Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-11-03 / 249. szám

6 JÍYJMWÉK 1925. november 3. 1255 -1925. vse. árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyháai kir. járásbíróságnak 3032/2—1925. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Feldbrand Ármin sátoralja­újhelyi lakos javára 1.420,000 kor. tőke s járulékai erejéig 1925. évi szeptember hó 16 napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 57.690.000 koronára becsült ingóságok, u. m: vegyes fűszer és bolti áruk, üzleti be­rendezés, 1 cséplőgarnitura, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 12169—925. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Raka­maz községben 1925. éri november hó 12. napján délelőtt 10 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1925. évi okt. 27. LABAY ANTAL 0595 kir. járásbir. végrehajtó. 1222—1925. Árverési hirdetmény. Nyirpazony község elöljárósága a képviselőtestületnek a törvény­hatóság által jóváhagyott 61/1925. kgy. számú határozata alapján közhírré teszi, miszerint a nyir­egyháza—nagyhalászi kőut ki­építése folytán feleslegessé vált 1518/1. és 1518/2. hrsz. szám alatt levő 1 kat. hold 1304 négy­szögöl területű, használaton kivül álló községi útszakasz 1925. év november hó 9-én délelőtt 9 óra­kor Nyirpazony községházánál nyil­vános árverésen a legtöbbet Ígé­rőnek el fog adatni. Részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt Nyirpazony községházánál megtekinthetők. Nyirpazony, 1925. okt. 29. 6553-3 ELÖLJÁRÓSÁG. APRÓHIRDETÉSEK. Vidékre, egy perfekt min­denhez értő gazdasszonyt keresek ki íelökellő helyen volt hosszabb ideig. Cim Deák Ferencz-n. 14. szám. 2630-2 Vidékre, egy perfekt min­denhez értő gazdasszonyt keresek ki íelökellő helyen volt hosszabb ideig. Cim Deák Ferencz-n. 14. szám. 2630-2 Káposztát gyalulni házak­hoz megyek. Szilágyi, Bocs­kai-utca 33. 2601-1 Vidékre, egy perfekt min­denhez értő gazdasszonyt keresek ki íelökellő helyen volt hosszabb ideig. Cim Deák Ferencz-n. 14. szám. 2630-2 Jó karban levő gyermek­ágy, szekrény és kredenc eladó. Vásártér-köz 17. sz. 2638-1 Egy kis szoba, bútorral kiadó, azonnal elfoglalható. Honvéd-utca 37­Jó karban levő gyermek­ágy, szekrény és kredenc eladó. Vásártér-köz 17. sz. 2638-1 Bútorozott, külön bejáratú szobát keres a város köz­pontjában magános unhölgy Cimet a szerkesztőségbe kérünk. Butoi ozott szoba a város központjában kiadó, idő­sebb ur részére. Cim a kiadóhivatalban. 6425-7 Bútorozott, külön bejáratú szobát keres a város köz­pontjában magános unhölgy Cimet a szerkesztőségbe kérünk. Bntorozott szoba, a bel­városban kiadó, idősebb hölgy vagy nr részére, aki­től nyelvórákat is vennénk! Cim a kiadóhivatalban. 6426-7 Csinosan bútorozott szo­ba 1 vagy 2 úriember ré­szére kiadó. Deák Ferencz­utca 17. 6557-1 Bntorozott szoba, a bel­városban kiadó, idősebb hölgy vagy nr részére, aki­től nyelvórákat is vennénk! Cim a kiadóhivatalban. 6426-7 Eladó méhcsaládok. 30 családból álló kitűnően ke­zelt kisboconádi rendszerű kaptáros méhészetemet min­den elfogadható árért el­adom együtt vagy részben is. Orosz Tamás ref. lelkész Vencsellő. 6499-1 Kosztosoknak jó ház 1 kosztot jutányosán adok, ugyanott 3 személyre boto­rozott szoba is kapható. Huoyádi ntca 25. 6492-1 Egy középkorú megbiz­ható jobb nő, házvezető nének felvétetik értekezni lehet Luther-ntca 2 szám alatt. 6526-1 Eladó méhcsaládok. 30 családból álló kitűnően ke­zelt kisboconádi rendszerű kaptáros méhészetemet min­den elfogadható árért el­adom együtt vagy részben is. Orosz Tamás ref. lelkész Vencsellő. 6499-1 Kosztosoknak jó ház 1 kosztot jutányosán adok, ugyanott 3 személyre boto­rozott szoba is kapható. Huoyádi ntca 25. 6492-1 Egy középkorú megbiz­ható jobb nő, házvezető nének felvétetik értekezni lehet Luther-ntca 2 szám alatt. 6526-1 Egy jókarban levő be­tegtoló kocsi eladó. Érte­kezni lehet Luther-utca 2. szám alatt. 6538-2 Tisztességes mindenest azonnali belépésre keres K. Á. Kállói-u. 48/r. Eladó Szegfti-utca 18. sz. telek, magányos 1000-es cséplő kedvező áron. Érte­kezni Nádor u. 29. 6540-1 Eladó, azonnal beköltöz­hető, 2 szoba, 1 konyba, mellékhelységgekkel, kert­tel és több lakosztályból álló ház. Sóstói-nt. 3. 2627-1 Eladó Szegfti-utca 18. sz. telek, magányos 1000-es cséplő kedvező áron. Érte­kezni Nádor u. 29. 6540-1 Eladó, azonnal beköltöz­hető, 2 szoba, 1 konyba, mellékhelységgekkel, kert­tel és több lakosztályból álló ház. Sóstói-nt. 3. 2627-1 Bejárónő, megbizható, tö­kétetesen főzni tudó, azon­nalra, november l ére fel­vétetik. Szobalány van. Luther-u. 16. 6543-1 Többrendkeli férfiruha ju­tányosán eladó, Kálvin-tér 10. szám. 1 Külön bejái atn bútorozott, udvari szoba azonnal kiadó. Körte-utca 5. 6550-2 Két jókarban lévő ágy matraccal együtt eladó. Kál­vin-tér 10. Felsőtuba és fehérnemű varrást vállalok, házhoz és vidékre is megyek. Cim az Ujságboltban. 2597-1 Féléves urasági manga­lica sü'.dö 120 darab eladó, Megtekinthető özv. Jármv Jánosné gazdaságában, Ho­moktanya, Kctaj. 6581-2 Felsőtuba és fehérnemű varrást vállalok, házhoz és vidékre is megyek. Cim az Ujságboltban. 2597-1 Féléves urasági manga­lica sü'.dö 120 darab eladó, Megtekinthető özv. Jármv Jánosné gazdaságában, Ho­moktanya, Kctaj. 6581-2 Német és francia érákat ad tanulóknak jutányos áron úrilány. Cim a kiadóban '6584-1 Morgó-utca 4. sz. ház ju­tán) #san eladó. Vétel esetén lfoglalható. Mindenest keresek azon­nalra. Cim a kiadóban. 6590-1 Egy jog föld eladó a hu­szárkaszárnya me lelt. Ér­tekezni Virág-u. 53. S2ám alatt lehet. 6591-1 Vécsey-köz 3. sz. alatt egy rahaízekrény két ágy és egy karikahajós kii Sin­ger varrt 1 gép elutazás miatt olcsón eladó. 6592-1 Bntorozott szoba urnák vagy nőnek kiadó és kis vas­kályha eladó, Nádo r-atca 13. 6593-1 Intelligens, szolid német kisasszonyt gyermekek mellé kerasék Jelentkezni lehet délelő't 11—12 óra között. Nyirviz-palota I. em. 3. SÍ. 6594-2 Mosást, vasalást vállalok. Kéz-utca 21. 2614-2 Egy modern ház — egy szoba-koDyha, spájz azonnal kiadó, Sert-u.31. sz. Ugyan­ott egy kováesmilheiyberen­dezís eladó. 2645 3 Egy külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Csipke köz 6. 2646-1 Egy helyből induló lán­cos üzemképes motorkerék­pár eladó, megtekinthető a I Cementgyári autogarageban. j _ _ 2647-3 | Szárazdadának mennék Zöldség-tér 19. sz. Katika Károlynál. 2648-1 Férfi télikabátok és öltö­nyök eladók. Csipke-n. 29. 2649-3 Szőrme szükségletét Eng­lernél szerezze be, nagy választék perzsa oposonok, síel bibererette stb. szőrmék­ben. Legszebb és legolcsóbb selymek, bársonyok EDgler­nél. 6596-10 A város központjában 2 utcai egy udvari szoba iro­dának esetleg orvosi ren­delőnek kiadó. Értekezni lehet Divina illatszertárban. 6597-1 Értesítem a nagyérdemű közönsé­get, hogy Bercsényi-utca 2 sz. alatt a Szabolcsi Hitelbank udvarán vágott tűzifa és szénraktárt nyitottam. Állandóan kap­ható : tűzifa, hazai- és poroszkőszén, kovács­szén, faszén és mész, házhoz szállítva is. Tisztelettel: Grósz Lajos. 250—1925. vsz. Árverési hirdetmény kivonata, A nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 9041 — 1925. sz. végzése folytán Népbank R -T. nyíregyházi cég vég­rehajtató javára 12.000.000 korona s járulékai erejéig 1925. évi május hó 23. napján végrehajtás utján le­foglalt és 24.000 000 koronára be­csült 4 drb tinó Nyiregyháza hatá­rában levő Rozsréti-bokorban 1925, évi november hó 18. napján d. e. 12 órakor nyilvános birói árverésen > el fognak adaini. Nyiregyháza, 1925. október 20. SZÁNTÓ ÁRMIN, 6585-1 kir. járásbirósági végrehajtó. Telefon 158. Uj gőzfavágótelep! Telefon 158. A legolcsóbb napiáron házhoz szállít aprított tűzifát elsőrendű minőségben, a teljes suly felelőssége mellett Ehrenfelű Marion Gyümölcsfa oltvány ok a háznál állandóan a Zöldség-piacon csak egyszer, november hó 4-én árusittatnak. Demeter Béla faiskolája, Nyíregyháza, Káliaiut HU HIDEG MAI, nincs kellemesebb a jó meleg cserépkályhánál! Cserépkályhák méretben olcsó árak mellett, — két-háromszori lefizetésre is kaphatók a Városi Üzemi R. T. kerámiai műhelyében. 2-3 éves szavatolas minden kályháért! Telefon: 156. Aprított SS tűzifa It olcsóbb a s hasábfánál. Poroszszén, Mcsszón, koksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Legnagyobb raktár Nyíregyházán. Kiváló minőség, teljes súlyért felel orszá­gunk nagy városaiban bevezetett cégünk. Vágó Rezső Részvénytársaság fióküzlete 2* IRODA r Kállói-utca 36. Telefon 429. TELEP: Debreceni-ut. Telefon 267. NAGY ÁKOS igazgató. BENZIN, OLAJ és kenőanyagok nagyban és kicsinyben kapható 8 Kállai-utca 4. sz. Telefon: 416. sz. 6480-7 Oh, jaj! r Éljen MELLPA5ZTILLÁI Köhöqéb.rekGdUáqés etnqáíteás>odás> /^^f o 65 óUx bív>dCtabu _ — • — o qqar Magfojt dx ax kapható minden qqóqqsziT- rn«UpasxtiűaCAah­áthozott kőhöqás! tárban as droqeriában. hamarrmqsiabadikft: Nyomatott jóba Elek laptalajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom