor s ellenkező irányban 16 óra 26 perc­kor egy vonat. torlódást sikerült elindítani, 10 ezer négyszögöl területen, 2 má­zsa ekrazit segítségével, kb. 18 kg-os tömbökben. Robbanó anyag hiányában kénytelenek bevárni a torlódás természetes fejleményeit­Mentő munkálatok azonban je­lenleg is folynak, mert a kirendelt árkászok a lakosság segítségével nyufgátakat építenek. Nagyobb ve­szedelem csak akkor következne be­ha olvadás vagy nagyobb esőzés jelentkezne­Akormány és a vármegyei ha­tóságok élénk figyelemmmel kisé­rik az áradás fejleményeit. A föld­mivelésügyi kormány részéről Kö­vessy min. tanácsos, a honvédelem részéről Máriássy honv. őrnagy, to­vábbá Mikecz István alispán és Kubassy főszolgabíró, az »Ármen­tesitő Társulattól, Váradi Béla igazgató és Hoffmann Sándor, Ti­szadobnál megtekintették az árte­rületeket és az illetékes tényező­ket utasították a szükséges óvó­intézkedéseknek foganatosítására. Az időjárás. Budapest, december 31. M. T. I. rádiójelentése. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban az időjárás általában véve enyhe volt. A nappali hőmér­séklet mindenütt felül volt a 10 Celsius fokon, az éjszakai hőmér­séklet sem haladt lejjebb 5 C. foknál. Állandó szeles időjárás ural­kodott atf éjjel. Időprognózis : Vál­tozékony szeles idő várható sok nelvütt csapadékkal, később hősü­lyedéssel. A Kárpátok keleti részén földlökést észleltek. Budapest, december 31. M. T. I. rádiójelentése. Bukarestből jelentik. Ma hajnal­ban a Keleti Kárpátok egész vi­dékén könnyű földlökéseket észlel­tek. A földlökés mindössze 2 má­sodpercig tartott. ****•» A Tisza vízállása. A Tisza Tiszabercelnél 111 cm.-el, Vásárosnaménynál 72 cen­timéterrel áradt. Timár és Nagy­falu között a feltorlódott jé^ö­meg már teljesen elment. Á Kőrösről tegnap ujabb áradást jelentettek. Ennek: oka a hegyekben megindult ujabb olvadás. Kőrösla­dánynál azonban mindössze 20 cen­timeteres áradást mértek. Az áradás egyéb helyeken 10—60 centiméter között váltakozott. A Duna ezúttal közepes vizállásu Budapesten alig éri el az alsórako­dópartot. Kalocsától felfelé már tel­teljesen elment a jég, Mohácsnál azonban még mindig tekintélyes mennyiségű jég van összetorlódva. Ötven kis leányt megrontott egy tanitó. Budapest, december 31- MTI. rá­diójelentése. Az Est irja- Nagy Béla fonyódi tanitó 50 kis leányt megrontott. Két éven át folytatta a liliomtipró bestiális merényleteit s a megré­mült kisleányokat arra az esetre, ha elárulják, agyonveréssel fenye­gette- Most," hogy a bűne kiderült, a falu népe meg akarta lincselni s csak a csendőrség tudta megmen­teni a biztós agyonveréstőf. A csendőrök őrizetbe vették és Ka­posvárra kisérték Nagy Dezsőt. Őrizetbe vettek egy fiatal­embert, aki hamis ezer fran­kost váltott be egy Király­utcai üzletben. Budapest, december 31. (A MTI. rádiójelentése) Az Est írja. A rendőrség ma délelőtt őrizetbe vett egy fiatal­embert, aki hamis ezer frankost váltott be egy Király-utcai üz­letben. A fiatalembert szembe­sítették az üzlet alkalmazottai­val, akik határozottan ráismertek benne arra, aki a hamis ezer frankost értékesíteni akarta. Meg­állapították róla, hogy a neve Kovács Győző Gáspár. Arra vonatkozólag semmit sem akar tudni, hogy Marsovszkyval vagy társaival összeköttetése lett volna. Egyelőre őrizetbe vették. . ****** Gyulavárinál szakadatlanul i folyik a gátépítés. Budapest, december'31. M. T. i, rádiójelentése. Békéscsabáról jelentik. A beérke­zett jelentések szerint a helyzet lé­nyegében változatlan. A gáterősitési munkálatok teljes erővel folynak Szeghalomnál állandóan nagy erő* sitéssel dolgoznak. A Fokközi hid mellett tegnap este a gát beomlott Szeghalomnál ujabb 80 embert rert- _ deltek ki a gátépítéshez. •••••• Játék közben fejbelőtte magát egy tanuló. A Kerepesi uton játékból súlyos szerencsétlenség következett be. — Egy Edelmann Dezső nevű tanuló egyik barátjának társaságában egy fegyverrel játszadozott. A fegyver, felsült s a golyó Edelmann Dezsőt a fején megsebesítette. A mentők a 1H éves ifjút beszállították a kórházba. Állapota rendkívül sú­lyos. V : Felvételek az árvizröl. Az árviz által sújtott területekről filmfelvételeket készítenek, amelye­ket az ország minden mozgókép­színházában be fognak mutatni. A' bemutatásból befolyó jövedelmet az árvízkárosultak felsegélyezésére fog­ják felhasználni. ****** TŐZSDE. A korona Zürichben 72-55 volt. Valuták. Angol font 345730— 346730, cseh korona 2109 és fél —2117 és fél, dinár 1259—1264 és fél, dollár 71375—71775, frank 2672—2687, lei 324—331, leva 507-5—510.5, líra 2880—2895, már­ka 16965—17015, osztrák korona 10053—10083, svájci frank 13778 —13818, Terménypiac. Buza 76 kg. tísza­vidéki 397-5-400, 77 kg. 402.5— 405, 78 kg. 405-407.5, 79 kg. 407.5-410, rozs 240—245, tengeri 187-5—190. Egyes szám ára 2CNÜ1 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom