Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-11-13 / 258. szám

jnfnryidék 1925. november 13. A berlini orosz nagykövet ünnepélye az orosz forrada­lom évfordulóján. Berlin, november 12. (A MTI. rádiójelentése.) Szombat este az oroszországi ber­lini nagykövet szókatlan pompával ünnepelte meg az oroszországi for­radalom 8-ik évfordulóját. Az Unter den Lindenen levő pa­lotája fényárban úszott és szám­talan autón és kocsin siettek ki a vendégek a palotába, hogy Kres­tinszky nagykövet és felesége meg­hívásának eleget tegyenek. Az ünnepély alatt beszédekegy­általán nem voltak, csak teritett asztalok. Rákosi Viktor ünneplése. Budapest, november 12. (A MTI. rádiójelentése.) Rákosi Viktor 83-ik születésnap­ja alkalmával országos nagyszabású vacsorát rendeztek a Hungária szál­loda különtermében. A vacsorán számos nagy poli­tikus vett részt. Megjelentek Ap­ponyi Albert gróf, Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, An­tal Géza református püspök, Ripka Ferenc főpolgármester, Rassai Ká­roly, Mészáros János államtitkár, továbbá a közgazdasági élet előke­lőségei közül még számosan. A kölni zóna és a szocialisták Budapest, november 12. (A MTI. rádiójelentése.) Berlinből jelentik: A szocialista szervezetben előfordult u. n. visz­szahatás ismertetése elmaradt. Az ismertetés közzétételével várakoz­nak mindaddig, mig az I. rajnai zóna végleges kiürítése elintéződik s ezzel egyidőben fogják csak köz­zétenni . Politikai szempontból a végleges döntést a legközelebbi gyűlésen hozzák meg. A döntéssel kapcso­latban a kölni zóna kiürítésének időpontja is napirenden lesz. A kiürítés időpontja diplomáciai uton lesz a németekkei' közölve . Hindenburg ünneplése. Budapest, november 12. (A MTI. rádiójelentése.) * Stuttgart, nov. 12. Tegnap a pa­lota előtti téren Hindenburg bi­rodalmi elnök tiszteletére fáklyás menetet tartottak. Az erkélyen Hindenburggal ma­gasrangu egyházi és politikai elő­kelőségek jelentek meg. A tömeg háromszoros «£ljenne!» fogadta a birodalmi elnököt — Kabaré és disznótoros va­csora lesz szombaton este a «Bocs­kai» vendéglőben. Szombaton este 8 órai kezdettel a közkedvelt, ked­ves hangulatu «Bocskay» vendég­lő diszes nagytermében belépődíj nélkül kabaréelőadás és utána disznótoros vacsora, no meg kiűi­nö magyaros cigányzene fogja a közönséget mulattatni, szórakoztat­ni. A többféle disznótoros menü, kitűnő borítallal a legminimálisabb áron kerül teritékre. A mult hetek­ben rendezett hasonló disznótoros esték nagyszerű sikere után ez a szombateste annyival is inkább si­keresebb lesz, mert a figyelmes tu­lajdonos ezalkalomra még kabaré­ról is gondoskodott. (*) Estélyi divatlapok nagy vá­lasztékban erkeztek az Ujságboltba. (*) Ha unatkozik, iratkozzon be az Újságbolt Modern Kölcsön­könyvtárába, ahol a legszebb, leg­olcsóbb szórakozást találja. Cse­rélni és beiratkozni bármely nap lehet. Egy hónapi tagsági dij 21000 korona. Péntek-szombat-vasárnap : Bármacskán vig operette 3 felvonásban Szombat délután nagy gyermekelőadás Kecske Pep ;, Hintáslány és Hüvelyk Matyi az óriások között Vasárnap délután Mótáskepitány | SZJNHÁZ. HETI MOSOK: Igazgató : Gulyás Menyhért November 12. C«ütörtök : Magn'tíc Páros bérlet 8. November 13. Péntek : Hármacs. kán. (Újdonság.' Páratlan bér­let 8. November 14. Szombat : Délután : Gyermekelőadás (Kecske Pepi és Hüvelyk Matyi az óriások között) .(4 órakor.) — Este : Hármacskán. Páros bérlet 9. (8 órakor.) November 15. Vasárnap ; délután : A nótás kapitány (4 órakor.; — Este : Hármacskán (8 órakor.) MAGNETlC. A tegnap esti alőadás általános megelégedest és elismerést váltott ki a közönségből. Az uj díszletek uj hangulatot varázsoltak a szín­padra, a szereplőket is megihlette a miliő sti.usos volta, akadálytalanul minden zökkenő né.kül, simánjblyt le az előadás, amelynek nézőközön­sége ha nem is töltötte meg teljesen a színházat, mégis kielégítő mér­tékben mutatott érdeklődést. Talán mindössze a hosszú felvonásközök okoztak egy kis türelmetlenséget, ez azonban a frissen érkezett és még rendszeresen ei nem raktározott díszletek nehéz kezelésének tudható be, ami mára remélhetőleg már el is fog tűnni. Bi/iary László szereplése teljes mértékben igazolta az ó komolyan megalapozott színészi képességeit, amelyeket tegnap igen sok oldalról mutatott be. Nagy sikere volt. ame­lyet meg is érdemelt. Koppány Böskérői is csak az elismerés hang­ján nyilatkozhatunk. Ebben a sze- i repben jobban nem is lehetett vol­na játszania. Földessy Géza nagy jövőjű fiatal színész. Tegnapi sze­replése meglepőszerüen jo volt. —• Elegáns alakja, erőteljes orgánu­ma, férfias, határozott modora ideálisan karakterizálták Mister Nortonnak a szerző által elképzelt egyéniségét. Zso'nay Manci negye­dik képbeli alakítása kitűnően' sike­rült, s színessé, elevenné varázsolta a lebujbeli jelenetek képét. Med­gyessy Erzsi a Kühne asszony sze­repében szintén elsőrangú volt. A többiek közül ki kell még emel­nünk Sebestyén Jenőt, Lédeczy^kn­talt, Magyary Lászlót, Pajor Sán­dort, s Kőrössy Zoltánt, aki Har­czos Irénnel együtt nagy sikerrel mutatta be a legújabb parkett-tan­őt. A darab kitűnő megrendezése a 'ulyás Menyhért érdeme. . . . • A színházi iroda közleményei: Ma este ismét a nagysikerű -nMagnetia megy az alábbi isméit szereposztásban : Gróf Krylow Mihajl — Bahari L. Helén — Koppány Böske; Mister Norton — Földessy Géza Kühne asszony — Medgyessy Erzsi Framees, utcai leány — Zsolnay Manci Ben — Magyary László Edith, Helén barátnője — Rózsássy Iboly. Ronkay — Berentés Béla Smitn, a Magnetic kapitánya — Gulyás M. ji Bertram, szerzetes — Pajor, Sándor, Charlie, az »Egy dollár« csapszék gazdája — Lédeczy Antal. Joe, korcsmai énekes — Károlyi János Első tengerész — Pajor Sándor Második tengerész — Pa/'o/-,,Zoltán Harmadik tengerész — Kun S. Rawlinson, anglikán pap — Be­rentés Béla. Dr. Baccard — Lédeczy Antal Cox, senátor — Sebestyén' Jenő Fiatal tengerész tiszt — Lengyel Antal" 'Mr. Archer, a Gaptains dinner ren­dezője — Kőrössy Zoltán Harry — Váradi Sándor,i Louise — Hegedűs Rózsi Mr. Wiüiamson — Cser József Mrs. Harper — Utassy Nóra Mr. Collius — Vértes Károly Egy öreg nő — G. Székely Renée Eiső kivándorló — Faragó Dezső Második kivándorló — Kun Emil Egy asszony — Pajort Zoltán né Inas — Medgyessy Józesf Hajó karmester — Virágh E'emér Történik: Ma. Az első kép Lu­zernben, Helénnél; a második a Magnetic szalonjában; a harmadik kép egy neufoundlandi halászház­ban, Kühne asszonynál; a negyedik kép Newyorkban az »Egy dollár« lebujban; az ötödik kép Mr. Nor­ton jiewyorki palotájában. A második felvonásban a leg­újabb parkett-tangót bemutatják : Kőrössy Zoltán és Harczos Irén. * Holnap pénteken lesz a »Hár­macskán« cimü 3 felvonásos bohó­zatos operett bemutató előadása. A darab bájos muzsikáját Joseph Szulc komponálta, s valósággal egy tői-begyig slágerszámokkal van tele. A »Hármacskán<< volt a budapesti Vígszínház szezonnyitó újdonsága, s óriási sikert aratva, sokáig mű­soron volt. A darab egyesíti ma­gában az operett bájos, zenés han­gulatát a bohózat kacagtató, moz­galmas lüktetésével, s ez a kettős tulajdonsága pompás müsordarab­bá avatja, amely után valósággal töri magát a közönség. * Gyerekek ! Szóltatok e már a mamának, meg a papának, rneg­kértétek-e őket, hogy vigyenek el benneteket szombaton délután a színházba, ahol nagy előadás lesz kizárólag a ti részetekre. Kecske Pepit, a hintáslányt és Hüvelyk Matyit fogjátok látni, aki legyőzi az óriások királyát. El,ne mulasszá­tok az előadást, mert ilyet csak a fneséWaönyvben láthattok, de csak képen, mig a színházban eleven valóság lesz, amit játszanak. — a viszontlátásra gyerekek ! Legnja^b divalu ridikül újdonságok melyen leszállított árakén, óiiáíi választékban kaphat k a Üitfinaban, Zrínyi Ilona-u'ca 9. szim. R34S I 1 HÍREK. KIS iSAFTÁR : November 13. Péntek. Róm. kath. K- Szanisz. Gör. kath. Ar.jsz. János. Prot. Szaniszló. Városi Színház: Hármacskán, operett-bemutató, páratlan bér­let 8. (8 órakor.), Apolló-Mozgó : A randtvu, Elmo Lincoln, Conrad Nagel és $id­ney Chaplin főszereplésével (5, 7 és 9 órakor.) Diadal-Mozgó: Az örök város, ének a szerelemről és hazasze­retetről 8 felvonásban Barbara La MaTr főszereplésvéel és Házasság határidőre, vígjáték 6 felvonásban Constance Tal­madge főszereplésével (5, 7 ás 9 órakor.) Városi gőzfürdő: nyitva (nők­nek.) Vármegyei Jósa-Muzeum: nyitva 9—1 óráig. Egész héten át a Lányi-Gonda és Haissinger-gyógyszertárgk tar­tanak éjjeli szolgálatot. IDEGENBEN. < Ma itt, — holnap ott, — vagy ki . [tudja hol ? Várnak rám üres, kis hotelszobák : Szomorú esték, — borús hajnalok, Rám néznek búsan, S köszöntenek, mint régi cimborák. Lidéfces álmok lázas éjjelén, Ha fölriaszt az éjszakák ura... Rám szakad egy bőszült, rémület, S valaki suttog ; »Aludj el — aludj vén kóbor kutya! Milyen más otthon, — bolond éj­[sXakon, Ilyenkor jó anyám szava rian : Mint virrasztó őrangyal szózata Öle lő n, lágyan ; »Miért nyöszörögsz — óh mi bajod [fiam ?«. Ma itt, — holnap ott. — vagy ki [tudja hol? Várn ak rám üres, kisyhotelszobák... Bécs, 1925. KASZONYl BÉLA — Tead.lután. A múltkor olyan sikerült teadélutánt vasárnap dél­után 5 órakor megismétlik a Korona dísztermében. A fiatalság örömmel készül a kedves délutánra. A műsort legközelebb hozzuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom