Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-11-04 / 250. szám

8 JfriforiDÉK 1925. november 4. .iiinDiiiiiiiiiiiiiiiininnuiüiiniiiiiiiiiiinntniiiinmtv Figyelem!! Rőfös-, kötött­és rövidárukat kedvező fizetési feltételek mellett is legjutányosabban szerezheti be Schwartz Artúrnál. Kállai-utca 2. ^iiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiir Értesítem a nagyérdemű közönsé­get, hogy Bercsényi-utca 2 sz. alatt a Szabolcsi Hitelbank udvarén vágott tűzifa és szénraktárt nyitottam. Állandóan kap­ható : tűzifa, hazai- és poroszkőszén, kovács­szén, faszén és mész, házhoz szállitva is. Tisztelettel: Grósz Lajos. Aczetylén világítás, modern, teljes berendezéssel, réz függőlámpákkal, tiszta szép vilá­gítás, teljes urilaknak megfelelő, villany világítás bevezetése követ­keztében jutányosán eladó. Nyír­császári béruradalom Nyírcsászári. 8502-3 MU FOGAK. fogtt'stb. részletre k. Vidékiek soronkivfll elintéztetnek. Dijtaian felvilágosítás reggel 8 órától este 7 óráig. Vasár- és ünnepnapokon d. e. 9-től 12-ig. A volt Dr. Lauferféle rendelőből Kossuth-tér 9 alá helyezte át. 6554-? ADLER ALADÁR áll. vizsg. fogász. SALAVETZ FERENC technikai vezető. Elsőrendű száraz aprított és hasáb tűzifa, valamint bel- és külföldi szenek, vasaló és kovács szén házhoz szál­lítva bármily mennyiségben legol­csóbb árban kapható Zöldség-tér 14. 6380-6 Telefon 371. Szabó Gusztávnál APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 6000 K, minden további szó 500 K. Hirdetések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás esel én adhatunk felvilágosítást. A hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levél­bélyegbáifis beküldhető a hirdetés dija. A lap megjelenési rnpján közlendő hirde­téseket d. e. 11 óráig kérjük feladni Mindenes leány azonnalra bejárónőnek felvétetik, Löv Lipótné, Vay Ádám-utca 7. ?65 3 2 Egy darab 7 HP. nyfrs­olajmotor, 35 mázsa búzá­ért, 5 darab modern vá­szonszövő szék, darabon­ként 3 mázsa 1 uzáért el­adó Debreczeni Gábornál, Tiszalökön. 66"0-l Többrendbeli férfiruha ju­tányosán eladó, Kálvin-lér 10. szám. 1 Két jókarban lévő ágy matraccal együtt eladó. Kál­vin-tér 10. Féléves uri sági manga­lica sü'dö 120 darab eladó, Megtekinthető özv. .Tármv Jáno«né gazdaságában, Ho moktanya, Kótaj. 6581-1 Morgó-utca 4. sz. ház ju­tányosán eladó. Vétel esetén elfoglalható . Tisztességes mindenest azonnali belépésre keres K. A. Kallói u. 48/P. 1 Vidékre, egy perfekt min­denhez értő gazdasszonyt keresek ki előkellő helyen volt hosszabb ideig. Cim Deák Ferencz-u. 14. szám. 2630-1 Szőrme szükségit tét Eng­lernél szerezze be, nagy választék perzsa oposonok, sielbibererelte stb. szőrmék­ben. Legszebb és legolcsóbb selymek, bársonyok Engler­nél 6596-9 Intelligens, szo'id német kisasszonyt gyermekek mellé kerosék Jelentkezni lehet bélelő t 11—12 óra között. Nyírvíz palota I. em. 3. sz. 6594-1 Mosást, vasalást vállslok. Kéz-utca 2t. 2614-1 E»y modern ház — egy síoba-konyha, spájz azonnal kiadó, Vert u. 31.sz. Ugyan­ott egy kovácsmühelyberen­dez-s eladó. 2645-2 Egy jókarbsn levő be­tegto'ó kocsi eladó. Érte­kezni lehet Luther-utca 2. szám alatt. 6538-1 Eladó Szegfű-utca 18. sz. telek, magányos 1000-es csép'ő kedvező áron. Érte­kezni Nádor u. 29. 6540 1 Külön bejárata bútorozott, udvari szoba azonnal kiadó. Körte-utca 5. 6550-2 U fcai bútorozott szoba úriember részére azonnal kiadó, esetleg ellátással is. Cim Csipke-utca 21. Epreskert-utca 22. számú ház eladó, 1 szoba, konyha mellékhelyiségekkel azonnal beköltözhető. 6605-1 Férfi télikabátok és öltö­nyök eladók. Csipke-n. 29. 2649-2 Egy helyből induló lán­cos üzemképes motorkerék­pár eladó, megtekinthető a Cementgyáii autogarageban. 2647-2 Házvezetőnf nek csakis tisztamaltu 40 éven felüli nőt keres szerény háztar­tásához magános férfi. Le­veleket életkörülményeik ís szerény fizetési feltételeik megjelölése mellett a ki­adóba kér. 6606-2 Irodai gyakorlattal biró gépírónő azonnal felvétetik, gyorsírással előnyben. Cim az Ujságboltban. 2652-1 Gyermektelen házaspár­nak egy szoba kiadó. Belső­körut 33. 2651-2 Rövid jó íongora eladó. Cim az Ujságboltban. 2650-1 Himeskert, Fürj-u 14. sz­4 szobás ház 1 hold szőllő­vel, istálóval, majorsági ud­varral és borászati felsze­reléssel eladó. Parcelázva is. Értekezni ugyanott. (Nyír­egyháza ) 6403-? Eladó két diófa ruha­S7ekrény, egy mosdószek­réDy, fgy álló foga?, több női ruha. Széchenvi ut 32. 6616 1 Keféssé munkaképes, vagy rokkant öreg emberek és asszonyok állandó, jó el­helyezkedést találhatnak. — Cim az Ujságboltban. 6 Perfecf drukkoló nő azonnal felvétetik Kézimun­k a és fonalházban 2654-2 Zongoi át 2 hónapra bérbe vennék. Cim a kiadóbaD. 6611-2 Egy jobb fiu asztalosta­nulónak fölvétetik. Estók István, Debreczeni-u. 84. sz. 6614-2 Kiadó 2 egymásbanyiló bútorozott szoba. Debre­czeni-u. 19/a. 6615-3 Egy kisebb ház Dabre­czeni-u'ca 84, sz, alatt sür­gősen eladó. 6 613-1 Incédy-sor 4. szám alaft jó vaskályha eladó. 2656-1 Idősebb jobb nő száraz­dadának elmenne. — Cim: Zöldség-tér 19.. Sz emele­ten. 2657-1 Zongora, jóhaogu, fekete, rövid, eladó Nádor-utca 10., Kvanduknál. 2657 1 Fiatal fiu hetesnek felvé­tetik Tündér füszerüzletében Kótaji-utca 69. 2655-1 Ruzsonyi Pál Nyíregy­házán, müiparárn, sport es játék üzletében egy keresz­tény szolid segéd állást nyer­het. 6612-5 ALKALMI ARUHAZ melyen leszállított árai a következők: Férfi divatöltönyök 450.000-tői Férfi Ulsterek és raglánitk eoo.ooo „ Angol divatöltönyölt 800.000 „ Férfi divatmikádók 450.000 „ Valódi dáobőrkabátok 1.100.000 „ Gummi kabátok 270.000 ,, Fekete hosszukabátok 1,300.000 „ Iskolai gyermekrubák Fiu ruhák Fiu téli köpenyegek Külön divatnadrágok Por, orvosi ésmunkaköp. Gépész öltönyök Munkásnadrágok 5737-2 165.000-től 290.000 ,, 280.000 „ 120.000 80.000 „ 130.000 „ 50,000 „ Mindenki saját érdekében győződjön meg:, hogy olcsón és jól csak az Alkalmi áruházban Kis tfr 2. (Az Apolló rnonvai szemben,) szerezheti be ruházati cikkeit. Modern kölcsönkönyvtár az Ujságboltban. 1222—1925. Árverési hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a képviselőtestületnek a törvény­hatóság által jóváhagyott 61/1925. kgy. számú határozata alapján közhírré teszi, miszerint a nyír­egyháza—nagyhalászi kőut ki­építése folytán feleslegessé vált 1518/1. és 1518/2. hrsz. szám alatt levő 1 kat. hold 1304 négy­szögöl területű, használaton kivül álló községi útszakasz 1925. év november hó 9-én délelőtt 9 óra­kor Nyirpazony községházánál nyil­vános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek el fog adatni. Részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt Nyirpazoirf községházánál megtekinthetők. Nyirpazony, 1925. okt. 29. 6553-3 ELÖLJÁRÓSÁG. K. 30197—1925. Hirdetmény. A városi tanács a pénzügyminiszter 131096—1925. számú körrendelete alapján közhírré teszi, hogy mind­azokban az esetekben, amikor a marhalevél kötelezettség alá eső állat konventio (cselédbér) cimén gazdát cserél és átadatik, annak tulajdon­jogát a marhalevélen át kell íratni és ezzel kapcsolatban az állat forgalmi­adót is le kell róni. Akik ilyen előzmények után a járlatlevelet még át nem íratták és az állatforgalmi adót még le nem • rótták, 60 napon belől e célból a járlatlevélkez'.ló ügyosztályban meg­jelenni tartoznak, mert ellenkező eset­ben ellenük az állat forgalmiadó el­titkolása miatt büntető eljárás fog indíttatni. Nyíregyháza, 1925. október 26. 6587-2 VÁROSI TANÁCS. G;&molcsfaolt¥án|ok a háznál állandóan a Zöldség-piacon csak egyszer, november hó 4-én árusittatnak. Demeter Bftla faiskolája, Nyiregyháza, Kállai ut HA HIDEG VAN, nincs kellemesebb a jó meleg cserépkályhánál! Cserépkályhák méretben olcsó árak mellett, — két-háromszori lefizetésre is kaphatók a Városi Üze ma fi. T« kerámiai műhelyében. 2-3 éves szavatolás minden kályháért! Telefon: 156. Aprított SS tűzifa K}" olcsóbb a ÍSS? hasábfánál. Poroszszén, Messzin, koksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállitva. Legnagyobb raktár Nyíregyházán. Kiváló minőség, teljes súlyért felel orszá­gunk nagy városaiban bevezetett cégünk. Vágó Rezső Részvénytársaság IRODA: Kállói-utca 36. Telefon 429. TELEP: Debreceni-ut. Telefon 267. fióküzlete NAGY ÁKOS igazgató. Nyomatott Jóba Elek lapt&lajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom