Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-10-02 / 222. szám

1925. október 2. jnfíríryidék 3 L H I R EK. 1 KIS NAPTÁR : Október 2• Péntek. Róm. kath. Rémig pk. Gör. kath. Mária oltalma. Prot. Malvin. Diadal-Mozgó : A cigány, Szig­, ligethy Ede örökbecsű nép­színműve Rózsahegyi Kálmán főszereplésével — Sicc, a had­vezérek gyöngye és A kultusz­miniszter látogatása Nyíregy­házán (7 és 9 órakor.) Városi Szinház-Mozgó: ugyanazt játszák mint a Diadal-Mozgó­ban (7 és 9 órakor.) oltalma. Prot. Malvin. Apolló-Mozgó: Darvinnak igaza van ! — Kellemetlen anyós. (Nyári örömök) »Fox« burleszk 5 felvonásban (7 és 9 órakor.; Városi gőzfürdő: nyitva (nők­nek.) Vármegyei Jósa-Muzeum: nyitva 9—1 óráig. Egész hétten át a Lányi-Gonda és Farkas-gyógyszertárak tar­tanak éjjeli szolgálatot. NEVESS ! A forró nyár alig derül fel,. már ráborul a tél­A boldog hajnal arra ébred, hogy l tt az éj — az éj• Ma szived csordulásig telítve s holnapra oly üres ; piros virág a csók, de vegyszert majd sáppadt szinü lesz. Oly sáppadt szinü lesz az arcod s szived borzongva fáj. Nevess ! — ma még tiéd az élet — holnap csak a halál. JÁVORKA ISTVÁN. — Esküvő. Somogyi Erzsike és Marcsek János helybeli hentes és mészáros folyó hó 1-én házasságot kötöttek, Szalókán. — Kitüntetett ujfehértói tüzoltők. A Gödöllőn 1911 május 27-ik nap­ján kelt 'legfelsőbb felhatalmazás alapján á~m. kir. belügyminiszter a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység ju­talmazására alapított érdemérmet az ujfehértói önkéntes tűzoltóság kebeléből Aranyoss István parancs nok, Lakatos Sándor alparancsnok, Juhai János őrmester, Tőkés J.áj nos őrmester, Zsihovszky Szaniszló őrmester és Várkoly István őrspa­rancsnok részere adományozta. — A CIGÁNY, főszerepben.­RÓZSAHEGYI KAL1ÍKN a Diadal és Városi színházban. — Meghalt a hős przemysli tá­bornok. — Vasárnap, szeptember 27-én, Nyitrán meghalt Szathmáry Géza nyugalmazott vezérőrnagy, a lugosi volt honvédezred parancs­noka. Neve a nagy háborúban ak­kor vált közismerten dicsőségessé, amikor 1915. március 19-én hon­védéi élén kirohant az ostromlott przemysli várból. Szállóige lett mondása: «Mindenki utánam, sen­ki se előttem!» A hős ezredes, aki pusztán könnnyü sétabottal felfegy­verezve vezette rohamra katonáit, sebesülten orosz fogságba került, ahonnan csak 1917. végén került haza megrongált egészséggel. En­nek ellenére nyomban szolgálatra je lentkezett s csakhamar tábornokká léptették elő. Amikor a büntetett előélet sú­lyosbító körülmény. Kecskemétről jelentik: Az alábbi történet egy törvényszéki tárgyaláson játszódott le Kecskeméten. A vádlott ki len­ne más, ha nem cigány. Csak' a ci­gány élete folyása lehet olyan kacskaringós, hogy még a büntető paragrafusokat is eltereli szokásos utjukról. A cigányt lopással vádol­ja az ügyész. A' tanuk mind ter­helőleg vallanak.. A cigány is, a terhelő tanúvallomások özöne alatt egvszerre, hirtelen magába száll s vall, mint a karikacsapás. Kiren­delt védője izzad ennyi terhelő adat hallatára. Végre felragyog a védő arca. Van egy érv : a cigány ugyanis még nem volt büntetve. Védőbeszédének veleje azután az, jhogy a bíróság a cigány büntetlen előéletére tekintettel enyhe bünte­tést alkalmazzon. Ritka eset ez a cigánynál, mondja a védő örömmel azért méltányos ítéletet s a 92., pa­ragrafus alkalmazását kéri. Beszé­de után megelégedetten ül le s nyugodtan várja az itélet kihirde­tését. Az itélet azután a legsúlyo­sabb. Enyhítő körülményt a bí­róság nem talált, bár a cigány­ról "valóban megállapítható volt, hogy még nem került bele a neve a fekete könyvbe. Kiderült azon­ban, hogy nem azért nem volt büntetve, mert nem követett el büncseleményt, hanem azért, mert különféle furfanggal minden bűn­cselekmény elkövetése után sikerült neki kijátszani az igazságszolgál­tatást. Korábbi bűneiért még ez­után lesz elitélve, a vélemény te­hát az, hogy a cigány büntetett előéletű. Mondanunk sem kell ta­lán, hogy a védőt súlyosabban érin­tette az itélet, mint a cigányt; — A CIGÁNY, főszerepben: RÓZSAHEGYI KÁLMÁN a Diadal és Városi színházban. — Motorkerékpár-kiállítás Debre cenben. Az angol Royal Enfield motorkerékpárüzem budapesti ve­zérképviselete kiállítást rendez Debrecenben. A kiállítás tegnap­előtt délelőtt nyílt meg az Arany­Bika halljában, ahová az egész nap folyamán sűrűn érkeztek az érdek­lődők. A kiállításon ezidőszerint 7 gép van közszemlére kitéve, me­lyek közül három New Imperial, négy pedig Royal Enfield-kerék­pár." Valamennyi a legújabb, a leg­modernebb tipusu gep s közülök bármelyik kiválóan alkalmas a legnehezebb tura-utakra is. A kiál­lított gépek iránt állandóan nagy jaz érdeklődés s többen vásárolni is akarnak közülök. A gépek ára 19 millió koronán kezdődik, mig a legkiválóbb motorkerékpár mellék­kocsival 45 millióba kerül. A kiál­lítás amelyet Wollemann István, Paul József és Halász Károly ren­deznek, körülbelül egy-két, sőt esetleg három hétig lesz nyitva. — Mérsékelték a burgonya, ga­bonanemüek és hüvelyesek szállitá" si díjtételeit. A Máv. debreceni üz­letvezetősége a következő hirdet­ményt közli: Értesítjük a t. szállító közönséget, hogy ez év október hó 1-től a külföldre szállított bur­gonyaküldemények rendes díjsza­bási díjtételeit cca 60 százalék­kal, a magyarországi vasútállomá­sokra pedig 40 százalékkal, míg a gabonanemüéek és hüvelyesek ren­des díjtételeit 25 százalékkal mérsé­keltük s ezenfelül pedig a burgo­nya mérlegdiját felére szállítottuk le, az átrakási illetéket pedig ugy a burgonyánál, mint a gabonane­müek és hüvelyeseknél teljesen el" engedtük. A pontos díjtételek a? egyes állomásainkon megtudhatók. Nyíregyháza, 1925. október hó 1. Üzletvézetőség. (*) Németül alaposan csak szü­letett némettől tanulhat meg. Kez­dőket tanít, középiskolai növendé­keket korrepetál, haladókkal társa­log született német úrinő. — A tanítás dija mérsékelt.'Felvétel egész napon át. Virág-u. 8. 4x — Huszonöt liter pálinkát en­gedély nélkül eladhat a termelő. — A pénzügyminiszter engedély t adott arra, hogy azok a termelők, akik­nek pálinkatermésük 25 litert meg; nem halad, pálinkájukat egy tétel­ben külön engedély nélkül eladhas­sák . — A tanítónők és tanárnők öltö­zete. Újvidékről jelentik: A közok­tatásügyi minisztériumban mind több és több panasz érkezett be, hogy a tanárnők és tanítónők ál­lásukhoz nem illően ruházkodnak. Felpanaszolják, hogy némely kö­zépiskolában a tanárnő a tanulók között olyan szoknyában jelenik meg, amely alig, hogy térdig ér, ellenében annál mélyebb a bluz kivágása. Ezért a közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a tanár­nők és tanítónők ugy az utcán, mint az iskolában ugy öltözködje­nek, amint azt a tanítónői hivatás komolysága s a nevelés esztétikája kívánják. — Chamberlain angol külügy­miniszter terve Szatmár, Nagyká­roly, Nagyvárad és Arad vissza­csatolására. Prágai jelentés nyo­mán e héten az az érdekes híresz­telés terjedt el, hogy Chamberlain angol külügyminiszter kezdeménye­zésére Románia biztonsági szerző­dések kötését célzó tárgyalásokat akar folytatni. Ugyancsak Cham­berlain állítólag azt a tanácsot ad­ta Romániának, hogy a Magyaror­szággal való megegyezés érdekében engedje át Magyarországnak azt a területet, amely a Szatmár, Nagy­károly, Nagyvárad és Arad váro­sokon keresztül haladó vonaltól nyuagtra esik. A román kormány Chamberlainnek ezt az ajánlatát nem fogadta el, hanem a bizton­sági szerződés ellenében hajlandó Jett volna az e városoktól nyugatra eső területet az őket összekötő mü­utak és vasutak nélkül átengedni. Minthogy eképen csupán néhány szatmár-, bihar- és arád vármegyei község visszacsatolásáról lett volna Iszó, a magyar kormány a prágai, je­lentés szerint ezt a román ajánla­tot még tárgyalási alapul sem fo­igadta el. Ezt a szenzációs híradást hivatalos magyar helyen megcá­folták, mert állítólag a föntemli­tetf terület átengedésére irányuló hivatalos tárgyalások Magyaror­szág és Románia között nem foly­nak. (*) Pórusmentes nagyitógépem­mel fényképészeknek és amatőrök­nek nyers vagy kész képet negatív­ról 24 óra alatt készítek 20.000 K-tól. Fényképekről és negatívról 18X24-es nagyságtól minden nagy­ságig 50.000 K-tól feljebb. Hat darab müvészlap megrendelés után 1 drb. 18— 24^es nagyítást aján­dékba adok. Csépány műterem, Bessenyei-tér 7. 4x — A CIGÁNY, főszerepben: RÓZSAHEGYI KÁLMÁN H Diadal és Városi színházban. A legjobb és legtartósabb hencserek díványok, matracok, ágybe­tétek, szalongarniturák és mindenféle kárpitos-munkák olcsó árakon és legelőnyö­sebb részletfizetési fel­tételek mellett A A RISZULA ANDRÁS kárpitos üzemében Njfireijylláza, Bocskay-utca 53. sz. alatt szerezhetők be. JavitáSOk éS vidéki megrendelések pontosan és szakszerűen eszközöltetnek 2084 — Gyűjtés a földkörül utazók javára. A földkörül való utazásra egyre gyakrabban induló szegény­sorsú emberek segélyezésére alakult szegedi expedíció bélyegek, levele­zőlapok, albumok eladásával gyűjt az ország városaiban. Az expedíció képviselője most Kecskeméten jár, ahol három napon át árusítja az emléktárgyakat. (*) VEGYE MEG a patikában az AGRARIA huskonzerva pat­kányirtószert. — A családi béke. Biró: Maga félholtra verte a feleségét; a fiát és két leányát pedig elzavarta hazul­ról. Miért tette ezt? Vádlott: Csak azért, hogy végre­valahára meglegyen a családi bé­kém. BÚTOR szükségletét megbízhatóan GlÜCfe JeilŐ bútoráruházában, Vay Ádám-u. 8. szerezheti be. Alapítva 1903, Telefon 234, Nagy választék háló, ebédlő és különféle bu­rorokban. (*) Vásározóknak a forgalmi adó igazolványhoz szükséges fényké­peket kedvezményes árban 3 óra alatt készit Csépány-müterem, Bes­senyei-tér 7. — Teheránban a perzsa katona­ság letartóztatta az orosz %<5vetség harminc alkalmazottját. A Chicago Tnbune jelenti Teheránból: A per­zsa hatóságok letartóztattak két oroszt, akik ellen az a gyanú me­rült fel, hogy összeköttetésben allanak a szovjetkövetséggel. — Ezután a katonai hatóság letartóz­tatta az orosz követség szikratáv­irászát is, valamint a követség szolgálatában álló nyomdászokat és szedőket, akiket' azzal vádolnak, hogy propaganda iratokat állítot­tak elő. A követség valamennyi alkalmazottját, ugy a férfiakat, mint a nőket kihallgatták, har­mincan még mindig a rendőrség letartóztatásában vannnak. A kö­vetség előtti rendőrséget perzsa csapatokkal erősítették meg. A kor­mány szigorú cenzúrát léptetett léletbe a táviratokra. — Akit a miniszter személyesen vizsgáztat. Aradról jelentik: K. G­aradi banktisztviselő augusztus hónapban a bukaresti első "önkén­tes iskola vizsgáztató bizottsága előtt állott több kisebbségi társá­val ^együtt. A fiatalember, a1d ki­tűnően beszél románul, meglepte feleleteinek pontosságával a' vizs­gáztató bizottság tagjait, úgy­hogy az elnöklő tábornok megkér­dezte, hogy milyen nemzetiségű ? Mikor azt a feleletet kapta, hogy magyar, olyan nehéz orvosi kér­dést adott fel, amire a banktiszt­viselő nem tudott megfelelni. Erre természetesen elbuktatták. K. G. igazsága tudatában kihallgatásra jelentkezett a hadügyminiszter titkáránál, aki azonban elutasítot­ta. Ő azonban nem nyugodott és magánál Mardarescu hadügymi­niszternél eszközölt ki kihallga­(tást s neki panaszolta el sérelmét. A hadügyminisztert meglepte^ a fiatalember önérzetes fellépése s ő maga is megvizsgálta K G. ro­mánnyelvü tudását. A vizsgálat­tal ugylátszik teljes mértékben meg volt elégedve a hadügymi­niszter. mert azonnal átírt az első önkéntes iskolához K- G. felvéte-* lének érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom